ПРОТОКОЛ – 14

ПРОТОКОЛ   

от среща между ръководствата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и  “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и ръководствата на синдикалните организации в трите дружества

Днес, 18.12.2013 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД, във връзка с покана № 02-13-1427/10.12.2013 г. на Изпълнителния директор и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се проведе среща между ръководствата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и  “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и ръководствата на синдикалните организации в трите дружества.

На срещата присъстваха:

От страна на работодателите:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Християн Кръстев, Моника Арсова, Филип Алексиев

 

“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Георги Друмев, Иван Вълчев

 

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД:

 

 

Димитър Димитров, Галина Мирчева
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Петър Бунев, Любомир Милков, Стойчо Кръстев
  СТСБ                                              Сашо Алексов
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Зоринчо Йорданов
  ФТР “Подкрепа” Розен Зарков, Искра Иванова, Георги Манолов – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

В началото на срещата страните приеха следния дневен ред:

1. Обсъждане хода на преговорите по КТД 2013 г., провеждани общо за трите дружества

2.  Обсъждане на предложение за сключване на споразумения за запазване на някои постигнати договорености в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД във връзка с прекратяване, поради изтичане сроковете на действие на КТД в двете дружества                          

3. Разни

 

По т. 1 от дневния ред:

 

М. Арсова направи изложение, с което информира присъстващите на срещата за резултатите от работата на създадената работна група от представители на трите дружества, за постигнатите договорености и разногласията в процеса на преговорите по КТД 2013 г.

Във връзка с представената информация подробно бяха коментирани от представителите на двете страни следните принципни положения от проекта за КТД, като те изложиха вижданията си и се опитаха да постигнат принципно съгласие по основните теми, останали в разногласие.

 

По чл. 2: Няма постигнато съгласие за плащане на присъединителна вноска за нечленуващи в синдикатите, страна по КТД.

 

П. Бунев: Това е кардинален въпрос. Холдингът е осъден, че са дискриминирани членовете на останалите синдикати. Има противоречива практика. Позицията ни е, че трябва да има финансови измерения.

Хр. Кръстев: Но трябва да бъде в законова форма.

Ст. Кръстев: Има две съдебни решения в наша полза.

П. Бунев: Няма как да отстъпим. От наша страна работят икономисти и юристи, има направени разходи. Не може останалите служители, които не са наши членове, да се присъединят само с едно заявление. Предлагам да вземем решение. От наша страна сме направили предложение, нека се обсъди с вашите юристи.

Хр. Кръстев: Нямам против да се намери законово решение на въпроса.

Ст. Кръстев: Става въпрос за това, противозаконно ли е финансовото изискване. Ако средствата се събират по ред, определен от страните не е незаконно. Когато става въпрос за финансов принос, ние разполагаме с ограничени възможности. Законът не изключва финансов принос на всяко едно лице. Мярката е, за да подпомогнем социално слабите и средствата се разпределят между социално слаби. Ако синдикалните членове и присъединилите се съгласят да допринесат  финансово за социалните фондове с подаване на декларациите, в това няма нищо неблагородно и незаконно.

П. Бунев: Ако имаме принципно съгласие да стане по реда на закона.

Ф. Алексиев: Не би трябвало да е проблем, ако е законно. Но Изпълнителният директор и двамата управители не могат да подпишат нещо незаконно.

П. Бунев: Принципно сме се разбрали, ще търсим начина и формата.

 

 

По чл. 20, касаещ въпроси за заплащането: Няма постигната договореност за  минимална основна месечна заплата за Дружеството; Номенклатура, обхващаща всички длъжности в Дружеството, неразделна част от КТД; Индексиране на заплатите с % на инфлацията за периода месец октомври 2008 – декември 2013 ( около 38%); индексиране на заплатите от 01.01.2014 г. с 5% и от 01.01.2015г. с нови 5%.

 

П. Бунев: Става въпрос за номенклатурата на длъжностите. Искаме да вкараме ред в длъжностите и в заплащането в БДЖ. Идеята е да имаме една номенклатура, в която да са подредени длъжностите от чистачката до изпълнителния директор. Искаме такава градация, при която длъжностите да бъдат с коефициенти. В проекта за КТД сме предложили към минималната работна заплата, може да приемем и към минималната работна заплата за дружеството – това може да е предмет на дебати.

Ф. Алексиев: Това е добре като идея. Дори бих я разширил. В БДЖ е остра необходимостта от система за управление на човешките ресурси, която да обхваща подбор, заплащане, атестация. Проблемът е, че това не може да стане за 1-2 седмици, необходима е поне половин година. Подходът трябва да е сериозен. Да се възложи на дирекция ЧР и отделите ЧР в дружествата да  разработят такъв проект, да се обсъди със социалните партньори. Всичко това обаче не е реалистично да стане скоро.

П. Бунев: Виждането ни е в една посока.Можем да кажем, че от 01.01 до 01.07 например ще се извършва тази работа.

Ф. Алексиев: Бих подкрепил една такава инициатива, но само ако искаме да го извършим професионално.

Ив. Вълчев: По този начин рискуваме да влезем в хипотезата на бонусната система отпреди две години. Дори да си дадем време, ще влезем в ситуацията, че няма да има паричен ресурс за внедряването на тази система. През 2007 г. внедрихме система за оценка на длъжностите, но дружеството имаше средства, вървеше нагоре. През 2008 г. бяхме в криза. Увеличихме заплатите на два пъти по 5 %. От 01.10.2008 г. се  взе официално решение за увеличение на заплатите. Оттогава това е правено „на парче”. Изпълнителният директор създаде работна група, която да предложи варианти и разчети за преодоляване диспропорциите в основните заплати на работниците и служителите в трите Дружества, с оглед да се навакса изоставането в „БДЖ-Пътнически превози”. Това е нож с две остриета и ще доведе до напрежение в „БДЖ-Товарни превози”.

Ф. Алексиев: Управлението на човешките ресурси не е само заплащане на труда. Да не прескачаме нещата. Трябва да се стартира сериозната работа по тази система. Анализът ще покаже какво е възможно. БДЖ е стратегическа организация и има нужда от такава система.

П. Бунев: Идеята е, ако градираме тези длъжности, естествено, че в момента, в който имаме ресурс хората ще си получат съгласно оценката, там където е попаднала длъжността. Въпросът е веднъж да се вкара ред в системата. Аномалиите, които се наблюдават в момента не са добри нито за нас, нито за вас.

Хр. Кръстев: Дали ще са 6 или 8 месеца, но залагането на коефициенти ще означава пари.

П. Бунев: Не, това, че ще сложим коефициенти, не означава че ще дадем пари.

Ф. Алексиев: Трябва да започне да се работи по цялостна система за управление на човешките ресурси.

П. Бунев: Трябва да се заложат изискванията за длъжността, а дали съотношението между длъжностите ще е 1:4 или 1:5 е предмет на договаряне. Разбира се в тази система ще бъдат изключени онези, които са с договори за управление. Например чистачката ще е 1, следващата длъжност ще е с коефициент 1.05 и т.н. до края.

З. Йорданов: Има и друг проблем. Има разлика в изписванията на длъжностите.

Ф. Алексиев: Хаосът трябва да бъде изчистен.

П. Бунев: Въпросът е ще имаме ли съгласие да тръгнем в тази посока, която обсъждаме.

Хр. Кръстев: Принципно сме съгласни.

Д. Димитров: Разумно е да приемем тази идея, но нека не се ограничаваме в неизпълними срокове. Считам, че в тази система трябва да се включи и системата за заплащане, но нека не се фиксираме върху 2014 г.

М. Арсова: По проекта номенклатурата е неразделна част от КТД и оттук идва несъгласието към момента.

 

По раздел IX: въпроса за размерите на отпуските:Не е постигнато съгласие по размерите на отпуските.

 

П. Бунев: Предлагаме на днешното заседание да договорим 22 дни основен отпуск.

Д. Димитров: Увеличението на размера на отпуска би струвало на „БДЖ-Пътнически превози” 600 хлв.

Г. Друмев: Увеличението на отпуска ще струва 15200 дежурства повече за „БДЖ-Товарни превози”.

Д. Димитров: Не е ли по-добре да дадем средства като увеличение на заплатите, така хората ще го усетят, а с отпуските не е така.

Ф. Алексиев: В тази връзка всяко нещо, което има парично изражение е важно. Всички трябва да сме наясно, че разпределянето на средства към едно разходно перо отнема възможността да се разпределя по друго перо. Тези детайли изяждат от предполагаемия бюджет. Затова предлагам да видим какво струват тези 2 дни на групата БДЖ и като видим колко ще са средствата, с които ще разполагаме, да сложим и тези 2 дни в разчетите, когато започнем да разпределяме средствата.

П. Бунев: По въпроса за отпуските за ненормиран работен ден: Смисълът на КТД е в това да се договори нещо по-благоприятно. 5 дни по предложението на работодателите  е размерът по КТ.

 

По въпроса за ваучерите: Няма постигната договореност за средствата за поевтиняване на храната по реда на чл.209, ал.1 от ЗКПО чрез  предоставяне на ваучери за храна в размер на 44 лв. (Предложението на Синдикатите е 60 лв.).

 

П. Бунев: Знаем, че част от средствата, предвидени в бюджета ще отидат за ваучери.Това е най-евтиният ресурс за работодателя. Предлагам днес да договорим, че ще са по 60 лв.-  размерът на необлагаемия минимум.

Ф. Алексиев: Към момента бюжетът не е ясен. Системният подход е най-добрият подход за решаване на проблемите. Необходимо е още малко време, за да се уточнят източниците. Синдикатите имат сериозен партньор в лицето на Изпълнителния директор, Председателя на Съвета на директорите и принципала. Не е сериозно и не е отговорно да се пазарим, без да е налице балансът.

П. Бунев: В „БДЖ-Пътнически превози” ваучерите не се получаваха седем месеца, по причини свързани с процедурата. Ако сега се договорим ще може да се пристъпи към процедурата. Сигурен съм, че за този разход ще има средства. Необходими са около 2 млн.лв.

Ф. Алексиев: В изложението си г-жа Арсова изброи редица плащания, по които трябва да постигнем съгласие. Системният подход предполага, знаейки с какво разполагаме да седнем  и да се договорим. Без да е ясно с какво разполагаме, не е правилно, тъй като след това може да се наложи да предоговаряме условията.

З. Йорданов: Това увеличение е най-безболезнено за холдинга. Не се плащат данъци. Може да се договорим принципно, че това ще бъде едното перо, по което ще се увеличават доходите.

Ф. Алексиев: Съгласен съм принципно. До края на седмицата трябва да се ориентираме. После предстои изслушване от министъра на всички големи дружества.

 

По въпроса за социалната сума: Няма постигната договореност за социална сума в размер на 250 лв. при ползване на повече от половината от полагащия се основен платен годишен отпуск.

 

П. Бунев: Социалната сума в момента е 250 лв., но се ползва в почивните станции.

Ф. Алексиев: Това позволява издържането на станциите.

П. Бунев: Проблемът е в това, че много скоро ще разполагате с 60 % по-малко станции.

Хр. Кръстев: Ще го коментираме, има варианти, но е въпрос на време да се вземе решение, днес това не може да стане.

П. Бунев: Кажете ни кога ще можете да говорите по темата.

Хр. Кръстев: Ако използваме капиталовия трансфер за закупуване на нов подвижен състав за „БДЖ-Пътнически превози” ще има дефицит. Ако това не се случи дефицитът ще бъде по-малък. Ако ползваме капиталовия трансфер за плащания към кредиторите ще направим всичко възможно за ползването на другите средства.

Ф. Алексиев: Има писмо от министъра, че на 14.01.2014 г. трябва да е приключено, вкл. и със защитата при министъра. След това можем да седнем и да говорим. В бюджета няма и стотинка, предвидена за нещо друго, освен  за заплати, гориво, енергия, ремонти на локомотиви и вагони, без които няма как да работим, лихви по кредитите. БДЖ  е стратегическо предприятие и трябва да съществува. Не трябва да се вземат решения с лека ръка, както от страна на ръководството, така и от страна на синдикатите. Балансът е изключително труден, правим всичко възможно, мислим за някакво разумно увеличаване на доходите, но да говорим предварително е несериозно. Това е хоризонтът.

П. Бунев: Знаем, че парите никога не стигат. Връзвайки бюджета ще намерите пари за разпределение. Вече има прецедент – налице е дисбаланс при експлоатационния персонал. Да не стане така, че да няма средства за преодоляване на този дисбаланс.

Хр. Кръстев: Гарантирам, че това няма да се случи с експлоатационния и ремонтния персонал.

Ф. Алексиев: Оформя се общо съгласие, средствата, които ще заделим ще бъдат максимално възможните.

Д. Димитров: С новата структурна реформа какво направихме допълнително в „БДЖ-Пътнически превози”? Нямахме ваучери, канцеларски материали, перилни и миещи препарати – това се преодоля. Възстановиха се около 140 човека за Мездра, Пловдив, Експлоатационен пункт Карлово, като беше предвидено в Разписанието на длъжностите възстановяване на структурни звена с ремонтен и експлоатационен персонал. По ремонтната програма направихме нещо, което за една година не беше направено. Нека не се гледа черногледо, да се виждат положителните неща, които правим.

Ф. Алексиев: С утвърдения бюджет ще ви запознаем в големи подробности. Идеята е, не вие да правите паралелен бюджет, а да видите доколко обективно е бюджетирано и планирано. Оттам нататък дали ще са ваучери или нещо друго, е въпрос на елементарна математика.

 

По въпроса за картите и семейните билети: Няма постигната договореност за легитимации на членовете на семействата и 8 броя билети за безплатни пътувания и за безплатни ученически (студентски) карти на децата.(за БДЖ-ТП „ЕООД”  и „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

П. Бунев: Какъв е проблемът за легитимациите за семействата?

Ив. Вълчев: Пътническата информационна система отчита броя на извършените пътувания с легитимации и разликата от 50 % в края на месеца ще се фактурира като разход на дружеството. Това са пари, които „БДЖ-Товарни превози” трябва да плати на „БДЖ-Пътнически превози”.

Ф. Алексиев: Има статистика, ще видим и обсъдим. Абсурдно е да приемем нещо, без да знаем колко струва.

Д. Димитров: Легитимацията не трябва да ви притеснява, тя е форма, предвидена в билета и не създава пречки.

Ив. Вълчев: Билетът струва 10.60 лв., а легитимацията дава право на 50 % намаление за неограничен брой пътувания. Не знаем колко от нашите служители ще ползват намалението. Същото важи и за студентските и ученическите карти.

П. Бунев: А защо „БДЖ-Пътнически превози” да не си вземат средствата само от държавата?

Ф. Алексиев: Ще разгледаме индивидуалните бюджети на дружествата и бюджета на групата. Предлагам да съобразим сроковете със заповедта на министъра, до 14.01.2014 г. трябва да сме приключили. След това в оперативен порядък да седнем и да изчистим въпросите, по които до момента няма постигнато съгласие.

П. Бунев: Ясно е, че цифрите ще се приемат тогава. Но има текстове, които все още не са приети и не са свързани с пари. Те могат да се изчистят. Предлагам да се върнат в работната група.

Ф. Алексиев: Директно или косвено да не са свързани с пари.

Г. Мирчева: Мисля, че това предложение не е много удачно – нашата работна група се е изчерпала вече – каквото е могло, сме го „изчистили”.

Ив. Вълчев: Няма какво вече да изчистваме, възможностите ни се изчерпаха.

Л. Милков: Една работна група няма правомощия за цифрите.

Д. Димитров: Нека работната група продължи работата си. Искам тук да кажа, че за „БДЖ-Пътнически превози” се присъединяваме към взетите решения от другите две дружества относно нощния труд. Принципно приемаме нощният труд да се счита за възнаграждение с постоянен характер.

Г. Друмев: При второто четене са изчистени доста текстове.

П. Бунев: „БДЖ-Пътнически превози” има подписано споразумение със СТСБ, което г-н Алексов ще предостави и в тази връзка може да се обсъди отново раздел 13 и 14 от проекта. Експертите ще трябва да разгледат и въпроса за присъединяването.

Ф. Алексиев: Този въпрос може да се реши и от юристите. Можем да поемем ангажимент след процедурата по съгласуването на бюджета с принципала да продължим днешният диалог.

П. Бунев: В най-лошия случай това може да стане на 15.01.2014 г.

Р. Зарков: Мисля, че трябва да вървим преди бюджета. Ние с г-н Бунев да отидем при министъра и да го запознаем с проблемите и какво според нас трябва да бъде заложено в бюджета.

Ф. Алексиев: Това си е ваше право.

Р. Зарков: Хубаво е, че ще има споразумения до подписване на новия КТД.

Ив. Вълчев: Споразумения са подготвени за „БДЖ-Товарни превози” и за „БДЖ-Пътнически превози” във връзка с изтичане срока на действие на КТД. За Холдинга не е готвено такова споразумение.

С. Алексов: Там има подписано споразумение през лятото на 2011 г.

 

По т. 2 от дневния ред:

 

М. Арсова информира, че във връзка с изтичане на срока на действие на КТД 2011 г. в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и в  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД са разработени проекти на споразумения, които да бъдат обсъдени и подписани на днешната среща с оглед на запазване на социалния мир и с цел уреждане запазването на достигнатите нива на: основните заплати, допълнителните възнаграждения и обезщетенията; работното време, отпуските и почивките; ваучерите за храна в натура по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО; социалните парични помощи; осигуряване на профилакториум за работещите от втора категория труд за пенсиониране.

Ив. Вълчев информира, че има съдебни решения, с които са обявени за нищожни някои клаузи на подписаното на 02.05.2011 г. споразумение в „БДЖ-Пътнически превози”. Във връзка с решение на Съвета на директорите /Протокол № 134 от 27.10.2011 г./ юристите са предложили споразуменията да се съгласуват и с Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД. Решението на  Съвета на директорите е свързано с ограничаване на работодателските пълномощия на ръководителите на дружествата да договарят параметри, превишаващи размерите по КТ, освен с изричното съгласие на Изпълнителния директор.

След тези разяснения проектите на споразумения за двете дружества бяха предоставени на синдикатите.

По проектите се зададоха следните въпроси и се изразиха следните становища:

Л. Милков: Защо има разлика в двете споразумения за профилакториума?

Ив. Вълчев: Договореностите са различни за двете дружества. В Товарни превози са 5 дни допълнителен платен отпуск, а в Пътнически превози по 3 дни платен служебен отпуск и 2 дни за сметка на служителя – от платения му отпуск или неплатен.  

Ст. Кръстев: Хубаво е да се отразят договореностите от споразуменията и в индивидуалните трудови договори. Предложението не се прие от страните.

П. Бунев: Срокът на договора за ваучерите по Наредба 11 е изтекъл на 30.11.2013 г. Тепърва влизаме в процедура за нов договор. В крайна сметка ваучерът замества безплатната храна. В проектите за споразуменията няма запис за тези ваучери. При сигнали до Инспекцията по труда ще ви накажат, тъй като предоставянето на безплатната храна е задължение на работодателя по наредбата, а ваучерът е само облекчение. С КТД сме договорили ваучерите като заместващи храната. Ако в споразумението запишем, че ще даваме ваучери, това ще ви оневини при една проверка. Това е във ваш интерес и ще ви освободи от ангажимента да предоставяте храна, за времето до сключването на новия договор.  

Г. Манолов: И без това има напрежение, а право имат най-много 3-4000 човека. Това ще бъде източник на напрежение, защото ще си кажат, администрацията получава, а ние не получаваме. От средствата, за разпределението на които ще говорим, първо трябва да договорим ваучерите, а след това всичко останало.

П. Бунев: Включването на ваучерите по Наредба 11 в споразумението е и наша и ваша гаранция и застраховка до сключването на договор по ЗОП.  

Хр. Кръстев: Предлагам да го допълните в споразумението.

Ив. Бунев: Предлагам да допълним споразумението със следния текст: „От 15.12.2013 г. да се предоставят безплатна храна чрез ваучери по реда на Наредба № 11 от 21.12.2005 г., в размер не по-малко от 2 лв. за отработен ден след провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор с фирма доставчик.”

Г. Друмев и Д. Димитров приеха предложението да се допълни този текст към проектите за споразумения в двете дружества.

 

В хода на обсъжданията страните достигнаха до съгласие и подписаха две отделни споразумения за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и за  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД между управителите и синдикатите, страна по КТД, в които се допълни предложения текст за ваучерите по Наредба 11.

 

По т. 3 от дневния ред:

 

Ив. Вълчев: Съгласно КТ до края на годината трябва да се изготви и утвърди график за ползването на платения годишен отпуск след провеждане на консултации с представителите на синдикалните организации. Предлагаме днес да запишем в протокола, че са проведени консултации относно графика за централните управления на трите дружества. До момента сме извършили следното: Подготвено е и е изпратено писмо с указания за действията, които трябва да се извършат във връзка с изготвянето на графика. Предоставени са покани на всички служители и са приети техните заявки за периода, в който желаят да ползват отпуска си. Плановете са изготвени по отдели и дирекции, направено е обобщение за дружеството. Към момента нямаме сигнали за недоволства по изработения график. Няма друг форум, на който да обсъдим този въпрос, затова желанието ни е това да стане днес. Ако имате въпроси ще ви отговорим, след което да приемем, че графикът е консултиран, за да можем да пристъпим към утвърждаването му в законовия срок – 31.12.2013 г.

П. Бунев: А какво се случва в поделенията?

Ив. Вълчев: Срокът на действие на КТД, както и на Правилата за работа на СС по КТД изтече. Това обаче не пречи директорите на поделенията да обсъдят със синдикалните представители графиците за отпуските.

П. Бунев: Няма постъпили жалби, обсъдили сме действията по изготвяне на графика и даваме съгласие да се пристъпи към утвърждаване на графиците за трите централни управления.

 

Страните се споразумяха работната група по преговорите за КТД 2013 г. да заседава на 08.01.2014 г. от 13.00 часа и на 09.01.2013 г. от 10.00 часа.

 

Срещата приключи в 12.00 часа.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *