КОНСПЕКТ – ИЗПИТИ ЗА МАЙСТОРСКИ КЛАС

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ПЕНЧО ПОПОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “БДЖ” ЕАД
София 13. 04. 2010г.

КОНСПЕКТ

за провеждане на изпити за придобиване на клас квалификация на машинисти, локомотивни в системата на “БДЖ” ЕАД

I. ПО КОНСТРУКЦИЯТА НА ЛОКОМОТИВА

А1. Електрически локомотиви и ЕМВ 32серия
1. Ходова част на електрическите локомотиви – устройство. Преглед, поддържане и повреди.
2. Тягов двигател – технически данни. Конструкция. Преглед, поддържане и повреди. Предаване на тягово усилие.
3. Трансформатор. Предназначение и устройство. Повреди и отстраняването им. Преглед и поддържане.
4. Автотрансформаторен превключвател. Предназначение и устройство. Повреди и отстраняването им. Преглед и поддържане.
5. Пневматично задвижване на автотрансформаторния превключвател. Устройство, поддържане, преглед и повреди.
6. Токоснематели. Описание. Технически параметри. Устройство, поддържане, преглед и повреди.
7. Реверсивно-аварийни превключватели. Предназначение. Устройство, поддържане, преглед и повреди.
8. Разединители. Предназначение. Устройство, поддържане, преглед и повреди.
9. Електрически машини и апарати по спомагателните вериги. Устройство, преглед и поддържане.
10. Токоизправители и реактори. Предназначение. Устройство, поддържане, преглед и повреди. Параметри. Откриване на пробил вентил.
11. Електромагнитни вентили. Предназначение. Устройство, поддържане, преглед и повреди.
12. Контролер за управление. Описание и действие. Преглед, повреди и отстраняването им.
13. Главен въздушен прекъсвач. Описание и действие. Пневматична схема за управление -включване и изключване. Преглед, поддържане и повреди.
14. Защитна апаратура – видове, устройство, действие и повреди. Преглед и поддържане.
15. Силова верига на тяговите двигатели при нормален и авариен режим. Преглед и повреди.
16. Силови вериги на спомагателните машини. Преглед и повреди.
17. Вериги за управление на главния въздушен прекъсвач. Включване и изключване. Преглед и повреди.
18. Вериги за защита на електрическия локомотив. Действие на локомотивния машинист при задействала защита.
19. Зарядно устройство и акумулаторна батерия. Предназначение, устройство и действие. Преглед, поддържане и повреди.
20. Схеми за управление посоката на движение и режима на работа /тяга или спирачка/. Повреди и начин на отстраняване.

21. Схеми за управление набиране на позиции и реостатната спирачка. Повреди и начин на отстраняване.

А2. ЕМВ 30 и 31 серия

1. Общо описание. Технически данни. Разположение на оборудването на ЕМВ серии 30.000 и 31.000.
2. Механична част – талиги, видове, ресорно окачване.
3. Пулт за управление.
4. Токоснемател и главен въздушен прекъсвач – управление и неизправности.
5. Тягово оборудване – тягов токоизправител, главен трансформатор, високоволтов разрядник, измервателни устройства.
6. Инсталация за мазане на ребордите, пясъчна инсталация, климатична инсталация.
7. Информационна система за пътниците. WС – модул. Врати – устройство и обслужване.
8. Автосцепка и адаптер – присъединяване и разделяне.

Б1. Дизелови локомотиви

1. Талига на дизеловия локомотив. Предназначение, конструкция и начин на свързване с главната рама. Преглед и неизправности по талигата, с които локомотива не може да пътува.
2. Ресорно окачване на дизеловия локомотив. Елементи и схема на свързването им. Преглед и неизправности по ресорното окачване, с които локомотива не може да пътува. Предаване на теглото на локомотива до глава релса.
3. Дизелов двигател – основни технически параметри и характеристики. Конструктивно описание. Преглед на дизеловия двигател преди пускането му в работа.
4. Цилиндров блок. Картер. Цилиндрови глави и втулки. Предназначение и устройство. Повреди по тях и действия на локомотивният машинист.
5. Коляно-мотовилков механизъм на дизеловия двигател. Предназначение, елементи и устройство. Повреди по коляно-мотовилковия механизъм и действие на локомотивният машинист.
6. Газоразпределителен механизъм. Предназначение, елементи и начин на задвижване. Повреди по газоразпределителния механизъм и действие на локомотивният машинист.
7. Свърхпълнене на дизеловия двигател – предназначение. Турбокомпресор -устройство и действие. Преглед и повреди по турбокомпресора и действие на локомотивният машинист.
8. Мазилна система на дизеловия локомотив. Устройство и действие на мазилната система. Преглед и повреди по мазилната система и действие на локомотивният машинист.
9. Горивна система на дизеловия локомотив. Устройство и действие на горивната система. Преглед и повреди по горивната система и действие на локомотивният машинист.
10. Охладителна система на дизеловия двигател. Устройство и действие на охладителната система. Преглед и повреди по охладителната система и действие на локомотивният машинист.
11. Регулиране оборотите на дизеловия двигател. Устройство и действие на регулатора за обороти. Преглед и повреди по регулатора и действие на локомотивният машинист.
12. Предавателна система на дизеловите локомотиви. Видове, устройство и действие. Преглед и повреди по предавателната система и действие на локомотивният машинист.
13. Подготовка на локомотива за стартиране. Стартиране и спиране на дизеловия двигател /по електрическа схема/. Повреди в електрическата схема на стартирането и действие на локомотивният машинист.
14. Ходообръщане и тягов режим на локомотива /по електрическа схема/. Повреди в електрическите схеми и действие на локомотивният машинист.
15. Защити на дизеловия локомотив включени в електрическите вериги за управление. Действие на защитите /по електрическа схема/. Повреди на защитите и действие на локомотивният машинист.
16. Акумулаторна батерия /АБ/. Зарядно устройство на локомотива за АБ – принцип на работа. Повреди в електрическите вериги за зареждане на АБ и действие на локомотивният машинист.
17. Ходообръщане на дизеловия локомотив /по механичен път/. Предназначение, устройство и действие. Преглед и повреди в ходообръщането и действие на локомотивният машинист.
18. Котел за отопление – устройство и действие. Преглед и повреди в процеса на работа на котела за отопление и действие на локомотивният машинист.

Б2. ДМВ серия 10

1. Устройство и технически характеристики на Дизелов мотрисен влак. Основни технически данни.
2. Пулт за управление. ЦБУ.
3. Подготовка за стартиране и работа.
4. Отопление и климатизиране . Осветление, електрическа инсталация.
5. Информационна система за пътниците. WС – модул. Врати – устройство и обслужване.
6. Автосцепка и адаптер – присъединяване и разделяне.
7. Апаратни шкафове.
8. Многофункционален дисплей.
9. Двигател и скоростна кутия, колоосен реверсивен превод.
10. Якобс талига – устройство. Моторна талига – устройство. Ресорно окачване.

II. ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВИТЕ И ВЛАКОВИТЕ
СПИРАЧКИ

А. Електрически локомотиви и ЕМВ 32серия
1. Работно време на локомотивните бригади. Между сменни и месечни почивки.
2. Преглед на локомотива преди заминаване на път и след завръщане в депо.
3. Начини за обслужване на локомотивите с бригади и на влаковете с локомотиви. Преимущества и недостатъци на отделните начини. Обслужване на влака при возене с два и повече локомотиви
4. Обезпечаване на влаковете с локомотиви и локомотивите с локомотивни бригади. Графици за оборота на локомотивите и работното време на локомотивните бригади.
5. Неизправности по локомотивите с които не се допускат на път.
6. Задължения на локомотивните бригади за поддържане на локомотивите в добро техническо състояние.
7. Видове спирачки. Спирачки със сгъстен въздух – автоматични и неавтоматични. Принцип на действие.
8. Въздушна спирачна инсталация на локомотива – елементи и действие.
9. Въздухопроводи и арматура към тях – двойноотбивачни вентили, товаропътнически обръщател, спирачен цилиндър. Предназначение и конструкция. Повреди.
10. Осигуряване на влаковете със спирачна маса. Необходима и налична спирачна маса. Спирачен процент. Спирачни таблици. Ползване на същите.
11. Кранмашинист “Кнор-Д-2”. Устройство и действие.
12. Кранмашинист “Кнор 12; (Кнор обикновен шибърен)” (St-1), “Оерликон” (FD-1), (Zb-03). Предназначение, устройство, действие и повреди.
13. Спирачка без степенно разхлабване. Функционен вентил “Кнор обикновен”, “Fе-115”. Предназначение, устройство, действие и повреди.
14. Спирачка със степенно разхлабване. Функционен вентил “КЕ-0” за товарни вагони. Разлика с “КЕ-S” за пътнически вагони. Предназначение, устройство, действие и повреди.
15. Поддържане на спирачката на локомотива в експлоатация. Прегледи и ревизии.
16. Противопожарни уреди и устройства. Задължение на локомотивните бригади за противопожарното осигуряване на локомотивите..
17. Повреди на спирачките по време на експлоатация. Случаи, при които се налага изолиране на спирачките.

Б. ДМВ серия 10

1. Пневматична инсталация.
2. Спирачки – видове и управление. Противоплъзгаща система
3. Система за безопасност – УБ, внезапни спирачки.
4. Спирачни проби – пълна, кратка, авариен режим.
5. Аварийни режими на управление.
6. Режим на теглене от друг локомотив с адаптор, от ДМВ или ЕМВ:

– положение без пътници;
– положение с пътници /инструкция за работа/.

7. Действие на паркинг-спирачката и задължение на локомотивния машинист при паркиране на мотриса в депо или на гаров коловоз.
8. Преглед на ДМВ при приемане и издаване – действие на машиниста:
9. Видове повреди и отстраняване.
10. Режим на движение, авариен режим на движение, КWR 6.

В. ЕМВ 30 и 31 серия

1. Пневматична инсталация.
2. Спирачки – видове и управление. Противоплъзгаща система.
3. Система за безопасност – УБ, внезапни спирачки.
4. Спирачни проби – пълна, кратка, авариен режим.
5. Режим на движение, авариен режим на движение, КWR 6.
6. Режим на теглене от друг локомотив с адаптор, от ДМВ или ЕМВ:

– положение без пътници;
– положение с пътници /инструкция за работа/.

7. Действие на паркинг-спирачката и задължение на локомотивния машинист при паркиране на мотриса в депо или на гаров коловоз.
8. Обслужване на ЕМВ серии 30.000 и 31.000 при движение:

– в тягов режим – повреди и отстраняване;
– в спирачен режим – повреди и отстраняване.
9. Преглед на ЕМВ серии 30.000 и 31.000 при приемане и издаването им – действие на
машиниста:
– при включена акумулаторна батерия;
– при изключена акумулаторна батерия;
– при деповско захранване.
10.Тестване на компютъра на ЕМВ серии 30.000 и 31.000 при покой

III. НАРЕДБИ № 4 И 58, ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ И МАНЕВРЕНАТА РАБОТА ЗА ЛОКОМОТИВНИЯТ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ

Наредба №58, ПТЕЖИ и ПДВМР

1. Правила за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура и подвижния железопътен състав – общи положения.
2. Въвеждане и премахване на постоянни и временни ограничения на скоростта на движението на влаковете. Сигнал за ограничение на скоростта. Ограждане на места, които трябва да се преминават с ограничена скорост.
3. Превоз на извънгабаритни товари.
4. Стрелки и вагоноизхвъргачки – номериране, основно положение. Стрелки на междугарие. Номериране на коловози.
5. Автоматични прелезни устройства в участък с автоблокировка, прелезни устройства в район на гара.
6. Автоматични прелезни устройства в междугарие без автоблокировка. Прелезна сигнализация между предупредителен и входен сигнал.
7. Експлоатационни пунктове.
8. Осигурителна техника за междугарие – видове и изисквания.
9. Автоматична блокировка – общи положения. АБ с проходни сигнали и АБ с броячи на оси. Автоматична локомотивна сигнализация.
10. Осигуряване на движението на влаковете чрез автоматична блокировка. Движение на влаковете в участъци с ДЦ – функционални възможности.
11. Осигуряване движението на влаковете чрез ПАБ. Движение на влаковете при специални условия.
12. Телекомуникационни мрежи. Влакови диспечерски радиовръзки и гарови маневрени радиовръзки – функционални възможности и изисквания.
13.Технически параметри и нормативи за експлоатацията на железопътната инфраструктура на НК „ЖИ”. Скорости за движение на влаковете.
14. Ред и начин за късане и поставяне на пломби. Редовни и временни пломби.
15. Основни техническо-експлоатационни изисквания към подвижния жп състав.
16. Изисквания към колоосите на тягов и нетягов подвижен състав.
17. Неизправности по тяговия подвижен състав, с които не се допуска обслужване на влакове.
18. График за движение на влаковете – общи положения. Назначаване, отменяне и регулиране движението на влаковете. Влакови документи.
19. План за композиране на влаковете – общи положения.
20. Изисквания за включване и подреждане на возила във влаковете. Други изисквания.
21. Оперативно ръководство и управление на движението на влаковете.
22. Осигуряване движението на влаковете в междугарие.
23. Работа на влаковия диспечер. Обслужване на влаковете. Сверяване на часовниците.
24. Осигуряване на влаковете със спирачна маса – общи положения.
25. Подреждане на вагоните със спирачки във влака.
26. Подготовка на автоматичните спирачки на влаковете за проба.
27. Проби на автоматичните спирачки. Пълна проба на влаковите спирачки (Проба А). Цел, случаи, участващи лица, начин на извършване и документиране. Частична пълна проба (Проба В).
28. Съкратена проба (Проба D) и топла проба на влаковата спирачка. Цел, случаи, участващи лица, начин на извършване и документиране.
29. Осигуряване на маневрените състави със спирачна маса. Проба на ръчните спирачки.
Осигуряване на влаковете и возилата против самопридвижване.
30. Изпращане на влаковете.
31. Писмени заповеди, давани на влаковия персонал.
32. Приемане на влаковете.
33. Маневрена работа. Задължения на служителите. Скорости при извършване на маневра.
34. Извършване на маневра в гари, съоръжени с централизации с маршрутизирани маневри. Извършване на маневра в гари от участък с ДЦ.
35. Специални изисквания при извършване на маневра.
36. Сигнали подавани в железопътния транспорт – общи положения.
37. Постоянни сигнали – видове.
38. Сигнали, подавани със светофори.
39. Предупредителни светофори.
40. Входни светофори.
41. Поканите лен сигнал.
42. Изходни светофори.
43. Проходни, заградителни, гърбични и други сигнали, подавани със светофори.
44. Сигнали за контактна мрежа.
45. Преносими сигнали. Забранителен сигнал. Ограждане на препятствия в междугарие и в район на гара.
46. Ръчни сигнали, подавани със заповедния диск от дежурния ръководител движение.
47. Сигнали, подавани от превозната и маневрената бригади. Други ръчни сигнали.
48. Звукови сигнали.
49. Сигнали при извършване на маневра.
50. Сигнализиране на влаковете по единични железопътни линии и по правилен път на двойните железопътни линии.
51. Сигнализиране на специализирани релсови машини. Сигнализиране на влакове и возила при особени случаи.
52. Указатели на стрелките и вагоноизхвъргачките. Други указатели.
53. Специални сигнали за “тревога”. Сигнални принадлежности.
54. Сигнали, подавани със семафори.

Наредба №4

“За железопътните прелези”
1. Общи положения. Категоризация на прелезите.(чл. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13)
2. Сигнализиране на прелезите, (чл.42,43,44)
3. Ръчни бариери и АПУ. (чл.54,58,59)
4. АПУ в участък с автоблокировка и в междугарие без автоблокировка, (чл.61, 62, 63, 65, 66)
5. АПУ между предупредителния и входния сигнал, (чл.68)
6. Електрически бариери, (чл.69,70)

IV. ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВИТЕ И
МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ

А. За електрически локомотиви

1. Медицинско и психологическо освидетелстване и преосвидетелстване. Изисквания за квалификация, ред за явяване и подготовка за работа на локомотивните бригади. Приемане, предаване и екипировка на локомотивите и мотрисните влакове.
2. Излизане на локомотивите и мотрисните влакове от депо и поемане на влак.
3. Движение на локомотива и мотрисните влакове в междугарие и гара.
4. Експлоатация на локомотивите и мотрисните влакове в електрифицирани участаци. Лични предпазни средства, с които задължително се осигурява електрическия локомотив и мотрисен влак.
6.Специфични изисквания за безопасност и здраве при обслужване на елктрически
локомотиви и мотрисни влакове за напрежение 25 кV и честота 50 Нz.
7. Трудова злополука. Деклариране, разследване, установяване, регистриране и отчитане.
8. Оказване на първа долекарска помощ при злополука: открити рани; кръвоизлив; счупване на кости и др., попаднали под напрежение до 1000 V и над 1000 V.
9. Правила за право на пътуване в кабините на локомотивите и МВ на служебни лица, невлизащи в състава на локомотивната бригада.

Б. За дизелови локомотиви

1. Медицинско и психологическо освидетелстване и преосвидетелстване. Изисквания за
квалификация, ред за явяване и подготовка за работа на локомотивните бригади.
2. Приемане, предаване и екипировка на локомотивите и мотрисните влакове.
3. Излизане на локомотивите и мотрисните влакове от депо и поемане на влак.
4. Движение на локомотива и мотрисните влакове в междугарие и гара.
5. Експлоатация на локомотивите и мотрисните влакове в електрифицирани участъци.
6. Специфични изисквания за безопасност и здраве при обслужване на дизелови локомотиви и мотрисни влакове.
7. Трудова злополука. Деклариране, разследване, установяване, регистриране и отчитане.
8. Оказване на първа долекарска помощ при злополука: открити рани; кръвоизлив; счупване на кости и др., попаднали под напрежение до 1000 V и над 1000 V.
9. Правила за право на пътуване в кабините на локомотивите и МВ на служебни лица, невлизащи в състава на локомотивната бригада.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *