ПРОТОКОЛ – 11

ПРОТОКОЛ № 11

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 11.12.2013 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе единадесетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Димитър Михайлов
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Александър Митрев, Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Галина Мирчева, Оля Георгиева; Грета Александрова, Гергина Владимирова,  Антон Чардаков, Георги Димитров – експерти
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Йордан Стефанов, Цонко Господинов, Ивайло Пенчев, Стойчо Кръстев
  СТСБ Сашо Алексов, Надежда Станева
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров, Димитър Димитров; Георги Манолов, Борислав Илиев, Любомир Сандов – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

В началото на заседанието бяха подписани Протокол № 9 и № 10 и на представителите на Синдикатите беше предоставен официално писмо № 02-13-142/10.12.2013 г.

 

Ив. Вълчев: Уточнено е с Изпълнителния директор и управителите в рамките на днешното и утрешното заседание да приключим с второто четене на текстовете от проекта за КТД. За следващата сряда са поканени на среща председателите на синдикалните ви организации, като там ще се докладва какво е решено в тази работна група и ще се търси решение на недоговорените текстове. Поръчано е да се подготви и споразумение, тъй като изтичат сроковете на КТД в двете дружества.

Миналият път поехме ангажимент да ви информираме за развитието на процеса с бизнес плановете. Имаше едно съвещание в оперативен порядък за защита на бизнес плановете на трите дружества. Те все още не са утвърдени, още не са приключили разговорите. Затова днес не можем да ви кажем окончателен резултат от разчетите. На 18.12 може да има яснота.

Ек. Стоянова: При нас е същото.

Ст. Пирков: Какви са ви различията?

М. Арсова: Работим, но изчакваме.

Ив. Вълчев: За Товарни превози обмисляме варианти за увеличение на заплатите. Холдингът и Пътнически превози работят по отстраняване на диспропорциите на заплатите между трите дружества.

М. Арсова: Всичко е обвързано с разчетите.

Ст. Пирков: Считам, че Човешките ресурси трябва да са добронамерени и загрижени към персонала си, с което ще се подобри мотивацията.

М. Арсова: Добронамерени сме, но всичко е свързано с финансови средства.

Ст. Пирков: Задача на ръководството е да ги намери, като има съответната добронамереност.

 

След това продължи повторното четене на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

 

По чл. 27, ал. 5 Страните решиха: След второто четене за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД се приема следният редактиран текст, който съвпада с действащия КТД:

„(5) Когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена с чл.146, ал.1 от КТ, разликата се заплаща 210 %.”

За „БДЖ-Товарни превози” и „Холдинг БДЖ” текстът продължава да е в разногласие.

 

Ив. Вълчев: Нашето предложение беше да се запази досегашния запис, че става въпрос само за случаите по чл. 144, т. 2 и 3 от КТ. В останалите случаи не сме съгласни да се договаря още едно увеличение, защото става четворно.

Л. Милков: Да остане записът от проекта. Държим да има ограничение на извънредния труд.

Г. Мирчева: В Пътнически превози е било 210 %, а не в удвоен размер.

Л. Милков: Мога да приема стария запис на Пътнически превози.

Ив. Вълчев: За Товарни превози държим на т.2 и 3 от КТ.

Ст. Пирков: Съгласни сме за Пътнически превози на стария запис.

М. Арсова: За Холдинга предлагаме с ограничение за т. 2 и 3, както Товарни превози.

 

По чл. 27, ал. 6:Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

 

По чл. 27, ал. 7:Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

 

Ив. Вълчев: Не сме съгласни сами да си сложим ограничение. В КТ е 30 часа. Ние нямаме месечно отчитане, навсякъде е тримесечно. Отново предлагаме да отпадне.

Ст. Кръстев: Целта е да се ограничи извънредния труд.

Ив. Пенчев: Ако запишем 30 часа, както е по КТ?

Ив. Вълчев: Има КТ и Наредба 50. Няма необходимост да се договаря тук. Опитвате се да ни вкарате в месечно изчисляване.

Ив. Пенчев: Искаме да избягаме от неритмичното полагане на труда.

Д. Димитров: Има случаи един и същи човек два месеца да е с недоработка, а третия месец с много извънреден труд.

Ив. Вълчев: С ал. 7 искате хем да му се отчете извънреден труд, хем да му се плати над 30 часа още веднъж. Не можем да се съгласим.

Ал. Митрев: Каза ви се предложението, да продължаваме нататък.

Г. Мирчева: Считам, че за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД също трябва да отпадне, периодът на отчитане на извънредния труд в дружеството е тримесечен.

 

 

По чл. 29, ал. 1:Страните решиха: След второто четене процентът остава в разногласие и за трите дружества.

 

По чл. 29, ал.2:Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Ст. Кръстев: /Моля да допълните текста/ По първото тире трябва да се признава целият трудов стаж преди 01.07.2007 г. Вижте…………. Наредба 4, целият трудов стаж трябва да се признае. Материалноправната норма няма обратно действие. Има становище на Министерството на труда по този въпрос. Има становище и на Мръчков.

Ст. Пирков: Не можете да изменяте наредбата.

Ив. Вълчев: Не изменяме нищо. Изпълнили сме решение на Отрасловия съвет. Приели сме тире 1 и 2 да се обединят.

М. Арсова: Не приемаме тълкуването за трудовия стаж преди 01.07.2007 г. Предлагаме само стажа в железопътния транспорт.

Г. Мирчева: До 01.07.2007 г. приемаме само стажа в железопътния транспорт. Държим на текста от КТД-2011 г.

Ив. Пенчев: Държим на становището си, че трябва да се признава целия трудов стаж преди 01.07.2007 г. Да оставим текста в разногласие.

Ст. Кръстев: Предлагам вместо тук да четем текстовете да ви оставим да помислите по кои текстове нямате разногласие. На следващото събиране да говорим за нещата, по които е възможно да постигнем съгласие и по които сте оторизирани да вземете решение.

С. Алексов: Четем текстовете втори път. Поискахме да ни се представят в табличен вид.

М. Арсова: Уточнихме се, че всяко дружество ги прави за себе си в различен вид.

Ив. Вълчев: Не сме оторизирани. Имате протоколите, в които са вписани предложенията. Синдикатите могат ли да ни дадат къде и за какво са оторизирани?

Ст. Кръстев: Дали сме ви проект. Трябва да имате съгласувани предложения.

Ив. Вълчев: Има текстове, при които има разлика между трите дружества. Има членове, по които сме ви дали предложенията си. Така е и за чл. 29, ал. 2.

Ст. Кръстев: И ние имаме въпроси, по които не сме готови, затова предлагаме да продължим, когато има готовност по предложения вече начин.

Ив. Вълчев: Нямаме уговорка да ви дадем това, което искате, това е къртовски труд.

С. Алексов: Предишният път не сте записали, че е къртовски труд.

 

По чл. 29, ал.3:Страните решиха:  След второто четене второто изречение остава в разногласие и за трите дружества заради текста за Комисията.

 

По чл. 30, ал.1:Страните решиха:  След второто четене второто изречение остава в разногласие и за трите дружества.

Ив. Вълчев: За Товарни превози сме се разбрали за процента – до 20 %. Спорът ни е за новопостъпили и преназначени.

Г. Мирчева: Текстът да придобие следният вид: „(1) За ръководство на бригада и обучение на новопостъпили, Работодателят заплаща допълнително възнаграждение до 10 % от основната заплата по ред и начин определени във ВПРЗ.

(2) За времето на обучение на стажанти Работодателят заплаща допълнително възнаграждение в размер до 20 % от основната заплата по ред и начин, определени във ВПРЗ”. Да отпадне думата „преназначени и др”.

Л. Милков: Без новопостъпили и преназначени ли?

Й. Стефанов: При новоназначени служители за определено време трябва да ги прикрепите към някого. Натоварвате ли този ваш служител и с други задачи през това време и считате ли, че за този месец трябва да получи допълнително възнаграждение – да или не?

Г. Мирчева: Предложението ни е за ръководство на бригада, новопостъпили и стажанти.

Ив. Вълчев: Ние нямаме такъв запис на практика за новопостъпили и преназначени.

Й. Стефанов: Ако съгласно нормативната уредба лицето няма право в началото да работи само, натоварвате ли лицето, към което ще го прикрепите, за да го обучава?

Ив. Вълчев: Нямаме такава практика да издаваме писмена заповед.

М. Арсова: За холдинга предлагам до 20 % за обучение на стажанти. За бригада предлагам да отпадне, тъй като нямаме такива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ив. Пенчев: Колеги, ако приемем текста „до 20%”  е абсолютно безумие, това означава и 0. Защо да го приемаме?

Л. Милков: В Пътнически превози е регламентирано във ВПРЗ.

Ив. Пенчев: Държим за долна граница, няма смисъл да договаряме текст.

Д. Димитров: 10 до 20 %.

Ал. Митрев: Гледам, слушам. Някой смятал ли е колко струва всичко това?

Ст. Кръстев: Поискахме икономическа информация, не ни се даде.

Ал. Митрев: Всички сме наясно какво е състоянието.

Л. Милков: Казали сме, че „до 20% „ върши работа на всички дружества. В ПРЗ на Пътнически превози има заложен процент, затова го заложихме до 20%, за да удовлетворим страните. До момента този текст работи. След КТД си го залагаме с ВПРЗ.

Г. Мирчева: Правила се правят, за да се регламентира някакъв процес. Като оставим „от-до” как счетоводството ще знае какво да начисли и изплати.

Й. Стефанов: Не твърдим, че искаме увеличение на ставките в ПРЗ, искаме долна и горна граница.

 

 

По чл. 30, ал.2:  Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Г. Мирчева: Нямаме промяна в становището си, тъй като няма категоризация. Когато се разработи може да обсъждаме.

Й. Стефанов: А защо да няма текст, който ще позволява подобряване на финансовото състояние на служителите ви? Това не ви задължава в момента да плащате.

 

По чл. 30, ал.3:  Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

 

По чл. 31:   

По т.1 и 2: Страните решиха: След второто четене за трите дружества се приемат текстовете от проекта за т. 1 и 2:

„Работодателят, който сключва трудовия договор, за ползване в работата на по-висока лична квалификация заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

          1. Доктор на науките                                                           100.00 лв.;

          2. Доктор                                                                                60 00 лв.;”

 

По т.3: Страните решиха: След второто четене от „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози” се приема текста от проекта, а размерът остава в разногласие.

„3. На завършилите следдипломна квалификация     40.00 лв.;”

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД остава в разногласие за т. 3, предложението е да отпадне.

 

По т. 4: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие, предложението на трите дружества е да отпадне.

 

Г. Мирчева: За т.1 и 2 приемаме предложените в проекта размери. По останалите точки сме в разногласие.

Ив. Вълчев: Приемаме 60 лв. за доктор, следдипломната квалификация да остане 10 лв. и 10 лв. даваме за нова правоспособност.

Й. Стефанов: За Товарни превози приемаме, че сте съгласни да плащате за следдипломна квалификация и остава в разногласие само цифрата, за холдинга и Пътнически превози оставаме в разногласие по т. 3.

М. Арсова: Приемам т. 1 и 2, т. 3 само текста, в разногласие остава сумата. Т. 4 предлагам да отпадне, тъй като в международната дейност ползването на чужд език е вменено в длъжностната характеристика.

П. Митов: Предлагам 40 лв. за дългосрочна специализация над 2 години.

Г. Мирчева: Какво значение има колко години е специализацията, ако не се извършва работа, свързана с нея?

П. Митов: Когато му се възложи.

Ив. Пенчев: В проекта е записано „за ползване”.

 

Т. 5:Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Ив. Вълчев: За Товарни превози отново предлагаме т. 5 да отпадне.

Г. Мирчева: Предлагаме да приемем размерите, в случаите, когато пътува като локомотивен машинист първо лице.

Г. Димитров: Ако бригадата е от двама, тези проценти да важат само за първото лице.

Г. Манолов:Но при беля отговарят и двамата. Процентите да са в разногласие.

Л. Милков: Има логика само за първото лице, но не можете да го направите технологично. Ще загубите и мотивацията да отиват за 1 и 2 клас. Сумите не са кой знае колко.

Г. Манолов: В пътния лист се пише №, става сложно.

Л. Милков: Каква редакция предлагате за тази точка?

Г. Мирчева: Да се допълни, че това е само в случаите, когато е локомотивен машинист първо лице – тогава да се изплащат 7-те %.

Г. Манолов: Това е съвършено нов текст. С отработеното време ще стане нищо.

И. Иванова: В разногласие ли е?

Г. Мирчева: Тогава остава в разногласие.

 

Т. 6: Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

Ив. Вълчев: За Товарни превози отново предлагаме т. 6 да отпадне. Нямаме нов подвижен състав.

Б. Илиев: 61 серия е конструктивно пригодена.

Л. Милков: Остава в разногласие за Товарни превози.

 

Т.7: Страните решиха: След второто четене „БДЖ-Товарни превози” ЕООД приема предложението за 65 % от проекта, с което точката е приета окончателно.

 

Т.8:Страните решиха: След второто четене текстът отпада за „Холдинг БДЖ” и остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” и „БДЖ-Пътнически превози”.

М. Арсова: Поддържам предложението да отпадне.

Г. Мирчева: Също поддържаме предложението да отпадне.

Г. Димитров: Голяма част от подвижния ни състав е по-стар от 25 години.

 

Т.10:Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие за„БДЖ-Пътнически превози”.

Г. Мирчева: Становището на нашата работна група е да отпадне.

Й. Стефанов: Вие плащате ли към този момент на ремонтния персонал на 30, 31 и 10 серия? Значи искате да им намалите заплатата?

Г. Мирчева: Правят се разчети за увеличение на основните заплати.

Й. Стефанов: Ако преместите временно човек, който не е пряко ангажиран за ремонт на тези серии, не е ли дискриминационно да не му плащате същата заплата…..? Говоря за нещо, което се плаща в

момента. През останалото време той ремонтира нещо друго. Толкова ли е много да го приемете? Тогава да запишем, че „БДЖ-Пътнически превози се задължават да не възлагат на други хора да извършват тези ремонти.

Л. Милков: Остава в разногласие.

 

Т.11:Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Ив. Вълчев: За Товарни превози предлагаме да отпадне. Ако се стигне до изравняване на основните заплати ще се окаже, че депомайсторите в Пътнически превози ще изпреварят с това възнаграждение тези на Товарни превози.

Г. Мирчева: Ако се изравнят заплатите ще поставим колегите от Товарни превози в неблагоприятно положение. Засега да остане в разногласие.

Ив. Пенчев: Ако имахте система на заплащане този разговор нямаше да го има.

 

Т.12: Страните решиха: След второто четене текстът отпада за „Холдинг БДЖ” и остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

 

М. Арсова: За холдинга поддържам предложението си да отпадне.

Л. Милков: Приемаме за холдинга да отпадне.

Ив. Вълчев: За Товарни превози поддържаме предложението, което ви направихме при първото четене.

Б. Илиев:  Плюс 5 лв.

В. Димитров: А ремонта?

Ив. Вълчев: Нищо. Това възнаграждение е за сметка на това, че няма такова за майсторски класове.

Л. Милков: Остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. За предложението на Товарни превози сме приели да стане т. 13.

Галина Мирчева: За „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предлагаме т.12 да отпадне.

 

Т.13: Страните решиха: След второто четене се създава нова т. 13 за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД със следния текст:

„На работещите на длъжност машинист, локомотивен, машинист-инструктор локомотивен, депомайстор и диспечер локомотивен, се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 10 лв. поотделно за всяко свидетелство за професионално обучение, даващо му право да управлява конкретна серия локомотиви от парка на Дружеството.”

 

 

По чл. 32: 

Ал. 1:Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, които внесоха предложение за запазване на досегашното групиране в двете дружества. СТраните се споразумяха да отпаднат думите „експресни и интерсити”, а да се добави „БВЗР”.

 

Й. Стефанов: Предлагам да оставим цифрите. Притеснява ви обвързването с минималната работна заплата.

Ив. Вълчев: В действащия КТД групирането е различно в Товарни и Пътнически превози. Предлагам да приемем групирането по досегашния начин, различно за двете дружества.

Й. Стефанов: Вие нямате атракционни влакове.

Ив. Вълчев: Категориите влакове, които предлагам да приемем без цифрите са:

На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

1.         При обслужване на директни товарни влакове и изолирани локомотиви –0.033лв./км

2.         При обслужване на смесени и работни влакове – 0.035 лв./км

3.         При обслужване на локални товарни влакове, маневрени влакове и местни маневри, обслужващи индустриални клонове – 0.038 лв./км

На машинисти, локомотивни и помощник-машинисти, локомотивни, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

  1. При обслужване на изолирани локомотиви – 0.0312 лева.
  2. При обслужване на специални, правителствени, УБВ, международни, бързи влакове и ползване на трасе – 0.0343 лева.
  3. При обслужване на пътнически влакове, КПВ и ползване на трасе  – 0.0374 лева.
  4. При обслужване на директни товарни влакове, смесени, работни влакове и ползване на трасе – 0.0405 лева.
  5. При обслужване на локални товарни влакове, помощни локомотиви, маневрени влакове, моторни влекачи и ползване на трасе – 0.0436 лева.

 

Г. Мирчева: За Пътнически превози предлагам досегашното групиране:

І. За превозния персонал:

1. При обслужване на специални, правителствени, бързи влакове със задължителна резервация и бързи влакове;

2. При обслужване на международни бързи влакове и пътнически влакове;

3. При обслужване на крайградски пътнически влакове;

4. При обслужване на работни влакове;

5. При обслужване на маневрени влакове.

ІІ. За локомотивен персонал:

  1. При обслужване на изолирани локомотиви;
  2. При обслужване на специални, правителствени, международни, бързи влакове, бързи влакове със задължителна резервация, ТСВ и ползване на трасе;
  3. При обслужване на пътнически влакове, КПВ и ползване на трасе;
  4. При обслужване на атракционни влакове с парни локомотиви, изолирано движение на парни локомотиви и ползване на трасе;
  5. При обслужване на локални товарни влакове, помощни локомотиви, маневрени влакове, моторни влекачи и ползване на трасе.

 

 

Ив. Пенчев: А шофьорите къде са?

Г. Мирчева: За шофьорите – както го договорихме неотдавна с допълнително споразумение към КТД 2011 г. – в чл. 30, ал. 1, т. 6.

Ив. Вълчев: В Товарни превози не получават километрично.

Г. Манолов: Трябва да е някакъв процент, дали ще е от основната заплата, от командировъчното или от нещо друго – да го решим. Но сега в Товарни превози вземат 41 лв. километрично, а в Пътнически- 127 лв. Приемате ли да е процент, а не цифра?

Й. Стефанов: Приемете текста, цифрите оставете в разногласие.

Г. Мирчева: Не са така групирани.

Л. Сандов: Разбираме философията за икономии, но вие трябва да помислите за обидата на машиниста, който е изравнен с полицая и кондуктора.

Й. Стефанов: Колега, железницата не започва и не завършва с локомотивните машинисти.

Ив. Вълчев: Да приемем старото групиране за  Товарни превози.

Л. Милков: Не приемам старото групиране.

Й. Стефанов: Нека обсъдим по текстовете от проекта.

Г. Димитров: Експресни и интерсити да отпаднат, да се запише „УБВ”.

Г. Мирчева: Не сме съгласни с групирането в проекта. Така автоматично приравняваме превозния с локомотивния персонал.

Й. Стефанов: Не коментираме размера.

Г. Мирчева: Когато отгоре не е записано, че е за машинист, локомотивен ще важи за всички служители, а сега имаме различни ставки.

Д. Димитров: С ал. 5 ги правим различни.

Г. Димитров: Г-жа Мирчева иска превозният и  локомотивният персонал да са в различни алинеи.

Й. Стефанов: Ако ще преписваме ВПРЗ, но тук коментираме КТД.

Г. Мирчева: Какво е конкретизирано във ВПРЗ? Искате да се завиши километричното на превозния персонал?

Й. Стефанов: Говоря за регламент на заплащането.

Ив. Пенчев: Искаме и държим всеки, който работи на път, да получава километрично. От всички тях отделяме само машинистите. Търсим текстовете, по които няма различие.

Г. Мирчева: Какво ви безпокои в сегашните текстове, които сме обсъждали и приели с вас?

Г. Димитров: Да бъдат две отделни алинеи.

Ив. Пенчев: Предлагате старите членове. Колеги, приемате ли предложението?

Л. Милков: Различно за Товарни превози и Пътнически превози? Държа да сложим и шофьорите.

Ив. Вълчев: За Товарни превози не приемам. Шофьорите не получават километрично. Принципно не сме съгласни те да са на километрично.

Ив. Пенчев: Защо ги вадите? Има ПМС, което е ясно – всеки, който пътува. Слагаме отгоре в друго населено място.

Г. Манолов: Дали и машинистите не биха предпочели командировки? Дайте им тогава по-високи ставки за километричното.

Ив. Вълчев: Нашите ставки са по-високи от тези на Пътнически превози, а вие предлагате еднакви в проекта.

Ив. Пенчев: Вие казвате, че няма да изпълнявате ПМС за шофьорите. Оставаме в разногласие за шофьорите.

Ст. Пирков: Една самоуважаваща се фирма се грижи за персонала си.

 

Ал. 2:Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие.

Ив. Вълчев: За Товарни превози предлагам да отпадне.

Г. Мирчева: Да останат текстовете от КТД-2011 г. на чл. 30 и 30а.

Ив. Пенчев: Ще пишем ли в протокола вътрешни правила? ВПРЗ довод ли са?

Г. Мирчева: Да останат текстовете от КТД-2011 г. на чл. 30 и 30а.

Ив. Пенчев: Това, че  е залегнало във ВПРЗ, довод ли Ви е на тази маса?

Г. Мирчева: Искаме това, което е договорено в КТД 2011 г. Същото е и във ВПРЗ. Искаме да е договорено в КТД.

 

Ал. 3:Страните решиха: За „БДЖ-Товарни превози” се приема следният редактиран текст, като размерът остава в разногласие: „За всеки реално отработен и заверен час, през който машинист, локомотивен извършва гарова маневра, се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.25 лв.” 

Галина Мирчева: „За всеки час, през който „Машинист, локомотивен…” извършва гарова маневра се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.25 лева.”

Ив. Вълчев: За Товарни превози предлагаме да не е свързано с километри, а да приемем досегашният запис на чл. 30а, ал. 2: „За всеки реално отработен и заверен час, през който машинист, локомотивен извършва гарова маневра, се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.25 лв.”

Л. Милков: Приемаме текста, парите остават в разногласие.

Й. Стефанов: Трябва да се сложи и маневрената бригада.

Ив. Вълчев: Пътнически превози имат и маневрена бригада.

Ал. 4: Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Ив. Вълчев: Не считаме, че са по-натоварени. Получават и задгранични командировки.

Й. Стефанов: За товарни превози е така, но в Пътнически превози ревизорите не получават задгранични командировки, независимо, че работят с документи на чужди езици.

Ив. Пенчев: Откога командировката е трудово възнаграждение?

Ив. Вълчев: То е доход за служителя.

 

Ал. 5: Страните решиха: След второто четене текстът продължава да е  в разногласие.

Ив. Вълчев: Искаме две отделни обособени алинеи или две отделни тирета в ал. 1, а тук да отпадне.

Галина Мирчева: Ние не приемаме философията на ал. 5 – предлагаме да отпадне.

 

По чл. 33, ал. 3:  Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД остава в разногласие.

За „Холдинг БДЖ” и  „БДЖ-Товарни превози” се приема следният редактиран текст, като срокът остава в разногласие.

 

„(3) Социалната сума по чл. 72, ал. 2, т. 2, се изплаща до пет дни след издаването на заповед за ползване частта от отпуск, с която се превишава половината от полагаемия годишен размер на основния отпуск.”

 

Гр. Александрова: Първо трябва да се реши дали ще се ползват в почивна база, както досега.

Й. Стефанов: В този  проект няма такова предложение.

Ив. Вълчев: За Товарни превози имаме виждането, че е в пари. Приемаме текста, а само 5-те дни да са в разногласие. Предстои да се уточни дали с аванс или със заплата.

Й. Стефанов: Предлагам да се договорим със следващото плащане.

Ив. Пенчев: Може и аванс срещу отпуска.

Ив. Вълчев: Може с работната заплата за следващия месец.

Гр. Александрова: Но хората няма да разполагат с парите при ползване на отпуска.

М. Арсова: В текста да се замени  71 със 72. Приемам текста за холдинга, а срокът да остане в разногласие.

Г. Мирчева: Искате да приемем, че социалната сума се изплаща. В момента се правят разчети и не мога да приема преди това. Засега остава в разногласие.

 

По чл. 33, ал. 5:  Страните решиха: След второто четене се приема следният редактиран текст:

 „(5) При неиздължаване в срок, съответните суми по ал. 1 на чл. 33 се изплащат на работниците/служителите заедно със законоустановената лихва за просрочени плащания.”

Ст. Пирков: То си е по закон.

Гр. Александрова: Има го в закона, предлагаме да отпадне.

Ив. Вълчев: Освен ал. 1 има и ал. 2 за ваучерите. Ако свършат квотите и лихвите ли ще са дължими? Предлагам да запишем „при неиздължаване на сумите по ал. 1”.

Синдикатите приеха предложението за промяна на текста.

 

По чл. 35:  Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Ив. Вълчев: Предлагаме да отпадне.

Гр. Александрова: По КТ работодателят е длъжен да си изпълни задълженията по КТД. Който счита, че правата му по КТД са потъпкани, може да сигнализира.

Ст. Кръстев: Знаем как се изпълняват задълженията по чл. 59.

 

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *