ПРОТОКОЛ – 19

ПРОТОКОЛ № 19

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 30.01.2014 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе деветнадесетото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г.;19/17.10.2013 г./изм. и доп. със Заповед № 42/16.01.2014 г./

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Анелия Влъчкова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Румен  Василев, Вероника Кузманова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Оля Георгиева, Ренета Александрова, Румяна Христова, Гергина Владимирова
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Ивайло Пенчев, Стойчо Кръстев
  СТСБ                                              Сашо Алексов, Надежда Станева, Пламена Желязкова
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров, Димитър Димитров; Георги Манолов, Борислав Илиев, Любомир Сандов  – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

По време на заседанието страните продължиха обсъждането на текстовете от проекта на КТД-2013 г., по които не е постигнато съгласие.

 

По чл. 100, тире 4: Страните решиха: Остава в разногласие за „Холдинг БДЖ” и „БДЖ-Пътнически превози”. За ТП е прието

 

Ан. Влъчкова: Доколко работодателят може да се намесва в приватизацията и смесени дружества?

В. Димитров: Вие предложихте да отпадне.

Ан. Влъчкова: Синдикатите участват, но работодателят не взема никакво участие в приватизационната процедура. Как тогава ще изпълни задължението си по чл.100? А за смесените дружества – такива може да се създадат по реда на Закона за задълженията и договорите или по реда на Търговския закон. Кои са смесените дружества, които има предвид в чл.100?

Ст. Кръстев: Има се предвид по чл. 123, по т. 6 и 7.

Л. Милков: Да отпадне ли предлагате?

Ан. Влъчкова: Да.

Л. Милков: С Товарни превози попаднахме в такава ситуация. Нека работодателят има ангажимент.

И. Иванова: Винаги го е имало.

Ст. Кръстев: Т. 6 е категорична. Смяна на собственика ……

Р. Христова: Или да препраща към чл. 123. Няма смисъл от свободни съчинения.

Ив. Вълчев: В Товарни превози е приет, защото приватизацията е спряна.

Ст. Кръстев: Може да се редактира текста, например: „Страните се договориха при смяна на собственика на предприятието или обособена част от него да преговарят относно възможностите за включване в договорите на:…..”

Р. Христова: Да приемем предложението на Кръстев.

Ст. Кръстев: Да остане в разногласие.

Р. Христова: Ще останете с управителите, по-добре е тук да го приемем.

С. Алексов: Не съм съгласен договорени текстове да се променят с промяната на преговарящите.

Л. Милков: Остава в разногласие.

 

По §1, ал. 2:Страните решиха: Остава в разногласие за трите дружества.

 

Ст. Пирков: Законът за железопътния транспорт е и за ЖИ и за БДЖ.

Ан. Влъчкова: Да запишем и БЖК и останалите превозвачи по тази логика.

Ив. Вълчев: Ние казахме, че ако НК „ЖИ” приемат, ще приемем и ние, но преди това не можем, защото не сме сигурни, че те след това ще включат подобен текст.

С. Алексов: И притесненията на ЖИ са същите.

Ив. Вълчев: Ще се съглася да отпадне „до 31.12.2004 г.”, ако и там отпадне.

Ст. Пирков: Това касае трудовият стаж и професионален опит в жп транспорта. Да се признава поне в публичните дружество.

Ив. Вълчев: Затова сме приели НК „ЖИ”, а не ДП „НКЖИ”.

Ст. Кръстев: Говорим за система на железопътния транспорт. Съгласно Наредба 50 е /не е системата на БДЖ.

Ан. Влъчкова: Това определение, което искаме да дадем, с кои текстове кореспондира?

Ив. Вълчев: С обезщетенията.

Ан. Влъчкова: Явно не с всички, защото изброяването в чл.36, ал.2 от КТД е изчерпателно?

Ст. Кръстев: Трябва да знаем кой е работодател.

Ан. Влъчкова: Трябва да се запише „жп транспорта по смисъла на еди кой си член”. От „БДЖ” ЕАД се създават чрез отделяне три дружества, след това едно от тях се влива. Всички тези промени са по чл. 123. За НК „ЖИ” е приета датата – 31.12.2004 г., защото след тази дата разделянето между БДЖ и НК ЖИ е окончателно приключило. Напускането от НК „ЖИ” и назначаването в БДЖ е прекратяване на едно и създаването на ново трудово правоотношение, поради което не можем да се съгласим стажът в НК „ЖИ” да се зачита заедно с този в БДЖ.

Ив. Пенчев: ЖИ го  приема, ако и вие го приемете.

Ст. Кръстев: Спорът е отдавна – кой е работодател? Стеснително тълкуване…Чрез наредбата имаше тълкуване на целия сектор…След като имаме система, защо се притеснявате?

По смисъла на чл. 222, ал. 3 ще са отделни работодатели.

Ан. Влъчкова: В чл. 36, ал.2 от КТД сте го разписали различно. Ако боравим  със системата на жп транспорта, трябва да го определим в  §1, ал. 2 от КТД. Ако ще боравим с различна терминология, ще се изброява навсякъде.

Ст. Пирков: Предлагам да се уеднаквят текстовете, да не се изброяват в различни членове.

Ст. Кръстев: Те точно това не искат. Ние говорим да разграничим стажа. Едно е работодател, друго е трудовият стаж, който се признава за различни плащания. Аз твърдя, че стажът преди 2007 г. не може да се преразглежда.

Ан. Влъчкова: В чл. 36, ал. 1 от КТД пише „в железопътния транспорт”, няма изброяване на работодателите. Определението ще влезе и тук. В ал. 2 има изброяване на работодателите, а в ал. 1 няма. „Трудов стаж в системата на жп транспорт” го има и на други места.

Ст. Кръстев: Вие не сте съгласни с това.

Ан. Влъчкова: Съгласна съм с това, което беше в КТД/2011 г. Ако „система на жп транспорта” е само за трудовия стаж, изрично трябва да се спомене, че е по смисъла на члена за трудов стаж и професионален опит.

Ив. Вълчев: В чл. 36, ал. 1 говорим за 7 и 5 години, затова не са изброени изчерпателно.

Л. Милков: Не са чак толкова много случаи.

Ив. Вълчев: Вие искате да отпадне за ЖИ текста до 31.12.2004 г., но там тепърва сте в началото на преговорите. Не знаем какво ще стане.

Ст. Пирков: Да запишем навсякъде жп транспорт и в §1, ал. 2 да дадем определение с включена и ЖИ.

Ив. Вълчев: Остава ли  предложението ви с ЖИ, ако те приемат да включат БДЖ?

Ст. Пирков: Какво пречи да направим нещо добро, като тук приемем?

Ив. Вълчев: Да уточним кое е в разногласие. Дали само думите НК „ЖИ” или тяхното предложение от  ал. 2 от проекта?

М. Арсова: Ал. 2 остава в разногласие.

 

По §1, ал. 4:Страните решиха: За „Холдинг БДЖ” отпадат думите „клас майстор в професията”. За „БДЖ-Товарни превози” думите „клас майстор в професията” се заменят с „допълнителното възнаграждение по чл. 31, т.13”. За „БДЖ-Пътнически превози” нощният труд и „Майстор в професията” остава в разногласие.

М. Арсова: В разногласие е за „майстор в професията” и за нощния труд.

Ив. Вълчев: Ние не сме съгласни, защото не прилагаме такова допълнително възнаграждение. Съгласете се и за Холдинга да отпадне, защото там също няма.

Л. Милков: Приемам да отпадне за Холдинга „майстор в професията”.

Ст. Пирков: Съгласен съм да отпадне за Холдинга.

Г. Манолов: За Товарни  превози?

Ив. Вълчев: То е в основната заплата. По 10 лв. е влязло в основната заплата.

Г. Манолов: Това значи машинист със 7-8 квалификации да има заплата 700 лв.

Ив. Вълчев: Не, по 10 лв. допълнително възнаграждение за всяка серия.

Г. Манолов: Вместо клас-квалификацията, да сложим 10-те лв. за серия.

Ив. Вълчев: Ние приемаме да влезе допълнителното възнаграждение по чл. 31, т.13 за възнаграждение с постоянен характер. Не съм дал нищо ново.

Р. Александрова: В момента не е така. 

О. Георгиева: След като в Товарни  превози дават по 10 лв. за серия, какво пречи?

Р. Александрова: За Пътнически превози нощният труд и „Майстор в професията” е в разногласие. Ал. 4 остава в разногласие.

Ив. Пенчев: Имаме принципно съгласие от Управителя и безпринципно несъгласие от преговарящите.

Ек Стоянова: Искаме да си направим анализ за колко пари става въпрос.

М. Арсова: Ще насрочим следващо заседание и ще ви съобщим.

 

 

По Приложение 1 и 1а:

 

Ст. Кръстев: Оставяме в момента вноската в разногласие, ще се реши на друго ниво.

Ан. Влъчкова: Не мога да кажа каква сума, трябва да е само икономически обоснована.

 

Страните решиха: След подписване на протоколите всяко дружество да изготви окончателен вариант на КТД с разногласията. Същите да са налични при следващата среща на Ръководството със Синдикатите.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *