ПРОТОКОЛ – 5

ПРОТОКОЛ № 5

 

 

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

 

На 13.11.2013 г. от 13.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе петото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Димитър Михайлов,
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова, Румен Василев – експерт
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Галина Мирчева, Оля Георгиева, Снежана Василева-експерт,  Грета Александрова – експерт
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Йордан Стефанов-упълномощен за подписване на протокола, Цонко Господинов, Стойчо Кръстев, Ивайло Пенчев
  СТСБ Сашо Алексов, Надежда Станева, Георги Георгиев – експерт
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров; Георги Манолов и Борислав Илиев – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

В началото на заседанието страните подписаха протокола от заседанието на 06.11.2013 г.

 

Галина Мирчева информира Синдикатите, че ще може да им предостави актуализирано Приложение № 2 следващата седмица преди заседанието.

Ст. Пирков: Не е етично от Ваша страна, то е важно за нас, а Вие бавите предоставянето му.

Г. Мирчева: Можем да ви го предоставим в петък.

Й. Стефанов: Какъв е проблемът, от техническо естество ли е, ако трябва да Ви предоставим хартия?

Г. Мирчева: Няма проблем с хартията.

М. Арсова: За холдинга мога да предоставя номенклатурата следващата седмица.

Й. Стефанов: Ако от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД не предоставят необходимата ни поискана информация за актуалното състояние на номенклатурата на длъжностите по Приложение 2, прекъсваме преговорите. Такова е решението на всички синдикати.

Ст. Пирков: А за персоналните заплати ще ни предоставите ли информация или отказвате?

Й. Стефанов: Към Вас, г-н Вълчев и към Вас, г-жо Мирчева: За да се получи ясна информация за градацията на заплатите, моля да ни предоставите информация от разписанието на длъжностите за заплатите на длъжностите, за които е записано, че се определят по решение на Управителя.

Ив. Вълчев: Не, такава информация не можем да предоставим. В чл. 20 на действащия КТД е записано, че работодателят може да определя по-висок размер на основните базови заплати от предвидените за съответните длъжности, за отделни висококвалифицирани кадри и специалисти, както и за определени длъжности. За определения общ фонд Синдикатите могат да бъдат уведомени по тяхно писмено искане. Няма пречка и на утрешното заседание ще ви предоставим справка за броя лица и фонда, който е определен, но за поименна информация нямаме задължение да предоставяме. Приемете, че е фирмена тайна.

М. Арсова: За Холдинга ще ви предоставим информацията следващата седмица.

Ив. Вълчев: В информацията, която ще ви предоставим има не само хора, за които е записано, че заплатата им се определя  по решение на Управителя, но  и изпълнителски кадри, които са с персонални заплати.

Ст. Кръстев: Това е статистическа информация. Искаме да видим какво изразходвате като средства.

Й. Стефанов: Отказвате ли да ни дадете тази информация?

Ст. Кръстев: Искаме справка за изразходваните средства за работна заплата през последните 9 месеца за всяка една  длъжност.

Ив. Вълчев: В изпълнение на чл. 17, тире 2 от действащия КТД, „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ще предостави за следващото заседание справка за достигнатата брутна работна заплата общо и по 14 основни наблюдавани длъжности. Това е наше задължение по КТД.

Ст. Кръстев: Кои са основните длъжности? Имате разгънато щатно разписание. Моля да ни бъде предоставена своевременно на следващото заседание информацията по чл. 52,т.2, буква б.

 М. Арсова: За холдинга ще предоставя номенклатурата съгласно действащото разписание на длъжностите на първото заседание следващата седмица.

Г. Мирчева: Приложение 2 ще го предоставим утре и достигнатата брутна работна заплата по наблюдавани длъжности.

Ст. Кръстев: Понятието „наблюдавани длъжности” не фигурира в КТД и това понятие не се ползва нито в закона, нито в Националната класификация  на професиите и длъжностите.

Ив. Вълчев: Ще ви дадем, каквото можем.

Синдикатите поискаха 5 минути прекъсване на заседанието.

След прекъсването М. Арсова предложи поради малкото време, с което се разполага до утрешното заседание, протоколите от днешното и утрешното заседание да се подпишат наведнъж следващата седмица.

Ст. Кръстев: Ако искаме доказателства, ще трябва да чакаме. Как ще се отразят днешните ни искания, които сме направили? Как ще ни бъдат предоставени поисканите материали?

Ив. Вълчев: Утре в 10 часа ще имате материалите от „БДЖ-Товарни превози”. Не отлагаме искането за предоставяне на материалите за другата седмица.

М. Арсова: За холдинга, както вече казах, ще имате материалите следващата седмица.

Ст. Пирков: По какви причини?

М. Арсова: Нямам Приложение 2.

Ст. Кръстев: Поисканата информация ще ни послужи да обосновем исканията си. Кажете в какъв срок ще можете да ни я предоставите.

М. Арсова: Следващата сряда, 20.11.2013 г.

Ст. Пирков: Приемаме за следващата сряда.

Й. Стефанов: Към КТД има Приложение 2.

Г. Мирчева: Сигурно знаете, че имаме нови длъжности? Особено в Централно управление тенденцията беше намаляване на основните длъжности.

Й. Стефанов: Приемам да изчакаме. Кога, за последно?

Г. Мирчева: Следващата сряда, 20.11.2013 г.

След тези обсъждания страните приеха предоставянето на материалите да стане в следващата сряда – 20.11.2013 г. и продължиха обсъждането на текстовете от проекта за КТД.

 

По чл. 42: 

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Г. Мирчева: Предлагам „които се утвърждават след обсъждане със Синдикатите”.

Ст. Кръстев: Чл. 37 от КТ е категоричен, че имат право да участват в тяхното разработване, за което работодателят задължително ги поканва.

Ив. Вълчев: Държим да остане досегашният запис „които се утвърждават след обсъждане със Синдикатите”. Подкрепяме „БДЖ-Пътнически превози”.

М. Арсова: Позицията на „Холдинг БДЖ” ЕАД е същата.

 

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Ще приемем ал. 2, ако се приеме нашето предложение за ал. 1.

Ст. Кръстев: Какво Ви смущава, да приемете нашия текст на ал. 1, който е съобразен със закона?

Ив. Вълчев: Да кажем, че има добра практика, има обсъден и действащ Правилник за вътрешния трудов ред.

С. Алексов: Добрата практика показа как се променя работното време само от работодателя.

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(3) Страните приемат нормална продължителност на:

          – седмично работно време през деня – 40 часа;

          – работно време през деня – 8 часа;

          – седмично работно време през нощта – 35 часа;

          – работно време през нощта – 7 часа.”

 

Ал. 4: Страните решиха: Ал. 4 отпада за „Холдинг „БДЖ” ЕАД. Остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Ив. Вълчев: Приемаме текста, ако се добави „през деня” след „работно време” в края на първо изречение. Във второ изречение предлагаме да отпадне текста „а през нощта – 6.8 часа.”                                                                           

Г. Мирчева: За „БДЖ-Пътнически превози” предлагаме същото.

М. Арсова: За „Холдинг БДЖ” предлагаме текста да отпадне.

Й. Стефанов: Съгласни сме.

В. Димитров: Съгласни сме да се добави „през деня” в първото изречение.

Й. Стефанов: Цялата ал. 4 остава в разногласие.

 

Ал. 5: Страните решиха: Ал. 5 отпада за „Холдинг „БДЖ” ЕАД. Остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

М. Арсова: За „Холдинг БДЖ” предлагаме текста да отпадне.

Гр. Александрова: За „БДЖ-Пътнически превози” предлагаме да се зачита 4 часа.

Ив. Вълчев: Приемаме досегашния текст за локомотивните и помощник-машинистите, без превозните и маневрените бригади. Ние нямаме превозни бригади, нека Пътнически превози вземат отношение за тях.

Й. Стефанов: Нормално е пътническият влак да замине.

Г. Мирчева: За „БДЖ-Пътнически превози” да отпаднат „маневрените бригади”. Да се редактира текстът „да се зачита 4 часа”.

Й. Стефанов: Щом не приемате, цялата алинея остава в разногласие.

Г. Манолов: Хората си седят по местата, ако им се възложи, могат да поемат и друг влак.

Ив. Пенчев: Имали сме предвид действителното време, но не по-малко от 4 часа.

Ст. Пирков: За 1 час да разкарвате човека.

Ив. Вълчев: За Товарни превози остава предложението ни без превозните и маневрените бригади. Пътнически превози приемат превозните бригади и да се зачита 4 часа работно време.

Й. Стефанов: Оставаме в разногласие.

Ив. Вълчев: Имаме предложение да се включи досегашният текст на чл. 38, ал. 1: „(1)Специфичните въпроси за работното време и почивките на персонала от      дружеството се уреждат с Наредба № 50 / 28.12.2001г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията за работното време на ръководния и изпълнителския      персонал, зает с осигуряването на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт.”

Ст. Кръстев: Не е необходимо да записваме нещо, което го има в закона.

Ив. Вълчев: Този текст е съществувал и в КТД 2009 и в КТД 2011 г. С Наредба 50 са уредени специфичните въпроси по работното време в железопътния транспорт, тя е издадена на основание на Закона за железопътния транспорт.

Ст. Кръстев: Ако приемете ал. 4 и ал. 5 в предложения вид, сме съгласни да включим този текст като ал. 1.

Р. Василев: Много неща от КТ държите да ги има и в КТД.

Гр. Александрова: Половината от сега действащия КТД преповтаря КТ.

 

По чл. 43:

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Досега е било 4 часа в същото населено място и 8 часа извън населеното място. Предлага се много голямо увеличение – 200 %, съответно 150 %.

Ст. Кръстев: Аргументите са свързани с пътуването.

О. Георгиева:  Работното време на д-р Андреев, който дава заключението е до 14 часа. При големите размери извънреден труд не може да приемем предложението.

Й. Стефанов: От Видин до София пътят е 4 часа и 2 часа за преглед. Предложението е реално. Това е изискване на работодателя. Искаме да се признае работно време, а не да бъде за сметка на свободното време на работника. Приемете текста, а размерите да останат в разногласие.

Ив. Вълчев: Приемам текста, а размерите да останат в разногласие. Предлагам: „не повече от 4 часа” за същото населено място и „не повече от 8 часа” за друго населено място.

Ив. Пенчев: Разногласието е във философията. Искаме минимално необходимото време. Приемате ли философията?

Ив. Вълчев: Приемаме философията, че работникът се явява на прегледи по волята на работодателя. Но сме доказали в практиката, че нормалната продължителност на прегледа е не повече от 4 часа в населеното място и не повече от 8 часа извън него.

Гр. Александрова: В Пътнически превози е фиксирано 4 и 8 часа.

Г. Мирчева: За БДЖ – Пътнически превози” тогава ще е в разногласие. Ние приемаме времето, употребено за прегледа въз основа на документ, издаден от медицинските органи – 4 часа в пункт в същото населено място и 8 часа – извън този пункт.

П. Митов: Докторът не дава конкретен час, а има приемно време от-до. Затова трябва да се признае 8 часа.

О. Георгиева: Никъде не се издава бележка за времето.

В. Кузманова: За прегледите се прави график и хората се изпращат в определен времеви период.

П. Митов: Работното време на работещите по график трябва да е 8 часа.

О. Георгиева: Пътуването на отиване  и връщане не е работно време.

И. Иванова: Но за вас се води работно време, а ако човекът е почивка не трябва да му се води.

 

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Държим на нашия размер в досегашния запис на чл. 39, ал. 2:

 „2)      При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и        служителите, работодателят признава за работно време :

–          когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на      работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на             документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическо      преосвидетелстване. В този случай, Работодателят задължително осигурява        почивки в предходния ден.

–          -когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на              работника или служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.”

Никога прегледът не е повече от 4 часа.

Гр. Александрова: За „БДЖ-Пътнически превози”също искаме настоящата редакция:

Й. Стефанов: Т.е. отказвате да пускате платен служебен отпуск? Тогава оставаме в разногласие.

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагаме досегашния запис на чл. 39, ал. 2, който обобщава ал.2 и ал.3.

Й. Стефанов: Не приемаме.

 

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Какви допълнителни разходи имате предвид? Предлагаме да отпадне.

Й. Стефанов: Не всичко се поема от здравната каса. Например, ако го изпратят на скенер, той не се поема от здравната каса. Бележките, които се изискваха за психологическа годност струват 25 лв.

Ив. Вълчев: Ако някой не отговаря на изискванията се препраща към ТЕЛК.

О. Георгиева: Какъв скенер при периодичните прегледи? Там се дава заключение „годен” или „негоден”. Това, за което казвате е извън рамките на периодичните медицински прегледи. Може да има разходи за транспорт, ако лабораторията е далеч и се налага да се ползва превоз, но няма проблем те да се приложат към командировъчното. Изискването за документ за психологическа годност отпадна.

Й. Стефанов: Предлагаме: Всички документирани разходи, направени от работниците и служителите във връзка с прегледите по ал. 1 и ал. 2 се заплащат по преценка на работодателя”.

Г. Мирчева: Защо да включваме този текст? Доста е субективен.

Й. Стефанов: Щом не приемате този текст, оставаме в разногласие.

О. Георгиева: В двете дружества функционират и системи за помощи.

С. Алексов: Кой ще плати помощи за 25 лв.?

 

По чл. 44:

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД предлагаме досегашния размер „но не  повече от 4 часа”.

Й. Стефанов: Приемате ли текста с „не по-малко”, а цифрата да остане в разногласие?

Г. Манолов: Губите му цял ден. Дайте тогава да отменим служебните беседи.

П. Митов: На служебните беседи се провеждат и изпитите по безопасност, които не могат да се проведат за по-малко от 4 часа.

 

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Й. Стефанов: Вие не приемате философията да има някакъв минимум. И в ал.1 и в ал. 2 е записано „не по-малко”. Тогава да приемем фиксирано време.

Ив. Вълчев: Добре, времето за провеждане на изпитите, то може да е и 8 часа.

С. Алексов: Обикновено за изпитите има програма с часове.

П. Митов: За изпитите не може твърдо време.

Ст. Пирков: Предлагам да фиксираме часовете.

Ив. Вълчев: Времето за провеждане на изпитите съм съгласен, но не повече от 4 часа. Тук не става въпрос за изпити по Наредба 56, а за такива, които напр. са били провеждани в Товарни превози – всички търговски ръководители са били задължени да преминат през проверовъчни изпити.

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Съгласно чл. 3, ал. 1 това време се определя не от страните по КТД, а от работодателя. Затова държим да има ал. 6, защото сме длъжни да изпълняваме волята на министъра. Предлагаме да отпадне и „в поделенията”.

О. Георгиева: В Наредбата за инструктажа има запис, че се определя от работодателя.

П. Митов: Предпътни прегледи няма.

Й. Стефанов: Да отпаднат предпътните прегледи.

Ив. Пенчев: Времето се определя от Работодателя, но се отчита на отделен ред в личната сметка и се съгласяваме да влезе в месечното работно време, а не в 12 часовата смяна. Вие пък се съгласете да се определя съвместно със Синдикатите. А предпътните прегледи са в интерес на работниците, на работодателя  и на клиентите.

 

По чл. 45:

 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(1) За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им се установява ненормиран работен ден, въз основа на извършени наблюдения и анализ на работното време.”

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(2) Предложения за длъжностите по ал. 1 се правят от страните по КТД в поделенията. Списъкът се утвърждава от Управителя на Дружеството /Изпълнителния директор/ след консултации в ЦСС.”

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Досега този текст е съществувал, но считаме, че не е необходимо списъкът да бъде утвърждаван всяка година, той може да бъде допълван.

Ив. Пенчев: Има логика.

Г. Мирчева: Предлагаме ал. 3 да отпадне.

Ст. Кръстев: Всяка промяна в списъка се извършва по реда на приемането му.

Ив. Пенчев: Държим на относителна стабилност в рамките на 1 година. Готови сме за обсъждане на развитие по този въпрос.

 

 

По чл. 46:

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Приемам текста без „обсъждане в комисиите по чл. 7”.

Синдикатите не приеха предложението.

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(2) Предоставянето на материалите става не по-късно  от 5 дни преди заседанието.”

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Приемаме текста, ако стане „не по-рано от 10 дни”.

Г. Мирчева: И ние приемаме предложението на Товарни превози.

 

Ал. 4: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(4) По изрично писмено заявление на работещите при удължено работно време, работодателят приема компенсирането да става в дни в съответния законов срок и след споразумение между страните по индивидуалния трудов договор.”

 

По чл. 47:Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„При намаляване обема на работата, Работодателят, след предварително съгласуване със Синдикатите, може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време, по условията на чл.138а от Кодекса на труда.”

 

По чл. 48:

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Г. Мирчева: Предлагаме текста: „При влизане в сила на новия ГДВ, работодателят предоставя.на представителите на синдикатите – страна по КТД за обсъждане разработените графици за обвръзка на превозните бригади по превозни служби. Създали сме нова ал. 6 за локомотивния персонал.

Ив. Пенчев: При сумирано изчисляване сте длъжни да имате график за целия период.

Ив. Вълчев: Предложението на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за ал. 1 е да остане досегашния текст: „(1) Работниците и служителите на сумирано изчисляване на работното време изпълняват служебните си задължения по разработени месечни графици за работа. За тези работници и служители, които по технологични причини не получават „твърди” месечни графици, работодателят разработва месечни графици на фиксирани почивни дни. При поискване от синдикатите работодателят им предоставя разработените графици за работа преди утвърждаването им за изразяване на мнения и препоръки.”

Ив. Пенчев: Това значи ли, че ще работите по месечни графици?

Г. Манолов: Държим да има „лични”, всеки машинист да има графика в джоба си. Това е отработено в депата, само в депо София не е.

Ив. Пенчев: Оттегляме „месечни”, държим на връчването и на лични, именни и твърди графици.

Ст. Кръстев: И за периода, съгласно чл. 9а.

Сн. Василева: А връчването?

Ив. Пенчев: Може да отидем и на оповестяване. Може да обединим лични и именни в поименни.

Г. Манолов: Предлагаме на Пътнически превози текста: „Представители на работодателя връчват”, за да няма притеснения, че работодателят ги връчва.

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта за „Холдинг „БДЖ” ЕАД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД не приемат текста, остават в разногласие.

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се текста от проекта за „Холдинг „БДЖ” ЕАД, като отпада текста „а за бригадите, които извършват влакова работа, междусменната почивка е не по- малко от 16 часа, а седмичната не по- малко от 36 часа.” „БДЖ-Товарни превози” ЕООД остават в разногласие за 36 часа и за добавяне на „локомотивните” пред думата „бригади”. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД приемат текста, но остава в разногласие за добавянето на „локомотивните” пред думата „бригади”.

Ив. Вълчев: В Товарни превози сме имали досега междусменна почивка не по-малко от 12 часа и междуседмична, не по-малко от 24 часа за локомотивните бригади, влакова работа. Нямаме превозни бригади. Предлагаме да остане стария текст. Ръководим се от действащата организация на работа. Непрекъснато с редовно окръжно се назначават влакове. Ако приемем 36 часа ще ни е необходим много допълнителен персонал. Приемаме последното изречение.

Г. Мирчева: В Пътнически превози имаме приета междусменна почивка не по-малко от 16 часа и седмична – не по-малко от 36 часа за локомотивните бригади.

М. Арсова: За холдинга приемаме текста без локомотивните бригади.

Ив. Пенчев: Оставаме в разногласие.

 

Ал. 4: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(4) Промени на графиците се допуска по изключение, след вземане мнението на заинтересованите работници или служители.Промените се довеждат до знанието им най-късно 24 часа преди началото на работната смяна.”

 

Ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагаме тази алинея да отпадне. Това не е труд с характер на извънреден. Вместо нея предлагаме да се включи досегашната ал. 5 на чл. 43: „(5) Известяването на денонощното разписание за локомотивните бригади се извършва не по-късно от 16:00 часа на предходното денонощие. Известяването се извършва включително със съвременни технически средства.”

Г. Мирчева: Предлагаме предложената ал. 5 да отпадне.

Ив. Пенчев: Приемаме предложението на г-н Вълчев, но като нова ал. 6

 

 

По чл. 49:Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

„Работодателят провежда консултации със Синдикатите преди да предприеме действия за промяна на списъците по Наредба № 50/28.12.2001г на Министъра на транспорта и съобщенията.”

 

По чл. 50:

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(1)По условията на Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредба №50/28.12.2001 г. Работодателят може да въвежда разделяне на работния ден на две или три части.”

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта до думата „процес” включително, остава в разногласие следния текст в края на изречението” „и/или сумирано изчисляване на работното време”.

 

Ал. 3: Страните решиха: Ал. 3 се приема се за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и остава в разногласие за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Ив. Пенчев: Идеята е да има ограничения на прекъсванията. Държим, че е нарушение наложилата се практика продължителността на прекъсванията да е по-голяма от работното време в смяната. Затова го предлагаме, готови сме да коментираме и други цифри, но държим да има ограничения.

Г. Мирчева: За „БДЖ-Пътнически превози” предлагаме ал. 3 да отпадне.

Ив. Вълчев: Досега не сме имали фиксирани ограничения, приемаме текста.

М. Арсова: За холдинга оставаме в разногласие.

 

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагам без комисиите, след обсъждане между страните по КТД.

Г. Мирчева: Поддържаме предложението.

М. Арсова: Поддържаме предложението.

Синдикатите не приеха предложението.

 

Ал. 5: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(5) През времето на прекъсванията работниците и служителите са свободни от задължения и могат да напускат работните си места.”

 

 

Ал. 6: Страните решиха: Приема се текста от проекта до запетаята: „За времето на прекъсването Работодателят осигурява  условия за почивка,”. Останалата част „а на желаещите транспорт до местоживеенето им.” остава в разногласие и за трите дружества.

И. Иванова: А разполагате ли с условия за почивка?

Ив. Пенчев: Съгласни сме тази част да отпадне за Товарни превози, затова, че приеха двата часа по ал.3. Ако другите дружества приемат ал. 3 тук сме съгласни да отстъпим от транспорта.

 

По чл. 51:

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Гр. Александрова:     Ал. 1 е дискриминационна. Работниците и служителите не могат да се третират различно само заради синдикалното си членство.

Ив. Пенчев: Приемаме да се добави „и присъединилите се”.

М. Арсова: Предлагам ал. 1 да стане в разногласие до утре, когато ще обсъдим и размерите на отпуска.

 

Заседанието приключи в 16.35 часа.

 

 

СИНДИКАТИ:                                           РАБОТОДАТЕЛИ:

               

СЖБ:

 

…………………………………………………..

(Йордан Стефанов)

 

 

СТСБ:

 

…………………………………………………..

(Сашо Алексов)

 

 

НЖС “ПОДКРЕПА”:

 

 …………………………………………………..

(Стефан Пирков)

 

ФТР “ПОДКРЕПА”:

 

………………………………………………….

(Искра Иванова)

 

„ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД:

 

…………………………………………………………

(Моника Арсова)

 

 

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Иван Вълчев)

 

 „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Екатерина Стоянова)

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *