ПРОТОКОЛ – 17

 

ПРОТОКОЛ № 17

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 23.01.2014 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе седемнадесетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г.;19/17.10.2013 г./изм. и доп. със Заповед № 42/16.01.2014 г./

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Румен  Василев, Вероника Кузманова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Оля Георгиева, Ренета Александрова, Грета Александрова, Гергина Владимирова
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Петър Бунев, Любомир Милков, Йордан Стефанов, Цонко Господинов, Ивайло Пенчев, Стойчо Кръстев
  СТСБ                                              Надежда Станева /упълномощена за подписване на протокола/, Пламена Желязкова
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров, Димитър Димитров; Георги Манолов – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

По време на заседанието страните продължиха обсъждането на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

 

По чл. 50, ал. 3, 4 и 6:Страните решиха: Остават в разногласие за „БДЖ Пътнически превози”.

Страните продължиха вчерашните обсъждания.

Ст. Пирков: Има ли прекъсвания?

Р. Александрова: Твърдят, че няма прекъсвания, а има регламентирани почивки за превозния и локомотивен персонал.

Ц. Господинов: А билетните каси имат ли прекъсвания?

Р. Александрова: Искам да си обясня, за да знам какво обсъждаме.

Д. Димитров: Ние работим 4.5 часа, а имаме 9 часа прекъсване. Това е загубено време.

Р. Александрова: Експертите ме убеждават, че нещата опират до направа на графика. Този член можем да го обсъждаме, когато си изясня дали прекъсването важи и за локомотивния персонал. Казват, че ще доведе до затруднения в обвръзките.

Л. Милков: Според Вас къде има прекъсвания?

Р. Александрова: При ревизори, ел. монтьори, билетни касиери. Искам да изясним дали имате предвид и искате и за локомотивния и превозния персонал?

Л. Милков: Записът е бил заради ваша заповед от месец януари, 2013 г.

Р. Александрова: За билетните да, но искам да си изясня дали записът е за всички. Ако го приема, казват, че персоналът ще се обвърже трудно. Ако е невъзможно по друг начин да се обвърже?

Д. Димитров: Мен ме губят с тези 9 часа прекъсване. Извънредният труд е заради тези големи престои. Колко е извънредният труд по 9 часа на 2 души по 365 дни?

Л. Милков: Стигаме до преразпределение на влаковете в цялата мрежа. Но прекъсванията на работната смяна са по КТ, а при Наредба 50 е регламентирано как се почива.

В. Димитров: Тези 9 часа трябва да ги почиваш някъде.

Д. Димитров: ……………….

Л. Милков: Вкарвайки превозните и локомотивните бригади стигаме до това да не може ……………

Р. Александрова: Вие говорите за локомотивен и превозен персонал и не можем да го решим.

Д. Димитров: Наредба 50 гласи друго нещо.

В. Димитров: В оборотния график е записан 9 часа почивка, стои въпросът къде почива – няма условия.

М. Арсова: В разногласие ли сте?

Р. Александрова: Искам да знам дали отпада за локомотивния и превозния персонал.

М. Арсова: Р. Александрова иска да уточни за кои категории персонал обсъждаме.

Р. Александрова: Искам да знам дали отпада за локомотивния и превозния персонал.

Л. Милков: Аз смятам, че за локомотивния и превозния персонал е регламентирано в Наредба 50, когато е в рамките на една смяна. Ако направите в рамките на една смяна от 12 часа, прекъсването няма как да не влезе за маневрения персонал и за локомотивните машинисти.

Р. Александрова: Говорим за всички останали длъжности. Вчера държахте за всички останали длъжности.

Л. Милков: А за останалите имате ли готовност?

Р. Александрова: Нещата се променят, ще се консултирам.

М. Арсова: Оставаме в разногласие.

 

По чл. 30, ал. 3: Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози” се прие следния редактиран текст:

„(3)  На работници и служители, които извършват оборудване на повредени ПЖПС извън района на ВР цеховете, се заплаща допълнително възнаграждение, в размер на 10 % от основната им заплата, за отработен час при тези условия.”

 

По чл. 32, ал. 1 и 5: Страните решиха. Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Обсъждайки ал. 1 я обвързваме с ал. 5

Ек. Стоянова: Понякога  машинисти от едното дружество работят в другото и затова трябва да има всички ставки в КТД и на двете дружества.

Ив. Вълчев: Текстовете ги има, но ставките са различни.

По чл. 32 (2) За „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД остава в разногласие размерът.

Ал. (3) и (4) в разногласие.

 

По чл. 33, ал. 3: Страните решиха: Експертите на работодателя да обмислят сроковете за изплащане на социалната сума с оглед на планирането на паричния поток.

Ив. Вълчев: За Холдинга и Товарни превози е в разногласие само размерът, а за Пътнически превози – целият текст.

Ек. Стоянова: В интерес на истината, няма решение дали социалната сума ще бъде в пари.

Ив. Вълчев: След срещата на 18.12.2013 г. остана да се гледа комплексно.

П. Митов: Предлагам за Товарни превози социалната сума да бъде изплащана със следващата заплата.

Пл. Желязкова: Идеята е да се плаща преди отпуската.

М. Арсова: За Холдинга без човек от счетоводството, не мога да кажа какъв паричен поток ще се планира.

Ив. Пенчев: Има вариант да се договори авансово изплащане срещу отпуска. Въпросът е за преди отпуска.

Ив. Вълчев: Това е практикувано на малко места. Няма как авансово.

Ив. Пенчев: Има аванс срещу отпуск.

Р. Василев: Паричният поток се планира от предния месец. Може да се приеме със заплатата за месеца, в който се ползва отпуска.

П. Митов: Излиза през февруари, получава ги със заплатата за февруари, която се изплаща през март. Заплатата за съответния месец.

Д. Димитров: Със заплатата за месеца.

Ц. Господинов: Нека те си го обмислят.

 

По чл. 35: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

По чл. 36, ал. 1: Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози се приема коефициент 1.5, с което текстът се счита за договорен и за „БДЖ-Пътнически превози”.

 

По чл. 36, ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Л. Милков внесе ново предложение: Синдикатите се отказват от диференциацията в трудовия стаж, ако се приеме предизвестието за всички бъде 2 месеца.

 

По чл. 36, ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев допълни предложението на Товарни превози – не по-малко от 3  и не повече от 6 заплати. Философията ни е, че има хора с по-малък трудов стаж и ни обричате да им плащаме големи обезщетения.

Ек. Стоянова потвърди предложението на Пътнически превози – не повече от 4 заплати.

М. Арсова: За холдинга остава в разногласие до изясняване на финансовите показатели.

Ст. Пирков или Ив. Пенчев: Предлагаме в ал. 4 стойност на коефициента за над 50 годишна възраст – 0.4 за всяка година трудов стаж.

 

По чл. 36, ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие за размерите.

Ив. Вълчев предложи размер 6 брутни работни заплати.

За „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е приет текста със шест брутни заплати, като отпада диференциацията по години.-това е според Пътнически превози

 

По чл. 36, ал. 6: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Този текст се решава в ал. 4, там е вързан с трудовия стаж и възрастта, не сме съгласни да им даваме отгоре.

Ив. Пенчев: Приемаме тук да отпадне, но в ал. 4 да се диференцира за над 50 годишна възраст.

Ив. Вълчев: Получава се възрастова дискриминация.

Ив. Пенчев: Къде е дискриминацията?

Ст. Пирков: Предлагаме в ал. 4 да се включи текста на ал. 6, както предложи Ив. Пенчев, като стойност на коефициента за над 50 годишна възраст – 0.4 за всяка година трудов стаж.

 

 

По чл. 37, ал. 1: Страните уточниха, че Синдикатите потвърждават стаж 25 години за мъжете и 20 години за жените.

За „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД остава в разногласие.

 

По чл. 37, ал. 2: Страните решиха: За БДЖ-Пътнически превози” се приема следният текст:

„(2) Право на обезщетение по ал.1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест, пропорционално на трудовия им стаж.”

 

По чл. 37, ал. 3: Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози се приема „не по-малко от 4 основни заплати.” За „Холдинг БДЖ” и за „БДЖ-Товарни превози” размерът остава в разногласие.

 

По чл. 38: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

По чл. 39: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

По чл. 41:Страните решиха: Остава в разногласие.

 

По чл. 42, ал. 1 и 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

По чл. 42, ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие текста „а през нощта 6.8 часа”.

 

По чл. 42, ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

По чл. 43, ал. 1: Страните решиха: Приема се за трите дружества 4 часа за същия населен пункт и 8 часа за друг населен пункт.

 

По чл. 43, ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

В. Кузманова: За Товарни превози предлагаме да приемем стария текст от КТД 2011 г. (2)При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и        служителите, работодателят признава за работно време :

–          когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на      работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на             документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическо      преосвидетелстване. В този случай, Работодателят задължително осигурява   почивки в предходния ден.

–          когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на              работника или служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.

Ив. Пенчев: Второто тире от предложението на работодателя е абсолютно приемливо. Но в първото тире, за да има равнопоставеност с ал. 1 трябва да добавим „но не по-малко от 4 часа.”

В. Кузманова: Приемаме.

 

По чл. 43, ал. 3 и 4:Страните решиха: Ал. 3 и 4 остават в разногласие.

Ив. Пенчев: Ал. 1 и 2 касаят двата вида прегледи, но за командироването приехме само за психологическите прегледи.

Р. Василев: Ал. 4 може да урежда командировките – всички документирани  допълнителни разходи.

Ив. Пенчев: Къде пише, че ще те командироват? Ако не ти дадат командировъчно?

Р. Василев: Няма да отиде.

Ив. Пенчев: Отричате ли, че при преглед ще командировате?

В. Кузманова: Не.

Ив. Пенчев: Тогава, дайте да намерим текста.

Р. Василев: Можем да добавим в ал. 4 командировките.

В. Кузманова: Нека да обсъдим след почивката с Ив. Вълчев.

О. Георгиева: В този текст се касае за медицински документ, който не съществува и няма да постигнем споразумение. Никоя лаборатория не издава такъв документ.

П. Митов: Психолабораториите издават документ, че е бил на преглед.

Й. Стефанов: Склонен съм да приема предложението на Товарни превози, ако отпадне за психологическите.

Ив. Вълчев: Не се приема, г-н Стефанов. Те винаги са били в две алинеи. За психологическите си има отделна алинея и за тях даваме два дни и командировка. Изхождаме от спецификата на самия преглед. Психологическият преглед не е шега, минава много сериозно. За медицинския не е така, минава в рамките на 30-40 минути. Затова приехме 4 и 8 часа.

Й. Стефанов: Но когато са извън населеното място?

Ив. Вълчев: Не можем да командироваме за медицински прегледи.

О. Георгиева: Работникът отива по график на медицинския преглед.

П. Митов: Как се води?

О. Георгиева: В Пътнически превози се води на работа.

Ек. Стоянова: Води му се работно време.

Ив. Вълчев: Съгласно Наредба 50 му се води работно време, но командировка не може да му се даде.

Г. Манолов: Г-н Вълчев, ето Ви един КТД, където не е било така.

Ив. Вълчев: На ТПС – до 2 дни и полагащите се командировъчни.

Г. Манолов:……………………….

О. Георгиева: Държа на текста от проекта до ал. 4, ал. 1 с корекцията на часовете.

Ив. Вълчев: И в ЖИ е само за психологическите.

Й. Стефанов: Ако приемете ал. 3, ал. 4 отпада. Предложението не се прие.

Ек. Стоянова: Не приемаме.

Ив. Вълчев: Не приемаме.

Л. Милков: Ако дойде време да се плащат прегледите? Натам вървят нещата.

 

 

По чл. 44, ал. 1: Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози” се приема следния текст:

(1) При провеждане на служебни съвещания, беседи или други мероприятия със задължителен характер,  Работодателят признава работно време в размер на 4 часа.

 

По чл. 44, ал. 3: Страните решиха: За трите дружества се приема следният редактиран текст:

„(3) Времето за инструктаж се отчита на отделен ред в личната сметка и се включва в продължителността на месечното работно време. Продължителността му се определя от Работодателя след обсъждане със Синдикатите.”

 

По чл. 45, ал. 3: Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози” се приема следният текст:

„(3) Изготвянето на списъците и промяната им при необходимост за всяка следваща година става до края на предходната.”

 

По чл. 46, ал. 1: Страните решиха: За „БДЖ-Товарни превози” и „Холдинг БДЖ” отпадат думите” обсъждане в комисиите по Чл.7 и” и текстът се счита за приет.

За „БДЖ-Пътнически превози остава в разногласие.

 

По чл. 48, ал. 1: Страните решиха: За „Холдинг БДЖ” и за „БДЖ-Товарни превози”се приема следния текст:

„(1) Работниците и служителите на сумирано изчисляване на работното време изпълняват служебните си задължения по разработени месечни графици за работа. За тези работници и служители, които по технологични причини не получават „твърди” месечни графици, работодателят разработва месечни графици на фиксирани почивни дни.”

Синдикатите приеха предложението на Товарни превози и за холдинга.

 

По чл. 48, ал. 2: Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози” се прие следният редактиран текст:

„(2) Работодателят предоставя на представителите на Синдикатите в звената разработените графици за работа преди утвърждаването им за изразяване на мнения и препоръки при поискване.”

 

По чл. 48 ал. 3Страните решиха: За „БДЖ Товарни превози” се приема следният текст:

„(3) При сумирано изчисляване на работното време:

– междусменната почивка е не по-малко от 12 часа, а седмичната не по-малко от 24 часа;

– междусменната почивка за локомотивните бригади влакова работа е не по-малко от 16 часа, а седмичната не по-малко от 24 часа.”

За „БДЖ – Пътнически превози” остава в разногласие.

 

Гр. Александрова: При сумирано изчисляване.

Й. Стефанов: Приемам. В началото да се запише при сумирано изчисляване

Р. Александрова: 24 часа само за локомотивните бригади ли се отнася?

Й. Стефанов: За всичките.

 

По чл. 48, ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

По чл. 50, ал. 2: Страните решиха: За „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози” се приема следният редактиран текст:

„(2) Не се допуска разделяне на работния ден за длъжности, работещи при непрекъсваем процес .”

За „БДЖ-Пътнически превози” остава в разногласие.

Л. Милков: Ако Пътнически превози приемете 1/6 тук ще приемем и за вас.

 

По чл. 50, ал. 3: „БДЖ-Пътнически превози” ще решат на следващото заседание.

Ек. Стоянова: Следващият път ще имаме информация за прекъсванията от поделенията и ще решим.

По чл. 50, ал. 4: За „БДЖ – Пътнически превози” продължава да е в разногласие.

 

По чл. 50, ал. 6: Страните решиха: За ”Холдинг БДЖ” отпада транспорта. За „БДЖ-Пътнически превози” транспортът остава в разногласие.

 

По чл. 51, ал. 1: Страните решиха: Приема се размер 22 дни за трите дружества.

Синдикатите приеха предложението за 22 дни основен платен годишен отпуск за всички работници и служители.

 

По чл. 51, ал. 2:Страните решиха: Приема се размер 28 дни за трите дружества.

Синдикатите приеха предложението за 28 дни платен годишен отпуск за работници и служители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 %..

 

По чл. 51, ал. 3: Страните решиха: За БДЖ-Пътнически превози се прие 2 дни за първо кръводаряване и по 1 за всяко следващо.

 

По чл. 52, ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

П. Бунев предложи не по-малко от 7 дни; Работодателите не приеха и той оттегли предложението си.

 

По чл. 53, ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

П. Бунев предложи не по-малко от 7 , не се прие, остана в разногласие.

 

По чл. 53, ал. 2: Страните решиха: За „БДЖ-Пътнически превози” се приема следният редактиран текст:

„(2) Конкретните размери на отпуска се определят от работодателя след обсъждане със страните по КТД в поделенията, съгласно приетите и одобрени списъци по чл. 45 ал. 3 и проведените наблюдения.”

 

По чл. 55, ал. 1: Страните решиха: За Холдинга и „БДЖ-Товарни превози се приема, че комисията е отпаднала  и се приема окончателно следният текст:

„(1) Решение за ползване на отпуск по чл.161 от КТ или за обучение се взема от Работодателя след разглеждане на предложенията на заседание на страните по КТД.”

За „БДЖ-Пътнически превози” остава в разногласие.

 

По чл. 55, ал. 2: Страните решиха: Приема се следният текст за трите дружества:

„(2) Предложения по предходната алинея могат да правят Синдикатите и работниците или служителите.”

(2) Предложения по предходната алинея могат да правят Синдикатите илиработниците и служителите.-това предлагат Пътнически превози

 

Л. Милков: „и Синдикатите”.

 Й. Стефанов: Синдикатите и работниците или служителите.

 

 

По чл. 59, ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Г. Манолов: Преди Гербаджийското КТД винаги е било 16/8. Социалният диалог е долу. От 2011-2013 г. нямаше социален диалог долу, затова ги намалихте. При сключването на споразумение за членския внос на ведомост не е имало споразумение за намаляване на отпуска.

Ив. Вълчев: 64/32 часа годишно. Сега членският внос е на ведомост, освобождава им се време. ССК са в т. 2

Ст. Кръстев: Структурата е работа на синдикатите. Чл. 2 от Конвенцията е не по-малко от 25 часа.

Л. Милков: Той предложи 64, ние искаме 190.

Ив. Вълчев: Искате 8 пъти повече от КТ.

 

По време на днешното заседание бяха подписани Протоколи 14 и 15, след което същите бяха предоставени на преговарящите страни.

 

Страните решиха следващите заседания да се проведат на 29.01.2014 г. от 13.00 часа и на 30.01.2014 г. от 10.00 часа.

 

Срещата приключи в 15.00 часа.     


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *