ПРОТОКОЛ – 16

ПРОТОКОЛ № 16

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 22.01.2014 г. от 13.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе шестнадесетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г.;19/17.10.2013 г./изм. и доп. със Заповед № 42/16.01.2014 г./

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Александър Митрев, Иван Вълчев, Румен  Василев, Вероника Кузманова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Оля Георгиева, Ренета Александрова, Грета Александрова,
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Петър Бунев, Любомир Милков, Йордан Стефанов, Цонко Господинов, Стойчо Кръстев
  СТСБ                                              Надежда Станева /упълномощена за подписване на протокола/, Пламена Желязкова
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов, Петър Петров 
  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров; Димитър Димитров, Георги Манолов – СЛПБ 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

В началото на заседанието М. Арсова информира за направените промени в работната група на „БДЖ-Пътнически превози” със Заповед № 42/16.01.2014 г.

           

По време на заседанието страните продължиха обсъждането на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

            Обсъдиха се проблемите по чл. 9, ал. 1 и чл. 25, които възпрепятстват подписването на Протокол 14 и Протокол 15. Не се взе решение относно подписването на протоколите.

 

По чл. 25:Страните решиха: Обсъждането продължава на утрешното заседание.

П. Бунев: При предишното обсъждане на чл. 25 беше повикан Антон Чардаков. Той първо отрече, че има хора, които стоят в къщи и са длъжни да следят разписанието, а после призна и оттам дойде проблемът.

П. Петров: Човекът следи разписанието е „К”. Стоя в къщи и чакам дали ще ме извикат.

П. Бунев: ???Мотивът ни беше да се плати.

Ив. Вълчев: Отказахте се да се брои за извънреден труд, а да има завишена ставка.

П. Бунев: Те казаха, че може да му дадат почивка и се започна разправията.

П. Петров: Това е валидно и за машинистите.

……Грета???  Друг вариант – да не ги викат

Ст. Кръстев: Щом работникът не знае, Наредба 4 дава възможност да му се договори една бонусно заплащане.

Р. Александрова: Работникът разбира, че ще работи предишния ден.

Г. Манолов: Приемете, че няма да има разпределение.

Р. Александрова: В графика е записано, че е свободен от влак и е предвидено да следи разписанието.

П. Бунев: Този човек е в почивка, какво му плащате?

Р. Александрова: Разбира дали ще пътува до 14.00 часа на предишния ден.

Д. Димитров: И при машинистите има много случаи.

Л. Милков: Когато бъде извикан ефективно.

Р. Александрова: В предишния ден е уведомен.

Л. Милков: Говорим, че днес сте се разбрали и търсите човек, който в графика е „К”.

П. Бунев: Това не му е предвидено в графика. Прави ли нормата часове? Карате го да дойде в почивката. Водите ли му работно време?

Р. Александрова: За да се дават отпуските и болничните, иначе няма как.

П. Бунев: Графикът с норма часове ли е разработен? Това с „К” влияе ли на нормата часове?

Р. Александрова: „К” са заложени по 8 часа в ключ-графика и с тях се достига нормата работно време за месеца.

Г. Манолов: Като му пише „К”, ако не го викнете да му платите.????

Р. Александрова: Има резерв.

П. Бунев: Ако имате резерв, няма кой да ги търси.

Л. Милков: Той проверява предишния ден дали е на работа.

П. Бунев: Прекратяваме дебата. Приемате или не приемате? Разбрахте ли за какво става въпрос или не разбрахте? Кой ще обясни? Престанете да обяснявате /към синдикатите/. Става въпрос само за случаите, ако е викнат.

Р. Александрова: Може да се съгласим само, ако е по реда на Наредба 2. Сега разбирам, че става въпрос за нещо друго.

П. Бунев: Кой Ви го обясни по този начин?

Гр. Александрова: Вие имате предвид случаите, при които не е длъжен, но се съгласява. Г-н Чардаков каза, че могат да откажат.

Л. Милков: При кондукторите е „К”, а при машинистите „Р”-разписание.

П. Петров: Ако е „К” значи командировка и започнаха да го водят „Следи разписание”. В Пътнически превози хаосът е страшен. Пише, че някой е в резерв, а нарядчикът се обажда на този с „К” и казва, че няма да замине този в резерв, а с „К”.

И. Иванова: Иван иска да пътува за Белград.

Р. Александрова: Ако може, утре да продължим.

П. Бунев: Ако се продължава по същия начин, няма да бъде за дълго.

 

 

 

По чл. 26: Страните решиха: Процентът продължава да е в разногласие.

 

По чл. 27, ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие за „БДЖ Товарни превози”, „БДЖ Пътнически превози” ще уточнят допълнително, „Холдинг БДЖ” приема текста, в разногласие е процентът.

 

По чл. 27, ал. 3:Страните решиха: За „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Пътнически превози” се приема редактираният текст, който вече е приет от „БДЖ-Товарни превози”.

„(3) В случаите, когато работник или служител участва в работа по отстраняване последиците от произшествие, аварии  и катастрофи и др. извън установеното за него работно време, времето от явяването в сборния пункт до завръщането в него се счита за извънреден труд.”

 

 

По чл. 27, ал. 5:Страните решиха: За „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози” се приема редактирания текст, вече приет от „БДЖ-Пътнически превози”.

 

„(5) Когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена с чл.146, ал.1 от КТ, разликата се заплаща 210 %.”

 

По чл. 27, ал. 6: Страните решиха: За „БДЖ-Товарни превози” и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се прие следният редактиран текст:

„(6) Когато положеният извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време превиши ограничението по Чл.146.ал.2 от КТ часовете над ограничението се заплащат 210 %”

 

По чл. 27, ал. 7: Страните решиха: Продължава да е в разногласие за трите дружества.

 

По чл. 29, ал. 1: Страните решиха: Размерът остава в разногласие за трите дружества.

 

По чл. 29, ал. 2: Страните решиха: Първото тире остава в разногласие. Второ и трето тире са приети.

 

По чл. 29, ал. 3: Страните решиха: За „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози” се прие редактиран текст на второ изречение:

„Възражения и съображения на заинтересованите работници и служители се разглеждат от страните по КТД в поделението в месечен срок от постъпването на писмен сигнал.”

За „БДЖ-Пътнически превози” остана в разногласие.

 

По чл. 30, ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст за „БДЖ-Товарни превози” и за „БДЖ-Пътнически превози”:

„(1) За ръководство на бригада и за времето на обучение на стажанти, новопостъпили  и преназначени, Работодателят заплаща допълнително възнаграждение от 4 до 20 % от основната заплата по ред и начин определени във ВПРЗ.”, а за Холдинг БДЖ  се прие същият текст без думите „бригада, новопостъпили и преназначени”.

 

По чл. 30, ал. 2:  Страните решиха: „БДЖ-Пътнически превози” приемат текста от проекта, който до този момент беше в разногласие само за тях.

(2) На работещите на интензивни работни места и при интензивни условия на труд се заплаща допълнително възнаграждение за интензивност по ред и начин, определени във ВПРЗ.

 

По чл. 30, ал. 3: Страните решиха: „БДЖ-Пътнически превози”, за които текстът стои в разногласие, поискаха да се консултират и да се обсъди на следващото заседание.

 

По чл. 31:

т. 3: От Синдикатите постъпи предложение за намаляване на размера на 30 лв. /П. Митов/ Ив. Вълчев не прие предложението. Пътнически превози държат текстът да отпадне.

т.4: Остана в разногласие за трите дружества.

т.5: Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози” се прие текста от проекта, като размерите остават в разногласие.

„ 5. На придобилите първи клас (майстор в професията първи клас)  „машинист, локомотивен,..”, депомайстор, машинист, локомотивен, инструктор старши локомотивен,..”, машинист – инструктор, локомотивен…”, диспечер локомотивен се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 7% , а за втори клас – 6% от базовата заплата на машинист, локомотивен – ІІ –ра гр. Редът и начинът за придобиване на клас-квалификация се определя с Правилник за условията за придобиване  на клас-квалификация на машинисти, локомотивни в системата.”

За „БДЖ-Товарни превози” продължава да стои искането за отпадане на текста.

т.6: За „БДЖ-Товарни превози”, което е в разногласие продължава да стои искането за отпадане на текста.

т. 8: Продължава да е в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” и за „БДЖ-Пътнически превози”.

т. 10: Продължава да е в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози”.

т. 11: Ще се уточни допълнително . Г. Манолов счита, че текстът е приет още на първо четене. „БДЖ – Пътнически превози” считат, че т.11 остава в разногласие.

т. 12: Остава в разногласие. Предложено е до момента точката да отпадне и за Товарни и за Пътнически превози.

 

По чл. 32:

Ал. 1 и ал. 5 остават в разногласие.

 

Ив. Вълчев: Поискали сме да остане досегашната категоризация на влаковете от записите в КТД и допълнителното споразумение. Ставките в Товарни превози са по-големи, но се получават по-малки суми от Пътнически превози, тъй като километрите са по-малко. В Товарни превози сумите за километрично на 1 човек са 60-65 лв, а в Пътнически превози-120-140 лв.

Г. Манолов: Кондукторът в Пътнически превози взема повече от машиниста в Товарни превози. Искаме да се вдигне километричното в Товарни превози.

Л. Милков: Ще разграничаваме ли Товарни и Пътнически превози?

Ив. Вълчев: Нямаме от вас отговор на предложението ни за предишната подредба от 6 точки в Пътнически превози и 5 точки при Товарни превози.

Г. Манолов: Дайте да обвържем километричното с основната заплата или с командировъчните. Нормативната уредба  е много стара. Тогава с 15 ст. се купуваше един хляб. За експлоатационния персонал допълнителните трудови възнаграждения са 40 %, а ние не ги пипаме.

Л. Милков: Ако е в процент от основната заплата в една кабина ще получават различно. Минималната за страната, но не и основната. Нашето предложение е едно и също-с 1.2 за локомотивния персонал, тяхното е да се разделят ставките от останалите. Да приемем по принцип влаковете, а ставките да оставим в разногласие. Тук няма да го решим.

Г. Манолов: 1.2 ще трябва да отпадне.

Ив.Вълчев: Имаше постановление за развързване на възнагражденията с минималната работна заплата.Оттогава сме се отказали. Това беше компромис, за да се вдига МРЗ за страната. Категорично няма да приемем да е процент от МРЗ, евентуално ако намерим по-нататък ресурс за увеличение на ставките.

Ек. Стоянова: И нашето становище е същото.

Ив. Вълчев: Отказвате ли се от варианта % от МРЗ? Ако не – остава в разногласие.

Д. Димитров: Не се отказваме.

В. Димитров: Все едно вие да се откажете от КТД 2011 г.

Ив. Вълчев: Ал. 1 и ал. 5 остават в разногласие.

Ал. 2 за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД остава в разногласие, заради размера.

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст за „БДЖ Товарни превози”:

„(3)  За всеки реално отработен и заверен час, през който машинист, локомотивен извършва гарова маневра, се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.30 лв.”

За „БДЖ Пътнически превози”  остава в разногласие.

 

Ив. Вълчев предложи за Товарни превози размер 0.30 лв, който синдикатите приеха и с което текстът е договорен..

Р. Александрова: Мисля, че текстът е приет и за Пътнически превози.

Л. Милков: Не е, приет е само за Товарни превози.

И. Иванова: Г. Мирчева иска само за локомотивните, без маневрените бригади.

Л. Милков: Пътнически превози, какво става с ал. 3?

Р. Александрова: Ще го коментирам.

Ив. Вълчев: Г. Мирчева се е солидаризирала с нас само за локомотивните бригади. Й. Стефанов е казал да се сложи и маневрената бригада и е останал в разногласие.

Г. Манолов: Целият член е в разногласие.

 

Ал. 4:

Ив. Вълчев: Предложението на Товарни и Пътнически превози е да отпадне. Работещите в пограничните гари вземат допълнително възнаграждение във валута вместо командировъчни.

 

Срещата приключи в 16.30 часа.             

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *