ПРОТОКОЛ – 18

 

ПРОТОКОЛ № 18

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 29.01.2014 г. от 13.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе осемнадесетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г.;19/17.10.2013 г./изм. и доп. със Заповед № 42/16.01.2014 г./

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Анелия Влъчкова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Румен  Василев, Вероника Кузманова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Оля Георгиева, Ренета Александрова, Румяна Христова, Гергина Владимирова
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Йордан Стефанов, Ивайло Пенчев, Стойчо Кръстев
  СТСБ                                              Надежда Станева /упълномощена за подписване на протокола/, Пламена Желязкова, Даниела Златкова
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов 
  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров; Димитър Димитров 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

По време на заседанието страните продължиха обсъждането на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

По приложение 1 и 1а:     

В началото на срещата М. Арсова предостави на Синдикатите разработено от работодателя предложение на текст за Приложение 1 и 1а.

Ст. Кръстев: Адмирации за колегата Влъчкова, за мен предложението изглежда идеално.

Ст. Пирков: Приемаме го.

Ан. Влъчкова: Възможно ще е еднократно плащане и плащане на части, по избор на лицето.

Ст. Кръстев: Не е редно, ако ще се ползва от КТД 2 месеца, да плаща цяла вноска.

Ан. Влъчкова: Също и за срочните договори да е на части. Трябва сумата, която ще определим да е икономически защитима.

Ст. Кръстев: Социалните плащания да са обвързани с тази вноска.

Ан. Влъчкова: Считам, че не социалните плащания трябва да са водещи, а това, което е постигнато като по-висок размер при обезщетенията и отпуските.

Ст. Кръстев: Бонусните плащания.

 

Ан. Влъчкова: Да. Сумата трябва да се изчисли като се изхожда от средната брутна работна заплата.

Д. Златкова: Хубаво е сумата да не падне под сегашната, за да не се намаляват средствата за социални цели.

Ан. Влъчкова: Трябва да се помисли доколко трябва да се ползва за социални помощи. Това ще са суми, представляващи имуществен принос в полза на колективното трудово договаряне. Няма как тези средства да се ползват за нещо друго. Считам, че 60-70-80 лв. е защитима сума. 200 лв. се приема от съда за неморално висока вноска.

Д. Златкова: Ще обмислим предложението.

 

По чл. 50, ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози”.

Ст. Пирков: Пътнически превози трябваше днес да ни изложат позицията си по отложените въпроси.

Р. Александрова: За 1/6 след направения анализ се установи, че ако се сведе до 2 часа, трябва да назначим още 28 човека. Мога да ви размножа справките да огледате и ако може да предложите нещо.

Л. Милков: 28 човека на какви длъжности?

Р. Александрова: Основно билетни касиери и чистачи.

Л. Милков: Не са толкова скъпоструващи.

Р. Александрова: Отделно ще се плаща извънреден труд, не навсякъде ще може да се сложи цяла бройка.

Ек. Стоянова: В 3 часа през нощта не може да отиде на работа. Затова е направено, но на повечето места не са повече от 2 часа.

Л. Милков: Какво трябва да се фиксира като прекъсване, за да не се назначават хора?

Р. Александрова: Затова ще ви размножа справките.

Ив. Вълчев: Това е свързано и с ал. 6  – да се осигури транспорт или условия за почивка.

Ст. Пирков: Като видим протокола ще видим има ли и нещо друго.

 

 

По чл. 59, ал. 1, т. 1:  Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

Ив. Вълчев: За Товарни превози бяхте казали, че ще си помислите за 64/32. Ние ще приемем ал. 5. Казахте, че ще се консултирате.

И. Иванова: Предлагаме 96, сваляме на 50 %. 48 за секретарите.

Ив. Вълчев: За вас е по-добре, за да няма приказки, че има синдикална аристокрация, която си гарантира повече отпуски. Ако не приемете, оставаме в разногласие.

Ст. Пирков: Нека го решат ръководствата.

Д. Димитров: В тетрадките да се види колко часа са ползвани.

И. Иванова: Мисля, че 8 часа е съвсем нормално да отдели един председател на членовете си, като се има предвид, че не са на едно място.

Д. Златкова: Не е само председателя, секретарят е част от ръководството, върши същата работа.

 

По чл. 59, ал. 5,:  Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

 

По чл. 65,  т. 1:Страните решиха: Размерът остава в разногласие за трите дружества.

М. Арсова: В разногласие е за 2 лв. и разделе….за Товарни и Пътнически превози.

Ив. Вълчев: Размерът на ваучерите е 2 лв., за 2014 г. няма да е по-голям. На база решение на Съвета на директорите имаме разрешение да проведем процедура. Разчетите са на база 2 лв. за дежурство. Тук и да искаме, не можем да дадем повече. Ако искате повече, може да стои в разногласие. За Товарни превози вече сме в забава, договорът е приключен.

Д. Златкова: Грешно ли Ви разбрах, че е взето решение за 2 лв. В текста си пише не по-малко от 2 лв.

Р. Христова: При положение, че е свързано с процедура, няма какво да се коментира.

И. Иванова: Взето е решение и никой не ни е питал.

Ив. Вълчев: Имаше коментари от Г. Манолов, че неговите членове искат 3 лв., тъй като отдавна не е вдигана сумата. Ако искате да приемем 2 лв.

Ст. Пирков: Срещу нещо, което вие да отстъпите, за да решим.

Ив. Вълчев: В Протокол 13 е не по-малко от 2 лв. Записът ни устройва.

Ст. Кръстев: Не се определя горен таван. Може да остане.

Р. Василев: Утре може да направите анекс.

Ст. Пирков: Да остане в разногласие, ако предложат нещо.

Д. Димитров: Да остане така, после може да се свърже с нещо друго.

 

По чл. 66, ал. 1: Страните решиха: Второто изречение остава в разногласие „БДЖ-Пътнически превози”.

О. Георгиева: За отпуска за профилакториума пак ще останем в разногласие.

Д. Златкова: Може ли обосновано да кажете, защо не приемате второ изречение?

О. Георгиева: Защото имаме много извънреден труд.

Ек. Стоянова: И много неизползван платен отпуск.

Д. Златкова: Хората имат нужда от психологическа помощ.

Ив. Вълчев: 2 ал. по 1 ден преди и след отпуска, в Товарни превози приехме при поискване от работника.

Ст. Пирков: Пътнически превози, пак ли сте в разногласие?

Р. Александрова: Да, в разногласие сме.

М. Арсова: Пътнически превози да се конкретизират, как ви е досега чл. 66, ал. 1?

Ек. Стоянова: 3 на 2 дни е в разногласие, чл. 66, ал. 2 е приет. Поддържаме предложението си за 3 дни платен служебен отпуск и 2 дни за сметка на лицето  – от полагаеми платен годишен отпуск или неплатен отпуск на работника.

Р. Христова: Ал. 2,3,4 и 5 са приети.

И. Иванова: Знаем. Въпросът  за ал. 2 е в Протокол 13.

Ив. Вълчев: Пътнически превози са я приели още на първото четене. Спорното е, че вие искате 5 дни служебен отпуск, а те ви дават 3 дни.

 

 

 

По чл. 69:  Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

М. Арсова: В разногласие е за трите дружества.

О. Георгиева: Нямаме разчети за такава застраховка.

Ив. Вълчев: Такава застраховка се прави от проспериращи дружества, които искат да си намалят данъците. В дружества, които нямат такива финансови възможности спазваме само задължителната застраховка за трудова злополука.

Ст. Кръстев: Застраховката спасява от дела по чл. 200

 

По чл. 72, ал. 1:Страните решиха: За „БДЖ Пътнически превози” се приема 15 %, а за „Холдинг БДЖ” процентът все още е в разногласие.

 

М. Арсова: Товарни превози са приели 15 %, Пътнически превози са в разногласие. За Холдинга оставаме в разногласие за процента.

Ст. Пирков: Пътнически превози?

М. Арсова: Пътнически превози?

Ек. Стоянова: Доколкото разбрах има прието решение, сега ще го погледнем и ще отговорим.

Ек. Стоянова: Приемаме 15 % като Товарни превози.

 

 

По чл. 72, ал. 2, :

Т. 1:

М. Арсова: В разногласие е за трите дружества.

Ив. Вълчев: Заради системният подход, тук не можем да вземем решение. Очакванията ми са, че другата седмица ще има среща на ръководството с председателите, на която ще се обсъждат тези въпроси.

Т. 2: Сумата е в разногласие

И. Иванова: Как ще стигнат хората до Паничище?

 

По чл. 73, ал. 2,т. 6 и 7 :Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

М. Арсова: В разногласие са и за трите дружества.

Ив. Пенчев: Предложението ни е да отпадне. Колеги, съгласете се.

Ст. Пирков: Те не се съгласяват за нищо. 8 дни допълнителен отпуск?

Д. Златкова: Приемете 60 лв. и 250 лв. и това ще отпадне.

Ив. Вълчев: Апелирам към реализъм.

Д. Димитров: 5 дни по чл. 66, ал. 1 и приемаме.

Ив. Вълчев: Товарни  превози са приели.

Какво ще искате?

И. Иванова: За загинал човек и катастрофи да станат 5 дни.

Ив. Вълчев: Столово хранене няма да имаме.

Ст. Пирков: Дайте столовете под аренда.

 

По чл. 74, ал. 4 : Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

М. Арсова: В разногласие са и за трите дружества.

Ив. Вълчев: Продължавам да недоумявам как се разпределят картите в Холдинга.

М. Арсова: Нямам документ, за да го коментирам. Директно към управителя на ППД.

Ст. Пирков: Как става разпределението?

М. Арсова: Следва да се обръщате директно към ППД.

Ив. Вълчев: Преди редът беше заявките да се подават в Холдинга. След 01.01.2014 г. се изпращат до директора на ППД. Там има служител. Никъде в тази верига за картите не фигурират страните по КТД.

Д. Златкова: Очевидно е, че цялата процедура трябва да се обсъди отново.

Ст. Пирков: Това е моментът да се приеме сума 250 лв.

Ив. Вълчев: Няма въведен ред. Товарни и Пътнически превози сме само потребители.

Ст. Пирков: Станциите не трябва да стоят празни.

Ив. Вълчев: Какво е заложено в Правилата?

Ст. Пирков: На тази маса се вижда, че ръководството не си следи социалната програма.

 

По чл. 75, т. 1 :Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества….

Л. Милков: 1,2 и 3 са в разногласие.

Ив. Вълчев: До 01.12.2011 г. се правеше доброволно пенсионно осигуряване. След това г-н Недев и г-н Занчев го спряха.

М. Арсова: За Холдинга остава в разногласие.

Р. Христова: Може би при наличие на средства.

Пътнически превози останаха в разногласие.

 

По чл. 76:Страните решиха: Остават в разногласие ал. 3 и 4 от проекта за трите дружества. За „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Товарни превози” в разногласие остава и ал. 1, т.2 и 3. За „БДЖ-Пътнически превози” текстът на ал. 1 се счита договорен, съобразно записът в Протокол 13. Ал. 2 е в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози”.

Ив. Пенчев: За Пътнически превози е прието предложението.

Ив. Вълчев: Пътнически превози са си приели Правила и си ги прилагат. Те получават по 8 билета за семействата, децата получават напълно безплатна карта.

П. Митов: Не трябва да има разлика в правата за пътуване между трите дружества за една и съща длъжност. Съветът на директорите трябва да преразгледа решението си.

Ив. Вълчев: В телеграма е казано, че всички деца на служители могат да си извадят карта с 50 % отстъпка, която Пътнически превози си вземат от държавата, но на нас ни фактурират другите 50 %.

Ан. Влъчкова: За всички е така.

Ив. Вълчев: Нашият управител не е съгласен. Имаме политика, която сме приели. При подаване на заявката сме казали, че ще ползваме само второкласни билети и по 6 билета за семействата, също 2 клас. Ова е остойностено на 2.2 млн.лв. Въпросът опира, бих казал, до политическо решение-ще бъдем ли равни?

П. Митов: Съветът на директорите да преразгледа решението и да промени Правилата, с цел Пътнически рлевози да не провеждат дискриминация спрямо останалите дружества в рамките на Холдинга. Искаме равни условия за пътуване за всички дружества.

Ив. Вълчев: За децата на железничарите и пенсионерите от 01.02.2014 г. ще се издава  задължително нулев билет.

Ек. Стоянова: Това е с цел да се докажат разходите пред Министерство на финансите и да се вземат 50-те %.

Л. Милков: Остава в разногласие, ще търпи развитие.

Ст. Пирков: Във Великобритания има 8 железопътни превозвача и всички получават.

Ив. Вълчев: Пътнически превози са предложили нов чл. 77. Записано е, че е приет чл. 76 с 2 тирета. Софка Йорданова държеше да е самостоятелно чл. 77 и в експлоатационните разходи на работодателя. За нас са социални разходи, но за тях са производствени. Па ал. 3 и 4 продължаваме да сме в разногласие. В Пътнически превози щяха да станат 7 и 8, при нас предстои преномериране. Искаме ал. 3 да отпадне.

От т.1 до 5 от предложението на Пътнически превози, ал. 3 и 4 са със съвсем друга философия. Това е ваше искане за допълнителни социални придобивки.

И. Иванова: Нали няма да съкращавате?

Ив. Вълчев: В ал. 2 текстът е изчистен. До 1 година той си има карта, тук ал. 2 покрива ал. 3, т.1.

Р. Христова: В чл. 76, ал. 3 – т. 2 трябва да отпадне . По-скоро т. 1 да се коментира.

Ст. Пирков: Тя е приета.

Р. Христова: Като е приета, тук т.2 я задраскваме.

Ив. Вълчев: Ще ме задължавате да му правя карта без да съм в трудови правоотношения с него.

Ан. Влъчкова: Основанието на наредбата от министъра е отпаднало, като няма основание, няма и наредба.

Ив. Вълчев: Ал. 3 и 4 да отпаднат, ако не – остават в разногласие.

Р. Христова: Как определяме момента на пенсиониране?

Л. Милков: Но в обезщетенията заложихме 1 месец.

Ан. Влъчкова: Там приетият текст не е прецизиран и поражда дискриминация. Получава се така, че при дисциплинарно уволнение лицето, което към този момент е придобило право на пенсия, ще взема 9 заплати, а това, което напуска по собствено желание, но е подало заявление след едномесечния срок, в който е придобило право на пенсия – 6 заплати.

М. Арсова: Ще внесем изчистен вариант на текста.

Ст. Кръстев: С изключение на дисциплинарно уволнените може да се запише.

Ив. Вълчев: Не зная дали има случаи на дисциплинарно уволнени с право на пенсия.

Ан. Влъчкова: Има и такива случаи.

 

По раздел XIII и XIV: Страните решиха: Остават в разногласие.

Ив. Вълчев: Независимо от предоставеното ни споразумение, продължавам да твърдя, че въпросите са решени в чл. 94.

Д. Златкова: Мисля, че този текст е базов и търпи развитие занапред, затова предлагам да го разгледаме текст по текст.

Ив. Вълчев: С изключение на Вашия Синдикат другите бяха склонни да отпаднат двата раздела.

Д. Златкова: Това са горещи теми, и то на високо ниво. Пускат се директиви, разработват се политики. Какъв е проблемът?

Ан. Влъчкова: Например може ли някой да ми поясни как да разбираме ал. 1 на чл. 77?

Р. Христова: На езика на правото се нарича бланкетен текст, а простичко казано – обща формулировка без ясни параметри.

Д. Златкова: Това може да е коментар само на човек, напълно незапознат. Крайно време е тази компания да започне да се развива по едни модерни стандарти.

Р. Христова: Не ни разбрахте, обяснете ни го.

Ан. Влъчкова: Ал. 1 не я разбираме и искаме да ни разясните какво изисква изпълнението й.

Д. Златкова: Подгответе се.

Ан. Влъчкова: Вие сте го писали и искаме да ни го разясните.

Ст. Пирков: Страните участват взаимно в преговорите.

Ив. Вълчев: Коментарът по тези раздели беше, че текстовете ги има в проекта на отрасловия КТД.

Д. Златкова: Има го, отделен е въпросът кои работодателски организации участват.

Ив. Вълчев: Когато министърът разпростре действието му, тогава текстовете ще станат задължителни и за нас.

Д. Златкова: Ние не искаме да се разпростира. Аз не се аргументирам с отрасловия КТД, това са едни първи стъпки за едно модерно развитие. Ако имате против отделни текстове, кажете какво ви пречи.

Ан. Влъчкова: Как в БДЖ ще се реализира ал. 1 на практика?

Ан. Влъчкова: Какво ни е наред, та и корпоративната социална отговорност? Това, което е в. чл. 77 е изчерпателно изброено в чл. 1 на КТД.

Д. Златкова: А повишаването на мотивацията?

Ив. Вълчев: Заимстван е от една богата европейска практика.

Д. Златкова: Не, от една богата българска практика.

Ив. Вълчев: Приемаме ВПРЗ.

Д. Златкова: Само заплатата ли ………?

Ст. Пирков: Като боядисате в цветове и това е …………НР 5000 дневно 7 млрд долара.

Р. Христова: Това не е сравнимо.

Ст. Кръстев: целият смисъл на този текст е в третото тире.

Д. Златкова: Хората надолу не знаят какви решения се вземат. Изобщо не са информирани, само ги наказват. Насилието не е само над жените.

Ан. Влъчкова: Ситуацията не е само по причина на работодателя.

Д. Златкова: Но работодателят може да направи много неща, които няма да ви струват пари.

Р. Василев: Накарайте работника да дойде на една беседа с психолог и ще видите как реагира.

Д. Златкова: Хората са много стресирани. Наскоро имаше проблем с пребит служител и на тези хора трябва да им се обърне внимание. Никой не иска много, минималното да се направи. Ще седнем, ще поговорим, например на кои влакове да бъдат….

Р. Христова: Това, за което казвате е факт, ние си имаме сключени договори с Транспортна полиция.

Ст. Пирков: „Холдинг БДЖ”, Товарни и Пътнически превози не са стигнали на това високо ниво.

Д. Златкова: Съвсем нормално ще се събираме и ще говорим. Аз бях останала с впечатление, че тези текстове са обсъждани. Много тесногръдо мислене, нищо лично. Насилие има между пътници, колеги. Нямаме предвид да санкционираме, а да седнем и да говорим.

Ив. Вълчев: Имаме чл. 94, който е приет.

Д. Златкова: В Европейската агенция по безопасни и здравословни условия на труд има много изследвания…

Ст. Пирков: Европейски представители при договаряне.

Р. Василев: Истината е, че всичко се променя много бавно, със записването тук нищо няма да се промени.

Д. Златкова: Напротив, записването много често е първата стъпка. Опитваме се да работим с външни фирми при изследвания, служителите се доверяват повече на тях, отколкото на служителите от компанията. Какво пречи да обсъждаме тези неща?

Ан. Влъчкова: Текстовете за равенството между половете се припокриват със Закона за защита от дискриминация (ЗЗД). Като всичко това е уредено със специален закон, не виждам защо трябва да се повтаря в чл. 80-84 от КТД. В КТД може единствено да се развие чл. 18 от ЗЗД.

Д. Златкова: За нас има смисъл, за да обърнем внимание на тези проблеми. В КТД има и други текстове, повтарящи някои закони. Какво ви пречи, като го имате по закон?

Р. Василев: Защо всички тези сигнали за нарушения не постъпват при вас и вие да ги предоставяте на работодателя?

Д. Златкова: Ние проследяваме какви мерки са взети. Утре ще ви донеса писмо, има и от трите страни.

Ив. Вълчев: Чл. 84 е по-разширен вариант на чл. 94. Ще ни задължите да водим и статистика.

Д. Златкова: Разбира се, че ще водите.

Ив. Вълчев: Имаме Етичен кодекс.

Д. Златкова: Въпреки Етичния кодекс отказвате тук да го има. Като не ви струва пари! Ние сме в Европейския съюз, не можем да избегнем тези неща.

Ив. Вълчев: Приемете, че не сме дозрели за тези членове.

Н. Станева: На фона на администрацията, която имаме, нещо трябва да се промени. Хората се оставят да си решават проблемите сами. С новото щатно разписание, ние не знаем към кого да се обръщаме. Не можем да назначим 4 чистачки, а администрация назначаваме. Морални стимули, мотивация на работещите, каква е корпоративната отговорност? Как да си стимулираме хората в експлоатацията?

Р. Василев: За какво мотивиране говорим, като вие синдикатите, искате еднакви заплати за длъжностите? Няма да има никога мотивиране.

Ст. Кръстев: Няма как постоянните плащания да са различни. С временни допълнителни възнаграждения се решава мотивирането.

Д. Златкова: Надежда всяка тука оставете.

 

По чл. 85:

т. 1: Страните решиха: Остава в разногласие за „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Пътнически превози”.

М. Арсова: В разногласие е за Холдинга и Пътнически превози „предоставя информация”.

Д. Златкова: Искате да продължите да налагате информационно затъмнение. Това ли е целта?

Р. Христова: „Предварително” – това е „препъни-камъкът”.

Д. Златкова: Поне приемете другото, това да остане в разногласие.

Ст. Кръстев: В закона е описано каква информация се предоставя.

Ан. Влъчкова: Тук се иска работодателят да предоставя нещо повече от това, което е длъжен по закон. Не мога да кажа дали ще приеме.

М. Арсова: Проблемът е в предоставянето на информация за щатното разписание.

Д. Златкова: Защо това е толкова голяма тайна?

М. Арсова: Винаги е било така.

Ив. Вълчев: Ние сме приели текста, като можем да покажем щатното, без да се изнася. Не виждам защо се притеснявате от устното предоставяне на информацията.

 

т. 2: Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

Ив. Вълчев:  Предложили сме да отпадне. Това е намеса в трудовитеправоотношения между работодател и работник.

Р. Христова: Недопустимо е, има Кодекс на труда, раздел „Дисциплинарна отговорност”.

Ив. Вълчев: Не можем да го решим тук, да остане за другото ниво.

 

т. 3 от проекта, за която е договорено да стане т. 4:Страните решиха: Текстът на т.3  от проекта отпада.

Ив. Вълчев: Какво прави тук тази точка?

Л. Милков: Отпада още днес.

В чл. 85, т. 3 приехме че отпада, но преди това сме решили, че тя трябва да стане т. 4.

 

По чл. 86, тире 1:Страните решиха: Остава в разногласие за „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Пътнически превози”.

М. Арсова: „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Пътнически превози” са в разногласие. Предлагаме „се задължава” да се промени с „по своя преценка”.

Р. Христова: За Пътнически превози предлагаме същото: „по своя преценка”. На всички оперативки сте предложили!

Л. Милков: Четете до края. Когато се разглеждат въпроси по КТД.

Ст. Пирков: Държа да остане „се задължава”.

Р. Христова: По своя преценка е добър вариант. Работодателят не е задължен.

Ив. Вълчев: Досега не е било задължително.

Р. Христова: Работодателят има право на някои от оперативките да си разглежда въпроси по КТД само с неговите представители. Прецизирайте текста.

И. Иванова: Ако е по своя преценка, той няма да ни кани.

 

По чл. 88:Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

Л. Милков: Този текст винаги го е имало.

Ив. Вълчев: Предложението ни е да отпадне.

И. Иванова: Не сме съгласни да отпадне.

Ан. Влъчкова: Предлагаме допълващ текст: „по искане на Синдикатите, работодателят може да поеме разходите….”

 

Ив. Вълчев: Да се допълни, че разходите може да се поемат от работодателя, като размерът им предварително се съгласува.

 

По чл. 92, ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

 

Ив. Вълчев: Остава спорен размерът на защитата – вие искате 12 месеца, ние предлагаме 6 месеца , както е по КТ.

 

По чл. 100, тире 4: Страните решиха: Обсъжданията да продължат на следващото заседание.

Ив. Вълчев: Спорът е за Пътнически превози. За Холдинга и Товарни превози е прието до края на съответната година.

Г. Владимирова: Заради срока е в разногласие. Картите се издават всяка година.

Ан. Влъчкова: Работодателят няма как да влияе на процеса на приватизация, тъй като той се движи от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол.

Д. Златкова: Ако нещата се изиграят добре, преминаването е по чл. 123 с правата по КТД.

Ив. Вълчев: Не зная дали при смесените дружества се запазват правата за пътуване.

Ан. Влъчкова: Не може, г-н Вълчев, друг приватизира, приватизацията не трябва да стои в текста. Работодателят не е страна в приватизационния договор и не може да включва клаузи в него.

Ив. Вълчев: Когато го приехме, казахме, че няма да има приватизация.

Ан. Влъчкова: Не е ясно какво съдържание се влага в израза „смесени дружества”. Такива дружества могат да се създадат по реда на Закона за задълженията и договорите, като граждански дружества. Същевременно е възможно две или повече лица да създадат ново дружество по реда на Търговския закон, включително и чрез преобразуване. Поради това е от значение как ще бъде създадено съответното смесено дружество, каква правна форма ще бъде използвана за това, за да може да се каже дали текста на чл.100 е изпълним от страните по КТД.

Ст. Пирков: Как сте прехвърлили към Тип топ куриер?

Ан. Влъчкова: Не зная, да кажат Пътнически превози.

Л. Милков: 49/51 как е смесено дружество?

Ан. Влъчкова: Всяка от страните участва в капитала с пари, а не прехвърля дейност, включително и материални активи. Ако се преобразува чрез отделяне тогава може да се говори за приложението на чл.123, ал.1, т.7 от КТ и при преминаването работниците и служителите запазват всичките си придобивки. Считам, че текстът трябва да се преработи, за да има правна логика.

 

Срещата приключи в 16.40 часа


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *