ПРОТОКОЛ – 10

 

ПРОТОКОЛ № 10

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 02.12.2013 г. от 13.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе десетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Лили Копчева
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Александър Митрев, Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова, Румен Василев – експерт
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Галина Мирчева, Оля Георгиева, Снежана Василева – експерт,  Пламен Генев – експерт
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Йордан Стефанов, Стойчо Кръстев, Ивайло Пенчев, Петър Бунев – за част от заседанието.
  СТСБ Сашо Алексов, Надежда Станева, Пламена Желязкова
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров, Димитър Димитров; Георги Манолов – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

В началото на заседанието страните обсъдиха и насрочиха дати за следващите две заседания на работната група: 11.12.2013 г. – от 10.00 часа и 12.12.2013 г. – от 10.00 часа.

 

След това заседанието продължи с повторно четене на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

 

По чл. 15, ал. 2:Страните решиха: След второто четене се приема следният редактиран текст:

„ (2) Работодателят разработва съвместно със Синдикатите Програма за професионално развитие на персонала. В нея се уреждат организацията и провеждането на обучението на персонала, с цел създаване на условия за професионалното му развитие.”

 

Г. Мирчева: Поех ангажимент и мога да предложа текст: „Работодателят разработва съвместно със Синдикатите Програма за професионално развитие на персонала. В нея се уреждат организацията и провеждането на обучението на персонала, с цел създаване на условия за професионалното му развитие.”

Имаме Наредба за обучение, в която много подробно са описани видовете обучение. Подробното формулиране би дублирало Наредбата.

Ст. Пирков: В разногласие ли е?

Г. Мирчева: Какво сте имали предвид тук под „първоначална квалификация”? Както е по Наредбата ли – „придобиване на начална професионална квалификация», част от професионалното обучение на персонала или нещо друго?

С. Алексов: Обучение на хората за работа с везни. Те се обучават за това. Ваш служител няма такава квалификация и се обучава.

Ив. Пенчев: За първи път се среща с тази професия.

Г. Мирчева: Всяко детайлизиране дублира Наредбата за обучение.

С. Алексов: Има ли значение, че се преповтаря?

Ив. Пенчев: Колеги, тупаме си топката и нищо не правим. Имаме важни въпроси – заплати, отпуски. Сроковете на КТД изтичат. За какво сме тук?

В. Димитров: Да се запише предложения текст в протокола.

Ст. Пирков: Приемаме текста.

Ив. Вълчев: Не приемам философията „Дайте да видим какво ще дадат и да си ходим.”

Ив. Пенчев: Не ме цитирате правилно. Казвам, че вече няма смисъл да седим, ако не договаряме основните заплати.

Ст. Пирков: Приехме ли текста на чл. 15, ал. 2?

Л. Милков: Да.

П. Митов: Всичко влиза в Програмата.

 

 

По чл. 20: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

 

ал. 1: 

М. Арсова даде думата на Л. Копчева.

Л. Копчева: Изготвени са бюджети за 2014 г. с бюджетен дефицит. Ръководството може да се ангажира със становище като се види какви мерки могат да се предприемат. Това може да стане до 10 дни. При посочените искания от проекта трябва да се реши до какъв дефицит може да доведе. Трябва да бъдат преценени всички допълнителни разходи.

В. Димитров: Това означава, че ще имате яснота към 12.12.2013 г.

А. Митрев: Бюджетите са подготвени, чакаме за одобрение от Съвета на директорите.

Ст. Кръстев: Тогава е безпредметно да говорим.

Ив. Вълчев: За Товарни превози сме предоставили нашия проект по Приложение № 2. Минималната заплата в дружеството е 370 лв. Основните базови заплати са тези по приложението към 01.10.2013 г.

М. Арсова: Същото е предоставено и за холдинга като проект.

 

Ал. 2:

Ив. Вълчев: Всичко зависи от това дали Съветът на директорите ще одобри разчетите.

Г. Мирчева: Минималната работна заплата е минималната заплата в Приложение 2. Основните заплати се определят в същото приложение. Тепърва стоят на дневен ред преговори с кредиторите, приемане на бизнес плана, което ще стане до няколко дни.

 

Представителите на Синдикатите поискаха прекъсване на заседанието от 13.25 до 13.30 часа.

След прекъсването Ив. Пенчев направи следното изложение: Може би с малко хаотичното подреждане на текстовете от проекта се ………………….. Нормално е да договорим:

1. Минималната работна заплата; 2. Начинът на образуване на базовите заплати за длъжностите; 3. Правила за образуване на работната заплата; 4. Договаряне на увеличението.

Предлагаме второто изречение на ал. 1 да стане ал. 4а; Ал. 4 и 5 да станат ал. 5 и 6.

Държим на коефициента, цифрата можем да договаряме.

Ив. Вълчев: Казали сме, че е фиксирана цифрата 370 лв. Това е повече от действащата минимална работна заплата за страната към момента, повече е и от предстоящата. Виждането ни е за твърда заплата, при която съотношението с тази на страната е към 1.2, т.е. сме с 0.1 под вашето искане в проекта.

В. Димитров: Но от 01.01.2014 г. няма да е така.

Г. Мирчева: Минималната работна заплата в Пътнически превози е 364 лв. Председателят на Съвета на директорите включително уточни на срещата на Паничище пред СЖБ, че ще се правят разчети, за да се преодолеят различията с другите дружества. Тези действия вървят в момента.

Ив. Пенчев: Казвате 364 лв. Какво записвате в КТД, че е в сила от 01.01.2014 г.

Г. Мирчева: Това е минималната работна заплата, достигната по Приложение 2. Въпрос на технологично време е да се обсъди и приеме бизнес плана и да се приключат преговорите.

Ив. Пенчев: Значи казвате сума, която не можете да уточните. Каква сума да запишем?

П. Митов: Казва, че има разчети да се достигнат Товарни превози.

Г. Мирчева: Сумата е 364 лв.

М. Арсова: В холдинга нямаме действащ КТД, нямаме и действащо Приложение 2.

Ив. Пенчев: Каква сума?

М. Арсова: Трябва да се направят разчети и тогава ще кажа.

Ив. Пенчев: Значи не може да уточните към момента.

 

Ал. 3 става ал. 2:

Ив. Пенчев: Тук виждаме връзката между изискванията за дадена длъжност и заплатата, която се получава. Държим в номенклатурата да се запишат всички длъжности със съответните заплати, които са определени към момента. Основното ни изискване е номенклатура, казахте на предното заседание, че имате разработени, които в бъдеще ще станат основа на системата за заплащане.

Ив. Вълчев: В Товарни превози основната заплата се определя  по достигнатата към 01.10.2013 г. по Приложение 2. Искаме да узаконим беззаконието на предишните управители на дружеството.

Ив. Пенчев: Предлагате старата номенклатура да стане Приложение 2 към КТД? А длъжностите с неизвестни заплати да останат неизвестни?

Ив. Вълчев: Да, ще останат неизвестни за онези длъжности, чиито заплати се определят по решение на управителя.

Ив. Пенчев: За нас това е неприемливо – да бъдат само част от заплатите. По този начин не оправяте бакиите на старото ръководство, а искате да ги задълбочите.

Ст. Пирков: Става въпрос за прозрачност, няма да има слухове.

Ив. Вълчев: Не зная защо сте се вторачили в директорите. Броят се на пръсти.

Ив. Пенчев: Защото са ръководни длъжности и водят останалите нагоре или надолу. Искаме двата вектора да вървят еднакво.

Ив. Вълчев: Няма как да ви кажа заплатите на тези около 20 души, от общо 3800, тъй като това е и лична информация. Стартовото ниво е 1160, оттам нагоре е по преценка на управителя или на неговите предшественици.

Ив. Пенчев: Не държим да знаем колко вземат, а всичко да е договорено. Казвате ни, че можем да знаем заплатата на президента, а тук на директорите ви не можем да знаем.

Ив. Вълчев: Заплатата на президента се плаща от данъците.

Ст. Кръстев: Това е статистическа информация, а не лични данни.

Ив. Вълчев: Управителят се е възползвал от чл. 20 на КТД.

Ив. Пенчев: Не говорим за това в момента. Сега говорим за правила за образуване на работната заплата. Минималната базова заплата по длъжности, които не могат да бъдат непублични. Персоналните заплати са друго нещо.

Г. Мирчева: На същото мнение сме  с г-н Вълчев.

М. Арсова:  На същото мнение сме с г-н Вълчев.

Ив. Пенчев: Номенклатурата обхваща всички длъжности  и е част от КТД. За нас номенклатурата е връзката със заплащането, връзката с чл. 8. Няма лошо да се одобрят и тези таблици и да станат приложение към КТД.

Ал. 4:

 

Ив. Вълчев: Ако напишем за длъжностите по решение на управителите базова заплата 1160, какво се случва с процента по ал. 4 от проекта?

Ив. Пенчев: Предлагайте процент.

Ив. Вълчев: Вашият запис в ал. 4 е не повече от 15 %.

Ив. Пенчев: Дайте да приемем без горно ограничение. Ако няма горно ограничение, нищо няма да ви пречи да им увеличите.

Ст. Пирков: Този член работи за ваше удобство.

Ив. Пенчев: За 15-те % се разбрахме, нататък какво не се разбираме? Искаме Правила за работна заплата.

Г. Мирчева: Нали са приети Правилата за работна заплата.

Ив. Пенчев: Значи искате да си ги разработвате вие? Всичко по ал. 4 да си правите вие?

Г. Мирчева: В чл. 21 сте имали предвид  тези правила. Текстът сте го предложили вие.

Ив. Пенчев: Има наредба, в която е записано „вътрешни правила за работна заплата”.

Г. Мирчева: Това е прието от страните.

Ив. Пенчев: Значи от ал. 4 не приемате нищо? Нито правила за определяне на индивидуалните работни заплати, нито съвместно да определим и да са част от правила за работна заплата? Стигаме до индексирането. Предложихме второто изречение на ал. 2 от проекта да стане ал. 4.

Ст. Пирков: Ще приемете ли ВПРЗ или не?

Ив. Вълчев: Хващате се за думата. Излиза, че са някакви други правила.

Ст. Пирков: Какво пречи да запишем ВПРЗ?

Ив. Вълчев: Да запишем чл. 21 от КТД. Товарни превози не са ги направили, Пътнически превози имат приети, Холдингът има приети от 2010 г. Тези правила се доразвиват непрекъснато с КТД. В тези на холдинга е системата за атестиране на работните места и картите за оценка. Предоставили сме ги на колегите от холдинга.

Ст. Пирков: За чл. 20 какво приемаме?

Ив. Пенчев: Първо: Държим да договорим начална основна заплата по длъжности. Второ: Да договорим механизъм за формиране на основните работни заплати. Началните основни в проекта са наречени базови заплати. Базовата заплата е основната заплата за длъжността. По това оставаме в тотално разногласие.

 

Нова ал. 4: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества

Ив. Пенчев: Държим поне инфлацията от последните години да бъде компенсирана за нашите членове.

Ив. Вълчев: Не приемаме увеличение на основните заплати с ръста на инфлацията през последните години. Изхождаме от тежкото финансово състояние на дружеството. Миналата година ФРЗ е увеличен с повече от 20 %.

В. Димитров: Целият член е в разногласие. Вие предлагате ли нещо?

И. Иванова: На определени длъжности.

Г. Мирчева: Оттук нататък в зависимост от финансовите възможности.

Ив. Вълчев: В Товарни превози няма ВПРЗ. Каквото договорим, трябва да го запишем във ВПРЗ.

Ив. Пенчев: В момента наблюдаваме, че за едно и също нещо в едното дружество дават, а в другото не дават.

Ст. Кръстев: Не може в едното дружество да дават, а в другото да не дават.

Ив. Пенчев: Холдинга за правила ли е?

М. Арсова:  Трябва да се ревизират.

Ив. Пенчев: Говорим за други правила, за номенклатурата.

Ст. Кръстев: Какво договаряме, става въпрос за конкретни стъпки.

Ив. Пенчев: За старата ал. 3, предложен е проект за Приложение 2 за всички длъжности в холдинга към 01.10.2013 г. и съществуващите заплати към 22.10.2013 г. Значи нямате против приемането на номенклатурата, да договорим със съответните базови заплати.

М. Арсова:  Нямам против, даже съм дала предложение относно всички длъжности.

Ив. Пенчев: Приемате ли, че базовите заплати се определят от страните?

М. Арсова:  Ако е неразделна част от КТД, да.

Ив. Пенчев: Не приемате предполагам, че е обвързано с минималната работна заплата?

М. Арсова:  Номенклатурата обхваща всички длъжности и е неразделна част от КТД. В разногласие съм за коефициента.

Ив. Пенчев: Остава в разногласие само, че е с коефициент от минималната работна заплата, всичко друго приемаме? Приемаме тази номенклатура и уточняваме другите длъжности?

М. Арсова: Четете този текст. Заплатите по решение на Съвета на директорите не мога да коментирам по този начин.

 

По чл. 22, ал. 2: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества. Предложението на работодателя е в сила.

 

Ив. Вълчев: Становището на работодателя е да отпадне. В КТД не може да залагаме въпроси, които са предмет на закона.

Ст. Кръстев: Смисълът е, че заплатите стават безумно ниски. Заложеното в закона са данъците, които намаляват заплатата.

Ив. Вълчев: Такъв запис може да функционира в дружество, което е по реда на Закона за държавния служител. Товарни превози само си изкарва парите, не получава нито лев от някъде и недопустимо да има такъв текст.

П. Бунев: Мисля, че най-важният въпрос е, ще договаряме или не заплатите. Ако трябва, да върнем историята на колективното трудово договаряне. Ако не договорим номенклатурата, нищо не можем да договаряме. Какъв е проблемът да договаряме минимална работна заплата за длъжностите?

Ив. Вълчев: Казахме твърда сума.

П. Бунев: Имаме ли основание да бъдем обвързани с минималната работна заплата?

Ив. Вълчев: Нямаме.

П. Бунев: Аз мисля, че има. Как се определят заплатите на Изпълнителния директор, на управителите и на директорите. Методиката с какво е обвързана?

Ив. Вълчев: С достигане на определени обемни и финансови показатели.

П. Бунев: Коя заплата се взема? На Изпълнителния директор е към минималната работна заплата. Казвате, че нямаме основание? Защо не искате да договаряме заплатите на персонала. Смятате ли за нормално да има толкова длъжности по решение на управителите, Изпълнителния директор и Съвета на директорите? Знаем заплатите на президента и на министър председателя, а техните не можем да знаем.

Ив. Вълчев: Те са държавни служители и заплатите им се плащат от бюджета. Ние си ги изкарваме сами. Машинистът от „Булмаркет” също не знае заплатата на директора си. Работим в реална конкурентна среда.

П. Бунев: Пътнически превози плащат заплата от субсидията.

Ив. Вълчев: За тях може.

Г. Мирчева: Предоставено ви е Приложение 2. Казвате, че е некоректно да има толкова длъжности по решение на Управителя. Само 8 длъжности са.

П. Бунев: Как смятате, че трябва да се отнася заплатата на началник МТС спрямо тази на началник цех, ръководещ 100 човека. Къде е градацията? Как смятате, чия заплата трябва да е по-висока? Знаете ли ,че заплатата на първия е 950 лв., а на втория – 560 лв. Това нормално ли е? Кажете, че не искате да договаряме, да кажем на хората.

Ив. Пенчев: Експерт МТС и експерт МТО различни ли са?

Ив. Вълчев: По-малкото ниво е експерт в поделение, по-високото в Централно управление.  Затова е това различие.

Ив. Пенчев: Енергетик с 803 лв., после пак енергетик със 703 лв. Все едно и също наименование. Това номенклатура на длъжности ли е? Няма смисъл нищо да договаряме с вас, щом една и съща длъжност

е с различна заплата. Трябва да са различни. Откъде да видя, че са в поделението? Това, което сте ни дали, просто не става.

Ив. Вълчев: Може да бъде разделено на 2 и 2а.

И. Иванова: Несъответствие в заплатите има и при отчетника, който е с по-малка заплата от портиера в Централно управление.

В. Димитров: Ако се гледат номенклатурите, тези неща ще се изчистят.

Ив. Вълчев: Това е един от проблемите, които трябва да се решават.

В. Димитров: Ако има тенденция за изравняване, както каза г-жа Мирчева, може да се окаже, че не е така.

Ст. Пирков: Подготвени ли сте за изравняване, г-жо Мирчева?

Г. Мирчева: В момента се правят разчети.

Ст. Пирков: Значи да разбираме, че не сте готови?

Г. Мирчева: Стана въпрос за това на срещата в Паничище.

Ст. Пирков: Аз не съм бил и не съм чул.

Г. Мирчева: Има технологичен период, трябва да се приеме бизнес плана.

Ст. Пирков: Бюджетът се прави условен, на база миналата година.

Г. Мирчева: Не е условен, не е точно така. Предлагаме тази алинея да отпадне.

М. Арсова: Предлагаме да отпадне.

В. Димитров: Да остане в разногласие.

 

По чл. 23:

Ив. Вълчев: Предлагате различна ставка.

Ст. Пирков: Ако бяха договорени основните заплати….

Ив. Вълчев: Основните заплати ще бъдат индексирани с някаква сума, на следващото заседание ще мога да кажа как точно.

Ст. Пирков: Чухме го от министъра.

Ив. Вълчев: За нощния труд: В момента в Товарни превози е 53 % за машинистите, 42 % за длъжности по Списък-Приложение 3 и 37 % за всички останали. Дори и при досегашните размери, вдигайки основните заплати, ще се вдигнат сумите за нощен труд, както и на всички допълнителни възнаграждения.

Й. Стефанов: Това ще ви накара да не увеличавате нощния труд и извънредния труд.

Ив. Вълчев:  Имаме разчет за увеличение на основните заплати, но след 01.01.2014 г. Имаме разчет, но не сме се договорили. В сряда ще мога да кажа по-точна информация.

Г. Мирчева: Държим да останат досегашните проценти. Ние имаме да догонваме Товарни превози в основните заплати, това ще рефлектира върху всички допълнителни плащания.

М. Арсова: За холдинга предлагам да се договорим за 37 % за всички останали длъжности.

Ст. Пирков: Щом не сме решили основните заплати, няма да договаряме допълнителните възнаграждения.

Г. Манолов: Да подпишем старото КТД и да си ходим.

Ив. Пенчев: Всички имаме протоколите, защо си губим времето? Дайте, ако имате съгласие по нещо и да заминаваме.

Ив. Вълчев: Дайте и вие.

Ст. Пирков: Ние сме предложили.

Ст. Кръстев: Оттам нататък вие предлагате.

 

 

По чл. 24:

Ал. 1:Страните решиха: След второто четене се приема следният редактиран текст:

 (1) „Работниците, чиято работа е организирана под формата на дежурство в резерв по график и по време на пътуване без служба по смисъла на Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и

изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, във връзка с Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство или за разположение от работодателя, получават допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 25 % от основната часова заплата. Длъжностите, които са задължени да дават дежурства в резерв по график и пътуване без служба се определят от Работодателя след обсъждане в ЦСС по КТД.”

 

Г. Мирчева: Предложихме да се добави Наредба 50 и длъжностите да се определят от работодателя. Размерът да е досегашния – 25 %.

Ив. Пенчев: Разглеждат се в ЦСС и се определят от работодателя. И това не искате?

Г. Мирчева: Предлагам да се добави: „на които работата е организирана под формата на дежурства в резерв по график и пътуване без служба, се определят от работодателя”. Досега е било така, приели сме го с допълнително споразумение от 02.07.2013 г. 

С. Алексов: Сега имаме нов проект, договаряме текстове от нов КТД.

Г. Мирчева: Предложихме как да се изчисти текста.

Г. Манолов: Нека да го има, да се добави, не пречи. Съгласен съм. Предлагаме 28 %.

Л. Милков: Съгласен съм, ще ги гледаме ли в ЦСС или не?

Ст. Пирков: След разглеждане от ЦСС се определят от Работодателя.

Л. Милков: Сваляме на 25 %. Записът остава ли?

Г. Мирчева: И по първото изречение имаме разногласие. Да се запише текста на чл. 23 от КТД-2011 г. Наредба 50 липсва.

Ив. Пенчев: Приехме предложението Ви да се добави текста. Сега говорим за второто изречение. Старият процент и да се разглеждат в ЦСС.

Г. Мирчева: Приема се. Да се определят от Работодателя след обсъждане със Синдикатите, страна по КТД в ЦСС.

 

Ал. 2:Страните решиха: След второто четене „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД остава в разногласие, поради това, че не са приети размерите в чл. 23.

 

Ал. 3:Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Ив. Вълчев: Предложението ни е да отпадне.

Д. Димитров: Ако си направите обвръзка на влаковете да отпадне. Но сега новият ГДВ е трагичен.

Г. Мирчева: На срещата в Паничище г-н Димитров каза, че след 15.12.2013 г. ще има гратисен период от една седмица, в който всеки ще може да изрази становището си по графика. Предложението от нашето дружество е да отпадне.

Г. Манолов: Г-жо Мирчева, работите 4 часа и ви казват извън местоживеенето да стоите още 8 часа, за да върнете следващия влак. Тези хора са експлоатирани, капитализмът е в разгара си. Задължили сте го да стои. Предложете нещо друго.

Ив. Пенчев: Приемаме да отпадне, то е във ваша полза, но ще прилагате ал. 1, щом по ваше искане отпада ал. 3. Синдикатите държат, че в тези случаи трябва да се прилага ал. 1.

Г. Мирчева: Тогава е в разногласие.

С. Алексов: Защо?

Ив. Пенчев: Ние сме ви предложили текст.

Г. Мирчева: Ал. 3 да остане в разногласие.

Ив. Пенчев: С кого имате разногласие. Каквото кажете, ние сме съгласни. Това вече е подигравка.

 

По чл. 25:Страните решиха: След второто четене за „БДЖ-Товарни превози” се приема следният текст за чл. 25 без алинеи: „Страните се споразумяха, че в Дружеството няма да се прилага чл. 9, ал. 4 от Наредба 50.”

 

За „БДЖ-Пътнически превози” и „Холдинг БДЖ” текстът на чл. 25, ал. 1 остава в разногласие.

 

 

 

Ив. Вълчев: За Товарни превози предлагам да отпадне. Не прилагаме такава форма на организация на работата.

 

Ив. Пенчев: Не ви пречи да го имате.

 

М. Арсова: И в холдинга нямаме.

 

Ив. Пенчев: Не искате такъв текст, защото нямате такава организация. Дайте тогава да приемем текста: „Работодателят се задължава да не прилага такава форма на организация на работата”. Приемаме, че се задължавате да не прилагате режим на работа „на разположение”.

 

Ст. Кръстев: Само за КТД на Товарни превози може да се споразумеем за следния текст: „Страните се споразумяха, че Работодателят не прилага режим на работа „на разположение”.

 

Г. Манолов: Чл. 25 с нов текст.

 

Ив. Вълчев: Да остане единствен текст за чл. 25 за Товарни превози, че няма да се прилага чл. 9, ал. 4 от Наредба 50.

 

Страните приеха предложението за Товарни превози.

 

М. Арсова: За холдинга оставаме в разногласие.

 

Й. Стефанов: В Пътнически превози, за да нямате такива служители, трябва да ни предложите твърд  месечен график и няма да са на разположение. Шафнерът е в момента.

 

Г. Мирчева:  За Пътнически превози остава в разногласие.

 

С. Алексов: Текстът ли?

 

Й. Стефанов: Или процентът?

 

Г. Мирчева:  Текстът и процентът. Целият член е в разногласие.

 

С. Алексов: Защо? Че нямате такива работници ли?

 

Ив. Пенчев: В чл. 25 ние предлагаме на работодателя да договорим начин на овъзмездяване за определен режим на работа по смисъла на чл. 9, ал. 4 от Наредба 50. Държа да отговорите, че няма да договорим или че не сте съгласни да договорим.

 

Г. Мирчева:  Първо, има Наредба 50. Освен това приехме текста на чл. 24, ал. 1.

 

Ив. Пенчев: За непознаване на материята говорим. Държа това да се впише в протокола.

 

 

 

По чл. 26:Страните решиха: След второто четене Синдикатите приеха да отпадне думата „брутното”. В разногласие остава само процентът, като Синдикатите предложиха 115 %.

 

М. Арсова: В разногласие са процентът и думата „брутното”.

 

Ив. Пенчев: Съгласни сме да се откажем от двете предложения поотделно – 120 % от брутното и 110 % от основното.

 

Ив. Вълчев: Брутното не издържа на икономическата логика. Те се договарят винаги от основното. Няма как да се изчислява в счетоводната програма. Откажете се от брутното и да договорим процента.

 

Ив. Пенчев: Съгласих се. Отпада „брутното”.

 

Синдикатите се съгласиха да отпадне думата „брутното”, като в разногласие остава сама процентът. Те предложиха 115 %.

 

 

 

По чл. 27:

 

Ал. 2:Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества. Постъпи ново предложение за текста от Синдикатите: „Положеният труд, съгласно чл. 14 от Наредба № 50, над 12 часовата максимално допустима продължителност на работната смяна, се отчита и заплаща с увеличение от 50 % от часовата ставка.”

Ив. Пенчев: Трудът над 12 часа е извънреден. Основанието е КТ. Извънреден труд е трудът извън определеното за работника работно време, определено с графика. Отстъпили сме ви времето за инструктаж да не влиза в това работно време.

Ив. Вълчев: Положеният над 14 часа труд се заплаща като извънреден.

Г. Манолов: Не зная дали в Товарни превози има заповеди. Според мен тези 2 часа са над нормата и те трябва да се възмездят с някакви пари. Предложете вие с какви пари. Нека да е например 50 % от часовата ставка.

Ив. Вълчев: За нас е нормално работно време, което дава основание на локомотивния диспечер да нареди в двудневен срок да изготви заповед. За нас извънреден е трудът над 14-те часа.

Г. Манолов: Като дадете пари, няма кой да ви откаже. Не ви говоря за извънреден труд, а за заплащане. Нека да не е извънреден труд.

Ив. Пенчев: Не  отричате, че това е допълнително натоварване, нали?

Ив. Вълчев: Но не е редовна ситуация.

Ив. Пенчев: Нека не е извънреден труд, а да търсим допълнително заплащане. Правя ново предложение за ал. 2: (2)  Положеният труд, съгласно чл. 14 от Наредба № 50, над 12 часовата максимално допустима продължителност на работната смяна, се отчита и заплаща с увеличение от 50 % от часовата ставка.

Ив. Вълчев: Ще коментирам предложението с колегите от оперативния сектор.

 

Ал. 3: Страните решиха: За „БДЖ-Товарни превози” се приема следният текст :”(3) В случаите, когато работник или служител участва в работа по отстраняване последиците от произшествие, аварии  и катастрофи и др. извън установеното за него работно време, времето от явяването в сборния пункт до завръщането в него се счита за извънреден труд.”

 

Ив. Вълчев: За Товарни превози предлагам да отпадне.

Ив. Пенчев: Извън графика е, значи е извънреден труд.

И. Иванова: Бягат от извънредния труд.

Ив. Вълчев: За Товарни превози приемаме текста, но да се добави „в случаите, когато не са на работа” /извън работното време/.

Г. Мирчева:  За Пътнически превози трябва да се допитаме. На вътрешната работна група сме казали да отпадне. Ще го обсъдим още веднъж.

С. Алексов: Това е второ четене.

Г. Мирчева:  На следващата среща ще изразим становището си.

М. Арсова: Принципно я приемам, но нямаме такива служители.

Ив. Пенчев: За протокола да се отбележи, че Пътнически превози нямат правомощия.

 

Ал. 4: Страните решиха: След второто четене текстът отпада.

 

Заседанието приключи в 16.40 часа.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *