ПРОТОКОЛ – 12

ПРОТОКОЛ № 12

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 12.12.2013 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе дванадесетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова,
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Галина Мирчева, Георги Димитров, Антон Чардаков, Гергина Владимирова, Светла Стойнева, Пламен Генев – експерти
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Йордан Стефанов, Цонко Господинов, Ивайло Пенчев, Стойчо Кръстев
  СТСБ Сашо Алексов, Надежда Станева
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов, Петър Петров

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров, Димитър Димитров; Георги Манолов – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

По време на заседанието страните продължиха повторното четене на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

 

По чл. 36, ал. 1: Страните решиха: За „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози” се приема  коефициент 1.5, като с това алинеята е договорена. За  „БДЖ-Пътнически превози” размерът остава в разногласие.

Ив. Вълчев: За Товарни превози и холдинга предлагаме коефициент 1.5. 2.5 не можем да приемем. Досега  е било 1.3.

Л. Милков: Приемаме.

Г. Манолов: Има ли проблем да приемем еднакви цифри за трите дружества?

Г. Мирчева: За Пътнически превози предлагаме 1.25.

 

По чл. 36, ал. 2: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст: „При прекратяване на трудовото правоотношение след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на 6 брутни заплати, завишени с коефициент 1.5, ако са работили 20 години в системата на жп транспорта, вкл. последните 10 от трудовия стаж в следните предприятия от системата на БДЖ: НК „БДЖ”, „БДЖ” ЕАД, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „ТПС Локомотиви” ЕООД. Трудовият стаж, придобит в което и да е от посочените дружества, се

зачита за трудов стаж по смисъла на чл. 222, ал. 3 от КТ. Право на това обезщетение имат подалите заявление за прекратяване на трудовото правоотношение до 1 месец след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За работниците и служителите, отговарящи на горепосочените условия, които са подали заявление за прекратяване на трудовото правоотношение след този срок, размерът на обезщетението се определя съобразно КТ.”

 

 

Ив. Вълчев: За Товарни превози подкрепяме предложения от Пътнически превози текст – подалите заявления за освобождаване до 1 месец след придобиване право на пенсия за изслужено време да получат 6 брутни заплати с коефициент 1.5, а ако не подадат заявления – само 6 брутни заплати по чл. 222. Приемаме да се зачита трудовият стаж в изброените дружества без ДП „НКЖИ” за стаж при един и същ работодател.

Г. Мирчева: За Пътнически превози предлагаме 6 брутни заплати с коефициент 1.5.

Ст. Пирков: А ако работодателят го помоли да остане?

М. Арсова: За холдинга съм съгласна с предложението на Товарни превози.

Л. Милков: Такъв текст ще падне в съда. Дискриминационен е.

Ив. Вълчев: Кое е дискриминационно?

Ст. Кръстев: Текстът е нищожен.

Й. Стефанов: Склонни ли сте при подадено заявление една година преди пенсиониране, да увеличите заплатата им?

Ив. Вълчев: Не, защото работникът се оценява по това какво работи, а не дали е пред пенсия.

Ст. Кръстев: Значи стигаме, че чл. 76 е дискриминационен.

Л. Милков: Предложихте текста на Галина Мирчева, коефициент 1.5. Какво пречи да се добави и НК „БДЖ”?

Ив. Вълчев: Да се добави, съгласни сме. Без НК „ЖИ”.

Ст. Пирков: След 5-6 години ще се прехвърлят кадри от НК „ЖИ”.

Й. Стефанов: Трябва да се уточни и в трудовия стаж в записа в ПЗР.

Л. Милков: Приемаме предложения текст.

 

По чл. 36, ал. 3: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Ив. Вълчев: Предлагаме да отпадне.

Г. Мирчева: Предлагаме да отпадне.

 

По чл. 36, ал. 4: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Ив. Вълчев: Предлагаме да приемем не по-малко от 3 заплати.

Св. Стойнева: В Пътнически превози действащото е 4 заплати. Това е много проблемно, защото му се зачита 1 месец трудов стаж и при възстановяване се пишат обяснения за разликата.

Ст. Кръстев: Остава в разногласие.

 

По чл. 36, ал. 5: Страните решиха: След второто четене за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД се приема следният редактиран текст, в който размерът остава в разногласие:

„Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 4 от КТ и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение им остава не повече от една година до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на обезщетение в размер на 6 брутни заплати.”

 

Й. Стефанов: В разногласие е размерът на обезщетенията.

Ив. Вълчев: За Товарни превози държим на 6 брутни заплати.

Й. Стефанов: Да приемем текста, като оставим според стажа.

Ив. Вълчев: Предлагаме да спрем до стажа.

Л. Милков: До заплатите се приема.

Г. Мирчева: За „БДЖ – ПП” ЕООД е в разногласие.

По чл. 36, ал. 6: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

 

Ив. Вълчев: Предлагаме да отпадне.

Г. Мирчева: Предлагаме да отпадне.

Л. Милков: Остава в разногласие.

 

По чл. 37, ал. 1: Страните решиха: След второто четене за трите дружества се приема следният редактиран текст, като размерът остава в разногласие:

„ (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в железопътния транспорт 25 години за мъжете и 20 години за жените, от които последните 10 години не са при един и същ работодател, се изплаща обезщетение в размер на 12 /6 предлага работодателя/ месечни основни заплати.»

За «БДЖ-Пътнически превози»???: (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в НК „БДЖ”, „БДЖ” ЕАД, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/ ЕООД железопътния транспорт 25 години за мъжете и 20 години за жените, от които последните 10 години не са при един и същ работодател, се изплаща обезщетение в размер на 12 /6 предлага работодателя/ месечни основни заплати.»

Ив. Пенчев внесе предложение за изравняване изискването за стаж за мъже и жени.-да считаме ли, че текстът е недоговорен във връзка с това предложение?

 

По чл. 37, ал. 2: Страните решиха: След второто четене се приема текста от проекта за „Холдинг БДЖ” и БДЖ-Товарни превози” дружества. „БДЖ-Пътнически превози” остава в разногласие до приемане на размерите в ал. 1.

„(2) Право на обезщетение по ал.1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест, пропорционално на трудовия им стаж.”

 

По чл. 37, ал. 3: Страните решиха: След второто четене за трите дружества се приема текста от проекта, като в него остава в разногласие „но не по-малко от 4 основни заплати”

„(3) При прекратяване на трудовото правоотношение поради смърт, обезщетение в размера по ал.1 се изплаща на наследниците на починалия работник или служител пропорционално в зависимост от трудовия му стаж, но не по-малко от 4 основни заплати.”

Ив. Вълчев и М. Арсова предложиха спорният текст да отпадне.

Г. Мирчева: Не по-малко от 2 заплати.

 

По чл. 38: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Г. Мирчева: Законът дава право на договаряне, да отпадне. Право на работника е да реши дали да приеме предложението и да се договаря с работодателя за по-голям размер.

Ст. Кръстев: Става въпрос за тарифна клауза. Договаряме размера, който работодателят ще предлага. Работодателят може да се договори и в КТД, няма изрична забрана.

 

По чл. 39: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

По чл. 41: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Г. Манолов: Да редактираме с „или са заплатили за икономически принос”.

Ив. Вълчев: Не сме съгласни, че трябва да има 12 месеца. Да остане в разногласие.

Ив. Пенчев: Не сте съгласни със срока или с това да бъде 12 месеца? Къде е проблемът, че договаряме нещо под условие? Искаме да дисциплинираме и нашите членове.

 

По чл. 42, ал. 1 и 2: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Ст. Кръстев: Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен документ. Съгласно чл. 37 работодателят задължително поканва синдикатите при разработването му. Задължени сте да ни поканите и това не подлежи на споразумяване.

Г. Мирчева: Съгласно чл. 181 от КТ имаме задължение да проведем предварителни консултации, преди да утвърдим ПВТР.

 

По чл. 42, ал. 4: Страните решиха: След второто четене за „БДЖ-Товарни превози” и за  „БДЖ-Пътнически превози” се приема следният редактиран текст, в който „а през нощта-6.8 часа” остава в разногласие. Предложението на работодателя е да отпадне.

„(4)  За машинист, локомотивен и помощник машинист локомотивен, които работят на сумирано  изчисляване на работното време, нормалната продължителност на седмичното работно време през деня е 39 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е  7.8 часа, а през нощта- 6.8 часа.”

 

По чл. 42, ал. 5: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” и „БДЖ-Пътнически превози”.

 

Ив. Вълчев: За Товарни превози не приемаме за маневрените бригади и 4 часа. Държим на предложената нова ал. 6.

Й. Стефанов: Може да приемем ал. 6, ако добавим „като минимум за работното време и почивките”.

Ив. Пенчев: Да се добави освен Наредба 50 и КТД.

Ив. Вълчев: В чл. 1 на КТД е записано какво урежда КТД.

Г. Мирчева: Съгласни сме с Товарни превози. Приемаме само за локомотивните бригади 4 часа.

Ив. Пенчев: Пътнически превози разделят хората на категории.

Й. Стефанов: Условието е било ние приемаме ал. 6, а вие приемате ал. 4.

Ив. Вълчев: Остава в разногласие.

 

По чл. 43, ал. 1: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

 

Г. Манолов: Чиновниците ходят на прегледите в работно време.

Д. Димитров: В Гърция профилактичните прегледи се извършват на място.

П. Митов: Хората, които работят на график, отиват в почивния си ден. Трябва да им се дадат 8 часа или работодателят да даде 1 ден служебен отпуск.

М. Арсова: Остава в разногласие.

Л. Милков: Работещите в Бургас губят по 12 часа, за да отидат на прегледи в Пловдив и да се върнат с влак.

Ив. Вълчев: Нормата е 8 часа.

Ив. Пенчев: Не, безсмислено е да ни предлагате повече.

Г. Мирчева: Предлагам 4 часа в пункт в същото населено място и 8 часа когато прегледът се извършва извън този пункт.

 

По чл. 43, ал. 2: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Г. Мирчева: Предлагам да приемем почивка, а не платен служебен отпуск.

Г. Манолов: Не приемаме. Настояваме за 12 часа за експлоатационните работници.

 

По чл. 43, ал. 3: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

 

По чл. 43, ал. 4: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

 

Л. Милков: Прието ли е, че се командирова от работодателя?

Ив. Вълчев: Предложили сме обобщен текст за 2 и 3, като една алинея с две тирета, в т.ч. 2 дни с полагащи се командировъчни пари.

            Ив. Пенчев: Предлагаме да приемем следния текст: „Страните се споразумяха, че в командировката влиза и нощувката.”

Ив. Вълчев: Счетоводителите го знаят.

Л. Милков: Командировъчни пари и нощувка.

Ив. Вълчев: Ал. 4 да отпадне.

 

По чл. 44, ал. 1: Страните решиха: След второто четене се приема следният редактиран текст за „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози”:

(1) При провеждане на служебни съвещания, беседи или други мероприятия със задължителен характер,  Работодателят признава за работно време в размер 4 часа.

За„БДЖ-Пътнически превози” текстът остава в разногласие:

 

Ив. Пенчев: Предложеният от Товарни превози текст „не повече от 4 часа” е подигравка с хората и синдикатите. Това означава от 0 до 4 часа.

Ив. Вълчев: Синдикатите са се подиграли с членовете си, приемайки този текст.

П.Митов: За Товарни превози предлагаме 4 часа.

Ив. Вълчев: Приемам 4 часа.

М. Арсова: Приемам предложението на Товарни превози.

Г. Мирчева: Предлагаме 3 часа.

Г. Димитров: Беседите се провеждат в 3 работни дни преди  работа.

Г. Манолов: Но го няма заложено в графика.

Г. Димитров: Ако трябва ще ги заложим.

С. Алексов: Ако трябва беседите да са в работното време.

Синдикатите не приеха предложението на Пътнически превози.

 

По чл. 44, ал. 2: Страните решиха: След второто четене се приема следният редактиран текст за трите дружества:

 (2) При провеждане на изпити за работно време се признава времето за провеждане на изпита, но не по-малко от 4 часа.

 

Ив. Вълчев:За Товарни превози предлагаме не по-малко от 4 часа.

М. Арсова и Г. Мирчева приеха предложението на Товарни превози.

 

По чл. 44, ал. 3: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

О. Георгиева: Предпътният преглед е отпаднал. Затова предлагам „Времето за инструктаж да се отчита на отделен ред в личната сметка и се включва в продължителността на месечното работно време”.

Ив. Вълчев: Предпътният преглед не се прави, да отпадне.

Й. Стефанов: Тогава да запишем, че работодателят счита, че не трябва да звършва предпътни прегледи.

Ив. Пенчев: Това е за сметка на безопасността.

П. Бунев: Предпътният преглед не е само за алкохол.

Г. Манолов: На тях улавяха прединсултни и прединфарктни състояния, сега няма кой.

П. Бунев: В Пътнически превози са определили навсякъде 10 минути, без да се съобразят конкретните условия. Обсъждането ще предотврати такива случаи.

А. Чардаков: Затова има ведомствени норми.

П. Бунев: Тогава защо сте го допуснали? Защо сте на масата като не сте запознати?

О. Георгиева: Времето за инструктажа си влиза в работното време. То се определя със заповед на работодателя.

П. Бунев: Предлагаме обсъждане в ССК, за да чуе работодателят другото мнение.

Ив. Вълчев: Да се обсъди, отказаха се от съгласуването. Предлагам да приемем следния текст: „Продължителността му се определя от работодателя, след обсъждане със Синдикатите.”

О. Георгиева: За Пътнически превози предлагам да приемем текста.

М. Арсова: За холдинга предлагам да отпадне.

Ив. Пенчев: Какво стана с предпътните прегледи? Твърдим, че трябва да ги има. Това е отговорност, както за хората ни, така и за пътниците и товарите.

М. Арсова: В разногласие ли остава ал. 3?

Й. Стефанов: Предлагаме нова ал. 4 със следния текст: „Продължителността на предпътния преглед се определя от работодателя”.

О. Георгиева: Предпътни прегледи няма и няма процедура.

П. Митов: Какво сте имали предвид в чл. 43, ал. 4, като сте казали, че отпада изискването за документ за психологическа годност?

О. Георгиева: Отпаднал е документът, с който се иска удостоверение от психодиспансер, че лицето не се води на отчет. Изисква се само заверка от личния лекар.

 

По чл. 45, ал. 3: Страните решиха: След второто четене за „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози” се приема следният редактиран текст:

 

„(3) Изготвянето на списъците и промяната им при необходимост за всяка следваща година става до края на предходната.”

 

М. Арсова: Предлагам да отпадне. Не сме съгласни да се прави всяка година списък.

Ив. Вълчев: На същото мнение сме.

Ив. Пенчев: Да допълним, като запишем, че изготвянето и изменението на списъците става до края на предходната година. 

Г. Мирчева: Право е на работодателя да решава за списъка. Казвате, че той може да прави промяна, когато си иска?

П. Бунев: Не искаме да стигаме до състоянието, което е сега в Пътнически превози.

Г. Мирчева: За „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД остава в разногласие.

 

По чл. 46, ал. 1: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества заради текста „след обсъждане в комисиите по чл. 7”.

 

По чл. 46, ал. 3: Страните решиха: След второто четене за трите дружества се приема следният редактиран текст:

„(3) Работата при удължено работно време може да започне не по-рано от 10 дни след проведените консултации и писмено оповестяване на засегнатите. Обема на информацията и начина на оповестяване се съгласува между страните по КТД.”

 

По чл. 48, ал. 1: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие  за „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози” . За „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се прие следният редактиран текст:

„(1) При сумирано изчисляване на работното време работодателят изготвя поименни графици за периода, за който е установено сумираното изчисляване, съгласно чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.”

Г. Димитров: Графиците се утвърждават поименно и всеки може да си го  препише.

Г. Манолов: Хартията и мастилото са от нас, ако трябва. Настояваме за поименен личен график, всеки да го има в джоба си.

Г. Димитров: Ако вие синдикатите може да го снимате, ще ви предоставяме графиците.

П. Петров: Разликата е тази, че когато по график съм с още други колеги на разположение на работодателя, един заминава, а друг остава в почивка. Как се определя кой да замине на път? Не сте запознати, а вземате отношение.

Ив. Пенчев: С лични и именни сте съгласни. Под „твърди” графици имаме предвид  трудноизменяеми, изменят се с правила.

 Г. Димитров: Графиците се изготвят до 25 число, но и до тази дата се налагат изменения. Има правила за осигуряване на работното време, там сме го написали.

Г. Манолов: Говорим от 1-ви до 25-ти, отстъпваме 5 дни. Твърди, именни за периода се съгласихме?

Ив. Пенчев: Има наредба, която не можете да не изпълнявате. При сумирано изчисляване работодателят изготвя поименни графици за периода, съгласно чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Г. Димитров: Държа на месечните.

Г. Манолов: В Пътнически превози е лесно да се даде графика.

Ив. Пенчев: Оставаме ли в разногласие за връчването на личните графици? Да включим второ изречение: На локомотивния персонал работодателят връчва лична извадка от графика.

Г. Мирчева: Приемаме „При сумирано изчисляване на работното време, работодателят изготвя поименни графици за периода, съгласно чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.” Останалия текст в разногласие.

М. Арсова: За холдинга приемаме първо изречение. Второто да отпадне.

Ив. Вълчев: За Товарни превози остава в разногласие първото изречение.

 

По чл. 48, ал. 2: Страните решиха: След второто четене текстът остава в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

А. Чардаков: Ако се налагат промени в графика и се наложи да се търсят 24 часа синдикатите, ще е трудно да се работи. Няма нормативно основание за обсъждане, необходимо е време, ПКВ се променя на основание жалби и искания от Общини, налагащи промяна в ГДВ.

Ив. Пенчев: Говорим за първоначалния график.           Не да ги търсите вие, а нашият представител да ви търси и да може да изрази мнението си.        

Г. Манолов: Да се предостави на нашите представители в ССК за мнения и препоръки.

Г. Мирчева: Да се запише тогава „При поискване”.

Ив. Пенчев: Чудесно. Поискване предполага документиране.

Г. Мирчева: А предоставянето не предполага ли?

Ив. Пенчев: Който не се обърне няма да му се предоставят. Ако не постигнем консенсус от страна на синдикатите настояваме да се запише в протокола „Графиците да се предоставят на нашите представители, ако те проявят желание да ги видят”. Ако не сте съгласна с мен остава, че няма консенсус.

Г. Мирчева: Тогава оставаме в разногласие.

 

По чл. 48, ал. 3: Страните решиха: След второто четене продължава да е в разногласие искането за 24 часа на „БДЖ-Товарни превози” и за добавяне на „локомотивните” за  „БДЖ-Товарни превози” и „БДЖ-Пътнически превози”.

Ив. Вълчев: Нямаме твърди месечни графици, а с фиксирани почивни дни. Щом КТ ни предоставя възможност за 24 часа, не сме съгласни да приемаме 36 часа. Ако имаме възможност, ще осигуряваме и повече.

Ив. Пенчев: Това е при промяна на смените и е изключение. Предложението за 24 часа е нарушение на КТ. Оставаме в разногласие за Товарни превози.

Г. Владимирова: За Пътнически превози настояваме да се добави „локомотивните”.

Ив. Пенчев: Каква е логиката локомотивните бригади да се различават?

Ив. Вълчев: Тяхната работа е по-интензивна и отговорна и им трябва повече време за възстановяване.

Ив. Пенчев: Остава в разногласие.

 

 

По чл. 48, ал. 5:Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества.

Ив. Пенчев: Бягате от „извънреден”. Предлагаме да махнем „извънреден” и да запишем, че се заплаща с 5 % увеличение. Предлагаме следния текст: „ Положеният труд при промяна на графика извън предвиденото в предходните алинеи се заплаща с увеличение……….%.”

Ив. Вълчев: Предлагаме този текст да отпадне изцяло.

Ив. Пенчев: Очаквам Пътнически превози да изложат за протокола доводите си защо делят персонала относно работното време. Защо почивката за едните е по-голяма от тази на другите?

Г. Мирчева: Присъединявам се към казаното от г-н Вълчев. Постигнати са различни договорености за локомотивните машинисти.

 

По чл. 50, ал. 2: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества текста “и/или сумарно изчисляване на работното време.”

 

По чл. 50, ал. 3: Страните решиха: След второто четене за „БДЖ-Пътнически превози” текстът остава в разногласие. За „Холдинг БДЖ” се приема текста от проекта.

П. Бунев: Какъв е проблемът на холдинга?

М. Арсова: За холдинга приемаме ал. 3.

Г. Мирчева: Ограничавате правата на работодателя. Да отпадне.

Г. Манолов: Има смени по 18 часа.

Ив. Пенчев: Липсата на ограничение на прекъсванията води до възможността продължителността на работното време да е в пъти повече от продължителността на една смяна, което е допълнителна форма на пресиране на труда. Остава в разногласие за Пътнически превози.

 

По чл. 50, ал. 4: Страните решиха: След второто четене за „БДЖ-Товарни превози” се приема следният редактиран текст: Какво стана за холдинга?-стои в разногласие, непотвърдено от синдикатите За „БДЖ-Пътнически превози” остава в разногласие.

„(4) Списъкът на работните места и длъжностите, за които се въвежда работен ден, разделен на две или три части се утвърждава от ръководителите на поделенията, след предварително обсъждане между страните.”

 

Ив. Пенчев: В този член се отказваме от комисията. Остава „след обсъждане и съгласуване между страните”.

Г. Мирчева: След обсъждане без съгласуване.

Ив. Вълчев: След предварително обсъждане.

Ив. Пенчев: За Товарни превози приемаме само обсъждане, защото те приеха по-горе. За Пътнически превози не приемаме да е така. Оставаме с впечатлението, че искат тотална преса върху работниците.

 

По чл. 50, ал. 6: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие за „Холдинг БДЖ” и  „БДЖ-Пътнически превози”.

 

По чл. 51:Страните решиха: След второто четене размерът на отпуска остава в разногласие.

Ив. Вълчев: По чл. 51 е в разногласие размерът на отпуска. Оттегляме предложението си от  първото четене и сега предлагаме 22 дни за всички.

Г. Мирчева: За Пътнически превози предлагаме 22 дни.

М. Арсова: За Холдинга предлагаме 22 дни.

Ст. Пирков: Приемаме 22 дни.

Ив. Пенчев: Приемаме предложената от Ив. Вълчев тройна диференциация, предложена на 13.11, която той днес оттегля, като вариант за доближаване на позициите.

 

 

Ив. Вълчев: На 18.11 са поканени на среща председателите ви. След като с тях се обсъди хода на преговорите, ще се вземе решение как ще продължи работата по КТД. Може да решат и да продължи работата в работната група.

П. Митов: Предлагам да проведем още едно заседание, за да довършим второто четене.

П. Бунев: Понеделник след обяд и вторник сутрин може да продължи работата по второто четене.

Ив. Пенчев: Държим да довършим и изясним текстовете.

 

Страните решиха: На 16.12.2013 г. работната група да проведе заседание от 13.00 часа.

 

Заседанието приключи в 15.00  часа.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *