ПРОТОКОЛ – 13

ПРОТОКОЛ № 13

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 16.12.2013 г. от 13.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе тринадесетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Славка Иванова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Галина Мирчева, Грета Александрова, Оля Георгиева; Снежана Василева, Снежанка Великова-експерти
ООт страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Ивайло Пенчев, Стойчо Кръстев, Петър Бунев
  СТСБ                                              Сашо Алексов, Пламена Желязкова
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов 
  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров; Георги Манолов – СЛПБ 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

По време на заседанието страните продължиха повторното четене на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

Г. Манолов: Ще насрочваме ли следващо заседание?

Ив. Вълчев: Не, няма време за подготовка на материалите. В сряда е насрочено заседание с Изпълнителния директор, управителите и председателите на синдикалните организации, за да ги запознаем какво сме направили. Апелирам днес да достигнем до края на второто четене.

 

По чл. 51, ал. 1 и 2: Страните решиха: След второто четене размерите по двете алинеи остават в разногласие за трите дружества.

Ив. Вълчев: Няма промяна в позицията ни. Предложението ни за размера по ал. 2 е 28 дни. Ръководството на трите дружества не е обсъждало увеличение и диференциация на размерите. Нямаме правомощия за повече от 22 дни за основния отпуск. В сряда ще се обсъди.

П. Митов:  Ние не можем ли да го решим днес? Да приемем днес 22 дни.

Ст.  Пирков: 22 основен и 8 дни допълнителен.

 

По чл. 51, ал. 3: Страните решиха: След второто четене се приема следният редактиран текст за „Холдинг БДЖ” ЕАД:

„(3) При кръводаряване полагащият се отпуск по ал. 1 или ал. 2 за годината на кръводаряването се завишава с 2 работни дни, отделно от отпуска по чл.157, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда.”

За „БДЖ-Пътнически превози” текстът остана в разногласие.

 

М. Арсова: За холдинга приемаме увеличение на основния отпуск с 2 дни.

Г. Мирчева: Нашите юристи са против, считат че не може да се договаря увеличение на този вид отпуск. Оставаме в разногласие.

 

По чл. 52, ал. 1: Страните решиха: След второто четене размерът остава в разногласие за трите дружества.

 

П. Митов: За Товарни превози НЖС „Подкрепа предлага фиксиран размер 8 дни.

Ив. Вълчев: Вашето предложение е 8 до 10, нашето 5 до 10. В момента имаме 5 и 7 дни. Директорът на експлоатацията не е съгласен да минат на 8 дни. Размерът за Товарни превози остава в разногласие.

 

По чл. 53, ал. 1: Страните решиха: След второто четене размерът остава в разногласие за трите дружества.

Ив. Вълчев: Ние предлагаме 5, вие 8 дни.

Ив. Пенчев: Вие предлагате 0, а ние 3. Под 5 не може да стане, нашето е нещо върху КТ.

 

По чл. 53, ал. 2: Страните решиха: След второто четене текстът остава в разногласие за трите дружества.

Ив. Пенчев: Ако горе се приеме, тук е излишно.

Ив. Вълчев: Ако се приеме от-до има смисъл.

Ив. Пенчев: Няма смисъл да договаряме „до”.

 

По чл. 55, ал. 1:Страните решиха: След второто четене текстът остава в разногласие за трите дружества.

 

Ив. Пенчев: Приемаме доводите ви за комисията. Да сложим точка след страните.

Ив. Вълчев: За Товарни превози сме предложили текст. Вие искате решението да се взема от страните, ние от работодателя. В това е разликата.

 

По чл. 55, ал. 2:Страните решиха: След второто четене текстът остава в разногласие за трите дружества.

 

Ив. Вълчев: Плюс „за техните членове”, иначе излиза, че се отнася и за онези, които не са ви членове.

Ив. Пенчев: Тук се говори само за предложения, можем да предлагаме и за присъединилите се. Да имат право да поискат и чрез нас. Само можем да правим предложения, нищо друго.

Г. Мирчева: В Пътнически превози си имаме Процедура за получаване на съгласие за обучение и ползване на отпуск за обучение по КТ.

Ив. Вълчев: Присъединилите се могат да си внасят предложенията сами.

Ив. Пенчев: Какъв е проблемът да минат през синдикатите?

Ив. Вълчев: Нямате право да представлявате други, освен членовете си.

Л. Милков: Остава в разногласие.

 

По чл. 59, ал. 1, т.1:Страните решиха: След второто четене текстът остава в разногласие за трите дружества.

Ив. Вълчев: Размерите са спорни. Вие искате да определим размерите месечно, а ние годишно, както е и в КТ. За Товарни превози предложението ни е да остане 32 часа за секретарите.

 

По чл. 59, ал. 5:Страните решиха: След второто четене текстът остава в разногласие за трите дружества.

Ив. Пенчев: „При необходимост и по преценка на работодателя” е текста. Не е ли смешно да го отказвате?

Ив. Вълчев: Не е смешно. Някой директор може да разреши, а друг не.

Ив. Пенчев: Защо на други места преценявате? Преценката е в предната алинея.

 

 

По чл. 65, т.1: Страните решиха: След второто четене размерът остава в разногласие за трите дружества.

 

Ив. Вълчев: За Товарни превози повече от 2 лв. не можем да дадем.

О. Георгиева: Ваучерите внасят разделение между хората. Едни имат, други не.

Г. Манолов: Кой разделя хората? Наредба 11.

О. Георгиева: По-добре е по 2 лв., за да не ги разделяме. Според финансовия ни директор нямаме възможности за повече.

Ив. Вълчев: В бизнес плановете са предвидени по 2 лв.

Ив. Пенчев: Хората, които работят навън, са с половината от вашите заплати.

 

По чл. 65, т.2:Страните решиха: След второто четене се примат следните размери: „при полагане на нощен труд – ободряваща напитка – кафе, не по-малко от … (За БДЖ – ПП и „Холдинг БДЖ”: 1 доза при нощен труд до 4 часа и 2 дози при нощен труд над 4 часа) (За БДЖ – ТП:  2 дози при нощен труд до 7 часа и 3 дози при нощен труд над 7 часа).”

 

М. Арсова: Има 2 предложения за размерите.

О. Георгиева: Да не се занимаваме с дози, нека приемем по 1 лв. на смяна.

Ив. Пенчев: По наредба сте длъжни да давате готова напитка.

Ст. Пирков: Да приемем по 1 лв. на смяна.

О. Георгиева: Не повече от 1 лв. на смяна за Пътнически превози.

Ив. Пенчев: Не повече е по наредбата. Искаме да няма „не повече”.

О. Георгиева: Какво предлагате?

П. Митов: На стойност 1 лв. на смяна.

О. Георгиева: А ако е 99 ст. по договор, какво правим?

Ив. Пенчев: Има различни дози, предложени от работодателя.

И. Иванова: Защо да не се приеме по дози?

Ив. Пенчев: Товарни превози са предложили 2 или 3 дози, а Пътнически превози 1 или 2 дози – в зависимост от продължителността на нощния труд.

Ив. Вълчев: Да, и поддържаме предложението си.

М. Арсова: За холдинга предложението е, както на Пътнически превози.

Ив. Пенчев: Приемаме предложенията ви.

 

По чл. 66, ал 1:Страните решиха: След второто четене за „БДЖ-Товарни превози” се прима следният редактиран текст:

„За възстановяване на работоспособността и здравето на работниците и служителите от втора категория труд при пенсиониране Работодателят задължително осигурява по график, веднъж в годината 5 дни безплатна почивка (включително допълнителен платен отпуск и безплатна храна) в профилакториум или подходяща почивна база на “ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД.”

 

За „БДЖ-Пътнически превози” ал. 1, 2 изречение остава в разногласие.

 

О. Георгиева: Защо не приемем еднакво? При нас има повече извънреден труд, включили сме и депомайсторите.

Л. Милков: Да приемем до „Холдинг БДЖ” , а да оставим как ще се ползва в разногласие.

О. Георгиева: Видът на отпуска остава в разногласие.

 

По чл. 66, ал 2:Страните решиха: След второто четене за „БДЖ-Товарни превози” се прима следният редактиран текст:

„(2) При изразено желание от работниците по ал. 1 Работодателят осигурява с месечните графици за работното време по един свободен от работа ден преди и след отпуска, които се ползват за пътуване.”

 

Ив. Пенчев: Предлагаме да се запише „по желание на работника”.

Ив. Вълчев: Така го приемам. Да се запише в молбата за профилакториума, да не е задължително.

По чл. 69:Страните решиха: След второто четене остава в разногласие за трите дружества.

 

Ив. Вълчев: Продължаваме да сме в разногласие. В бизнес плана не са предвидени други разходи, освен за риск „трудова злополука” за 80 % от персонала. Ако приемем за тях би станало „злополука+трудова злополука”.

 

По чл. 71, ал 2: Страните решиха: След второто четене се прие следният редактиран текст за трите дружества:

„(2) Констатираните пропуски и нарушения се обсъждат от Страните и се отстраняват в уговорен от тях срок.”

 

По чл. 72, ал 1: Страните решиха: След второто четене се прие следният редактиран текст за „БДЖ-Товарни превози:

„(1) За задоволяване на социалните и културните потребности на работниците и служителите, Работодателят отчислява ежемесечно суми в размер не по-малко от 15 % от средствата за работна заплата.”

 

За „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Пътнически превози” текстът продължава да е в разногласие.

 

Ив. Вълчев: Предложението ни за Товарни превози е „в процент, определен от Събранието на пълномощниците”.

Ст. Пирков: Ние сме записали „не по-малко от 20 %”. Какво ви бърка текста? Това е безсмислено упорство.

Ив. Вълчев: Спорът е фиксиран процент или по решение на Събранието на пълномощниците.

Л. Милков: Винаги е имало такъв текст в КТД и не е било пречка. Да приемем 15 %.

Ив. Вълчев: За Товарни превози приемаме.

М. Арсова: За Холдинга не приемаме.

Г. Мирчева: За Пътнически превози не приемаме.

 

По чл. 72, ал 2,т.1: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие за трите дружества.

 

М. Арсова: Предлагаме „ваучерите за храна по чл. 209, в размер до необлагаемия минимум, след провеждане на процедура по ЗОП.

Ив. Пенчев: „До” няма да договаряме. Договаряме долна, не горна граница. За протокола настоявам да се запише, че ЗКПО не е основание за даване на ваучери.

Ив. Вълчев: Имаме ограничение за 44 лв., прието от Съвета на директорите, което тепърва когато защитаваме проекта за КТД ще трябва да се преразгледа от Съвета на директорите.

Ст. Пирков: А какво е прието на Събранията на пълномощниците в Товарни и Пътнически превози?

Ив. Вълчев: Съветът на директорите в предишния си състав го е отхвърлил.

С. Алексов: По тази логика Съветът на директорите ще го отхвърли, така ли?

Ст. Пирков: Да приемем на необлагаемия минимум.

П. Митов: Предлагаме точно 60 лв. за Товарни превози.

 

По чл. 72, ал 2,т.2: Страните решиха: След второто четене се приема следния текст:

 

2. социална сума в размер ………. лв. при ползване на повече от половината от полагащия се основен платен годишен отпуск;

 

Ив. Вълчев: Сумата е в разногласие.

Г. Мирчева: Предлагам за Пътнически превози да приемем текста, а размерът да остане в разногласие.

М. Арсова: За холдинга предлагам същото.

 

По чл. 73, ал 2,т.6 и т.7:Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

 

По чл. 74, ал 1 и 2:Страните решиха: След второто четене

М. Арсова: За холдинга са приети.

.ТП-прието

1 и 2 да отпадне за  ПП отпада ли

Ив. Пенчев: Ако утре имате почивни станции този текст ще ви послужи.

Ив. Вълчев: Съгласен съм да ги има.

 

По чл. 74, ал 3:Страните решиха: След второто четене за „Холдинг БДЖ” се приема текста от проекта. „(3) Страните приемат разпределението на жилищата в предприятието да става по процедури и критерии, определени от тях, като в жилищните комисии се включват представители на синдикатите.”

 

М. Арсова: Приемам за холдинга ал. 3.

 

По чл. 74, ал 4: Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

М. Арсова: В момента не мога да уточня.

 

По чл. 75, т.1: Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

Ив. Пенчев: Съгласни сме, че трябва да има ЗОП. Предлагаме да приемем „за целия срок на договора в размер на ….”

М. Арсова: Оставяме го в разногласие.

Г. Мирчева: Изказали сме се, мнението ни е същото.

 

По чл. 75, т.2 и 3: Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

 

По чл. 76:

Г. Мирчева: Предложихме ви нов текст.

Сн. Великова: Имаме готови приети правила, приети от Съвета на директорите.

По ал. 1:

По т. 1: Страните решиха: След второто четене за трите дружества се прие следният редактиран текст:

„1. На работещите:

а) или – Работниците и служителите от Дружеството имат право на неограничен брой безплатни пътувания по цялата жп мрежа”.

б) или – На служителите, назначени на временен трудов договор, се предоставя открит лист за безплатно пътуване с определен маршрут или регион. Откритият лист се заверява ежемесечно.»

 

Ив. Вълчев: Да отпадне думата „безплатни”.

Ив. Пенчев: Ако се договорим за „безплатно”?

Ив. Вълчев: Как е записано в одобрените от Съвета на директорите правила?

Сн. Великова: В Правилата е записано кои служители и работници имат право на служебни и специални пътувания.

С. Алексов: Личните платени ли са?

Сн. Великова: В Правилата няма изказа „безплатни”, заглавието е „Правила за служебни и специални пътувания.

Ив. Пенчев: Право на неограничен брой безплатни пътувания на работниците и служителите по цялата жп мрежа.

Г. Мирчева: По предложение на главния счетоводител сме ви предложили текст за експлоатационните разходи.

Ст. Пирков: То е като разход за работодателя. Не може да е за служебните карти. Само семейните са в този раздел.

Г. Мирчева: Не разбирам какво не харесвате на предложения от нас текст.

Ив. Пенчев: Ако утре дойде недобросъвестен работодател ще ми вземе документа, а не правото.

П. Митов: Получават карта за неограничен брой пътувания по цялата жп мрежа.

Г. Манолов: Не можем да избягаме от думата „безплатни”.

Сн. Великова: Картата дава право на неограничен брой пътувания.

Ив. Пенчев: А ако правилата се отменят, тук какво сме договорили?

Г. Манолов: Предложението ви е за експлоатационни разходи.

Ив. Пенчев: Какви сме ние да договаряме експлоатационните разходи?

П. Бунев: Търси се запис, който да гарантира, че работодателите не могат да отменят  правото на служителите на БДЖ на безсрочен трудов договор на неограничен брой безплатни пътувания по цялата мрежа. Ние договаряме, а вие си решавате как ще ги осигурявате. За временните договори предлагаме да бъдат в друга точка.

Ив. Пенчев: Какъв е региона, за който се издават документи при временен договор?

Сн. Великова: За района на служебна ангажираност на служителя /работника/– участък от жп мрежата, ППП или  ПТП.

Ив. Пенчев: Може да приемем а и б в т.1 или 2 тирета.

М. Арсова: Съгласна съм.

 

 

 

По т. 2: Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

 

Ив. Вълчев: Предложението за Товарни превози е 6 броя билети, за Пътнически превози – 8 броя и 50 % намаление. Налице е дискриминация на служителите от Товарни превози и Холдинга.

П. Бунев: Не трябва да има дискриминация между дружествата. Оставете го в разногласие.

 

По т. 3: Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

 

Ив. Вълчев: За децата също има дискриминация.

Г. Мирчева: Тук има и други условия.

 

По ал. 2:

Г. Мирчева: За Пътнически превози продължаваме да сме в разногласие. В даденото от нас предложение няма нищо за освободените по чл. 331.

 

По ал. 3 и 4: Страните решиха: След второто четене остават все още в разногласие за трите дружества.

Ив. Пенчев: Пътнически превози са предложили текст. Ние приемаме за бившите служители, членовете на семействата и учащите се да приемем текста така, както сте го предложили да бъде включен в КТД. Като т. 2 – 8 билета за членовете на семействата; като т. 3 за бившите служители да стане с две тирета – това са ал. 2 и 3 от предложението ви;т.4-вашата ал.4 и т.5 вашата ал. 5-това ли беше предложението на Ивайло да се уточни.

Предложението на ПП е:(1) Членовете на семействата на служителите от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД имат право на пътуване с 50 % намаление по цялата железопътна мрежа срещу представяне на жп легитимация и на 8 броя безплатни билети за пътуване по свободно избран марщрут.

(2) Бившите служители, пенсионирани в БДЖ, с над 22 години за жените и 25 години за мъжете стаж в железниците, имат право на карта за безплатно пътуване.

(3) Бившите служители, пенсионирани в БДЖ с над 18 до 22 години за жените и от 21 до 25 години стаж за мъжете в железниците имат право на 4 броя билети за безплатно пътуване.

(4) Учащите се редовна форма на обучение, несемейни и неработещи деца на жп служители и бивши такива, до навършване на 26 годишна възраст имат право на безплатно пътуване от местоживеене до местоучене, срещу представяне на уверение от учебното заведение.

(5) Освободените от работа поради трудова злополука или професионално заболяване в БДЖ имат право на карта, независимо от трудовия стаж.

 

 

 

 

 

По раздел ХIII r XIV:Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

С. Алексов: След като работодателят има подписано споразумение за равенството, защо отказвате този раздел да се включи в КТД? С нашия съюз е подписано споразумение.

Ив. Вълчев: Сега научавам. Прилагате ли го?

Л. Милков: И аз научавам за това сега.

П. Бунев: Работите по споразумението.

Ив. Вълчев: С холдинга ли е подписано?

С. Алексов: Не, с управителите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

П. Бунев: Може ли споразумението да се предостави на партньорите”?

С. Алексов: Да.

 

По чл. 85:

По т. 1:Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Пътнически превози”. „БДЖ-Товарни превози” приема спорния до момента текст „предоставя информация”.

 

Ив. Пенчев: Синдикатите твърдят, че не може да се обсъжда, без да бъде предоставяна информация.

Ив. Вълчев: В какъв вид?

Ив. Пенчев: Няма ограничение за начина.

П. Бунев: Не виждам какъв е проблемът? Длъжни ли сте да ни предоставяте информация? Да. По кое от тиретата има проблем да не се предоставя информация?

Ив. Вълчев: Спорът беше, че щатното разписание е фирмена тайна.

Ив. Пенчев: Приели сте четвърто тире.

Ив. Вълчев: Приели сме без „предоставя информация”. 15 години не е имало „предоставя информация”.

Ив. Пенчев: Какво ще обсъждаме тогава?

Ив. Вълчев: Устно ще ви бъде предоставяна.

Ив. Пенчев: А тук пише ли писмено?

М. Арсова: Аз не мога да го приема. Предоставянето има писмен елемент.

Ив. Пенчев: Какво ще обсъждаме, ако нямаме предоставена информация? Нали трябва да получим информация, за да обсъждаме?

Ив. Вълчев: За Товарни превози приемам „предоставя информация”. За вида ще бъде както решим.

М. Арсова: Аз не съм съгласна само за разписанието на длъжностите. Предлагам да изясня въпроса с висшето ръководство и тогава ще ви информирам. Може да се коментира с Изпълнителния директор и с Управителя на Пътнически превози на срещата на 18.12.

 

По т. 2: Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

Гр. Александрова: В КТ е предвидено само за синдикални ръководства.

Ив. Пенчев: Остава в разногласие.

 

По т. 3: Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за трите дружества.

Ив. Вълчев: Има си нормативи за разход на труд. А за административната дейност какво имате предвид?

 

По чл. 86,тире 1: Страните решиха: След второто четене остават в разногласие за „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Пътнически превози”. „БДЖ-Товарни превози” приема следния редактиран текст:

“Работодателят:

–  се задължава да кани представителите на Синдикатите на свои заседания и на заседания в поделенията, оперативки и други, когато се разглеждат проблеми – предмет на КТД. В тези случаи Синдикатите имат право да изразяват становища и изказват съображения;”

Ив. Вълчев: Предложили сме ви „по своя преценка”.

Ив. Пенчев: Не искаме винаги, само когато се разглеждат въпроси по КТД.

Ив. Вълчев: Председателят на Съвета на директорите решава кого да кани. Изпълнителният директор е само член на Съвета, нямаме право да го ангажираме.

Ив. Пенчев: Ако махнем „ръководен орган” съгласни ли сте?

Ив. Вълчев: За Товарни превози приемам.

Г. Мирчева: Не приемаме, ако работодателят иска, той да си приеме текста.

Ив. Вълчев: Имате предложение от миналия път, което ние приемаме.

М. Арсова: Казали сме „по преценка”.

П. Бунев: Естествено, че по преценка.

Г. Мирчева: По своя преценка работодателят кани.

Ст. Пирков: Да приемем „по своя преценка”.

Гр. Александрова: Казвате „и оперативки”.

С. Алексов: В оперативките се обсъждат въпроси от КТД.

Ив. Пенчев: Нямате правомощия, така разбирам.

М. Арсова: Дала съм предложение „по своя преценка”.

Ив. Пенчев: Остава в разногласие за холдинга и Пътнически превози.

 

 

По чл. 87: Страните решиха: След второто четене за трите дружества се приема следният редактиран текст:

„Работодателят предоставя за безвъзмездно ползване на ръководствата на синдикалните организации необходимите помещения и канцеларии, като ги съоръжава за своя сметка с офис оборудване (телефон, факс, копирна техника, GSM).  По възможност работодателят осигурява компютър с достъп до Интернет и правно-информационната система, ползвана в поделението.”

 

Ив. Пенчев: Да отпадне от това изречение компютъра, а достъпът до Интернет да е от друго място. В друго изречение да кажем, че работодателят осигурява достъп до правно-информационната система.

Ив. Вълчев: В Товарни превози имаме договор с АПИС за Централно управление. 

П. Бунев: Ще осигурите на ЧР, ние ще си осигурим техника, но ще ползваме от тях при необходимост правно-информационната система.

Ив. Вълчев: На кого, на председателите или на редовите?

П. Бунев: И по чл. 46 не ползваме нищо.

Ив. Пенчев: Готови сме да запишем „членове на синдикалните ръководства” и в първото изречение да запишем до GSM включително без другите.

Ив. Вълчев: Приемаме за Товарни превози.

М. Арсова: Приемаме за холдинга.

Г. Мирчева: За Пътнически превози приемаме „за ръководствата на синдикалните организации” без страна по КТД.

Ив. Пенчев: Където има възможност за осигуряване на компютърна система ще го включите ли като второ изречение „Работодателят осигурява по възможност компютър с достъп до Интернет и правно-информационната система, ползвана в поделението.”

 

Предложението беше прието за трите дружества.

 

По чл. 88: Страните решиха: След второто четене за трите дружества остава в разногласие.

 

По чл. 92, ал. 1: Страните решиха: След второто четене Синдикатите приеха „и” да се замени с „по” в ал. 1 за трите дружества.

 По чл. 92, ал. 2: Страните решиха: След второто четене страните приеха следният редактиран текст, в който размерът остава в разногласие: “(2) Защитата по този член се отнася за времето, през което работникът/служителят отговаря на условията по предходната алинея и 12/6 месеца след това.”

Ив. Пенчев: Предлагаме 7 месеца.

Ив. Вълчев: По КТ е 6 месеца.

М. Арсова: Предложили сме „притежава качествата” да се замени с „отговаря на условията”.

Ив. Пенчев: Приемаме. Остава в разногласие  размерът.

 

 

По предложението на Работодателите за нова ал. 3 страните приеха текстът на предложението за нова ал. 3 да се запише в чл. 85 като т. 3, а т.3 да стане т. 4.

 

Ив. Вълчев: Предложили сме да се включи нова ал. 3. Приемате ли предложението ни?

Ив. Пенчев: Договаряно е докато има обща защита в чл. 85. Вие не приемате т. 2. Ако там го коментираме сте абсолютно прав, но не и тук. Можем да преговаряме да се замени този текст с т. 2. Предлагаме т.3 да стане т.4, а предложението да стане т. 3 в чл. 85.

 

По чл. 94:Страните решиха: След второто четене страните приеха следният редактиран текст за трите дружества:

„Работодателят се задължава да не допуска пряка или непряка дискриминация при          осъществяване на трудовите права и задължения. След получаване на оплакване от работник или служител, който се смята подложен на тормоз на работното място, незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза.”

Г. Мирчева: Приемаме до „прекратяване на тормоза” включително.

Ст. Пирков: Приемаме.

Ив.Пенчев: Прието за Пътнически превози”.

М. Арсова и Ив. Вълчев: Приемаме предложеното от Пътнически превози.

 

По чл. 100, тире 4:  Страните решиха: След второто четене за „Холдинг БДЖ и „БДЖ-Товарни превози” се прие следния текст: „- запазване правата за безплатни пътувания до края на съответната година.”

 

Ив. Вълчев: Предлагаме до края на годината.

Служебната карта  Безплатната карта

Правата за безплатни пътувания до края на съответната година.

М. Арсова: Да.

Г. Мирчева: За Пътнически превози остава в разногласие.

 

По §1, ал.2:Страните решиха: След второто четене за трите дружества остава в разногласие, като „БДЖ-Товарни превози” са склонни да приемат и за НК „ЖИ” под условие, ако и в НК „ЖИ” приемат аналогичен текст за „БДЖ” ЕАД.

 

Ив. Вълчев: Приемаме изчерпателно изброяване, без предхождащите структури, НК „ЖИ” до 31.12.2004 г., да се добави „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Ив.Пенчев: А защо става без „ЖИ”?

Ст. Пирков: Не съм съгласен. По какво се движат локомотивите?

Ив. Вълчев: В обезщетенията го махнахме и вие се съгласихте. Минали са 10 години.

П. Бунев: Говорихме за обща равнопоставеност и признаване на трудовия стаж. НК „ЖИ” са готови да признаят трудовия стаж дори и за обезщетенията.

Ив.Пенчев: Формулиран е стажът в железопътния транспорт. Какъв е проблемът да го договорим сега?

Ив. Вълчев: Има 4 КТД, в които не е имало такъв запис. Да кажат юристите. Бихме могли да приемем под условие, ако и в НК „ЖИ” приемат аналогичен текст.

Ив.Пенчев: За обезщетението е в разногласие.

М. Арсова: За холдинга остава в разногласие.

Гр. Александрова: За Пътнически превози не приемаме. Искаме записа от миналия път.

Ив. Вълчев: Тук влияе и за класовете.

Ст. Пирков: Законът е общ за железопътния транспорт.

 

По §1, ал.4:Страните решиха: След второто четене за трите дружества остава в разногласие.

Гр. Александрова: Нощният труд няма да го приемем.

Ив. Вълчев: Приемам за нощния труд, но за „клас майстор в професията” не приемам. За него оставаме в разногласие.

М. Арсова: Приемам за нощния труд.

Ив.Пенчев: След нощния труд слагаме точка. /Значи ли, че е приел?/

М. Арсова: За холдинга е в разногласие за „клас майстор в професията”.

 

Срещата приключи в 17.00 часа.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *