КТД-2012 – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ТУК

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

между

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

и

1. КНСБ:

 

Синдикат на железничарите в България

Съюз на транспортните синдикати в България

2. КТ “ПОДКРЕПА”:

Национален железничарски синдикат

2011 година

 

Днес, 19.12.2011 г. в гр. София между

 

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД наричано по-нататък “Дружеството” и “Работодател”, представлявано от инж. Георги Иванов – Управител и Методи Христов – Управител, от една страна

 

и

 

синдикалните организации:

 

1. От КНСБ:

Синдикат на железничарите в България (СЖБ), представляван от инж. Петър Бунев – председател,

Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ), представляван от Екатерина Йорданова – председател;

 

2. От КТ “Подкрепа”:

Национален железничарски синдикат (НЖС), представляван от Зоринчо Йорданов – председател;

 

наричани по-нататък “Синдикати”, от друга страна,

 

след като се увериха, че пълномощията им са редовни, на основание чл.51а от Кодекса на труда /КТ/, сключиха настоящия Колективен трудов договор /КТД/ за следното:

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) С този КТД се уреждат трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и други нормативни актове.

Чл.2. (1) Настоящият КТД се прилага само за членове на Синдикатите – страна по КТД за времето на членството им, както и за присъединени към Договора – за времето на присъединяването им.

(2) Присъединяването към КТД става индивидуално, по ред и начин, приет от страните по КТД, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия КТД.

(3) Не се допуска групово присъединяване.

Чл.3. (1) Индивидуални трудови договори и допълнителни споразумения към тях, които противоречат или заобикалят този КТД са недействителни.

(2) При констатиране на нарушения на КТД, Работодателят взема мерки за отстраняването им в рамките на закона и неговите правомощия.

Чл.4. (1) Клаузите на настоящия договор се прилагат от всички поделения на Дружеството.

(2) В поделенията не се сключват отделни колективни трудови договори.

Чл.5. (1) Работодателят поема задължението да не прилага този КТД за работници и служители, нечленуващи в Синдикатите – страна по КТД и не присъединили се по договорения ред.

(2) В случай, че Работодателят договори по-благоприятни от този КТД условия и/или размери за работници и служители, освен в случаите по чл. 19 ал. 1 от настоящия КТД, тези условия и/или размери се считат и прилагат, като договорени между страните по КТД.

Чл.6. Страните, установявайки своята равнопоставеност, постигнаха договореностите по Колективния трудов договор по пътя на честни и конструктивни преговори със зачитане интересите на всяка от тях.

 

РАЗДЕЛ І.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл.7. (1) Заемането на длъжности в Дружеството става при строго спазване на условията и изискванията за образование, професионална квалификация, правоспособност и трудов стаж, регламентирани в разписанието на длъжностите и основните заплати за тях, в утвърдените длъжностни характеристики и в длъжностните инструкции.

(2) Работодателят запознава Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места, които подлежат на заемане.

Чл.8. (1) При сключване на индивидуален трудов договор Работодателят връчва срещу подпис:

– длъжностна характеристика, като неразделна част от договора. Действието на промяната на характеристиката влиза в сила след запознаване на работника или служителя и изразено съгласие от негова страна чрез подписването й;

– длъжностна инструкция (ако се изисква такава за съответната длъжност).

(2) С индивидуалния трудов договор освен условията по чл. 66, ал. 1 от КТ се определят:

1. Работно време – продължителност и особености (работа на смени, сумирано изчисляване на работното време, ненормиран работен ден);

2. Категория труд за пенсиониране;

3. Ред и начин за формиране на трудовото възнаграждение, съгласно действащите нормативни документи и КТД.

Чл.9. (1) Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологичната необходимост и финансовите възможности на Дружеството.

(2) Трудовото правоотношение с работниците и служителите се сключва за неопределено време, освен в случаите, посочени в чл. 68 на КТ.

(3) Работодателят поема задължението да не упражнява натиск под каквато и да е форма върху работниците и служителите за превръщането на безсрочните в срочни трудови договори.

Чл.10. (1) При уволнене поради намаляне на обема на работа се прилага предварителна закрила, предвидена  в чл. 333 ал. 4 от КТ с изключение на някой от следните случаи:

–          спиране на влакове със средна рентабилност, по-ниска от 15 %;

–          увеличаване с 5 % на производствения капацитет на ремонтно звено за сметка на други ремонтни звена;

–          увеличаване с 10 % на отработени човекочасове в едно ремонтно звено за сметка на други ремонтни звена.

За целта Работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган в предприятието /поделението/ на синдикалната организация – страна по КТД, в която членува съответния работник или служител. Уволнението на работника или служителя става само след като Работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния  орган. Синдикалният орган е длъжен да отговори писмено в 10-дневен срок от получаване на искането на Работодателя. В случай че синдикалния орган не даде писмен отговор в 10 дневен срок, се счита че  е дадено съгласие.

(2) При съкръщение в щата по реда на чл. 328, ал. 1, т.2 пр 2-ро представителите на Синдикатите – страна по този КТД имат право да изразяват становище и да правят предложение и при неоспорими аргументи Работодателя се задължава да преразгледа предложението си.

(3) Работодателят се задължава да съдейства за социалната адаптация на подлежащите на съкращение, като:

– ги пренасочва на вакантни длъжности в същото или друго поделение на Дружеството;

– организира курсове за преквалификация за сметка на Дружеството.

Чл.11. При съкращение на персонала Работодателят приема да не освобождава работници и служители в работоспособна възраст, ако има работни места, заети от пенсионери или придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и да не съкращава едновременно членове на едно семейство.

Чл.12. (1) В случай на масови уволнения, в 15-дневен срок (включен в законоустановения срок) от постъпване на информацията по чл.130а от КТ, Синдикатите изразяват становище относно намеренията на Работодателя. Материалите се обсъждат и разглеждат от страните по КТД на едно или няколко заседания. С приетите становища и мнения се запознават представителите на страните по КТД в поделенията.

(2) Представителите на Работодателя и Синдикатите предприемат действия за сформиране на екипи за обучение преквалификация.

Чл.13. (1) Работодателят води лично трудово  досие на всеки работник или служител. В него се съхраняват подписаната от лицето длъжностна характеристика и други документи за възникване и промени в трудовото правоотношение, оценки за работата, професионалното и образователно развитие, поощрения, отличия, наказания, отпуски и др.

(2) Работниците и служителите имат право на достъп до служебното си досие в присъствието на служебно лице.

(3) При поискване Работодателят предоставя на работника или служителя обективна и справедлива характеристика за професионалните качества и резултати от трудовата му дейност, или препоръка за кандидатстване при друг работодател.

 

РАЗДЕЛ II.

ПРАВО И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Чл.14. (1) Извън случаите по Глава шеста на КТ Работодателят предоставя исканата от Синдикатите информация в съответствие със законовите разпоредби.

(2) След окончателното приемане на бизнес плана Работодателят предоставя на Синдикатите при поискване необходимата информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството, която е от значение за трудовите права и задължения на работниците и служителите.

(3) Работодателят и неговите представители в поделенията информират Синдикатите при поискване всяко тримесечие за изпълнението на плана, както и за настъпили съществени промени в първоначално утвърдения план.

Чл.15. В случаите на масови уволнения в срок не по-малък от 50 дни преди започването им, Работодателят информира Синдикатите писмено и обосновано за намеренията си. Информацията съдържа данните, посочени в чл. 130а, ал. 2 от КТ.

Чл.16. При разработване на проектите за КТД по искане на Синдикатите Работодателят предоставя информация за:

– финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива;

– достигнатата БРЗ общо и по категории персонал, движението й през периода;

– процент на разходите за труд в общите разходи на Дружеството;

– производителността на труда, виждания и мерки за подобряване;

– образователна, възрастова и териториална структура на работната сила;

– състояние на условията на труд, годишен анализ на службата по трудова медицина за здравния статус на работниците и служителите, изпълнението на съответните програми;

–  снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.;

– състояние на социално-битовото обслужване, културно-масовата и физкултурна дейност и др.;

– изпълнение на действащия КТД;

– друга информация, която е от значение за разработването на проекта.

            Чл.17. Синдикатите са длъжни при поискване да представят  информация  за  структурата и членската маса на синдикалната организация в  предприятието.

 

РАЗДЕЛ ІII.

ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ

 

Чл.18. (1) Индивидуалните основни месечни заплати се определят от страните съобразно длъжността, обема, качеството, сложността и отговорността на труда, квалификацията и професионалния опит на работника или служителя, съгласно Система за оценка на длъжностите и работните места, достигнати към 30.04.2011г. – Приложение № 2, неразделна част от настоящия КТД.

(2) Работодателят приема да инициира преговори за увеличение на основните базови заплати и допълнителните трудови възнаграждения след 30.06.2012 г. в зависимост от финансовото състояние на Дружеството.

(3) При увеличение на минималната работна заплата за страната, основните базови заплати се преразглеждат по инициатива на всяка една от страните.

Чл.19. (1) За отделни висококвалифицирани кадри и специалисти, както и за определени длъжности Работодателят може да определя по-висок размер на основните заплати от предвидените за съответните длъжности.

(2) За определените по предходната алинея заплати Синдикатите се уведомяват писмено по тяхно искане.

Чл.20. Работодателят съвместно със синдикатите разработва Вътрешни правила за работна заплата.

Чл.21. По-големи размери на основните заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните се отразяват в индивидуалните трудови договори служебно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите

Чл.22. (1) Страните се задължават съвместно да разработят бонусна система за заплащане, обвързваща допълнителни трудови възнаграждения с реално постигнатите трудови резултати.

(2) Фондът за разпределение по бонусната система се формира от разликата между нивата на допълнителни трудови възнаграждения, постигнати по КТД от 2011 г. и нормативно определените такива, както и други източници.

(3) Формирането на средствата по тази бонусна система започва от 01.06.2011 год. при разработена и въведена бонусна система.

(4) Средствата по фонда се разпределят изцяло ежемесечно между работниците и служителите.

(5) Страните се задължават да внедрят бонусната система до 01.06.2012 г.

 

РАЗДЕЛ ІV.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.23. (1) За всеки отработен нощен час, или част от него се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в процент от основната часова заплата по трудов договор, както следва:

– за длъжностите, определени в Списък – Приложение № 3, неразделна част от настоящия КТД – 42 % ,

– за всички останали длъжности – 37 % .

(2) На работещите на смени, признати по КТ за нощни, заработеното трудово възнаграждение по норми и разценки се увеличава с коефициент, равен на отношението на дневното към нощното работно време при условие, че нормите и разценките са разработени за дневна продължителност на работното време.

(3) Работниците, чиято работа е организирана под формата на дежурство в резерв по график, по смисъла на Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, във връзка с Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя, получават допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 25 % от основната часова заплата. Длъжностите, които са задължени да дават дежурства в резерв по график, се определят от Работодателя.

Чл.24. За работа през дните на официални празници на работника или служителя се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 110% от размера от основното трудово възнаграждение.

Чл.25. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

а) 60% за работа през работни дни;

б) 90% за работа през почивни дни;

в) 110% за работа през дните на официални празници;

г) 75% за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Когато положеният извънреден труд надвишава нормата, определена в чл. 146, ал.2, от КТ, разликата се заплаща 210 %. При сумирано изчисляване на работното време за период по-голям от един месец, когато се превиши средномесечната норма по чл. 146, ал. 2, т. 1 от КТ се заплаща 210 %.

            (3) Когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена с чл.146, ал. 1 от КТ, разликата се заплаща 210 %.

Чл.26. (1) Ако с месечните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време не е осигурено отработване на нормата часове, за неосигурените часове до норма се заплаща брутното трудово възнаграждение, изчислено съгласно чл. 228 от КТ.

(2) Ръководителите на поделения търсят дисциплинарна отговорност от отговорните лица, допуснали едновременно не осигуряване на нормата работно време за съответния период на изчисляване на работното време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност в едно и също експлоатационно звено.

Чл.27. (1) На работниците и служителите от Дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

            (2) Придобитият трудов стаж на работниците и служителите от системата на железопътния транспорт до 01.07.2007 г. по смисъла на чл. 12 ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в сила от 01.07.2007г., се счита за трудов стаж и професионален опит независимо в кое предприятие и на каква длъжност е работил работникът или служителят.

(3) За работниците и служителите, работили извън системата на железопътния транспорт, приети на работа след 01.07.2007г., преценка за трудовия стаж и професионален опит се извършва от работодателя, в зависимост от сходството на функциите на работа и изискванията за длъжността, която ще заемат.

(4) Редът и начинът на заплащане на допълнителното възнаграждение по този член се определя при спазване на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Чл.28. (1)За ръководство на бригада и обучение на новопостъпили, Работодателят заплаща допълнително възнаграждение до 10 % от основната заплата, по ред и начин, определени в Правилата за работната заплата.

(2) За времето на обучение на стажанти Работодателят заплаща допълнително възнаграждение до 20 % от основната заплата.

Чл.29. По преценка на Работодателя, който сключва трудовия договор, за ползване в работата на по-висока лична квалификация се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

1. Доктор на науките                                                         50.00 лв.;

2. Доктор                                                                             15.00 лв.;

Чл.30. На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър вместо командировъчни пари, както следва:

1. При обслужване на специални, правителствени, ускорени бързи и бързи влакове – 0,027 лв./км.

2. При обслужване на международни бързи влакове и пътнически влакове – 0,030 лв./км.

3. При обслужване на крайградски пътнически влакове – 0,033 лв./км.

4. При обслужване на работни влакове – 0,035 лв./км.

5. При обслужване на маневрени влакове  – 0,038 лв./км.

(2) За влаковете, пътуващи по теснопътни линии съответните ставки по ал.1  се завишават с коефициент 1,1

 

РАЗДЕЛ V.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

 

Чл.31. (1) Трудовите и другите възнаграждения се изплащат на два пъти в месеца по график, както следва:

– Аванс – до 15-то число на текущия месец;

– Заплата и другите възнаграждения за предходния месец – до 30-то число на текущия месец.

(2) За неспазен срок за изплащане на възнагражденията се счита времето за аванс след 15-то число на месеца и за заплата – след 30-то число.

Чл.32. (1) По изключение при недостиг на средства в Дружеството и добросъвестно изпълнение на задълженията на работниците и служителите в рамките на графика по чл. 29 всеки месец се изплаща сума в размер на 65 % от индивидуалното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за Дружеството.

(2) Разликата до пълния размер на заработеното трудово и други възнаграждения остава дължима и се изплаща допълнително заедно със законоустановената лихва за периода на забавянето.

(3) Този извънреден режим на плащане не може да продължава повече от три месеца.

Чл.33. Неизпълнението от страна на Работодателя на договореното в предходния член е неизпълнение на поети задължения по смисъла на чл. 11 от ЗУКТС.

 

 

РАЗДЕЛ VІ.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл.34. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест по условията на чл. 325, т. 9 и чл. 327, т. 1 от КТ работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за срок от два месеца, завишено с коефициент 1.25, ако имат прослужени в системата на железопътния транспорт не по-малко от 7 /седем/ години и през последните 5 /пет/ години не са получавали обезщетение на същото основание.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на 8 брутни работни заплати, ако са работили 20 /двадесет/ години (включително последните 10 /десет/ години при един и същ Работодател) в системата на железопътния транспорт.

(3) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т. т. 1, 2 и 3 от КТ и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение им остава не повече от 1 /една/ година до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда,  6 брутни заплати.

(4) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 4 от КТ  имат право на обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ в размер на брутното им        трудово възнаграждение, умножено с индивидуален коефициент. Стойността на      индивидуалния коефициент е произведение от физическия трудов стаж по 0.3, но не повече от 4 брутни заплати.

(5) Обезщетението по ал.3 и по ал. 4 не могат да се получават едновременно.

Чл.35. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в НК “БДЖ”, “БДЖ” ЕАД, “Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и “БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/” ЕООД 25 /двадесет и пет/ години за мъжете и 20 /двадесет/ години за жените, но последните 10 /десет/ години от трудовия им стаж не са при един и същ Работодател, се изплаща обезщетение в размер на 6 /шест/ основни заплати.

(2) Право на обезщетение по ал. 1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест, пропорционално на трудовия им стаж. Това обезщетение и обезщетението по чл.34 ал. 1 не може да се получават едновременно.

(3) При настъпила смърт обезщетението по ал. 1 се изплаща на наследниците на починалия работник или служител пропорционално в зависимост от трудовия му стаж, придобит в системата на железопътния транспорт, но не по-малко от 2 /две/ месечни основни работни заплати.

(4) Обезщетението по ал.1 и ал.2 не могат да се получава едновременно с обезщетението по чл. 222 от Кодекса на труда.

 

 

РАЗДЕЛ VІІ.

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

 

Чл.36. (1) Организацията на работното време се определя с Правилниците за вътрешния трудов ред на Дружеството и поделенията, които се утвърждават след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

(2) Промяна в правилника и/или установената организация на работното време се допуска след обсъждане със Синдикатите.

(3) Страните приемат нормална продължителност на:

– седмично работно време през деня         – 40 часа;

– работно време през деня                          –   8 часа;

– седмично работно време през нощта      – 35 часа;

– работно време през нощта                       –   7 часа.

Чл.37. (1) При провеждане на периодичното медицинско преосвидетелстване на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

– когато прегледът се извършва в населения пункт, където е работното място на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от медицинските органи – 4 часа;

– когато прегледът се извършва извън този пункт – 8 часа.

(2) При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

– когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическото преосвидетелстване. В този случай, Работодателят задължително осигурява почивка в предходния ден.

– когато прегледът се извършва в населено място, извън местоработата на работника и служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.

          Чл.38. При неосъществяване на работната смяна по реда на чл. 17, ал. 5 от Наредба № 50 от 28.12.2001 г. поради отмяна на возило, за работно време се признава времето от явяването на работа до освобождаването.

Чл.39. (1) За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, Работодателят може да установява ненормиран работен ден по условията на чл. 139а от КТ.

(2) Списъкът на конкретните работни места и длъжности в поделенията, които имат право да ползват допълнителен отпуск за ненормиран работен ден по ал. 1, се определя от ръководителите на поделенията след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

Чл.40. (1) При влизане в сила на новия ГДВ Работодателят предоставя на представителите на Синдикатите – страна по КТД за обсъждане разработените графици за обвръзка на превозните бригади по превозни служби.

(2) Междусменната почивка е не по-малко от 12 часа, а седмичната почивка е 48 часа.

(3) Поне веднъж в месеца при сумирано изчисляване на работното време се осигурява седмична почивка с продължителност 48 часа в събота и неделя.

(4) Известяването на денонощното разписание за превозните бригади завършва не по-късно от 16.00 часа на предходното денонощие. Известяването се извършва включително със съвременни технически средства.

(5) Промени на месечните графици за работа се допускат по изключение, след вземане мнението на заинтересованите работници или служители. Промените се довеждат до знанието им най-късно 24 часа преди началото на работната смяна, а за „Кондуктор, спални и кушет вагони” – най-късно 8 часа преди началото на повеската.

Чл.41. Работодателят обсъжда със Синдикатите – страна по КТД всички промени в списъците, изготвени и утвърдени по реда на Наредба № 50 от 28.12.2001 г..

Чл.42. (1) По условията на Кодекса на труда, Наредба 2 от 22.04.1994 г. и Наредба № 50 от 28.12.2001 г. Работодателят може да въвежда разделяне на работния ден на две или три части.

(2) Списъкът на работните места и длъжностите, за които се въвежда работен ден, разделен на две или три части се утвърждава от ръководителите на поделенията, след предварително обсъждане със Синдикатите – страна  по КТД.

(3) През времето на прекъсванията работниците и служителите са свободни от задължения и могат да напускат работните места.

(4) За времето на прекъсването Работодателят осигурява на работниците и служителите условия за почивка.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI.

ОТПУСКИ

 

Чл.43. (1) На работниците и служителите се осигурява 20 дни платен годишен отпуск.

(2) На работници и  служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто се осигурява 26 дни платен годишен отпуск.

(3) При смърт на родител, дете, съпруг/-а/, брат, сестра и родител на другия съпруг, както и при встъпване в брак, полагащият се отпуск по ал. 1 или 2 се завишава с 1 работен ден по искане на работника или служителя, като се ползва за всеки конкретен случай.

(4) Допълнителният платен отпуск по ал.3 се ползва непосредствено след отпуска по чл.157, ал.1, т.2 от КТ, по писмено искане от правоимащия – за конкретния случай или по други поводи, свързани с основното събитие.

Чл.44. На работниците и служителите, отговарящи на критериите на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, в сила от 01.04.2006 г., се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер от 5 до 10 работни дни.

Чл.45. На работниците и служителите, които работят при ненормиран работен ден се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на 5 работни дни.

Чл.46. През време на отпуските, разрешени по реда на ал. 1, т. 1, 2 и 3 на чл. 157 от Кодекса на труда се изплаща възнаграждение, изчислено по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

Чл.47. (1) Работничките или служителките имат право на допълнителен платен отпуск по условията и реда на чл. 168 от Кодекса на труда.

(2) По изключение отпускът по ал. 1 се ползва от бащите, които сами отглеждат децата си, или когато майката не може да упражни правото си.

Чл.48. (1) Работниците и служителите се включват в курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

(2) Работодателят дава съгласие за обучение след подаване на заявление от заинтересованото лице и обсъжда със Синдикатите – страна по КТД за длъжности, които са приложими или необходими в железопътния транспорт.

Чл.49. (1) Ползването на платения годишен отпуск става по утвърден от работодателя график за всяка календарна година  по реда и при условията на КТ.

(2) На работници и служители, членове на едно семейство, които работят в Дружеството се осигурява ползването на отпуск в едно и също време, освен ако те не желаят друго.

Чл.50. За участие в досъдебно и съдебно производство, образувано по повод на събитие, възникнало при изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите, Работодателят осигурява платен служебен отпуск за времето на призоваване пред съответните органи.

 

РАЗДЕЛ ІХ.

ОТПУСК НА СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ

 

Чл.51. (1) За осъществяване на синдикална дейност, Работодателят разрешава платен служебен отпуск, както следва:

1. На нещатните синдикалисти – на председатели на синдикални организации – 64 часа годишно, а на секретарите – 32 часа годишно.

2. За участие в конгреси, конференции, семинари и др. синдикални мероприятия – за времето на провеждането им.

(2) Отпускът по ал. 1 не може да се ползва за други цели. Той се отчита в специални книги от Работодателя. При сумирано отчитане на работното време отпускът се предвижда в графиците за работното време.

(3) Времето на отпуска по ал. 1, т. 2 се определя от синдикалното ръководство, което уведомява писмено Работодателя най-малко 2 дни преди началото на ползването.

(4) За участие в съвместни с Работодателя комисии, работни групи  и др. формати, синдикалните членове се командироват при наличие на издадена заповед от и за сметка на Работодателя, съгласно Наредбата за командировките в страната.

 

Чл.52. Щатните синдикални дейци се считат в неплатен отпуск през времето, докато заемат синдикална длъжност.

 

РАЗДЕЛ Х.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл.53. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите е задължение на Работодателя и е за негова сметка. Работниците и служителите носят отговорност за спазването на установените правила по безопасност на труда.

Чл.54Работодателят се задължава да:

– осигурява целево ресурси за организационно-технически, технологични и други проекти за подобряване на условията на труд, съгласно план-програми, изготвени от поделенията въз основа на направени оценки на риска.

– осигурява провеждането на всички видове инструктажи, съгласно изискванията на Наредба РД -07 -2 от 16.12. 2009г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

– провежда периодично обучение на работниците и служителите по въпросите за безопасни и здравословни условия на труд.

– онагледи работните места (помещения) с необходимите инструкции и правила по безопасност на труда.

– не по-малко от веднъж годишно предоставя информация на Синдикатите за състоянието на условията на труда, направените и предстоящи оценки на риска, показателите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост. Информация по тези въпроси със същата периодичност се предоставя на представителите на Синдикатите по поделения.

Чл.55. Страните се споразумяха:

– При настъпили промени, като въвеждане на нови производствени процеси, технологии, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови или реконструирани сгради и помещения, промени в нормативната уредба и др., както и по мотивирано предложение на Синдикатите, да се извършва преразглеждане оценката на риска.

– Всички допълнителни разходи извън поетите от НЗОК, свързани с лечението на пострадали при злополука по време на работа при изпълнение на служебните задължения, се заплащат от Работодателя.

– Работодателят да организира за своя сметка периодични медицински  и психологически прегледи за здравословното състояние на работниците и служителите, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба (Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, Наредба № 54 от 02.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи и Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи).

Чл.56. Работодателят се задължава:

– да осигури на работниците и служителите обслужване от Служба по трудова медицина;

– да изпълнява разработените от СТМ мерки за отстраняване, намаляване и ограничаване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите;

– да осигури представителство на Синдикатите при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Чл.57. В изпълнение изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, Работодателят осигурява по работни места:

1. За работа при условията на чл. 2 от Наредбата – безплатна храна чрез ваучери, в размер на два лева за отработен ден.

2. Работодателят осигурява безплатно на работниците и служителите както следва:

– При полагане на нощен труд – тонизиращи или ободряващи напитки, на стойност не повече от 1 лв. на смяна, но не по-малко от 1 доза при нощен труд до 4 часа и 2 дози при нощен труд над 4 часа.

– На работещите при ниски температури под 10 °С – чай на стойност не повече от 1 лев на смяна.

– На работещите при температури над 30 °С – минерална вода по 1.5 литра на смяна.

Чл.58. Работодателят осигурява веднъж в годината 5 дни профилакториум на работници и служители, участвали при отстраняване на последствията от настъпили форсмажорни обстоятелства (природни бедствия и др.).

Чл.59. (1) Работодателят за своя сметка осигурява снабдяването, изпирането и всички дейности по поддържането на специалното работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

(2) Списъците по чл. 17, ал. 3 на Наредбата се предоставят на Синдикатите – страна по КТД и обявяват пред работниците и служителите.

Чл.60. Съгласно изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло,  Работодателят за своя сметка осигурява:

1. Работно облекло.

2.Униформено облекло.

Чл.61. Работодателят застрахова работниците и служителите за застрахователен риск “Трудова злополука” при спазване изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, след предварителни консултации със страните по КТД.

Чл.62. (1) Синдикатите  при поискване имат право на информация  за поетите от Работодателя задължения за:

– санитарно-битово и медицинско обслужване;

– снабдяване и осигуряване със специално, работно, униформено облекло и лични предпазни средства;

– провеждане на периодични медицински прегледи, специална закрила на непълнолетни, бременни жени и майки;

– осигуряване на работни места за трудоустроени и други задължения, посочени в нормативната уредба и този КТД.

(2) Констатираните пропуски и нарушения се обсъждат от страните по договорените в това КТД ред и процедура.

 

 

РАЗДЕЛ XІ.

СОЦИАЛНО ДЕЛО

 

Чл.63. (1) Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от Работодателя и от други източници.

(2) Средствата по ал.1 се разпределят по план-сметка, приета с решение на Събранието на пълномощниците в Дружеството, като с нея задължително се осигуряват:

– ваучери за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО в размер до необлагаемия минимум, но не по-малко от 2 (два) лева на отработен ден, след провеждане на процедура по ЗОП. Ваучерите се получават пропорционално на отработените дни за съответния месец.

– социална сума в размер на 250 лв. при ползване на повече от половината от         полагащия се платен годишен отпуск, която се ползва от работниците и служителите и техните семейства в почивните станции на БДЖ срещу представяне на издадено от работодателя удостоверение.

– ако Работодателя не осигури възможност на работниците и служителите да почиват в почивните бази на БДЖ, сумата или разликата от нея се изплаща в края на календарната година.

– отпускане на помощи при условията и по реда на Правила за отпускане на           социални помощи.

 

Чл.64. (1) Страните приемат социална програма, която се актуализира за всяка календарна година.

(2) Основните направления в програмата са:

– бази за спорт, отдих и туризъм, както и поевтиняване на картите за балнеолечение;

– медицинско обслужване и профилактика;

– минерална вода, чай и др.;

– парични помощи;

– други социални и битови потребности.

Чл.65. (1) Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и           служителите, заети в „БДЖ – Товарни превози”-ЕООД, на почивните бази на “БДЖ” ЕАД на основание сключено споразумение с „БДЖ” –  ЕАД

(2) Жилищата се разпределят от съвместни комисии, изградени от представители на страните по КТД. За целта комисиите приемат Правила за работа.

Чл.66. При наличие на средства и при включването им в средствата по социалната програма, работодателя прави вноски за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за професиите, преминали от списъците на І-ва категория труд към ІІ-ра категория труд и за тези, преминали от ІІ-ра категория труд към ІІІ-та категория труд..

 

 

РАЗДЕЛ ХІІ.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

 

Чл.67. (1) Работодателят осигурява на работниците и служителите си документи за безплатно пътуване по железопътния транспорт съгласно Наредбата за безплатните и с намалени цени пътувания и превози по железниците.

(2) На съкратените работници и служители се запазват личните карти за пътуване до края на годината на уволнението.

РАЗДЕЛ XІІІ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл.68. Работодателят се задължава:

1. да обсъжда със Синдикатите всички въпроси свързани с:

– извършване на структурни промени в предприятието, свързани с трудовите и осигурителните правоотношения;

– въвеждане на графици за движение на влаковете и технологии, водещи до промени в организацията на транспортния процес, труда и управлението, със значителни социални последици за работниците и служителите;

– проекти на вътрешни актове, свързани с дейността на Дружеството, в това число разписания на длъжностите и основните заплати за тях, наредби, инструкции и др., които се отнасят до трудовите отношения.

 

Чл.69. Работодателят:

1. по своя преценка поканва представителите на Синдикатите на заседанията на своя ръководен орган и в органите на управление в поделенията, когато се разглеждат проблеми – предмет на КТД. В тези случаи Синдикатите имат право да изразяват становища и изказват съображения;

2. гарантира правото на организиране на структурите на Синдикатите, създава условия и съдейства за осъществяване на дейността им.

Чл.70. (1) Работодателят предоставя за безвъзмездно ползване на основните синдикални организации и синдикални секции – страна по КТД необходимите помещения и канцеларии, като ги съоръжава за своя сметка с офис оборудване (стационарен или мобилен телефон, факс, копирна техника и др.).

(2) Необходимите условия и материална база по ал.1 се договарят между представителите на Работодателя и Синдикатите.

Чл.71. Създадените след подписването на този КТД организации на Синдикатите – страна по КТД се легитимират пред Работодателя във всяко поделение със следните документи:

1. Протокол от учредително събрание (конференция), подписан от учредителите.

2. Поименен списък на членовете на синдикалната организация.

3. Удостоверение за признато членство от Синдикат – страна по КТД.

Чл.72. Синдикалните ръководства се задължават да уведомяват работодателите на съответните нива за новопостъпилите синдикални членове.

Чл.73. (1) Страните по КТД изграждат Централен съвет на Страните по КТД /ЦСС по КТД/. Работата на ЦСС по КТД се определя съгласно “Правила за работа”, приети съвместно.

(2) Работодателят и Синдикатите се споразумяха за следните равнища на представителство на синдикалните организации:

1. На равнище Дружество – упълномощени представители на синдикални формирования – страна по КТД.

2. На равнище поделения – упълномощени представители от синдикалните формирования – страна по КТД в поделението.

Чл.74. (1) Работодателят не може да уволнява, нито да променя едностранно условията по трудовия договор на членовете на синдикални ръководства на участниците в комисиите за водене на преговорите по колективното договаряне и разработване на КТД – членове на Синдикатите без съгласието на:

– за СЖБ  – Координационния съвет;

– за СТСБ – Изпълнителния комитет;

– за НЖС – Изпълнителния съвет;

(2) Не се ползват от синдикална защита работниците и служителите, които се наказват за допуснати тежки произшествия по безопасността на движението и охраната на труда, както и за употреба на алкохол и упойващи вещества и кражби, доказани по съответния законов ред.

            Чл.75. Работодателят няма право под каквато и да е форма да пречи на работника да защитава своите права, да упражнява върху него натиск за работа при условия, застрашаващи неговия живот или сигурността на влаковете, както и да го наказва при отказ за изпълнение на противозаконни нареждания.

Чл.76. Синдикатите се задължават:

– да подкрепят действия на Работодателя, насочени към по-нататъшно развитие на дейността на Дружеството;

– да не предприемат действия, които могат да навредят на интересите на Работодателя при точно и добросъвестно изпълнение от негова страна на законовите разпоредби и договореното в този КТД;

– да не призовават работниците и служителите към ефективни стачки, докато не се изчерпат всички възможности, предвидени в ЗУКТС за доброволно уреждане на възникналите спорове.

Чл.77. Работодателят се задължава да разглежда всички предложения и проекти на Синдикатите, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище на работниците и служителите в Дружеството.

Чл.78. Синдикалните ръководства се задължават:

– да участват в изясняването на възникнали трудови, икономически, социални и други конфликти и фактори на напрежение и да съдействат за тяхното решаване в интерес на своите членове и зачитане интересите на Работодателя;

– да следят за спазване на договореностите в КТД и при нарушения и неизпълнение своевременно да уведомяват Работодателя.

Чл.79. Работодателят предоставя на Синдикатите необходимите справки, проекти, разчети и нормативни документи относно предстоящи за разглеждане от страните въпроси, най-малко 5 дни преди датата на съответното заседание.

Чл.80. Страните се договориха при приватизация договорите да се включват клаузи за:

1. Запазване предмета на дейност и броя на персонала.

2. Запазване на получаваното до този момент брутно трудово възнаграждение.

3. Прилагане на този КТД за една година.

4. Запазване на правата за безплатни и с намалени цени пътувания.

 

РАЗДЕЛ XІV.

ПРОЦЕДУРА ПРИ РАЗНОГЛАСИЯ. КОНТРОЛ НА КТД

 

Чл.81. (1) При възникване на разногласия по тълкуването и приложението на отделни клаузи от КТД, за уреждане на разногласията се спазва следната процедура:

1. Провеждане на преговори по искане на една от страните за доброволно решаване на спора.

2. Ако не се постигне решение чрез преговори, Работодателят и/или Синдикатите в 7-дневен срок от заключителното заседание внася/т/ въпроса последователно в Подотрасловия и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МТИТС.

3. След изчерпване на горните възможности, но не по-късно от 30 дни от заседанието по т.2, всяка от страните действа по законоустановения ред.

(2) Решенията на страните по КТД са задължителни за представителите на страните по КТД в поделенията на Дружеството.

Чл.82. (1) Страните по КТД осъществяват контрол по прилагането му.

(2) При необходимост те създават съвместни комисии за проучване на отделни проблеми, разработване на предложения за решаването им и за търсене на отговорност от виновните длъжностни лица, допуснали нарушения при прилагането на договора.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) Работодател по смисъла на КТ, ЗУКТС и този КТД е “БДЖ -Пътнически превози” ЕООД.

(2) „Трудов стаж в системата на железопътния транспорт” е трудовият стаж, придобит в „БДЖ” ЕАД, НК „ЖИ” до 31.12.2004 г., „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/” ЕООД, и ”Холдинг БДЖ – ЕАД”

(3) „Синдикално ръководство” са ръководствата на синдикалните формирования на всички нива, съгласно съответните устави.

(4) Допълнителни възнаграждения с постоянен характер са възнагражденията за придобит трудов стаж и професионален опит и по-висока лична квалификация.

§ 2. (1) Изменения и допълнения на този договор се извършват по всяко време по взаимно съгласие на страните по реда на сключването му. Преговорите започват не по-късно от 20 дни след депозиране на съответното искане на всяка от страните.

(2) Едностранни промени по договора не се допускат.

§ 3. Тълкувания и разяснения се дават съвместно от страните.

§ 4. При промяна на представителя на някоя от страните, тя уведомява другите в срок от 7 дни.

§ 5. На всеки 6 месеца страните отчитат изпълнението на този КТД на нарочни общи заседания.

§ 6. При документирано и доказано нарушение на този Договор, Работодателят приема да потърси отговорност от виновните длъжностни лица.

§ 7. За неуредени с този КТД въпроси се прилагат общите разпоредби на трудовото законодателство и другите действащи нормативни актове.

§ 8. Този КТД се сключи в 6 еднообразни екземпляра – по един за Синдикатите, страна по КТД, един за Работодателя и един за Главна инспекция по труда.

§ 9. Настоящият КТД влиза в сила от 19.12.2011 г.. Срокът на действието му е две години.

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

                                                                       РАБОТОДАТЕЛИ:      

(инж. Г. Иванов)

 

(М. Христов)

 

СИНДИКАТИ                 

ЗА КНСБ:                                                    ЗА КТ “ПОДКРЕПА”:

 

 

 

СЖБ:  ________________                           НЖС “ПОДКРЕПА”:______________

(инж. П. Бунев)                                                                 (инж. З. Йорданов)

 

СТСБ:________________

(Ек. Йорданова)

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ТУК


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

2 thoughts on “КТД-2012 – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”

  1. КЪДЕ СА МАШИНИСТИТЕ В ТОВА КТД?
    А КЪДЕ Е ФТР “ПОДКРЕПА”?

  2. Здравейте, колеги можете да коментирате тук, коментарите ще ви се показват веднага, ще има и спам, но ще се опитам да го предотвратя по някакъв начин. Можете да се регистрирате и във форума и да коментирате.Още по темата тук: http://slpb.info/forum/index.php/board,25.0.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *