ПРОТОКОЛ – 4

ПРОТОКОЛ № 4

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

Днес, 06.11.2013 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе четвъртото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Димитър Михайлов, Анелия Влъчкова – до 12 часа
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Александър Митрев, Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова, Румен Василев – експерт
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Галина Мирчева, Оля Георгиева, Снежана Василева-експерт,  Грета Александрова – експерт, след 13 часа
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Йордан Стефанов, Стойчо Кръстев
  СТСБ                      Сашо Алексов, Надежда Станева, Пламена Желязкова, Милена Тачинова – експерт
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов, Петър Петров

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Димитър Димитров, Валери Димитров, Георги Манолов, Борислав Илиев – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова   

 

В началото на заседанието, съгласно решенията и поетите ангажименти от предходните заседания от страна на работодателите  бяха предоставени на Синдикатите следните документи:

1. Иван Вълчев предостави на Синдикатите Унифицирана номенклатура на длъжностите от Разписание на длъжностите и основните заплати за тях на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в сила от 01.10.2013 г. за Централно управление и в сила от 09.10.2013 г. за поделенията;

2. Проект за протокол от заседанието на 23.10.2013 г., който страните подписаха след запознаване със съдържанието му.

 

Л. Милков: До момента отчитаме, че преговорите се разтеглят във времето, 70 % от обсъдените текстове са в разногласие. Поради това предлагам занапред работната група да заседава два пъти седмично.

Ст. Пирков: Предлагам да се работи в сряда и четвъртък.

В. Димитров: Има запис в Протокол 1 от 13.11.2013 г. да се провеждат по 2 заседания седмично.

След обсъжданията, страните решиха следващите заседания да се проведат на 13.11.2013 г. от 13.00 часа и на 14.11.2013 от 10.00 часа.

 

Ив. Вълчев: Предоставихме ви достигнатото равнище на образуването на работната заплата по системата за оценка. Дали сме ви номенклатурата на длъжностите в Централно управление на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и в поделенията на дружеството. Ще видите, че има различни диапазони за една и съща длъжност, в зависимост от това дали е в ЦУ или в поделенията.

Ст. Пирков: Средната работна заплата за групата преди 5 години е била около 711 лв. Инфлацията за тези 5 години е 31 %. Персоналът е намалял от 18000 на 10400 бр.

Ив. Вълчев: А приходите?

Ст. Пирков: Синдикатите не влияят върху приходите. Чуваме, че приходите нарастват, надяваме се да стимулирате хората, за да ги мотивирате.

Ал. Митрев: Натоварването в момента е добро, но два месеца не могат да компенсират 10. „БДЖ-Товарни превози” ЕООД отчита загуба.

Ив. Вълчев:  Спомняте си, че г-н Друмев каза на първото заседание, че очакваме една операция към НК „ЖИ” за две мостчета, за да излезем на счетоводна печалба.

Ал. Митрев: Печалбата е относително понятие. След тази операция, счетоводно ще излезем на печалба. Но има печалба от дейности и обща печалба. Но поне ще изглежда добре. Надявам се, че сте се запознали с действителността.

Ст. Пирков: Казват, че заплатите на ръководния персонал са обвързани с минималната работна заплата.

Ив. Вълчев:  В Товарни превози категорично не са, включително и за директорите и за ръководителите отдели. Към момента механизмът от 2008 г. не функционира.

Ал. Митрев: В Товарни превози механизмът не е такъв, може и да се види.

В. Димитров: Каква е разликата във философията на двата договора – този от 2009 г. и сегашния?

Ст. Пирков: При други хора през 2007 г. бяхме постигнали добър консенсус, в рамките на него трябва да постигнем развитие.

Ив. Вълчев:  Евентуално след 01.01.2014 г. може да обсъждаме за някакъв процент индексация или увеличаване на доходите, обвързано с производителността на труда и финансовите резултати на дружеството. Вече сме обсъждали това.

 

След тези коментари работната група продължи обсъждането на текстовете от проекта за КТД – 2013 г.

 

По чл. 30: 

 

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие. Независимо от разногласието, страните се съгласиха думите „Производствена единица” да се заменят с „бригада”.

Ив. Вълчев: За Товарни превози приемаме за ръководство на бригада и стажанти. Не приемаме за новопостъпили и преназначени, те ще навлизат сами в работата. Да не се увеличава процентът, сегашният е 10 %.

В. Димитров: 10 %, а не до 10?

Ив. Вълчев: Да, твърдо 10 %.

Й. Стефанов: В БДЖ-Пътнически превози има ли подписани ВПРЗ, г-жо Мирчева и какво пише в тях?

Г. Мирчева: Да, има и записът е до 10 % според броя на хората.

Ив. Вълчев: Ние нямаме ВПРЗ.

М. Арсова: За холдинга предлагам да остане само за стажанти. Засега да остане в разногласие целият член.

Ив. Вълчев: Предложението ни е: За Пътнически превози остава записът от ВПРЗ, за Товарни превози – за ръководство на бригада и стажанти -10 %, за Холдинга – само за времето за обучение на стажанти, но стои в разногласие, за да се уточни процента. В Холдинга ще бъде и ЦПО, където ще се използва този текст от КТД. ЦПО прави курсовете и обучаваните ходят на стаж. Ние харчим средства за работна заплата, за да ги обучаваме, т.е. правим разходи. Хубаво е да остане текстът за стажантите в КТД на Холдинга и след това да се прави счетоводно прихващане. Това важи още повече за платените курсове, защото ние плащаме разходите по практическото обучение, а ЦПО калкулира голяма печалба.

Л. Милков: Ако запишем до 20 %, решаваме въпроса на всички дружества и си остава записаното в ПРЗ на Пътнически превози”.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД не възразявам да приемем „до 20 по ред и начин, определен в ПРЗ.”

М. Арсова: „Холдинг БДЖ” ЕАД остава в разногласие.

Г. Мирчева: За последен път през месец юли, тази година правихме договаряне с допълнителни споразумения и ВПРЗ. Там са постигнати договорености, които са актуални и трябва да останат.

В. Димитров: Може ли да се договаряме различно по отделните текстове в различните дружество.

 

Ал. 2: Страните решиха: Текстът на ал. 2 отпада за „Холдинг „БДЖ” ЕАД, приема се за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и остава в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Г. Мирчева: Предлагаме този текст да отпадне.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД приемаме тази алинея да я има. В ПРЗ ще се договаряме как, в зависимост от финансовите възможности на дружеството. И управителят Г. Друмев на първата среща каза, че работещите в Илиянци и във Волуяк не могат да получават еднакво.

Г. Мирчева: Ако се добави „в зависимост от финансовите възможности на дружеството” съм съгласна.

Ив. Вълчев: По този начин отлагаме нещата във времето, но отваряме вратичка.

Л. Милков: Вместо да се измислят награди, по-добре е да се създаде допълнително възнаграждение за интензивност.

Г. Мирчева: ВПРЗ се обсъждат с вас и там трябва да се запише „в зависимост от финансовите възможности на дружеството”.

Ст. Кръстев: Това е вид труд, не зависи от финансовото състояние.

М. Арсова: В холдинга няма такива работни места, затова предлагам да отпадне.

Ан. Влъчкова: Може да се приеме текста: „За работа на интензивни работни места може да се заплаща….”, за да не е задължително.

Г. Мирчева: За „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД оставаме в разногласие.

Л. Милков: Добре, да остане за решение от управителите.

 

Ст. Пирков: В Протокол № 3 е пропуснат запис за справка за персоналните заплати.

Ив. Вълчев: В чл. 20 на действащия КТД това е отразено. Поименни списъци не можем да ви дадем.

Ст. Пирков: Добре, но можете да ги представите като общ брой  и средства.

 

Ал. 3: Страните решиха: Текстът на ал. 3 отпада за „Холдинг „БДЖ” ЕАД, приема се за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и остава в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Й. Стефанов: В условия на авария работят хора на полето, как ще ги стимулирате?

Г. Манолов: Стига с финансовите резултати, те никога не са били добри.

Ив. Вълчев: Ние нямаме проблем, приемаме го.

М. Арсова: В холдинга няма такива случаи, предлагаме да отпадне.

Г. Мирчева: За „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД оставаме в разногласие.

Л. Милков: Защо?

Г. Мирчева: Искаме да обмислим честотата, с която това може да се случва.

С. Алексов: Какво общо има честотата?

Г. Мирчева: Пак се обвързва с финансовото състояние.

С. Алексов: Като нямате пари, няма да ги плащате.

В. Димитров: Ако аварира локомотив на Товарни превози и го ремонтира екип от Пътнически превози, плащате ли за ремонта на дружеството?

Ст. Пирков: Получавате ли фактура?

Ив. Вълчев: Да, получаваме.

Д. Димитров: Там не се ходи по желание.

 

По чл. 31: 

Т. 1,2,3 и 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Г. Мирчева: В „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предлагаме т. 1 и т. 2, съобразно постигнатите досега договорености, т. 3 и т. 4 предлагаме да отпаднат.

Й. Стефанов: А ревизор-вагоните в Гюргево?

Г. Мирчева: Ако в длъжностната характеристика е записано, че трябва да владее чужд език, означава ли, че трябва да му плащаме?

Й. Стефанов: По ред, определен от страните.

П. Петров: А ако се изисква на 3 години да се явява на изпит?

С. Алексов: Плаща ли се повече на този, който ползва език, отколкото на онзи, който не ползва?

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД приемаме 100 лв. за доктор на науките,  50 лв. за доктор, за завършили следдипломна квалификация 10 лв., а за чужд език предлагаме да отпадне, тъй като международната дейност отива в холдинга. Ако в някоя длъжностна характеристика има изискване за владеене на чужд език, това е изискване и не следва да се заплаща допълнително.

Р. Василев: Тогава за владеене на два езика трябва да се плаща повече.

П. Митов: За т.3 в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД по така направеното предложение сме в разногласие.

Ив. Вълчев: Можем да намерим решение на т. 4, като запишем „по ред, определен от работодателя”.

М. Арсова: За „Холдинг „БДЖ” ЕАД ще консултираме само текста, без цифрите, за 3 и 4 сме в разногласие.

Г. Мирчева: За доктор 50 лв. за следдипломната квалификация и за чужд език да отпаднат. В разногласие сме.

 

Т. 5: Страните решиха: Остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД приема текста, но размерите са в разногласие. За „Холдинг „БДЖ” ЕАД текстът отпада.

 

Г. Мирчева: Приемаме текста, с уговорка за размерите: 6 % за първи клас, 4 % за втори клас и в зависимост от отработеното време.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД предлагаме да отпадне. Нямаме машинисти първи и втори клас. В проекта за КТД е въведена т. 12 – по 10 лв. за всяка придобита допълнителна квалификация. Няма как да приемем и това.

Ст. Кръстев: Остава в разногласие.

М. Арсова: За холдинга е неприложимо, предлагаме да отпадне.

 

Т. 6: Страните решиха: Остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД приема текста. За „Холдинг „БДЖ” ЕАД текстът отпада.

 

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД предлагаме да отпадне.

Г. Манолов: Имате конструктивно пригодени локомотиви за работа с един машинист. Пускате шестици с един човек.

Г. Мирчева: Приемаме тази точка.

М. Арсова: За холдинга е неприложимо, предлагаме да отпадне.

 

 

Т. 7: Страните решиха: „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД приема текста. „БДЖ-Товарни превози” ЕООД приема текста, но е в разногласие за процента, предлага 30 %. За „Холдинг „БДЖ” ЕАД текстът отпада.

М. Арсова: За холдинга е неприложимо, предлагаме да отпадне.

Г. Мирчева: Приемаме тази точка.

Ив. Вълчев: Досега е било 30 %.

Р. Василев: Искате увеличение на основните заплати, допълнителните възнаграждения вървят като процент от тях. Тук още 65 %. Не виждам как ще стане.

Г. Манолов: Но вие икономисвате един човек.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД приемаме текста, но процентът е в разногласие.

 

 

Т. 8: Страните решиха: Остава в разногласие.

М. Арсова: За холдинга предлагам да отпадне.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД също предлагам да отпадне.

Г. Мирчева: Да отпадне тази точка.

Р. Василев: Истината е, че трябва да се закупи нов подвижен състав.

Й. Стефанов: Различни серии се обслужват, едните са по-трудни за обслужване, интензивни не давате…

П. Митов: При работа със старата техника се работи при по-голям риск.

Ив. Вълчев: Целта е да се кандидатства по европейски проекти за нов подвижен състав. Това е техниката, с която се работи.

Ст. Кръстев: Става въпрос за риск за здравето.

 

 

Т. 9: Страните решиха: Текстът да отпадне за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „Холдинг „БДЖ” ЕАД. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД приема текста.  

 

Т. 10: Страните решиха: Текстът да отпадне за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „Холдинг „БДЖ” ЕАД. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД е в разногласие.

Ив. Вълчев: За стар – 20%; за нов-20 %. Какво е това? Т.8 и т.10 са огледални.

Л. Милков: Философията е такава. В специализираното звено във Варна шлосерите бяха с 20 % по-голяма заплата.

Ан. Влъчкова: Но парите идваха по договора със „Сименс”.

Ив. Вълчев: Той вече е изтекъл.

Л. Милков: Хората са си повишили квалификацията и могат да бъдат използвани. За да не ходят мотрисите във Варна. Само трасето е 5000 лв.

Г. Мирчева: Да отпадне тази точка.

Л. Милков: Но тя съществува в действащия КТД.

О. Георгиева: Нашият директор, локомотиви е на мнение, че точката е била за нови мотриси, а сега трябва да отпадне.

 

Т. 11: Страните решиха: Текстът да отпадне за „Холдинг „БДЖ” ЕАД. За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД остава в разногласие. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД приема текста, но остава в разногласие за размера.  

 

М. Арсова: За холдинга предлагам да отпадне.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД също предлагам да отпадне. Ние нямаме големи депа.

Г. Мирчева: Приемаме текста, парите са в разногласие.

Л. Милков: В текста има запис – 30 лв., не са изключени останалите депа. В „БДЖ-Товарни превози” ЕООД основната заплата на депомайстор е 713 лв., а в Пътнически превози – 602 лв.

Р. Василев: Но всички са подали молби.

Л. Милков: Бяха разделени при структурната реформа и са преминали по чл. 123 от КТ, не са подавали молби. Новопостъпилите са малко. За една и съща длъжност, с еднаква отговорност е налице различно заплащане.

Р. Василев: Като искат да имат специалисти, могат да им дадат със 100 лв. повече и си решават проблема.

Д. Димитров: Има депа, които обслужват и Товарни превози и Пътнически превози. Трябва да се направи уеднаквяване.

 

Т. 12: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: На всички не сме съгласни. Предлагам да си остане досегашният запис на чл. 29, ал. 2 от КТД на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

„На работещите на длъжност машинист, локомотивен, машинист-инструктор локомотивен, депомайстор и диспечер локомотивен, се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 10 лв. поотделно за всяко свидетелство за професионално обучение, даващо му право да управлява конкретна серия локомотиви.”

Г. Мирчева: Предлагам редакция на текста: „На всички работници и служители, които притежават и упражняват в дружеството допълнителна правоспособност и квалификация, се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 10 лв.”

М. Арсова: За холдинга предлагам да отпадне.

В. Димитров: В ремонт се използват хора, които имат квалификация за шлосер и заварчик.

О. Георгиева: Също и кранист и компресорист.

Д. Димитров: Машинистите имат допълнителна нова квалификация за извършване на проба на спирачките. Това не е било моя работа преди.

Л. Милков: Ще ползвате по-висококвалифицирани кадри, трябва да решим как да го оформим?

С. Алексов: Те вече работят и придобиват по-висока квалификация.

Н. Станева: В Пловдив има длъжност „оператор на миячна станция”. В нея има кран и оператори. Единият има правоспособност за крана, другият няма. Когато се налага, работи този, който има правоспособност.

Г. Мирчева: Ние казахме притежава и упражнява.

Л. Милков: Неточно е. Упражняват значи постоянно упражняват.

С. Алексов: Съгласен съм да се добави „и да упражняват”.

Г. Мирчева: Предлагам да добавим „за времето, през което упражняват”.

Л. Милков: И в такъв случай колко ще получат?

Г. Манолов: Г-н Вълчев, да се добавят и помощник-машинистите.

Ив. Вълчев: Не съм съгласен.

Л. Милков: Предлагам да се оформи предложението на Товарни превози като т. 13.

Предложението се прие.

 

 

По чл. 32: Страните решиха: Текстът на чл.32 отпада за „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев:  В проекта сменяте досегашната философия на възнаграждението и го обвързвате с минималната работна заплата. Сегашните ставки са 3-4 пъти по-високи от нормативно определените. Предложената философия за вдигане на ставките за пропътуван километър ще доведе за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД до допълнителен разход в размер на 846 хлв. годишно. А за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД ще бъдат повече. Предложението ни е да се запазят сегашните размери, които са по-големи от нормативно определените. Предишното ръководство е имало виждането да бъдат на ниво на нормативните.

Л. Милков: По текстовете имате ли възражения? По цифрите сме в разногласие.

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД по принцип, ако се обвърже с договорените във ВПРЗ размери по ал. 1, а за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД  отпада.

Ив. Вълчев:  В „БДЖ-Товарни превози” ЕООД  няма такива, предлагаме текстът да отпадне.

Г. Мирчева: Текстът в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД  е договорен, приемаме го.

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ан. Влъчкова: А записът по 10 км. в ал. 3? Като казвате „базови” основните заплати ли разбирате?

Л. Милков: Маневрения персонал и машинистите от маневрата не получават километрично и идеята е, за всеки час да получат сума, равняваща се на ставката по 10 км. Да, под „базови” разбираме основните заплати.

Ив. Вълчев:  Предлагаме досегашният чл. 30а, ал. 2 от КТД на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. „(2) За всеки реално отработен и заверен час, през който машинист, локомотивен извършва гарова маневра, се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.25 лв.” Предложението ни е да е само за локомотивния персонал, като се запазят досегашните размери.

Г. Мирчева: Предлагаме да отпадне.

Г. Манолов: За локомотивния персонал, другото в разногласие.

Ст. Пирков: Остава в разногласие. 

 

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Въпросът е решен с междуправителствена спогодба, няма как да променяме.

 

Ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие.

Г. Мирчева: Всичко е свързано с ал. 1, оставаме в разногласие.

Ив. Вълчев: В досегашния запис на чл. 30, ал. 2 има за машинисти и помощник-машинисти, а вие искате и по 1.2. Няма как да стане. Предлагаме досегашния запис на чл. 30, ал. 2 от КТД на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. „(2) На машинисти, локомотивни и помощник-машинисти, локомотивни, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

  1. При обслужване на изолирани локомотиви – 0.0312 лева.
  2. При обслужване на специални, правителствени, експресни, интерсити, УБВ, международни, бързи влакове и ползване на трасе – 0.0343 лева.
  3. При обслужване на пътнически влакове, КПВ и ползване на трасе  – 0.0374 лева.
  4. При обслужване на директни товарни влакове, смесени, работни влакове и ползване на трасе – 0.0405 лева.
  5. При обслужване на локални товарни влакове, помощни локомотиви, маневрени влакове, моторни влекачи и ползване на трасе – 0.0436 лева.

 

По чл. 33: 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(1) Трудовите и другите възнаграждения се изплащат на два пъти в месеца по график, както следва:

       – Аванс –до 15 число на текущия месец;

       – Заплата и другите възнаграждения за предходния месец –до 30-то число на текущия.”

Ал. 2: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(2) Изплащането на командировъчните на работещите в пограничните гари и предоставянето на ваучерите по чл.72, ал. 2, т.1 за предходния месец става до 25 число на текущия.”

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагам да остане принципно в разногласие, докато не решим чл. 72 като пари ли ще бъде. Предлагам да запишем половината от основния отпуск.

 

Ал. 4: Страните решиха: Текстът на ал. 4 отпада.

 

Ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагам текстът да отпадне. Ако я приемем, при липса на средства ще оттеглим съгласието си за 70 % и ще отидем на 60 %.

М. Арсова: Предлагам да отпадне.

Л. Милков: Остава в разногласие.

Ал. 6: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(6) За не спазен срок за изплащане на възнагражденията се счита времето за аванс след 15-то число на месеца, за заплата и другите възнаграждения за предходен месец – след 30-то число, за сумите по алинеи 2 и 3 – след изтичане договорените срокове.”

По чл. 34: 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се текста от проекта. Думата „предприятието” се заменя с „Дружеството”.

„(1) При недостиг на средства в Дружеството и добросъвестно изпълнение на задълженията на работниците и служителите в рамките на графика по чл.33 всеки месец се изплаща сума в размер на 70% от индивидуалното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за Дружеството.”

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(2) Разликата до пълния размер на заработеното трудово и други възнаграждения остава дължима и се изплаща допълнително заедно със законоустановената лихва за просрочени плащания за периода на забавянето.”

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(3) Този извънреден режим на плащане не може да продължава повече от три месеца.”

 

По чл. 35: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Не може да бъркате ЗУКТС с КТ. Това е процедура по друг закон.

 

По чл. 36:  

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст, като размерът остава в разногласие:

„(1) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест по условията на чл. 325, т.9 и чл.327, ал.1 т.1 от КТ работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение, за срок от два месеца, завишено с коефициент 2,5, ако имат прослужени не по-малко от 7 години в железопътния транспорт и през последните 5 години не са получавали обезщетение на същото основание.”

 

Ив. Вълчев: Приемаме комулативно при трудов стаж, не по-малко от 7 години и през последните 5 години да не са получавали обезщетение на същото основание. Случаите не са много, хуманно е.

Гр. Александрова: В „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД коефициентът е 1.25.

Л. Милков: Приемаме над 7 години и коефициентът да остане в разногласие.

 

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Искате да заобиколя КТ и през последните 10 години да призная стаж при 8 работодатели? Многократно сме коментирали кой е работодателят. При нас е Управителят на дружеството, за холдинга – Изпълнителният директор.

С. Алексов: Като е бил в ТПС какво става?

Ив. Вълчев: Това е различно. Когато е преминал по чл. 123 от КТ няма проблем, но който е напуснал от едното дружество и е назначен в другото не е стаж при един работодател.

Л. Милков: Има проблем, когато е с прекратяване и преминаване към друго дружество.

С. Пирков: Да погледнем от юридическа гледна точка- по кои линии кара влака?

Гр. Александрова: Работодател е този, с когото е сключен трудовия договор.

Ив. Вълчев: Спорът е кой е работодател. Предлагам да приемем текста от досегашния КТД и коефициентът да остане в разногласие. „При прекратяване на трудовото правоотношение след като е придобито право на   пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, завишено с коефициент 1.25, ако са  работили 20 години в системата на железопътния транспорт, като последните 10 – при един и същ работодател.”

Л. Милков: Може да махнем НК „БДЖ”, тя е преди повече от 10 години.

Ек. Стоянова: И „НК „ЖИ”, минали са 10 години.

Л. Милков: В преходните и заключителни разпоредби нали даваме тълкуване. При тези структурни реформи имаше движение от Холдинга към дружествата, после ги връщаха обратно.

Г. Мирчева:

Имаме текст в допълнително споразумение, който предлагам да обсъдим във връзка с големия процент младежка безработица:

       „При прекратяване на трудовото правоотношение след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на 8 брутни заплати, ако са работили 20 години в системата на жп транспорта, вкл. последните 10 от трудовия стаж в следните предприятия от системата на БДЖ: „БДЖ” ЕАД, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „ТПС Локомотиви” ЕООД. Трудовият стаж, придобит в което и да е от посочените дружества, се зачита за трудов стаж по смисъла на чл. 222, ал. 3 от КТ. Право на това обезщетение имат подалите заявление за прекратяване на трудовото правоотношение до 1 месец след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; в противен случай да важи размерът по КТ.”

По този начин се освобождават работни места за млади хора.

 

Ст. Пирков: Не сме съгласни.

Л. Милков: Доста е дискриминационно.

Г. Мирчева: Но имат право на избор.

Ив. Вълчев: Да остане в разногласие.

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагам досегашния размер, не по-малко от 3.

 

Ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагам досегашния размер – 6 месечни основни заплати.

 

Ал. 6: Страните решиха: Остава в разногласие.

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предлагат ал. 6 да отпадне.

 

По чл. 37: 

Ал. 1 и Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Гр. Александрова: Нали имаме запис за 6 заплати при пенсиониране.

Р. Василев: Защо тук се искат 6 основни?

Л. Милков: Там се искат последни 10 години при един и същ работодател. А тук става въпрос, ако е уволняван и не отговаря на това условие.

Ив. Вълчев: Предлагам да приемем досегашния запис на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от КТД на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. В КТД 2011 г. бяха изброени всички дружества, но има запис, че последните 10 години не са при един и същ работодател. Но са 6,  а не 12 основни заплати.

 „(1)       При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в БДЖ ЕАД, „Холдинг БДЖ” ЕАД”, БДЖ „Товарни превози” ЕООД, БДЖ „Пътнически превози” ЕООД и БДЖ „Тягов подвижен състав / Локомотиви /” ЕООД 25 години за мъжете и 20 години за жените, от които последните 10 не са при един и същи работодател, се изплаща обезщетение в размер на 6 месечни основни заплати.

(2)  Право на обезщетение по ал.1 имат и работниците и служителите, които се             пенсионират поради болест, пропорционално на трудовия им стаж. Това обезщетение и обезщетението по чл.34, ал.1 не могат да се получават едновременно.”

Ив. Вълчев:  Съгласен съм да им дадем по 6 основни заплати, пропорционално на трудовия им стаж.

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Приемаме текста до „трудов стаж” включително.  

Г. Мирчева: От БДЖ-Пътнически превози предлагаме да остане действащият запис на чл. 35, ал. 3. Заплатите са в разногласие.

 

Ал. 4: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Обезщетението по ал.1 и ал.2 не може да се получава едновременно с обезщетението по чл. 222 от Кодекса на труда.”

 

 

По чл. 38: Страните решиха: Остава в разногласие.

Л. Милков: Колко давате сега? 4 заплати, независимо от трудовия стаж. Като попаднаха в ситуация на съкращения, предишното ръководство доста мислиха дали да го използват.

Ив. Вълчев:  И започнаха с 6 заплати.

Л. Милков: Надяваме се и сега управителите да помислят.

Г. Мирчева: Предложението за прекратяване на трудовия договор е от работодателя, но работникът може да го приеме, а може и да не го приеме.  Право на работодателя е пък да реши какъв да е размерът (най-малко размер по КТ), а на страните да уговарят по-големи размери от тези, посочени в кодекса. Работникът е защитен с това, че може да приеме или не предложението, респ. размера на обезщетението.

 

По чл. 39: 

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Гр. Александрова: От „БДЖ-Пътнически превози” не сме съгласни.

Ив. Вълчев:  Кодексът на труда е императивен.

Й. Стефанов: Делата свършват за 2 години, а не за 6 месеца.

Гр. Александрова: Законодателят е преценил, че това време е достатъчно човек да си намери работа.

Ст. Пирков: Целта е да няма връщане на незаконно уволнени.

Ив. Вълчев:  Съгласно чл. 228, ал. 2 обезщетенията по чл. 222 и чл. 225 се прилагат, доколкото в КТД не са уговорени други размери.

Ст. Пирков: Имаме ли право да ги договорим?

Р. Василев: Нормалният начин е, човек да си търси работа.

 

Ал. 2 и 3: Страните решиха: Остават в разногласие.

Ив. Вълчев:  Размерът на обезщетението остава в разногласие. Ал. 2 и ал. 3 са излишни, ако останат 6 заплати.

 

По чл. 40: Страните решиха: Остава в разногласие до обсъждането на чл. 57.

Й. Стефанов: В „БДЖ-Пътнически превози” всички инструктори съгласно заповед са длъжни при кражба да уведомяват съответното РПУ. След това започват да ги викат като свидетели във връзка със защита на интересите на работодателя.

Ив. Вълчев:  Предложеното в проекта се различава от чл. 157,ал. 1, т.4, за които е предвидено възнаграждение според предвиденото в специалните закони. Склонен съм да го приема, единични случаи са. Предлагам чл. 40 да отпадне, а да приемем чл. 57 с „платен служебен отпуск”.

 

По чл. 41: Страните решиха: Остава в разногласие.

Гр. Александрова: Текстът е дискриминационен. Съгласно КТ правата по КТД се ползват от момента на присъединяване.

Г. Мирчева: В „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД категорично не приемаме този текст.

Ив. Вълчев:  Предлагам да отпадне.

 

Л. Милков: Г-жо Мирчева, от Товарни превози ни предоставиха номенклатура на длъжностите. Ще получим ли и от Пътнически превози?

Г. Мирчева: Към този момент не мога да отговоря. Очакваме решение от Съвета на директорите, за да отговоря, че мога.

Л. Милков: Отговорът Ви не ме удовлетворява.

Ст. Пирков: Не можем да направим съпоставка между дружествата.

 

 

 

 

Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СИНДИКАТИ:                           РАБОТОДАТЕЛИ:

        

СЖБ:  

 

…………………………………………………..

(инж. Любомир Милков)

 

СТСБ:

 

…………………………………………………..

(Сашо Алексов)

 

 

НЖС “ПОДКРЕПА”:

 

 …………………………………………………..

(Стефан Пирков)

 

ФТР “ПОДКРЕПА”:

 

………………………………………………….

(Искра Иванова)

 

„ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД:

 

…………………………………………………………

(Моника Арсова)

 

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Александър Митрев)

 

 „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Екатерина Стоянова)

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *