ПРОТОКОЛ – 3

ПРОТОКОЛ № 3

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

Днес, 30.10.2013 г. от 13.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе третото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Димитър Михайлов, Анелия Влъчкова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова, Румен Василев и Евгени Стефанов-експерти
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Галина Мирчева, Оля Георгиева, Гергина Владимирова-експерт
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Цонко Господинов, Йордан Стефанов, Стойчо Кръстев, Петър Бунев – след 16 часа
  СТСБ                      Надежда Станева, Георги Георгиев, Даниела Златкова-експерт
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов, Петър Петров 
  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Димитър Димитров, Валери Димитров, Георги Манолов – СЛПБ 

Секретар на заседанието: Славка Иванова   

 

В началото на заседанието, съгласно решенията от първото заседание двете страни  внесоха следните документи:

Работодателите предоставиха на Синдикатите:

 1. Протокол от проведеното на 25.09.2013 г. Събрание на пълномощниците на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
  1. Отчет за основните обемни и икономически показатели в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 9-те месеца на 2013 г.;
  2. Справка за работната сила в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2012 г. и 9-те месеца на 2013 г.;
  3. Анализ на състоянието на безопасността на труда в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2012 г.;
  4. Справка за предоставеното работно облекло в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2012 г.;

 

 

 1. Анализ за дейността на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за деветте месеца на 2013 г. Ив. Вълчев информира Синдикатите, че в предоставения материал има информация, която представлява търговска тайна и им се предоставя с изискване за поверителност.
 2. Проект за протокол от заседанието на 23.10.2013 г., който страните подписаха след запознаване със съдържанието му.

 

След предоставяне на горните документи, работната група продължи обсъждането на текстовете от проекта за КТД – 2013 г.

По чл. 18: 

 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ст. Кръстев: Става въпрос за информация, която излиза извън изискваната, за да може да се вземе отношение от страна на Синдикатите, с или без изискване за поверителност.

Ив. Вълчев: Предлагам да остане текста до думата „развитие”, след която да се сложи точка. Разписанията на длъжностите са фирмена тайна, никога не са предоставяни, само е позволявано да се правят конкретни справки. Към настоящия момент е налице изискване разписанията на длъжностите, както и промените им да минават през Съвета на директорите.  В началото на годината не можем да кажем какви промени ще правим до края на годината. Ако се налага да извършваме масови уволнения, има законов ред, по който ще бъдете уведомявани.

Р. Василев: Предлагам да отпаднат думите „В началото на всяка година”.

Ан. Влъчкова: Това е обобщена информация, без имена. Когато се предоставя информация, значи тя е необходима. Изискване за такава информация има в чл. 130б,в и г.

Ст. Кръстев: Но съдържа длъжностите, те са сходни в дружествата.

Д. Златкова: Ако има планове, защо да не ни предоставите информация?

Ан. Влъчкова: Искането не е мотивирано.

Ив. Вълчев: Работодателят има задължение да предоставя информация на представителите по чл. 7а от КТ. Вече обсъждахме и имаме запис в протокола, че ще има избор на представители по чл. 7 и 7а и КУТ. Тук ни задължавате да предоставяме информация на вас, а не на тях.

Ц. Господинов: Г-н Вълчев, а знаете ли как са избрани тези представители?

Й. Стефанов: Има задължение за информация при промяна на работодателя.

Ст. Пирков: Става въпрос за прозрачност и по-голяма информираност, с което се постига по-голяма съпричастност на работниците и служителите за по-качествено изпълнение на поставените от ръководството задачи.

Д. Златкова: Промените се планират дългосрочно и искаме да ни бъде предоставена информация. Всичко друго е екстремни действия. С този текст имаме предвид, че е добре да се планира, хубаво е компанията да се управлява дългосрочно.

Ив. Вълчев: Този текст е открит опит за изземване на управленски правомощия. „БДЖ-Товарни превози” ЕООД работи по договори с клиенти, работи в конкурентна среда. Към настоящия момент пазарният дял спада от 78 на 54 %, зависими сме от състоянието на пазара, губим клиенти по различни причини.

Л. Милков: Текстът може да претърпи редакция. Целта ни не е да неглижираме представителите по чл. 7 и 7а. Аз не съм наясно какво съществува в двете дружества, какви са заплатите и колко са раздадените персонални заплати. Имаме право да обясняваме това на членовете си. Не виждам нищо лошо в това, да имаме тази информация, за да обясним на членовете си, че те трябва да повишат квалификацията си, за да получат по-голяма заплата.

Д. Димитров: Г-н Вълчев, предлагате текстът да приключи след думата „развитие”. Но след това има текст и за възможностите за преквалификация. Искаме да знаем, имате ли намерение да извършвате преквалификация?

Ив. Вълчев: Това е казано в текста за трудовата заетост.

По текста на тире второ от ал. 2 М. Арсова, Ив. Вълчев и Г. Мирчева заявиха, че текстът остава в разногласие.

П. Митов: Какво пречи да се даде информация от разписанието на длъжностите, за да се знае какви са длъжностите  и колко персонал е предвиден за тях?

Е. Стефанов: Това може да се даде конкретно, а не да се дава разписанието на длъжностите.

Ив. Вълчев: Нищо не ни задължава да предоставяме разписанието на длъжностите.

Й. Стефанов: А как сме го получавали до 2009 г.?

Ц. Господинов: Искаме да знаем перспективите за развитие, числеността на персонала.

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(3) Работодателят информира Синдикатите всяко тримесечие за изпълнението на  съответния бизнес план, както и за настъпили съществени промени в него.”

 

Ал. 4: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

„(4) При предстояща промяна на работодателя по чл.123, 123а от КТ, при съществени изменения в дейността, икономическото състояние и организацията на труда в предприятието, засягащи въпроси, предмет на настоящия договор, Работодателят се задължава да информира синдикатите за своите намерения не по – късно от 70 дни преди извършването на промяната.”

 

По чл. 19:

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(1) Четири месеца преди изтичане срока на действие на КТД с оглед разработване проекта на следващия, Работодателят предоставя информация за:

– финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива;

– достигнатата БРЗ общо и по групи персонал, движението й през периода, перспективи;

– процент на разходите за труд в общите разходи на предприятието към момента и в предхождащите 2 години;

– производителността на труда за същия период, виждания и мерки за подобряване;

– образователна, възрастова и териториална структура на работната сила, перспективи;

– Изпълнение на Програмата за подобряване условията на труд и анализ на здравното състояние от Службата по трудова медицина.

– достигнатото ниво на снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.;

– състояние на социално-битовото обслужване;

– анализ за използването на почивните бази – само за „Холдинг БДЖ” ЕАД.

– анализ за изпълнението на действащия КТД;

– друга информация, която е от значение за разработването на проекта – след конкретно искане на синдикатите.”

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта от „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД не прие текста.

«2) Синдикатите предоставят при поискване от Работодателя, информация за действителния брой на членовете си.”

Г. Мирчева: Предлагам да приемем следния текст: „Синдикатите са длъжни при поискване от Работодателя, да предоставят информация за структурите си и броя на членовете си.”

 

Ст. Пирков: Няма ли да ни предоставите Приложение 2 в сегашния му вид?

Ив. Вълчев: Този въпрос е коментиран на първото заседание, Петър Бунев е предложил, но няма поет ангажимент от страна на Работодателите.

Д. Димитров: Тогава да влезем в полемика за неприсъединилите се към КТД, кои ползват правата по КТД?

Г. Мирчева: На предишните заседания отказахме да има текст за присъединителна вноска и обяснихме какви ще бъдат последиците от това.

И. Иванова: И какви ще са последиците?

Г. Мирчева: Последиците за неизпълнение на решение на съда? Акт за работодателя.

 

По чл. 20:

 

Ал. 1, 2 и 3: Страните решиха: Остават в разногласие по целия текст, но независимо от разногласието по текста страните се съгласиха да се замени думата „предприятието”с „Дружеството” в ал. 1 и ал. 3.

        

Ив. Вълчев: На практика вие предлагате да въведем нова организация за образуване на работната заплата в дружествата. Досегашната система беше на база на Система за оценка на длъжностите и работните места, изготвена през 2007 г. и внедрена в КТД. През изминалите 5 години тя не беше обвързана с минималната работна заплата за страната и с процента на инфлация и с автоматично индексиране на заплатите при промяна на минималната работна заплата за страната. Предложението ви е за изцяло нов метод, който скоро няма да може да бъде разработен и представен. Нашето виждане е, да продължим по системата за оценка, да я надградим и допълним с новите длъжности и едва тогава да приложим чл.20 за индексацията. Чл. 20 в сегашния му вид е изцяло неприемлив за нас, предлагам да остане редакцията на сегашния чл. 18 от КТД на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. На следващото заседание ще ви предоставим Приложение 2 така, както сме го заварили от колегите ни. Ще съдържа информацията за длъжностите и основните заплати за тях, в сила от 01.11.2012 г. Тогава от страна на работодателя е изготвен нов вид на Приложение 2 в дружеството. Премахнати са някои длъжности, напр. „ръководител сектор”, въведени са и комбинирани длъжности. Идеята е била за бонусна система, както и да се насърчават хората да повишават квалификацията си, за което да получават по-високо възнаграждение. Разликите в брутните заплати не са толкова големи. Предлагам да приемем следния текст: „Минималната заплата за Дружеството е минималната заплата по Приложение № 2 към 01.11.2012 г.” Основните заплати да са по същото приложение. Това да е по чл.20 като изходно ниво, от което стартираме. Сегашният чл. 20 да е предишният текст на чл. 18 от КТД 2011 г.

Л. Милков: Какво е състоянието към 01.10.2013 г., тъй като сте утвърдили нови разписания на длъжностите?

Ив. Вълчев: Разписанията са утвърдени от 09.10.2013 г. Не сме увеличавали заплати, а сме утвърдили достигнатите нива.

Л. Милков: Нали ще допълните информацията с броя на персоналните заплати?

Ив. Вълчев: Тази информация е предоставена на Изпълнителния директор. Искам да ви информирам, че директорите на ПТП нямат правата да дават персонални заплати, а само дават предложения до Управителя.

Г. Мирчева: Разработването на нова система ще отнеме месеци и ще се отрази на срока за подписване на КТД. Предлагам да приемем текста от чл. 18 на действащия КТД, като се добави „в зависимост от финансовото състояние на дружеството”.

М. Арсова: В холдинга няма друго, освен Приложение 2 и 2а от 2009 г. Но няма КТД. Предлагам това да остане в разногласие, докато не се видят финансово-икономическите резултати.

П. Митов: Предлагам да договорим към чл. 20, на служители, на които им остава 1 година до пенсиониране да се увеличи основната заплата.

Г. Мирчева: Това го има по-нататък в проекта, предлагам да го коментираме като стигнем до конкректния член.

Л. Милков: Ясно е, че има разногласие. Но ще представите ли Приложение 2? Към момента на сключване на КТД няма както експерт, така и други длъжности. Ще ни предоставите ли приложението?

Г. Мирчева: Като номенклатура длъжността „Експерт” не фигурира в Приложение 2, тъй като в него фигурират само длъжностите от поделенията. Но има разработена карта за оценка за длъжността „Експерт”.

Л. Милков: Номенклатурата на длъжностите е неразделна част от КТД. Нека не работим на тъмно. Зная за много изкривявания, време е да се върнем към някоя система. Вие я прилагате едностранно. От септември имате промени в длъжностите, без това да е консултирано. Както и за индивидуалните работни заплати. След 05.09 имате ли ограничения за индивидуалните работни заплати? След 01.10 давани ли са индивидуални заплати?

Г. Мирчева: Защо пък точно от 05.09? Нямам информация оттогава…

 

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ив. Вълчев: За ал. 4 – според мен трябва да е в друг член, препраща към персоналните заплати. Допълнително ще го коментираме.

 

Ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ив. Вълчев: Предлагам: „може да се индексират във връзка с производителността на труда и финансовите възможности на Дружеството.” Предложението е консултирано само с финансовия директор на този етап.

 

По чл. 21: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

 

       „(1) Страните съвместно обсъждат Правила за работната заплата.

(2)                   С Правилата за работната заплата се определят редът и начинът за образуване на средствата за работна заплата на Дружеството и поделенията му, механизмът за образуване и промяна на индивидуалните брутни заплати и други въпроси по  заплащането на труда.”

 

По чл. 22:

 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(1) По-големи размери на основните заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните се отразяват в индивидуалните трудови договори служебно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите.”

 

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Мисля, че тук се презастраховате, ако някой попадне под праговете. Предлагам да отпадне.

 

По чл. 23:Страните решиха: Остава в разногласие.

Г. Мирчева: Предлагам да остане чл. 23 от действащия КТД на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с приложенията и размерите – „За всеки отработен нощен час или част от него, се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в процент от основната часова заплата по трудов договор, както следва:

– 53 % за длъжностите „Машинист, локомотивен….”;

– за длъжностите, определени в списък – Приложение 3, неразделна част от КТД 2011 г – 42 %;

– за всички останали длъжности – 37 %.

Ив. Вълчев: Предлагам да договорим текста на чл. 23 от досегашния КТД на Товарни превози: „За всеки отработен нощен час се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в процент от основната базова часова заплата по трудов договор, както следва:

       – за длъжностите „Машинист, локомотивен” и Помощник-машинист, локомотивен” – 53 %;

–      за длъжностите по списък съгласно Приложение № 3 – 42 %;

– за всички останали длъжности – 37%;

       – при отстраняване на последствията от тежки, средни и леки произшествия – 52%.”

Сл. Иванова: Последното изречение от текста на проекта няма връзка.

Л. Милков: Да, така е, вероятно е грешка. Съгласни сме да не се обсъжда по-нататък.

 

По чл. 24: 

 

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Г. Мирчева: Предлагам да се запази текстът от чл. 23, ал. 3 от КТД – 2011 г. на „БДЖ – Пътнически превози” – 25 % за дежурството в резерв по график и за пътуването без служба. Защо не фигурира вече Наредба № 50 в предложенията по текста? Второто изречение от чл. 24, ал. 1 по предложения проект, да приеме вида „Длъжностите, които са задължени да дават дежурства в резерв по график или пътуване без служба, се определят от работодателя”, както е в досегашния КТД.

Г. Владимирова: Ние нямаме длъжности по Наредба №2, както и утвърден списък.

Ив. Вълчев: Записът е нищожен, не може да породи правни действия, ако е одобрен от ЦССС. Предлагам: Списъкът се изготвя съвместно от Работодателя  и Синдикатите и се утвърждава от МТСП.

Ст. Кръстев: Страните могат да договарят всичко, което не им е забранено.

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта от „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, а „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД остават в разногласие.

Г. Мирчева: Този текст от наша страна не се приема. Какво значи „ефективно?” По чл. 23 ние имахме възражения относно предложените размери, така че няма как да приемем изплащане на допълнително възнаграждение съобразно предложените размери в този член!

 

„(2) Когато през нощната смяна работниците от предходната алинея работят ефективно, допълнителното им възнаграждение за това време се изплаща по размерите на Чл. 23.”

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Знаете как се заплаща престоя.

Л. Милков: Идеята е, като почива 3 часа в Бургас, това време да е заплатено.

Г. Мирчева: От страна на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, предлагам този текст да отпадне.

 

По чл. 25:

 

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие. Синдикатите приеха само предложението на Ан. Влъчкова думата „поделението” да се замени с „предприятието”

Ив. Вълчев: Предлагам чл. 25 да отпадне, по наредбата е 25 %. Като организация на работа не се прилага. А в Пътнически превози да остане в разногласие.     

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

 

По чл. 26:Страните решиха: Остава в разногласие само процента и „брутното”.

Приема се текста от проекта:

       „За работа през дните на официални празници, на работника или служителя се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 120% от размера на брутното трудово възнаграждение.”

Ив. Вълчев: Предлагаме досегашния процент – 110 % да бъде от основното възнаграждение.

 

По чл. 27:

Ал. 1: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(1)Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

             а) 60% за работа през работни дни;

             б) 90% за работа през почивни дни;

             в) 110% за работа през дните на официални празници;

             г) 75% за работа при сумирано изчисляване на работното време.”

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Зависими сме от състоянието на техниката. Не се спекулира с чл. 14, но когато се налага при аварии и бедствия се прилага. Но не приемаме да се заплаща като извънреден труд. Прилага се тримесечно сумирано изчисляване на работното време. А и ВАС се произнесе по искането за чл. 14.

Ст. Кръстев: Наредба 50 не може да противоречи на Кодекса на труда.

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ал. 5 и 6: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Защо Синдикатите не искат съставяне на актове от Инспекция по труда?

П. Бунев: Защото считаме, че е по-добре вместо Работодателят да плаща актовете, парите да се дадат на хората. Но тук става рецидив. Имате щатни бройки, а не назначавате хора. Вече имате натрупани над 150 часа. Назначете хора. Тази точка е за превенция. Не го допускайте и няма да плащате.

 

Ал. 7: Страните решиха: Остава в разногласие.

Работодателите  предлагат да отпадне.

 

По чл. 28:

Ал. 1: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

       „(2) Ръководителите, които виновно допускат едновременно не осигуряване на норма работно време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност носят отговорност съгласно действащото законодателство.”

 

По чл. 29:

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие само процента. Приема се текста от проекта:

       „(1) На работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1.3% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.”

Ив. Вълчев: Предлагаме да остане досегашният размер – 1 %.

      

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Приемаме второ и трето тире, но първото не приемаме. Можем да предложим само „Целият трудов стаж, придобит преди 01.07.2007 г. в системата на жп транспорта”, като се обединят първо и второ тире.

Г. Мирчева: Имаме ВПРЗ и Списък на длъжностите със сходен характер към него. Не сте възразили при приемането му.

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие само второто изречение, във връзка с решението на въпроса за Комисията по чл. 7. Приема се текста от проекта на първото изречение.

       „(3) За работа в предприятия извън ж.п.транспорта след 01.07.2007г преценката и зачитането на стаж по смисъла на Чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета – ПМС №94 от 17.01.2007г. се извършва от работодателя.”

 

Ал. 4: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

       „(4)     Допълнителното възнаграждение по този член, се заплаща по ред и начин  определен във Вътрешни правила за работна заплата на Дружеството.”

 

 

 

Страните решиха следващото заседание да се проведе на 06.11.2013 г. от 10.00 часа.

Заседанието приключи в 16.30 часа.

 

 

СИНДИКАТИ:                           РАБОТОДАТЕЛИ:

        

СЖБ:    …………………………………………………..(инж. Любомир Милков)

 

СТСБ:

 

…………………………………………………..

(Надежда Станева)

 

 

НЖС “ПОДКРЕПА”:

 

 …………………………………………………..

(Стефан Пирков)

 

ФТР “ПОДКРЕПА”:

 

………………………………………………….

(Искра Иванова)

 

„ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД: …………………………………………………………(Моника Арсова)

 

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Иван Вълчев)

 

 „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Екатерина Стоянова)

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *