КТД – 2014 – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

 

2014 година


           Днес, 21.03.2014 г. в гр. София, между „БДЖ – Товарни превози”  ЕООД, ЕИК 175403856, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, наричано по-нататък „Дружеството”, представлявано от инж. Георги Друмев – Управител, наричан по-нататък „Работодател”, от една страна и синдикалните организации на:

1. От КНСБ:

         Синдикат на железничарите в България (СЖБ), БУЛСТАТ 000647938, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, представляван от инж. Петър Бунев – председател;

         Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ) БУЛСТАТ 130017031, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Мария Луиза” № 106, представляван от Екатерина Йорданова – председател;

2. От КТ „Подкрепа”:

         Национален железничарски синдикат (НЖС) „Подкрепа” БУЛСТАТ 131111569, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, представляван от инж. Зоринчо Йорданов – председател;

         Федерация на транспортните работници (ФТР) „Подкрепа”,    БУЛСТАТ 130968210, със седалище и адрес на  управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 2, представлявана от Розен Зарков – председател,

наричани по-нататък „Синдикати”, от друга страна, след като се увериха, че пълномощията им са редовни, на основание чл. 51а от Кодекса на труда, сключиха настоящия Колективен трудов договор (КТД) за следното:

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С този КТД се уреждат трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения между Работодателя и работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и други нормативни актове в областта на:

1. Трудова заетост. Условия за възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение;

2. Обучение, професионална квалификация и преквалификация;

3. Работно време, почивки и отпуски;

4. Трудови възнаграждения и обезщетения;

5. Здравословни и безопасни условия на труд;

6. Социално развитие;

7. Социално партньорство и взаимоотношения между Страните;

8. Други.

(2) Договорени на браншово и отраслово равнище по-благоприятни за работниците и служителите условия, от включените в този договор, заместват съответните му клаузи и се прилагат, в случай, че са налице обстоятелствата по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда.

Чл. 2. (1) Настоящият КТД се прилага само за членове на Синдикатите,  страна по КТД – за времето на членството им, както и за присъединени към договора – за времето на присъединяването им.

(2) Присъединяването към КТД става индивидуално, по ред и условия, посочени в Приложение № 1. Не се допуска групово присъединяване.

Чл. 3. При констатиране на нарушения на КТД всяка от страните предприема действия за отстраняването им.

Чл. 4.  (1) Клаузите на настоящия договор се прилагат от всички поделения на Дружеството.

(2) В поделенията не се сключват отделни КТД.

Чл. 5. (1) Работодателят поема задължението да не прилага този КТД за работници и служители, нечленуващи в Синдикатите и неприсъединили се по договорения ред.

(2) В случай, че Работодателят договори по-благоприятни от този КТД условия, свързани с предоставянето на работната сила, в индивидуалните трудови договори, с отделни работници и служители, нечленуващи в Синдикатите – страна по КТД и неприсъединили се по уговорените в този КТД ред и условия, тези по – добри условия се считат договорени между страните по КТД и те се задължават да подпишат анекс за неговото изменение.

Чл. 6. Страните, взаимно признавайки своята равнопоставеност, постигнаха договореностите в Колективния трудов договор по пътя на честни и конструктивни преговори, при зачитане интересите на всяка от тях.

 

РАЗДЕЛ І. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

 

Чл. 7. Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологичната необходимост и финансовите възможности на Дружеството.

Чл. 8. (1) Заемането на длъжности в Дружеството става при строго спазване на условията и изискванията за образование, професионална квалификация, правоспособност и професионален опит, определени в Приложения № 2 и 2а, приети  от страните и неразделна част от КТД.

(2) Работодателят уведомява Синдикатите за обявените конкурси за заемане на длъжности. Той включва в комисиите техен упълномощен представител.

(3) Работодателят запознава Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места.

(4) Назначаването на даден кандидат става не по-рано от 7 дни след обявяването по предходната алинея.

(5) При равни други условия с предимство се приемат на работа работници и служители, съкратени от Дружеството.

Чл. 9. (1) При сключване на индивидуалния трудов договор Работодателят връчва срещу подпис длъжностна характеристика. Действието и промяната на характеристиката влизат в сила след запознаване на работника или служителя по съответния ред.

(2) С индивидуалния трудов договор освен условията по чл. 66, ал.1 от КТ се определят:

         1. Работно време – продължителност и особености (работа на смени, ненормиран работен ден);

2. Място на работа;

3. Категория труд за пенсиониране;

         4. Ред и начин за формиране на трудовото възнаграждение съгласно действащите нормативни документи и КТД.

Чл. 10. (1) Трудовото правоотношение с работниците и служителите се сключва за неопределено време, освен в случаите, посочени в чл. 68 на КТ.

(2) Работодателят поема задължението да не упражнява натиск под каквато и да е форма върху работниците и служителите за преминаването от безсрочни към срочни трудови договори.

Чл. 11. (1) Поименното определяне на подлежащите за съкращение работници и служители се извършва от Работодателя чрез подбор, на основание чл. 329 от КТ, въз основа на конкретни критерии и показатели, приети от страните.

(2) Страните по КТД  в поделенията могат да конкретизират показателите съгласно специфичните условия.

(3) Работодателят може да уволни работник или служител, член на синдикат, страна по КТД поради съкращение на щата или намаляване на обема на работата само след предварително писмено съгласие по смисъла на чл. 333, ал. 4 от КТ на съответния колективен синдикален орган в поделението.

(4) Работодателят се задължава да съдейства за социалната адаптация на подлежащите на съкращение, като:

         – ги пренасочва на вакантни длъжности в същото или друго поделение на Дружеството;

– организира курсове за преквалификация за своя сметка.

(5) Синдикатите имат право да правят предложения по ал. 4.

Чл. 12. (1) При съкращение на персонала, Работодателят се задължава да не освобождава:

1. едновременно членове на едно семейство;

2. работници и служители в работоспособна възраст, при наличие на работни места, заети от пенсионери или придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при работа на същата или сходна длъжност;

3. работници и служители, при наличие на работни места, които биха могли да бъдат заети от подлежащи на съкращение, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността.

(2) При равна квалификация и еднакво изпълнение на работата предимство за оставане на работа имат работници и служители с по – тежко семейно, материално положение или здравословно състояние.

(3) При равна квалификация не могат да бъдат уволнявани работници и служители, които единствени осигуряват издръжката на семействата си или са самотни родители.

(4) Работодателят поддържа база данни на съкратените и информация за тях във всяко поделение.

Чл. 13. (1) В случай на масови уволнения, в срок не по-малко от 50 дни преди започването им, Работодателят предоставя на Синдикатите в предприятието и съответното поделение информация по чл. 130а от КТ. В информацията се включват и мерките, които той предвижда да предприеме за облекчаване положението на подлежащите на уволнение. В 15 – дневен срок от постъпване на информацията, Синдикатите изразяват становище, относно намеренията на Работодателя.

(2) Материалите се обсъждат и разглеждат от страните по КТД на едно или няколко заседания. Процедурата се уточнява за всеки отделен случай. С приетите становища и мнения се запознават представителите на страните в поделенията.

(3) Представителите на Работодателя и Синдикатите в поделенията, след консултации, предприемат действия за сформиране на екипи по условията на чл. 25 от Закона за насърчаване на заетостта.

Чл. 14. (1) Работодателят води лично трудово досие на всеки работник или служител. В него се съхраняват документите за възникване и промени в трудовото правоотношение, хода на  професионалното и образователно развитие, подписаната от лицето длъжностна характеристика, оценки за работата, поощрения, отличия, наказания и др.

(2) Работниците и служителите имат право на достъп до трудовото си досие в рамките на работното време на отдела/службата, в която се съхраняват документите.

(3) При поискване Работодателят предоставя на работника или служителя обективна и справедлива характеристика за професионалните качества и резултати от трудовата му дейност или препоръка за кандидатстване при друг работодател.

 

РАЗДЕЛ II. ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл. 15. (1) Работодателят разработва съвместно със Синдикатите Наредба за професионално обучение на персонала в „Холдинг БДЖ” ЕАД.

(2) Работодателят разработва съвместно със Синдикатите Програма за професионално развитие на персонала. В нея се уреждат организацията и провеждането на обучението на персонала, с цел създаване на условия за професионалното му развитие.

Чл. 16. По предложение на Синдикат и след разглеждане от Страните, Работодателят взема решение за обучение по смисъла на чл. 169 от КТ.

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 17. (1) Работодателят предоставя исканата от Синдикатите информация в съответствие със законовите разпоредби.

(2) Работодателят и неговите представители в поделенията предоставят на Синдикатите:

– в началото на всяка година и при искане от тяхна страна разчети за икономическото и финансово състояние на Дружеството /поделението/, перспективите за развитие, включително структурни промени и числеността на персонала (подлежащите на съкращения, възможностите и намеренията за преквалификация, пренасочване, обезщетения);

– информация за промените на разписанието на длъжностите на 6 месеца.

(3) Работодателят информира Синдикатите всяко тримесечие за изпълнението на  съответния бизнес план, както и за настъпили съществени промени в него.

(4) При предстояща промяна на работодателя по чл. 123, 123а от КТ, при съществени изменения в дейността, икономическото състояние и организацията на труда в предприятието, засягащи въпроси, предмет на настоящия договор, Работодателят се задължава да информира Синдикатите за своите намерения, не по – късно от 70 дни преди извършването на промяната.

Чл. 18. (1) Четири месеца преди изтичане срока на действие на КТД, с оглед разработване проекта на следващия, Работодателят предоставя информация за:

– финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива;

– достигнатата БРЗ общо и по групи персонал, движението й през периода, перспективи;

– процент на разходите за труд в общите разходи на предприятието към момента и в предхождащите 2 години;

– производителността на труда за същия период, виждания и мерки за подобряване;

– образователна, възрастова и териториална структура на работната сила, перспективи;

– изпълнение на Програмата за подобряване условията на труд и анализ на здравното състояние от Службата по трудова медицина;

– достигнатото ниво на снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.;

– състояние на социално – битовото обслужване;

– анализ за изпълнението на действащия КТД;

– друга информация, която е от значение за разработването на проекта, след конкретно искане на Синдикатите.

(2) Синдикатите предоставят при поискване от Работодателя, информация за действителния брой на членовете си.

 

РАЗДЕЛ ІV. ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ

 

Чл. 19. (1) Страните се споразумяха за:

  1. минимална основна заплата за Дружеството, при договорената дневна продължителност на работното време, в размер на 400 лв.;
  2. основните работни заплати на работниците и служителите в Дружеството се определят, съгласно системата за оценка на длъжностите и работните места на база унифицирана номенклатура на длъжностите за поделенията и Централно управление в Дружеството, с коефициенти към минималната работна заплата за Дружеството, приети от страните, неразделна част от КТД съгласно Приложения № 2 и 2а, в сила от 01.04.2014 г.;
  3. основните работни заплати се преразглеждат съгласно: процента на инфлацията за страната, процента на средното увеличение на осигурителните прагове за страната, ръста на производителността на труда на Дружеството.

(2) За отделни висококвалифицирани кадри и специалисти, Работодателят може да определя по – висок размер на основните работни заплати от предвидените за съответните длъжности.

(3) За определения по предходната алинея общ брой кадри и общ фонд за работна заплата Синдикатите се уведомяват писмено по тяхно искане.

(4) Страните се споразумяха до 31.12.2014 г. да преразгледат системата за оценка на длъжностите и работните места в Дружеството.

Чл. 20. (1) Страните съвместно обсъждат Вътрешни правила за работната заплата.

(2) С Вътрешните правила за работна заплата се определят редът и начинът за образуване на средствата за работна заплата на Дружеството и поделенията му, механизмът за образуване и промяна на индивидуалните брутни заплати и други въпроси по  заплащането на труда.

Чл. 21. (1) По-големи размери на основните заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните, се отразяват в индивидуалните трудови договори служебно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите.

(2) Когато промени в данъчното или осигурителното законодателство водят до намаление на нетните месечни работни заплати поради увеличаване на личните осигурителни вноски и/или дължимите данъци, страните инициират преговори за договаряне на компенсиране на доходите.

 

РАЗДЕЛ V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

Чл. 22. За всеки отработен нощен час се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в процент от основната базова часова заплата по трудов договор, както следва:

          – за длъжностите „Машинист, локомотивен” и „Помощник-машинист, локомотивен” – 53 %;

–  за длъжностите по списък съгласно Приложение № 3 – 42 %;

–  за всички останали длъжности – 37 %;

          –  при отстраняване на последствията от тежки, средни и леки произшествия – 52 %.

         Чл. 23. (1) Работниците, чиято работа е организирана под формата на дежурство в резерв по график и по време на пътуване без служба по смисъла на Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, във връзка с Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство или за разположение на работодателя, получават допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 25 % от основната часова заплата. Длъжностите, които са задължени да дават дежурства в резерв по график и пътуване без служба се определят от Работодателя след обсъждане в ЦСС по КТД.

         (2) Когато през нощната смяна работниците от предходната алинея работят ефективно, допълнителното им възнаграждение за това време се изплаща по размерите на чл. 22.

         Чл. 24. Страните се споразумяха, че в Дружеството няма да се прилага режим „на разположение”, уреден в чл. 9, ал. 3 и 4 от Наредба 50.

         Чл. 25. За работа през дните на официални празници, на работника или служителя се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 110 % от размера на основното трудово възнаграждение.

         Чл. 26. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

                   а) 60% за работа през работни дни;

                   б) 90% за работа през почивни дни;

                   в) 110% за работа през дните на официални празници;

                   г) 75% за работа при сумирано изчисляване на работното време.

         (2)  В случаите, когато работник или служител участва в работа по отстраняване последиците от произшествие, аварии  и катастрофи и др. извън установеното за него работно време, времето от явяването в сборния пункт до завръщането в него се счита за извънреден труд.

         (3) Когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена с чл. 146, ал.1 от КТ, разликата се заплаща 210 %.

         (4)  Когато положеният извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време превиши ограничението по чл. 146.ал. 2 от КТ часовете над ограничението се заплащат 210 %.

         Чл. 27. (1) Ако с месечните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време не е осигурено отработване на нормата часове, за неосигурените часове до норма се заплаща брутното трудово възнаграждение.

         (2) Ръководителите, които виновно допускат едновременно не осигуряване на норма работно време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност носят отговорност съгласно действащото законодателство.

         Чл. 28. (1) На работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

          (2) За придобит трудов стаж и професионален опит се признава:

          – целият трудов стаж в системата на железопътния транспорт;

          – трудовият стаж в синдикат, страна по КТД.

         (3) За работа в предприятия извън ж.п.транспорта след 01.07.2007 г. преценката и зачитането на стаж по смисъла на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 94 от 17.01.2007 г. се извършва от Работодателя. Възражения и съображения на заинтересованите работници и служители се разглеждат от страните по КТД в поделението в месечен срок от постъпването на писмен сигнал.

         (4) Допълнителното възнаграждение по този член, се заплаща по ред и начин, определен във Вътрешните правила за работна заплата на Дружеството.

         Чл. 29. (1) За ръководство на бригада и за времето на обучение на стажанти, новопостъпили и преназначени, Работодателят заплаща допълнително възнаграждение от 4 до 20 % от основната заплата по ред и начин, определени във ВПРЗ.

         (2) На работещите на интензивни работни места и при интензивни условия на труд се заплаща допълнително възнаграждение за интензивност по ред и начин, определени във ВПРЗ.

         (3)  На работници и служители, които извършват оборудване на повредени ПЖПС извън района на ВР цеховете се заплаща допълнително възнаграждение, в размер на 10 % от основната им заплата, за отработен час при тези условия.

         Чл. 30. Работодателят, който сключва трудовия договор, за ползване в работата на по-висока лична квалификация заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

          1. Доктор на науките                                                           100.00 лв.;

          2. Доктор                                                                                60.00 лв.;

          3. На завършилите следдипломна квалификация                 10.00 лв.

          4. На  „машинист локомотивен, влакова работа”, който сам обслужва изолиран или помощен (бутащ) локомотив, се заплаща допълнително трудово възнаграждение – 65 % от часовата ставка  от основната заплата на длъжността „помощник – машинист локомотивен”- ІІ група.

           5. На работещите на длъжност машинист, локомотивен, машинист-инструктор локомотивен, депомайстор и диспечер локомотивен, се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 10 лв. поотделно за всяко свидетелство за професионално обучение, даващо му право да управлява конкретна серия локомотиви от парка на Дружеството.

Чл. 31. (1) На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

          1.  При обслужване на директни товарни влакове и изолирани     локомотиви –0.033лв./км.;

          2.  При обслужване на смесени и работни влакове – 0.035 лв./км.;

          3.  При обслужване на локални товарни влакове, маневрени влакове и   местни маневри, обслужващи индустриални клонове– 0.038 лв./км.

(2) На машинисти, локомотивни и помощник-машинисти, локомотивни, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

  1. При обслужване на изолирани локомотиви – 0.0312 лв.;
  2. При обслужване на специални, правителствени, БВЗР, международни, бързи влакове и ползване на трасе – 0.0343 лв.;
  3. При обслужване на пътнически влакове, КПВ и ползване на трасе  – 0.0374 лв.;
  4. При обслужване на директни товарни влакове, смесени, работни влакове и ползване на трасе – 0.0405 лв.;
  5. При обслужване на локални товарни влакове, помощни локомотиви, маневрени влакове, моторни влекачи и ползване на трасе – 0.0436 лв.

 (3)  За всеки реално отработен и заверен час, през който машинист, локомотивен извършва гарова маневра, се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.30 лв.

 

РАЗДЕЛ VI. ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

 

Чл. 32. (1) Трудовите и другите възнаграждения се изплащат на два пъти в месеца по график, както следва:

          – Аванс – до 15 – то число на текущия месец;

         – Заплата и другите възнаграждения за предходния месец – до 30 – то число на текущия.

(2) Изплащането на командировъчните на работещите в пограничните гари и предоставянето на ваучерите по чл. 66, ал. 2, т. 1 за предходния месец става до 25 – то число на текущия. 

(3) Социалната сума по чл. 66, ал. 2, т. 2, се изплаща съгласно Правила, приети от страните.

(4) При неиздължаване в срок, съответните суми по ал. 1 на чл. 32 се изплащат на работниците/служителите заедно със законоустановената лихва за просрочени плащания.     

(5) За неспазен срок за изплащане на възнагражденията се счита времето за аванс след 15 – то число на месеца, за заплата и другите възнаграждения за предходен месец – след 30 – то число, за сумите по алинеи 2 и 3 – след изтичане договорените срокове.

Чл. 33. (1) При недостиг на средства в Дружеството и добросъвестно изпълнение на задълженията на работниците и служителите в рамките на графика по чл. 32 всеки месец се изплаща сума в размер на 70 % от индивидуалното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за Дружеството.

(2) Разликата до пълния размер на заработеното трудово и други възнаграждения остава дължима и се изплаща допълнително заедно със законоустановената лихва за просрочени плащания за периода на забавянето.

(3) Този извънреден режим на плащане не може да продължава повече от три месеца.

 

РАЗДЕЛ VII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл. 34. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест по условията на чл. 325, т. 9 и чл. 327, ал. 1 т. 1 от КТ работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение, за срок от два месеца, завишено с коефициент 1.5, ако имат прослужени не по-малко от 7 години в железопътния транспорт и през последните 5 години не са получавали обезщетение на същото основание.

         (2) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на 6 брутни заплати, завишени с коефициент 1.5, ако са работили 20 години в системата на жп транспорта, вкл. последните 10 от трудовия стаж в следните предприятия от системата на железопътния транспорт: НК „БДЖ”, ДП „НКЖИ”, „БДЖ” ЕАД, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-ТПС/Локомотиви” ЕООД. Трудовият стаж, придобит в което и да е от посочените дружества, се зачита за трудов стаж по смисъла на чл. 222, ал. 3 от КТ. Право на това обезщетение имат подалите заявление за прекратяване на трудовото правоотношение до 1 месец след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за заварените случаи до 1 месец от влизане в сила на КТД. За работниците и служителите, отговарящи на горепосочените условия, които са подали заявление за прекратяване на трудовото правоотношение след този срок, размерът на обезщетението се определя съобразно КТ.

(3) Работници и служители, които се уволняват по чл. 328, ал. 1, т.т. 1,2,3 и 4  от КТ, имат право на обезщетение по чл. 222 т. 1 от КТ в размер на брутното им трудово възнаграждение, умножено с индивидуален коефициент. Стойността на коефициента е по 0,3 за всяка година трудов стаж, но не по малко от 3 и не повече от 6 брутни заплати.

 (4) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т. т.1, 2, 3 и 4 от Кодекса на труда и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение им остава не повече от една година до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на обезщетение в размер на 6 брутни заплати.

Чл. 35. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в железопътния транспорт 25 години за мъжете и 20 години за жените, от които последните 10 не са при един и същ работодател, се изплаща обезщетение в размер на 6 месечни основни заплати.

(2) Право на обезщетение по ал. 1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест, пропорционално на трудовия им стаж.

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение поради смърт обезщетение в размера по ал. 1 се изплаща на наследниците на починалия работник или служител пропорционално в зависимост от трудовия му стаж, но не по – малко от 4 основни заплати.

(4) Обезщетението по ал. 1 и ал. 2 не може да се получава едновременно с обезщетението по чл. 222 от Кодекса на труда.

         Чл. 36. Обезщетенията по настоящия раздел, в договорените размери се получават само от работници и служители, които през последните  12 месеца преди придобиване на правото за получаване, са членували в синдикат, страна по  КТД или са се ползвали от КТД като присъединили се към него.

 

РАЗДЕЛ VIII. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

 

Чл. 37. (1) Организацията на работното време се определя с Правилниците за вътрешния трудов ред на предприятието и поделенията, които се утвърждават от съответния ръководител след провеждане на предварителни консултации  със Синдикатите.

(2) Промяна в правилника и/или установената организация на работното време става по реда на ал.1.

(3) Страните приемат нормална продължителност на:

          – седмично работно време през деня – 40 часа;

          – работно време през деня – 8 часа;

          – седмично работно време през нощта – 35 часа;

          – работно време през нощта – 7 часа.

(4)  За машинист, локомотивен и помощник машинист локомотивен, които работят на сумирано  изчисляване на работното време, нормалната продължителност на седмичното работно време през деня е 39 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е  7.8 часа.

(5) Работното време на локомотивните , помощник –  локомотивните машинисти и маневрените бригади,  които биват освободени съгласно чл.17 ал. 5 от Наредба № 50/28.12.2001 год., не може да бъде по – малко от 4 часа.

Чл. 38. (1) При провеждане на периодичното медицинско преосвидетелстване на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

          – когато прегледът се извършва в населения пункт, където е работното място на работника и служителя – 4 часа;

         – когато прегледът се извършва извън този пункт – 8 часа.

(2) При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време :

–         когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическо преосвидетелстване. В този случай, Работодателят задължително осигурява   почивка в предходния ден;

–         когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на  работника или служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.

(3) Всички документирани допълнителни разходи, свързани с прегледите по ал. 1 и ал. 2 се поемат от Работодателя.

Чл. 39. (1) При провеждане на служебни съвещания, беседи или други мероприятия със задължителен характер,  Работодателят признава работно време в размер на 4 часа.

(2) При провеждане на изпити за работно време се признава времето за провеждане на изпита, но не по-малко от 4 часа.

         (3)  Времето за инструктаж се отчита на отделен ред в личната сметка и се включва в продължителността на месечното работно време. Продължителността му се определя от Работодателя след обсъждане със Синдикатите.

Чл. 40. (1) За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им се установява ненормиран работен ден, въз основа на извършени наблюдения и анализ на работното време.

2) Предложения за длъжностите по ал. 1 се правят от страните по КТД в поделенията. Списъкът се утвърждава от Управителя на Дружеството след консултации в ЦСС.

(3) Изготвянето на списъците и промяната им при необходимост за всяка следваща година става до края на предходната.

Чл. 41. (1) Работодателят може да удължава работното време по реда на чл. 136а от КТ след консултации със Синдикатите. За целта представя обосновка за причините, налагащи временната промяна в продължителността на работното време, срок на въвеждане, начин и периода на компенсиране.

(2) Предоставянето на материалите става не по-късно от 5 дни преди заседанието.

(3) Работата при удължено работно време може да започне не по-рано от 10 дни след проведените консултации и писмено оповестяване на засегнатите. Обемът на информацията и начинът на оповестяване се съгласува между страните по КТД.

(4) По изрично писмено заявление на работещите при удължено работно време, Работодателят приема компенсирането да става в дни в съответния законов срок и след споразумение между страните по индивидуалния трудов договор.

Чл. 42. При намаляване обема на работата, Работодателят, след предварително съгласуване със Синдикатите, може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време, по условията на чл. 138а от Кодекса на труда.

Чл. 43. (1)  Работниците и служителите на сумирано изчисляване на работното време изпълняват служебните си задължения по разработени месечни графици за работа. За тези работници и служители, които по технологични причини не получават „твърди” месечни графици, Работодателят разработва месечни графици на фиксирани почивни дни.

(2) Работодателят предоставя на представителите на Синдикатите в звената разработените графици за работа преди утвърждаването им за изразяване на мнения и препоръки.

(3) При сумирано изчисляване на работното време:

– междусменната почивка е не по – малко от 12 часа, а седмичната не по – малко от 24 часа;

– междусменната почивка за локомотивните бригади влакова работа е не по – малко от 16 часа, а седмичната не по – малко от 24 часа.

(4) Промени на графиците се допускат по изключение, след вземане мнението на заинтересованите работници или служители. Промените се довеждат до знанието им най – късно 24 часа преди началото на работната смяна.

(5) Известяването на денонощното разписание за локомотивните бригади се извършва не по-късно от 16.00 часа на предходното денонощие. Известяването се извършва включително със съвременни технически средства.

Чл. 44. Работодателят провежда консултации със Синдикатите преди да предприеме действия за промяна на списъците по Наредба № 50/28.12.2001 г. на Министъра на транспорта и съобщенията.

Чл. 45. (1) По условията на Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредба № 50/28.12.2001 г. Работодателят може да въвежда разделяне на работния ден на две или три части.

(2) Не се допуска разделяне на работния ден за длъжности, работещи при непрекъсваем процес.

(3) Общата продължителност на прекъсванията в една смяна не могат да превишават 1/6 от продължителността й.

(4) Списъкът на работните места и длъжностите, за които се въвежда работен ден, разделен на две или три части се утвърждава от ръководителите на поделенията, след предварително обсъждане между страните.

(5) През времето на прекъсванията работниците и служителите са свободни от задължения и могат да напускат работните си места.

(6) За времето на прекъсването Работодателят осигурява  условия за почивка.

 

РАЗДЕЛ IX. ОТПУСКИ

 

Чл. 46. (1) На работниците и служителите, членове на синдикатите, страна по този КТД и на присъединилите се към него, се осигурява 22 дни основен платен годишен отпуск.

         (2) На работници и служители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто се осигурява 28 дни основен платен годишен отпуск.

         (3) При кръводаряване полагащият се отпуск по ал. 1 или ал. 2 за годината на кръводаряването се завишава с 2 работни дни, отделно от отпуска по чл. 157, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда.

(4) Полагащият се отпуск по ал. 1 или 2 се завишава с 2 работни дни при:

– смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг;

– встъпване в брак.

(5) Допълнителният платен отпуск по ал. 3 и ал. 4 се ползва след писмено искане от правоимащия.

         Чл. 47. На работници и служители, които работят по условията на чл. 1 и чл. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с ПМС № 267 от 12.12.2005 г., се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер от 6 до 10 дни по списък, който се утвърждава от Работодателя след консултации със Синдикатите.

         Чл. 48. (1) На работниците и служителите, които работят при ненормиран работен ден се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 6 работни дни.

         (2) Конкретните размери на отпуска се определят от Работодателя след обсъждане между страните по КТД в поделенията, съгласно приетите и одобрени списъци по чл. 40, ал. 2 и проведените наблюдения.

Чл. 49. (1) Работничките и служителките имат право на допълнителен платен отпуск по условията и реда на чл. 168 от Кодекса на труда.

(2) По изключение отпускът по ал. 1 се ползва от бащите, които сами отглеждат децата си или когато майката не може да упражни правото си.

Чл. 50. (1) Решение за ползване на отпуск по чл. 161 от КТ или за обучение се взема от Работодателя след разглеждане на предложенията на заседание на страните по КТД.

(2) Предложения по предходната алинея могат да правят Синдикатите и работниците или служителите.

(3) По реда на този член се процедира и в поделенията.

Чл. 51. (1) Ползването на платения годишен отпуск става по график за всяка календарна година. При разработването му Работодателят взема писмените желания на работниците и служителите и се съобразява с тях.

(2) Проектът на графика се довежда до знанието на заинтересованите, на които се дава не по – малко от 7 дневен срок за мнения и възражения.

(3) Графикът за следващата година се утвърждава от работодателя до края на текущата.

(4) На членове на семейство, работещи в Дружеството се осигурява ползването на отпуск в едно и също време, освен ако те не желаят друго.

Чл. 52. За участие в досъдебно и съдебно производство, образувано по повод на събитие, възникнало при изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите, Работодателят осигурява платен служебен отпуск за дните на призоваване пред съответните органи.

Чл. 53. През време на отпуските, разрешени по реда на ал. 1, т.1,2 и 3 на чл. 157 от Кодекса на труда се изплаща възнаграждение, изчислено по реда на чл.177 от Кодекса на труда.

 

РАЗДЕЛ X. ОТПУСК НА СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ

 

Чл. 54. (1) За осъществяване на синдикална дейност, Работодателят разрешава платен служебен отпуск, както следва:

         1. На нещатните синдикалисти – на председатели на синдикални организации – 64 часа годишно, а на секретарите – 32 часа годишно;

         2. На участниците в конгреси, конференции, семинари и други синдикални мероприятия – за времето на провеждането му.

(2) Отпускът по ал. 1 не може да се ползва за други цели. Той се отчита в специални книги от Работодателя. При сумирано отчитане на работното време отпускът се предвижда в графиците за работното време.

(3) Времето на отпуска по ал. 1 т. 2 се определя от синдикалното ръководство, което уведомява писмено Работодателя най – малко 2 дни преди началото на ползването, като посочва датите и вида на мероприятието. В случай, че отпускът няма да бъде ползван, правоимащият своевременно уведомява Работодателя.

(4) За участие в съвместни с Работодателя комисии, работни групи и други формати, синдикалните членове се командироват от и за сметка на Работодателя, съгласно Наредбата за командировките в страната.

(5) При необходимост и по преценка на Работодателя в отпуските по предходните алинеи се включва и времето за пътуване. 

Чл. 55. (1) Щатните синдикални дейци се считат в неплатен отпуск през времето, докато заемат синдикална длъжност.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение на щатен синдикален деец, при невъзможност за възстановяване на предишната длъжност, Работодателят, по негово искане и при възможност, го устройва на друга подходяща, съответстваща на професионалната му квалификация.

 

РАЗДЕЛ XI. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл. 56. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите е задължение на Работодателя и е за сметка на Дружеството. Работниците и служителите носят отговорност за спазването на установените правила за безопасност и здраве при работа.

Чл. 57. Работодателят се задължава:

         1. да осигурява целево ресурси за организационно – технически, технологични и други проекти за подобряване условията на труд, съгласно план – програми, изготвени от поделенията, въз основа на направени оценки на риска;

  2. да осигурява провеждането на всички видове инструктажи, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

         3. да провежда периодично обучение на работниците и служителите по въпросите за здравословни и безопасни условия на труд;

         4. да онагледи работните места (помещения) с необходимите инструкции и правила по безопасност на труда;

         5. не по – малко от веднъж годишно предоставя информация на Синдикатите – страна по КТД,  за състоянието на условията на труда, направените и последващи оценки на риска, показателите на трудовия травматизъм и професионалната заболяемост. Информация по тези въпроси и със същата периодичност се предоставя на представителите на Синдикатите – страна по КТД, по поделения.

Чл. 58. Страните се споразумяха:

         1. при настъпили промени, като въвеждане на нови производствени процеси, технологии, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови или реконструирани сгради и помещения, промени в нормативната уредба и др., както и по предложение на Синдикатите – страна по КТД, да се извършва преразглеждане оценката на риска;

         2. всички разходи за лечение на пострадали при трудова злополука не по тяхна вина, които не се поемат от НЗОК, се заплащат от Работодателя, съгласно съвместно приети Правила за отпускане на социални парични помощи;

         3. работодателят да организира за сметка на Дружеството периодични медицински прегледи за здравословното състояние на работниците и служителите, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, а именно: Наредба № 3 от 27.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците; Наредба № 54 от 02.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътни (предсменни) медицински прегледи и Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Чл. 59. Работодателят се задължава:

         1. да осигури на работниците и служителите обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ);

         2. да прилага разработените от СТМ мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите;

         3. да покани представители на Синдикатите при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.

         Чл. 60. В изпълнение изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на      условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, Работодателят осигурява по работни места:

         1. на персонала, работещ при условията, определени в чл. 2 от Наредбата,  ваучери в размер не по – малко от 2 лева на отработен ден по длъжности, определени в списъци на поделенията и утвърдени от Работодателя след консултации със Синдикатите – страна по КТД;

         2. при полагане на нощен труд – ободряваща напитка – кафе, на стойност не по – малко от 2 дози при нощен труд до 7 часа и 3 дози при нощен труд над 7 часа;

3. на работещите при ниски температури под 10 °С – чай на стойност не повече от 1 лев на смяна;

4. на работещите при температури над 30 °С – минерална вода по 1.5 литра на смяна.

Чл. 61. (1) За възстановяване на работоспособността и здравето на работниците и служителите от втора категория труд при пенсиониране Работодателят задължително осигурява по график, веднъж в годината 5 дни безплатна почивка (включително допълнителен платен отпуск и безплатна храна) в профилакториум или подходяща почивна база на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

(2) При изразено желание на работниците по ал. 1 Работодателят осигурява с месечните графици за работното време по един свободен от работа ден преди и след отпуска, които се ползват за пътуване.

(3) Отпускът по този член се ползва през текущата година и не може да се отлага за следващата.

(4) Ако при покана от Работодателя даден работник не ползва отпуска по този член, той губи правото си за текущата година.

(5) Работодателят осигурява, при поискване до 3 дни платен служебен отпуск, на работник или служител, участвал пряко в железопътно произшествие, при което има загинало или тежко ранено лице, или значителни щети по подвижния железопътен състав, непосредствено след случване на събитието.  

Чл. 62. (1) Работодателят за сметка на Дружеството осигурява снабдяването, изпирането и всички дейности по поддържането на лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

(2) Списъците на длъжностите за полагащите се лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло, съгласно Наредба № 3, се предоставят на Синдикатите и обявяват пред работниците и служителите в поделенията на Дружеството.

Чл. 63. Съгласно изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. Работодателят за своя сметка осигурява:

1. работно облекло;

2. униформено облекло.

Чл. 64. Работодателят застрахова работниците и служителите по списък на длъжностите, определен от Работодателя след консултации със  Синдикатите – страни по КТД за застрахователен риск „Трудова злополука” при спазване на изискванията на „Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риск „Трудова злополука” от 06.02.2006 г.

Чл. 65. (1) Синдикатите сигнализират  Работодателя за нарушения и пропуски при обезпечаване на:

1. санитарно – битово и медицинско обслужване;

2. снабдяване и осигуряване с работно, униформено облекло, лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло;

3. провеждане на периодични медицински прегледи, засилена защита на непълнолетни, бременни жени и майки;

4. осигуряване на работни места за трудоустроени и други задължения, посочени в нормативната уредба и този КТД;

5. задължителното застраховане на работниците и служителите.

(2) Констатираните пропуски и нарушения се обсъждат от Страните и се отстраняват в уговорен от тях срок.

 

РАЗДЕЛ XII. СОЦИАЛНО ДЕЛО

 

Чл. 66. (1) За задоволяване на социалните и културните потребности на работниците и служителите, Работодателят отчислява ежемесечно суми в размер не по – малко от 15 % от средствата за работна заплата.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по план-сметка, приета с решение на Събранието на пълномощниците в предприятието, като с нея задължително се осигуряват:  

         1. средства за поевтиняване на храната чрез предоставяне на ваучери за храна на целия персонал на Дружеството, в размер на 60 лв. на месец;

         2. социална сума в размер на:

         2.1. 250 лв. при ползване на почивните станции на „Холдинг БДЖ” ЕАД;

         2.2. 150 лв. при невъзможност от страна на Работодателя да осигури ползване на базите на „Холдинг БДЖ” ЕАД;

         2.3. получаването на тази сума става по ред и начин, определени в Правила, договорени между страните при спазване на следните принципи:

         – всеки работник и служител до 31 декември на предходната година подава заявка с 2 варианта за ползване на почивните станции на „Холдинг БДЖ” ЕАД, а за 2014 г. заявките се подават до 15 април;

         – в едномесечен срок оторизираните служебни лица от „Холдинг БДЖ” ЕАД обработват постъпилите заявки и подават обратна информация;

         – сумата от 150 лв. се получава от работниците и служителите, след като са използвали повече от половината от полагащия се основен платен годишен отпуск с първата заплата след придобиване на това право.

         3. отпускане на социални помощи.

Чл. 67. (1) Страните приемат Социална програма, с цел подобряване  на социалния статус на заетите, която се актуализира всяка календарна година.

(2) Основни направления в програмата са:

         1. социална сума срещу ползване на отпуск;

         2. парични помощи;

         3. медицинско обслужване и профилактика;

         4. бази за спорт, отдих и туризъм;

         5. други социални и битови потребности.

Чл. 68. (1) Разпоредителни действия, ипотекиране, концесии и др. с почивните бази на Дружеството се предприемат след предварително уведомяване на Синдикатите и обсъждане между Страните.  

(2) Работодателят прави предложение за промяна на цените на картите за почивните бази след обсъждане от Страните по КТД. 

          (3) Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и служителите, наети в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на почивните бази на „Холдинг БДЖ” ЕАД, на основание сключено споразумение с „Холдинг БДЖ” ЕАД.

(4) Страните приемат разпределението на жилищата в предприятието да става по процедури и критерии, определени от тях, като в жилищните комисии се включват представители на Синдикатите.

(5) Разпределението на картите за почивка в поделенията става от СС по КТД.

Чл. 69. Работодателят се задължава да прави ежемесечни вноски за:

  1. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване за всички работници и служители, за които важи настоящият КТД при наличие на средства.

2. При наличие на средства от средствата за социални разходи на работниците и служителите ежемесечно се изплащат средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за професиите, преминали от списъците на първа категория труд към втора категория труд и за тези, преминали от втора категория труд към трета категория труд.

Чл. 70. (1) Работодателят осигурява:

1. На работещите:

– работниците и служителите от Дружеството на безсрочен трудов договор имат право на неограничен брой безплатни пътувания по цялата жп мрежа.

– на служителите, назначени на временен трудов договор, се предоставя открит лист за безплатно пътуване с определен маршрут или регион. Откритият лист се заверява ежемесечно.

2. На членовете на семействата – легитимации и 6 броя билети за безплатни пътувания.

                  (2) На съкратените или освободени по чл. 331 от КТ работници и служители се запазват личните карти за пътуване и билетите за безплатни пътувания на членовете на семействата до края на годината на уволнението.

 

РАЗДЕЛ XIII. КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 71. (1) Страните подпомагат развитието на корпоративна социална отговорност  чрез признаване на по – висока степен социални задължения.

(2) Работодателят  поема отговорността да :

–                    реализира социално отговорно поведение при преструктуриране и модернизиране на компанията и управлението, чрез ефективни форми на информиране и консултиране;

–                    създава здравословен социален климат, социална сигурност на работещите и устойчива заетост, чрез инвестиционни програми в съответните направления, както и със съвместни социални инициативи, разработени с органите по заетостта и социалните партньори;

–                    При промяна на работодателя, по чл. 123 и 123а от КТ, както и при структурни промени, касаещи смяна на собствеността /приватизация/ и всякакъв вид изменения на дейността, свързани със сключване на договори за концесия, наем, аренда, съвместна дейност, както и чрез съответните договори със страните контрагенти, да сключва споразумения, социални клаузи и да приема съвместни програми за запазване на персонала, неговото преквалифициране и пренасочване. Работодателят се задължава, най – малко 70 дни, преди извършването на съответната промяна, да информира Синдикатите страна по КТД, по реда на чл.130б от КТ, както и да съгласува с тях проектите за споразумения, клаузи и програми, посочени в предходното изречение на този текст;

–                    повишава мотивираността на работещите с допълнителни материални, социални и морални стимули;

–                    повишава ролята и ефективността на социалния диалог и обвързва предвижданите промени, както с интересите на предприятието, така и с тези на работещите в него;

–                    предприема действия за подпомагане опазването на околната среда, енергийната ефективност, предотвратяване на замърсяването, минимизиране на отпадъците и рециклирането им.

   Чл.72. Работодателят въвежда мерки за по – добро съвместяване  на трудовия и личен живот като:

–       прилагане на гъвкави форми на организация на работното време за бременни жени и родители с деца до три годишна възраст;

–       организиране на допълнително квалификационно обучение след отпуск по майчинство и подкрепа в кариерното развитие и др.

    Чл.73. Социалните партньори работят за подобряване качеството на трудовия живот чрез създаване на благоприятна трудова среда, отговорна комуникация, справедливост в оценката и възнаграждението, внимание към потребностите на работещия.

 

РАЗДЕЛ XIV.  РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ И ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

 

    Чл. 74. Работодателят гарантира прилагането на принципа на равнопоставеност между половете по отношение на заплащането на труда, достъпа до обучения и кариерно развитие.

 Чл. 75. Работодателят предприема ефективни мерки за предотвратяване на физически и психически тормоз на работното място, както и за осигуряване на условия на труд, които спомагат за превенция от стрес, физически и психични увреждания.

     Чл. 76. Работодателят се задължава да води политика на нулева толерантност спрямо насилието на работното място в различните му проявления – физическо, психическо и сексуално.

    Чл. 77. Работодателят предприема мерки за повишаване на осведомеността на мениджърите, работниците и служителите чрез беседи с цел идентифициране признаците на тормоз и насилие на работното място и иницииране на превантивни и/или корективни действия в помощ на жертвите.

    Чл. 78. Работодателят се задължава да не допуска пряка или непряка дискриминация при осъществяване на трудовите права и задължения. След получаване на оплакване от работник или служител, който се смята подложен на тормоз на работното място, незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза.

 

РАЗДЕЛ XV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

            Чл. 79. Работодателят се задължава да предоставя информация и обсъжда със Синдикатите предварително, преди вземане на решение и  предприемане на всякакви  действия свързани с:

–                    извършване на структурни промени в Дружеството;

–                    въвеждане на технологии, графици за движение на влаковете и др., водещи до промени в организацията на транспортния процес, труда и управлението, със значителни социални последици за работниците и служителите или касаещи въпроси, предмет на КТД;

–                    приватизация и възлагане на външен изпълнител;

–                    проекти на вътрешни нормативни актове, свързани с дейността на предприятието, в това число разписание на длъжностите, наредби, инструкции и др., които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения.

Чл. 80. Работодателят:

– се задължава да кани представителите на Синдикатите на свои заседания и на заседания в поделенията, оперативки и други, когато се разглеждат проблеми – предмет на КТД. В тези случаи Синдикатите имат право да изразяват становища и изказват съображения;

         – гарантира правото на организиране на структурите на Синдикатите, създава условия и съдейства за осъществяване на дейността им.

Чл. 81. Работодателят предоставя за безвъзмездно ползване на ръководствата на синдикалните организации необходимите помещения и канцеларии, като ги съоръжава за своя сметка с офис оборудване (телефон, факс, копирна техника, GSM).  По възможност Работодателят осигурява компютър с достъп до Интернет и правно – информационната система, ползвана в поделението.

         Чл. 82. За осъществяване на международни връзки със синдикати от други страни при посещения на официални делегации в чужбина и у нас, разходите може да се поемат от Работодателя, като размерът им предварително се договаря за всеки отделен случай.

Чл. 83. Създадените след подписването на този КТД организации на Синдикатите се легитимират пред Работодателя във всяко поделение със следните документи:

         1. Протокол от учредително събрание (конференция), подписан от учредителите;

         2. Поименен списък на членовете на синдикалната организация;

         3. Удостоверение за признато членство от синдикат, страна по КТД;

         4. Поименен списък на членовете на синдикални ръководства, ползващи защита по чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда.

Чл. 84. Синдикалните ръководства се задължават да уведомяват работодателите на съответните нива за новопостъпилите синдикални членове.

         Чл. 85. Работодателят приема членският внос да продължи да се събира по ведомост при наличие на писмено волеизявление на лицето – член на някой от Синдикатите.

Чл. 86. (1) Работодателят не може да уволнява, нито да променя едностранно условията по трудовия договор на членовете на синдикални ръководства и на участниците в комисиите за водене на преговори по КТД без съгласието на:

– за СЖБ  – Координационния съвет;

– за СТСБ – Управителния съвет;

– за НЖС – Изпълнителния съвет;

– за ФТР – Изпълнителния съвет/ за СЛПБ – Управителния съвет.

(2) Защитата по този член се отнася за времето, през което работникът/служителят отговаря на условията по предходната алинея и 6месеца след това.

(3) Не се ползват от синдикална защита работниците и служителите, които се наказват за допуснати тежки произшествия по безопасността на движението и охрана на труда, както и за употреба на алкохол и упойващи вещества, доказани по съответния законов ред.

 

Чл. 87. Работодателят няма право под каквато и да е форма да пречи на работника/служителя да защитава своите права, да упражнява върху него натиск за работа при условия, застрашаващи живота му или сигурността на превозите, както и да го наказва при отказ за изпълнение на противозаконни нареждания.

        Чл. 88. Синдикатите се задължават:

1. да подкрепят действия на Работодателя, насочени към по-нататъшно развитие на дейността на Дружеството;

2. да не предприемат действия, които могат да навредят на интересите на Работодателя при точно и добросъвестно изпълнение от негова страна на законовите разпоредби и договореното в този КТД;

3. да не призовават работниците и служителите към ефективни стачки, докато не се изчерпат всички възможности, предвидени в ЗУКТС за доброволно уреждане на възникналите спорове;

4. да съдействат на Работодателя за предотвратяване на всички опити за злоупотреби, посегателства и кражби върху подвижния железопътен състав, товарите и останалите дълготрайни активи на БДЖ „Товарни превози” ЕООД, извършвани от работниците и служителите на Дружеството.

Чл. 89. Работодателят се задължава да разглежда всички предложения и проекти на Синдикатите, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище на работниците и служителите в Дружеството.

Чл. 90. Синдикалните ръководства се задължават:

1. да участват в изясняването на възникнали трудови, икономически, социални и други конфликти и фактори на напрежение и да съдействат за тяхното решаване в интерес на своите членове, зачитайки интересите на Работодателя;

2. да следят за спазване на договореностите в КТД, при нарушения или неизпълнение своевременно да уведомяват Работодателя.

Чл. 91. (1) Страните по КТД изграждат Централен съвет на Страните по КТД (ЦСС по КТД), а техните представители в поделенията – Съвети на страните по КТД (СС по КТД). Работата на съветите се организира съгласно „Правила за работа”, приети съвместно.

(2) Работодателят и Синдикатите се споразумяха за следните равнища на представителство на синдикалните организации:

1. на равнище Дружество – упълномощени представители на синдикалните формирования – страна по КТД.

2. на равнище поделения – упълномощени представители от синдикалните формирования – страна по КТД в поделението.

(3) Синдикатите поемат задължението техните представители в поделенията и Централно управление да определят по един представител от всеки Синдикат, страна по КТД, който да оформя протоколите.

Чл. 92. (1) Работодателят предоставя на Синдикатите необходимите справки, проекти, разчети, нормативни документи и други материали за разглеждане от страните най-малко 5 дни преди датата на съответното заседание.

(2) В същия срок Синдикатите предоставят материалите по внесени от тях за разглеждане въпроси.

(3) Всички справки, информации и др. се предоставят в писмен вид.

Чл. 93. Страните се договориха при приватизация или създаване на смесени дружества в договорите да се включват клаузи за:

– запазване предмета на дейност и броя на персонала;

– запазване на получаваното до този момент брутно трудово възнаграждение;

– прилагане на този КТД за период от една година;

– запазване на правата за безплатни пътувания до края на съответната година.

 

РАЗДЕЛ XVI. ПРОЦЕДУРА ПРИ РАЗНОГЛАСИЯ. КОНТРОЛ НА КТД

 

Чл. 94. (1) При възникване на разногласия включително и по тълкуването и приложението на отделни клаузи от КТД, за уреждането им се спазва следната процедура:

  1. Провеждане на преговори по искане на една от страните за доброволно решаване на спора;

  2. Ако не се постигне решение чрез преговори, Работодателят в 7-дневен срок от заключителното заседание внася въпроса последователно в Подотрасловия и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МТИТС;

  3. След изчерпване на горните възможности, всяка от страните действа по законоустановения ред.

(2) Решенията на страните по КТД на по – горно равнище са задължителни за по – долните равнища на управление.

Чл. 95. (1) Страните осъществяват контрол по прилагането на настоящия КТД.

(2) При необходимост страните създават съвместни комисии за проучване на отделни проблеми, разработване на предложения за решаването им и за търсене на отговорност от виновните длъжностни лица, допуснали нарушения при прилагането на договора.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) „Работодател” по смисъла на КТ, този КТД и ЗУКТС е „БДЖ – Товарни превози”  ЕООД, представлявано от Управителя.

(2) „Трудов стаж в железопътния транспорт” е трудовият стаж, придобит в НК „БДЖ”, ДП НКЖИ, „БДЖ” ЕАД, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ-ТПС/Локомотиви” ЕООД.

         (3) „Синдикално ръководство” са ръководствата на синдикалните формирования на всички нива съгласно съответните устави.

         (4) Допълнителни възнаграждения с постоянен характер са възнагражденията за придобит трудов стаж и професионален опит, по- висока лична квалификация, нощен труд и допълнителното възнаграждение по чл. 30, т 5.

§ 2. (1) Изменения и допълнения на този договор се извършват по всяко време по взаимно съгласие на страните по реда на сключването му. Преговорите започват не по-късно от 20 дни след депозиране на съответното искане на някоя от страните.

(2) Едностранни промени по договора не се допускат.

§ 3. Указания, тълкувания и разяснения се дават съвместно от страните.

§ 4. При промяна на представителя на някоя от страните тя уведомява другата в срок от 7 дни.

§ 5. На всеки 6 месеца страните отчитат изпълнението на този КТД на нарочни общи заседания.

§ 6. При документирано и доказано нарушение на този Договор Работодателят приема да потърси отговорност от виновните длъжностни лица.

§ 7. За неуредени с този КТД въпроси се прилагат общите разпоредби на трудовото законодателство и другите действащи нормативни актове.

§ 8. Този КТД се сключи в 6 еднообразни екземпляра – по един за Синдикатите, страна по КТД, един за Работодателя и един за Главна инспекция по труда.

§ 9. Настоящият КТД влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на действието му е две години.

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

 

СИНДИКАТИ:                                       РАБОТОДАТЕЛ: …………………………

                                                                                            (инж. Георги Друмев)

ЗА КНСБ

 

СЖБ:            ……………………..

                     (инж. Петър Бунев)

 

 

СТСБ:           ………………………

                      ( Екатерина  Йорданова)

 

ЗА КТ “ПОДКРЕПА”:

 

НЖС “ПОДКРЕПА”: ………………………

                                     (инж. Зоринчо Йорданов)

 

ФТР “ПОДКРЕПА”:   ………………………

                                   (Розен Зарков)

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *