ПРОТОКОЛ – 15

ПРОТОКОЛ № 15

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 09.01.2014 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе петнадесетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Анелия Влъчкова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Румен Василев, Вероника Кузманова, Славка Иванова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Галина Мирчева, Грета Александрова, Оля Георгиева; Снежана Василева, Антон Чардаков
ООт страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Петър Бунев, Любомир Милков, Йордан Стефанов, Цонко Господинов, Стойчо Кръстев
  СТСБ                                              Надежда Станева /упълномощена за подписване на протокола/, Даниела Златкова
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров; Димитър Димитров, Георги Манолов – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова          

 

По време на заседанието страните продължиха обсъждането на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

 

По чл. 1, ал.1:Страните решиха: За „Холдинг БДЖ” се приема спорният до момента текст „и свързаните с тях отношения”.

 

По т.3 на Приложение № 1 към чл. 2: Страните решиха: Продължава да се работи върху редакция на предложението на Синдикатите, направено в предходното заседание.

Ан. Влъчкова: С оглед на противоречивата съдебна практика, Синдикатите и Работодателят трябва да вземат решение ще поемат ли риска от едно евентуално бъдещо атакуване на текста по т. 3.

П. Бунев: На срещата на 18.12.2014 г. е постигнато принципно съгласие, като остана да намерим законово решение.

Ст. Кръстев: Няма друг начин, освен да дадат съгласие за подпомагане на преговорния процес.

Ан. Влъчкова: Законът допуска еднократна годишна вноска, предлагам да вървим на присъединителна вноска. Имаме текста на КТД от 16.12.2013 г. на Министерство на отбраната, който предлагам да обсъдим: „Условието за присъединяването е внасяне на годишна еднократна вноска, в размер на 60 лв. от присъединилия се за всяка година на периода на действие на договора. В случай на по-късно присъединяване от началото на календарната година, размерът на присъединителната вноска се определя пропорционално на оставащите до края на годината месеци.”

П. Бунев: Считам, че нашето предложение, което внесохме на вчерашното заседание е по-чисто.

Ан. Влъчкова: Подават заявление за присъединяване и се задължават да внесат еднократна сума като имуществен принос в полза на колективното договаряне.

П. Бунев: Идеята е да стигнем до решение. Ако се стигне до дело, искаме ние също да отидем, защото сме подписали заедно КТД.

 

 

По чл. 5, ал. 2 и чл. 7: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст за трите дружества:

„(2) В случай, че Работодателят договори по-благоприятни от този КТД условия, свързани с предоставянето на работната сила, в индивидуалните трудови договори, с отделни работници и служители, нечленуващи в Синдикатите-страна по КТД и неприсъединили се по уговорените в този КТД ред и условия, тези по-добри условия се считат договорени между страните по КТД и те се задължават да подпишат анекс за неговото изменение.”

За „Холдинг БДЖ” Синдикатите приемат да отпаднат текстовете за Комисията по чл. 7 от проекта.

 

Във връзка с приетия от „БДЖ-Товарни превози” на заседанието от 08.01.2014 г. текст и поетия от М. Арсова ангажимент за обсъждане на текста от страна на „Холдинг БДЖ”, Ан. Влъчкова внесе предложение за текст на чл. 5, ал. 2:

”В случай, че Работодателят договори по-благоприятни от този КТД условия, свързани с предоставянето на работната сила, в индивидуалните трудови договори, с отделни работници и служители, нечленуващи в Синдикатите-страна по КТД и неприсъединили се по уговорените в този КТД ред и условия, тези по-добри условия се считат договорени между страните по КТД и те се задължават да подпишат анекс за неговото изменение.”  и предложение за нова ал. 3 на чл. 5: „Работодателят има право за отделни висококвалифицирани ръководни кадри и специалисти, които не са членове на Синдикатите- страна по КТД и не са се присъединили към договора, но за не повече от 1% от числеността на персонала, да определя по-висок размер на основните заплати от предвидените в групата на заплащане за съответната длъжност, съгласно КТД. В този случай ал. 2 не се прилага.”

В хода на обсъждането се постигна съгласие за текст на чл. 5, ал 2 за трите дружества. Синдикатите приеха изложените от Ан. Влъчкова мотиви, че изменението следва да се извърши писмено с анекс, но отхвърлиха предложението на Ан. Влъчкова за нова ал. 3 в  чл. 5 с мотива, че е дискриминационна спрямо членовете на Синдикатите, страна по КТД. С оглед на изложените аргументи, предложението беше оттеглено.

П. Бунев: Колегите от „БДЖ-Пътнически превози” приемат ли текста на чл. 5, ал. 2. Ние предлагаме, ако приемете този текст и текста на чл. 50, ал. 3 за ограничаване на прекъсванията в една смяна до 1/6 от продължителността й, ние ще се откажем от текстовете за Комисията по заетостта, професионалната квалификация и подбора на персонала.

Г. Мирчева: Приемаме текста на чл. 5, ал. 2.

П. Бунев: „БДЖ-Товарни превози” вече са приели чл. 50, ал. 3 и затова при тях вчера се съгласихме да отпадне Комисията.

Гр. Александрова: Ако приемем 1/6 може да се получи така, че прекъсванията да са по-малко от 1 час, а по закон те трябва да са не по-малко от 1 час.

П. Бунев: 1/6 не е по-малко от 1 час. Питам за последен път, приемате ли направеното от нас предложение?

Г. Мирчева: Не, г-н Бунев, не сме съгласни за 1/6.

П. Бунев: Какъв е доводът?

Г. Мирчева: Работодателят има право на две прекъсвания с продължителност, не по-малко от 1 час – това е право, което му се полага по Наредба № 50. При смяна, с продължителност по-малка от 12 часа и при ограничаване на прекъсванията до 1/6 от продължителността й, работодателят не може да се възползва от предоставеното му право. Освен това, към момента няма нормативноустановено ограничаване на продължителността на прекъсванията.

П. Бунев: Какво предлагате?

Г. Мирчева: Предложили сме да отпадне.

П. Бунев: Това е несериозно. Заповедта ви от 02.01.2013 г. е злоупотреба и ние заявяваме, че няма да отстъпим по този член.

Д. Златкова: Разбирате ли за какво става дума? Знаете ли по колко часа са ангажирани хората? Става въпрос за добра организация на работата. Хората се претоварват. Някои места са свързани със сигурността. Същото го имаше в една частна компания преди един месец и щеше да стане катастрофа.

 

По чл. 20:

Г. Манолов: ФРЗ в „БДЖ-Товарни превози” е увеличен с 20 % в сравнение с КТД 2011 г.

Ив. Вълчев: В „БДЖ-Товарни превози ФРЗ е намален, защото е намалена числеността. Бяха извършени значителни съкращения, в експлоатацията е предприето съвместяване на длъжности.

П. Бунев: Защо в Приложение 2 да ги няма длъжностите от ръководител, отдел нагоре?

Ст. Пирков: В Товарни превози длъжностите са по-изчистени. Да говорим за холдинга. В предоставеното ни приложение има и специалисти, на които заплатата се определя с решение на Съвета на директорите.

М. Арсова: Това е само за 4 човека. 26 души са с индивидуални заплати, тъй като са прехвърлени от Товарни превози и Пътнически превози, където са били с по-високи заплати.

П. Бунев: Какво правим със заплащането? Няма съгласие за минималната работна заплата за дружествата. Спорът е: коефициенти или твърда сума.

Ив. Вълчев: Да. След одобрението на бизнес плана и договарянето на новото Приложение 2, минималната заплата няма да е 370 лв., ще бъде по-висока.

П. Бунев: Не приемате обвързването с минималната работна заплата за страната?

Ив. Вълчев: Не, тя вече е 340 лв.

П. Бунев: Заплатите на висшия мениджмънт са обвързани с минималната работна заплата. Защо това да не важи и за работниците и служителите? Ясно е, че днес не можем да вземем решение по заплащането. Приемате ли да определим базовите заплати по една нова номенклатура?

Ив. Вълчев: За Товарни превози виждането, което изложихме беше, да надграждаме системата за управление на работните заплати по достигнатите нива към 01.07.2011 г. Тогава са правени за последно карти за оценка. След този период системата е тотално елиминирана. Виждането, което изложи Ивайло Пенчев от страна на синдикатите, е за изцяло нова номенклатура.

П. Бунев: Кога може да се преодолее състоянието, в което сме в момента? В обозримото бъдеще това няма да стане. Ние трябва да подпишем КТД и да решим какво ще залегне в него. Като ни дадете Приложение 2, да го приемем като междинен вариант и да вървим напред.

Ив. Вълчев: Върху разписанията на длъжностите от 01 и 09.10.2013 г. съответно за Централно управление и поделенията на Товарни превози, сме надградили, за да компенсираме диспропорциите и нарушенията. Съгласно разработените 3 варианта има 680 души, които няма да получат увеличение.

П. Бунев: Днес все още приложенията не могат да се сложат на масата. Моля, като седнем да обсъждаме Приложение 2 да има „било” – „става”, за да се ориентираме. Засега въпросът остава в разногласие. В приложението, което ще ни представите да няма заплати по решение на управителите, Изпълнителния директор и Съвета на директорите, защото е безсмислено. По тази начин сами създавате легенди. Изключение да бъдат само хората с договори за управление.

М. Арсова: Трябва да го коментирам.

Д. Златкова: Това не значи, че не може да се дадат по-високи заплати по решение на управителите.

П. Бунев: В приложението трябва да се включат всички длъжности. Виждаме, че броят им в дружествата е различен.

Ив. Вълчев: В Товарни превози са 240 длъжности.

Г. Мирчева: В Пътнически превози са над 800.

П. Бунев: Идеята беше да има унифициране. За ръководителите сектори в Пътнически превози има ли разлика в заплащането? За Експерт?

Сн. Василева: Не, разлика има само между поделенията и Централно управление. Например „Експерт, …” І–ва степен е с едно и също възнаграждение, независимо дали е „Експерт, маркетинг”, „Експерт, превозна дейност”, „Експерт, маневрена дейност” и т. н. При работниците ПЖПС е същото – как да се представят в Приложението – като една длъжност І-ва ст. например или поотделно за „Работник, ремонт на ПЖПС, …”, като след запетаята се допълват шлосер, дърводелец, заварчик и т. н., в зависимост от производствената необходимост?

П. Бунев: Договаряме се да бъдат само една длъжност, 1 степен. Имате ли разлики в заплащането за една и съща длъжност?

Сн. Василева: Има разлики между персонала от пътнически превози и преминалия от локомотивно стопанство – и то само за някои длъжности, тъй като са запазени достигнатите равнища на заплатите – като длъжността, която Вие гледате в момента в приложението – „Общ работник”.

П. Бунев: Как ще направите новото Приложение 2, за да не е така?

Д. Златкова: Работите ли върху диспропорциите?

Ек. Стоянова: Равняваме се с Товарни превози.

М. Арсова: Има създадена работна група.

И. Иванова: Според дадените ни материали, заплатата на портиера в Централно управление е по-висока от тази на кондуктора.

Д. Златкова: Деловодителят е с 490 лв., а началник склад с 466. А той е материалноотговорен.

Ив. Вълчев: Началник складове са останали на малките складове, другите са станали стоковеди.

П. Бунев: Нека говорим за философията, иначе няма да стигнем до никъде. Има комбинирани длъжности. Ако водещата е вагоноописвач, заплатата да е за вагоноописвач, за останалото да има нещо повече. В Приложение 2 ще се определи заплатата. Длъжностите в Централните управления ще са едно друго ниво. Новото Приложение 2 ще бъде изчистено, ще можем да изчистим и записаното след запетаята.

Ив. Вълчев: Не можем, вменено им е в длъжностните характеристики.

П. Бунев: А какво става със заплатата?

Ив. Вълчев: Еднаква е за 1 степен например, за 2 степен и т.н. Затова са получили увеличение на заплатата с 10,20 или 30 лв.

П. Бунев: Ако приемем Приложението в този вид, ще е дразнещо. Трябва да огледаме длъжностите, да видим на какво ниво са, и да приемем някакъв компромисен вариант. Заплатата на счетоводител, оперативен не може да е по-голяма от тази на ревизора.

М. Арсова: Това не може да стане за една седмица.

П. Бунев: Компромисен вариант е да приемем КТД с тези записи, а после да се работи по Приложение 2. Но мисля, че можем да кажем къде са отделните длъжности в йерархията. Трябва да стигнем до нещо по-чисто от сегашното положение.

Ив. Вълчев: Опираме до финансовия ресурс. Кардиналният въпрос е откъде да намерим фонд?

П. Бунев: Когато имаме фонд, ще дадем на тези, на които трябва, а на останалите, когато има възможност. Новата номенклатура не може да стане веднага, ще се приложи компромисен вариант. Имаме волята на висшето ръководство. Ако има дисбаланс, когато има средства ще говорим какво да правим.

Г. Манолов: Дали обаче отдолу ще ни чакат да си говорим?

Ив. Вълчев: В Товарни превози 680 души от общо 3800 души персонал няма да получат увеличение.

П. Бунев: Предполагам, че и Пътнически превози са работили в това отношение?

Г. Мирчева: Имаме работен вариант.

П. Бунев: Предполагам, че между Пътнически превози и Товарни превози няма разлика.

Ив. Вълчев: Вместо ал. 4 предлагаме да се включи стария текст на чл. 20, ал 1 от КТД 2011 г. – работодателят да има право да дава по-високи заплати на отделни висококвалифицирани кадри в определен процент. 1160 ще фиксираме в таблицата за Ръководител БЦ и Началник локомотивно депо. 15 % от 1160 ще е не повече от 150 лв. Не съм съгласен и нямам разрешение от Управителя да отпаднат досегашните записи за директорите и ръководителите отдели, че заплатите им са по решение на Управителя. Ако запишем 3 % от общата численост и не повече от 15 % от базовата заплата за съответната длъжност не ни стигат.

П. Бунев: Пак ли искате да няма ред? Оставаме в разногласие.

 

По чл.22, ал.2: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст за трите дружества:

„(2)Когато промени в данъчното или осигурителното законодателство водят   до намаление на нетните месечни работни заплати поради увеличаване на личните осигурителни вноски и/или дължимите данъци, страните инициират преговори за договаряне на компенсиране на доходите.”

 

М. Арсова: Нашето предложение е да отпадне.

Д. Златкова: Предлагаме ви ние да отстъпим и заменим текста със: „страните инициират преговори за договаряне на компенсиране на доходите”.

Предложението се прие от трите дружества.

 

По чл. 23:

Ив. Вълчев: Увеличението на основните заплати ще доведе до нарастване на масата на средствата за всички допълнителни възнаграждения. Затова за Товарни превози нямаме разчети за увеличение на допълнителните възнаграждения.

 

По чл. 24, ал. 2:

Страните уточниха, че за „БДЖ-Пътнически превози” е приет следният текст:

„(2) Когато през нощната смяна работниците от предходната алинея работят действително, допълнителното им възнаграждение за това време се изплаща по размерите на Чл. 23.”

 

 

По чл. 24, ал. 3:Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

Ив. Вълчев: Предложението ни е да отпадне. В Товарни превози няма дежурства, има смени.

Г. Манолов: В Пътнически превози машината я взема друг и работи.

Л. Милков: Идеята е, когато седят в оборотен пункт, този престой да се заплаща.

Г. Манолов: Стоят и по гарите.

Ив. Вълчев: Не мога да приема да плащаме нещо, което не е работно време. Оставаме в разногласие за Товарни превози.

 

По чл. 25:

Ив. Вълчев: Ние сме се отказали да прилагаме тази организация на работа, при нас този член е изчистен.

М. Арсова: Нямаме такава организация, предложили сме да отпадне.

Й. Стефанов: В Пътнически превози беше поставен въпросът за шафнерите, които трябва да следят графика от в къщи.

Н. Станева: Има такива случаи и в малките  превозните служби. Те нямат резерв и ако някой не се яви, в графика има заложени хора. Ако ги извикат, те са длъжни да се явят.

Г. Мирчева покани в заседанието г-н Антон Чардаков – Ръководител, отдел „Превозна и контролна дейност”, за да даде разяснения по обсъждания въпрос в качеството на експерт.

А. Чардаков: За превозните бригади няма такова нещо. Има случаи да бъдат викани при необходимост, но ако например са пили, отказват и не идват.

П. Бунев: Ако няма такива случаи, не пречи текстът да стои и няма да се прилага.

Д. Златкова: В такъв случай ще си информираме хората , че не са длъжни да се явяват.

П. Бунев: Как ще установим, че този човек е писан в графика да работи?  Няма регламентирано, ако го викат да му плащат. Когато го викате да работи сме предложили да му плащате извънреден труд 30 %.

Г. Мирчева: Защо?

П. Бунев: Защо? Защото го викате през почивката му и той ви спасява?

Г. Мирчева: Да, но работникът отива доброволно – г-н Чардаков ви изясни това. Освен това, работникът може да бъде компенсиран след това с почивка. Те са на тримесечно отчитане на работното време и в рамките на периода същото може да се регламентира и да няма положен извънреден труд.

П. Бунев: Работи, добросъвестно се е отзовал да свърши работа на фирмата. Как фирмата ще му се отблагодари?

Г. Манолов: Да приемем текста, да оставим процента в разногласие.

Г. Мирчева: Какво става, ако след това му се даде почивка?

П. Бунев: Има график.

Г. Мирчева: Но ако му е платен вече извънреден труд?

П. Бунев: Не извънреден труд, а завишено заплащане. Оттеглям се от преговорите. С Пътнически превози ще решим дали ще продължим по ЗУКТС или ще отидем на митинг пред министъра. Все едно, че тук работят роби и са длъжни само да работят.

И. Иванова: ФТР „Подкрепа” подкрепя Петър Бунев. Ако някой няма компетентността, не виждаме защо трябва да е тук.

П. Бунев: В този формат, с този екип на Пътнически превози няма да преговаряме.

 

След тези направени изявления представителите на всички синдикати напуснаха и поради това срещата приключи в 13.45 часа.       


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *