ПРОТОКОЛ – 6

ПРОТОКОЛ № 6

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 14.11.2013 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе шестото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Димитър Михайлов
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова, Румен Василев – експерт
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Галина Мирчева, Оля Георгиева, Снежана Василева-експерт,  Грета Александрова – експерт
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Йордан Стефанов, Цонко Господинов, Стойчо Кръстев, Ивайло Пенчев
  СТСБ                                              Сашо Алексов, Надежда Станева, Георги Георгиев – експерт
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов, Петър Петров

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров, Георги Манолов – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

В началото на заседанието, в съответствие с поетия ангажимент на заседанието от 13.11.2013 г. Иван Вълчев предостави на Синдикатите Справка по чл. 20 от КТД – 2011 г. в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за броя на служителите с персонални заплати и фонда за тях и Справка за брутния размер на средствата за работна заплата по наблюдавани длъжности в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 1,2 и 3 трим. 2013 г.

Ст. Пирков поиска да се уточни дали справката е само за Централно управление или за цялото дружество „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

Ив. Вълчев отговори, че е за цялото дружество.

 

Страните продължиха с обсъждането на следните членове от проекта за КТД.

По чл. 48: 

Ал. 1: Страните решиха: Продължава да бъде в разногласие.

Г. Манолов: Предлагам, за да няма притеснения „работодателят” да се замени с „длъжностни лица”. Държим на личните графици.

О. Георгиева: Ще има проблем с отпечатването.

Ст. Пирков: Остава в разногласие.

 

По чл.51: 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст, като размерът остава в разногласие:

„(1) На работниците и служителите, членове на синдикатите страна по този КТД и на присъединилите се към него, се осигурява 24 дни платен годишен отпуск.”

 

М. Арсова: Приемаме да се добави „ и присъединилите се”. За холдинга предлагаме размер 22 дни.

Ц. Господинов: Нека приемем компромисен вариант 23.

Г. Мирчева: За „БДЖ-Пътнически превози” предлагаме 22 дни.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози предлагаме 22 дни.

Ст. Кръстев: Може да се помисли за диференциация между 22 и 24 дни, в зависимост от трудовия стаж.

Л. Милков: Внасяме предложение при трудов стаж до 20 години – 22 дни, а над 20 години – 24 дни.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” правя ново предложение: при трудов стаж до 5 години – 20 дни; от 5 до 20 години – 22 дни, а над 20 години – 24 дни.

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст, като размерът остава в разногласие:

(2) На работници и служители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто се осигурява 30 дни платен годишен отпуск.

 

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” предлагаме 28 дни.

М. Арсова: За „Холдинг БДЖ” предлагаме 28 дни.

Г. Мирчева: За „БДЖ-Пътнически превози” предлагаме 28 дни.

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Остава в разногласие за „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

„(3) При кръводаряване полагащият се отпуск по ал. 1 или ал. 2 за годината на кръводаряването се завишава с 2 работни дни, отделно от отпуска по чл.157, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда.”

 

Ив. Вълчев: В  „БДЖ-Товарни превози” в досегашния текст го няма. Тъй като не можем да договаряме по-големи размери по чл. 157 от КТ, предлагаме текстът да се промени и да стане „по ал. 1 или 2”, т.е. да се ползва увеличен размер на основния отпуск. За размера предлагаме по 1 ден, отделно от отпуска по чл. 157, ал.1,т.2 от КТ.

Л. Милков: Ако кажете 2 дни приемаме.

Ив. Вълчев: Приемаме за „БДЖ-Товарни превози” следният текст: „При кръводаряване полагащият се отпуск по ал. 1 или ал. 2 за годината на кръводаряването се завишава с 2 работни дни отделно от отпуска по чл.157, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда.”

 

Ал. 4: Страните решиха: Приема се текста от проекта за „Холдинг „БДЖ” ЕАД,  „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

 

„(4) Полагащият се отпуск по ал. 1 или 2 се завишава с 2 работни дни при:

– смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг;

– встъпване в брак.”

Ив. Вълчев: Приемаме текста от проекта.

М. Арсова: Приемаме текста от проекта.

Г. Мирчева: Приемаме текста от проекта.

 

Ал. 5: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(5) Допълнителният платен отпуск по ал. 3 и ал. 4 се ползва след писмено искане от правоимащия.”

В работата на заседанието се включи временно Димитър Димитров – Управител на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Той се обърна към работната група, като сподели, че иска да разбере как вървят преговорите и ако Синдикатите имат някакви въпроси към него да ги зададат.

Л. Милков: Хубаво е, че проявявате интерес. Много малко правомощия сте дали на членовете на работната си група. Холдингът и Товарни превози приемат редица текстове, а в Пътнически превози стоят в разногласие. Необходимо е да им дадете повече права.

Д. Димитров: Функциите на двете дружества са различни. Едното е търговско и формира разходите си за заплати в зависимост от финансовите резултати, а ние имаме договор с държавата и нямаме възможност да проявяваме такава гъвкавост.

Ст. Кръстев: Имаме спорни документи, по които от страна на работодателя се спори без да е необходимо – напр. че работодателят връчва графиците.

Д. Димитров: Ще прегледаме нещата. Бих апелирал към по-голяма оперативност и създаване на условия в КТД за постигне краен ефект, така че да е ясно установено, за какво точно работодателят носи отговорност, без да се обременяват функциите му.

Ст. Кръстев: Още в началото ние имахме предложение Вашите представители да огледат проекта и да ни кажат какво приемат, за да не губим време, а да съсредоточим вниманието си само към спорните текстове и да имаме повече време за тях. Предложението ни не се прие.

Ив. Вълчев: За раздела „Безопасни условия на труд” ще ви предоставим на следващото заседание как виждаме изцяло да изглежда, за да бъдат съобразени текстовете с нормативната уредба и с интересите на работещите.

Ст. Кръстев: Ставаше въпрос за нещата, по които нямаме различия.

Ив. Вълчев: Взели сме това решение.

Д. Димитров: Занапред ще влизам по-често в работната група. Ще се запозная със свършеното до момента, за да можем да изчистваме спорните неща.

Л. Милков: Имаме оплакване, че не ни е предоставена Номенклатура на длъжностите за Вашето дружество.

Г. Мирчева: Вече се договорихме със социалните партньори, но Вие вчера отсъствахте г-н Милков, затова не сте запознат с договореното. На следващото заседание във връзка с преговорите по КТД 2013 г. ще Ви предоставим Приложение 2 – т. е. в сряда – 20.11.2013 г.

Л. Милков: Много го протакате.

Д. Димитров: До последно се работеше по щатните таблици. Ще го имате.

 

По чл.52: 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст, като в него размерът „от …   до … „ остава в разногласие:

 

         „(1) На работници и служители, които работят по условията на чл. 1 и чл. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с ПМС № 267 от 12.12.2005 г., се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер от …….   до ……. дни по списък, който се утвърждава от Работодателя след консултации със Синдикатите.”

                  

 

О. Георгиева:  За „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД имаме установена традиция за диференциация. 10 дни даваме само за длъжностите, за които държавата е определила втора категория труд. Такива са локомотивните и помощник-машинистите.

Й. Стефанов: До 2009 г. всички получаваха по 10 дни.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” досегашният запис е 5 до 10 дни, предлагаме да приемем „5 до 10 дни, който се утвърждава от Работодателя след консултации със Синдикатите ”. Предлагам да няма друга алинея.

Л. Милков: Съгласен съм за текста, размерът остава в разногласие.

М. Арсова: За холдинга също предлагаме „до 10 дни”.

П. Митов: Предлагам отпускът по ал. 1 да бъде 8 до 10 дни.

 

Ал. 2: Страните решиха: Ал. 2 отпада за „Холдинг „БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

 

 

По чл.53: 

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

М. Арсова: За холдинга предлагаме 5 дни.

Ив. Вълчев: За „БДЖ-Товарни превози” също предлагаме 5 дни.

Г. Мирчева: В разногласие и за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагам „от работодателя, след обсъждане между страните по КТД в поделенията. Имаме действащи списъци, които приемаме, че могат да се допълват.

Ст. Кръстев: Казано е, че по-големи размери се договарят между страните.

 

По чл.54: Страните решиха: Приема се текста от проекта на ал. 1 и ал. 2 за „Холдинг „БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

„(1) Работничките или служителките имат право на допълнителен платен отпуск по условията и реда на чл.168 от Кодекса на труда.

(2) По изключение отпуска по ал.1 се ползва от бащите, които сами отглеждат децата си или когато майката не може да упражни правото си.”

 

По чл.55: 

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Комисия не съществува, по принцип решението е на работодателя. Предлагам следния текст: „Решение за ползване на отпуск по чл.161 от КТ или за обучение се взема от Работодателя след разглеждане на предложенията на заседание на страните по КТД.”

Гр. Александрова: За Пътнически превози предлагаме досегашния текст: „Работниците и служителите се включват в курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация след обсъждане със синдикатите – страна по КТД”.

 

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Приемам текста от проекта, но след думата „Синдикатите” да се добави „за техните членове”.

Г. Мирчева : Резонно е.

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(3) По реда на този член се процедира и в поделенията.”

 

Ив. Вълчев: Приемам текста от проекта.

М. Арсова: Приемам текста от проекта.

Г. Мирчева: Приемаме и за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

 

По чл.56: 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(1) Ползването на платения годишен отпуск става по график за всяка календарна година. При разработването му Работодателят взема писмените желания на работниците и служителите и се съобразява с тях.”

Ив. Вълчев: График се разработва не само в поделенията. Предлагам да отпадне „в поделенията”.

Гр. Александрова и Сн. Василева:  При разработването му Работодателят взема писмените желания на работниците и служителите и се съобразява с тях.

М. Арсова: Приемам „и се съобразява с тях”.

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(2) Проектът на графика се довежда до знанието на заинтересованите, на които се дава не по-малко от 7 дневен срок за мнения и възражения.”

Ив. Вълчев: Предлагам ал. 2 да отпадне.

М. Арсова и Гр. Александрова: Предложението ни е същото.

Л. Милков: Приемам да остане само първото изречение, а второто да отпадне.

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(3) Графикът за следващата година се утвърждава от работодателя до края на текущата.”

 

Ал. 4: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(4) На членове на семейство, работещи в Дружеството се осигурява ползването на отпуск в едно и също време, освен ако те не желаят друго.”

 

По чл.57: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„За участие в досъдебно и съдебно производство, образувано по повод на събитие, възникнало при изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите, Работодателят осигурява платен служебен отпуск за дните на призоваване пред съответните органи.”

Във връзка с приемането на този текст, съгласно постигнатата договореност отпада чл. 40 от проекта.

 

По чл.58: Страните решиха: Приема се текста от проекта:

„През време на отпуските, разрешени по реда на ал.1, т.1,2 и 3 на чл.157 от Кодекса на труда се изплаща възнаграждение изчислено по реда на чл.177 от Кодекса на труда.”

 

По чл.59: 

Ал. 1, т. 1:  Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Философията ви е месечно, а в досегашния КТД е в годишен размер. В КТ е не по-малко от 25 часа годишно. Предложението за 16 часа месечно е 3 пъти по-голямо от този размер.  По-голямо е и от НК „ЖИ” – там е 50 часа, а на секретарите е 0.

Й. Стефанов: Имате ли спор за използването на отпуска в годишен размер. Мисля, че не е злоупотребявано.

Гр. Александрова: За „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предлагаме да остане действащият текст.

Л. Милков: Ал. 1, т. 1 остава в разногласие.

 

Ал. 1, т. 2:  Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„2. На участниците в конгреси, конференции, семинари и др. синдикални мероприятия – за времето на провеждането му.”

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(2) Отпускът по ал. 1 не може да се ползва за други цели. Той се отчита в специални книги от Работодателя. При сумирано отчитане на работното време отпускa се предвижда в графиците за работното време. ”

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(3) Времето на отпуска по ал.1 т.2 се определя от синдикалното ръководство, което уведомява писмено Работодателя най-малко 2 дни преди началото на ползването, като посочва датите и вида на мероприятието. В случай, че отпускът няма да бъде ползван, правоимащият своевременно уведомява работодателя.”

 

Ал. 4: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(4) За участие в съвместни с работодателя комисии, работни групи и др. формати, синдикалните членове се командироват от и за сметка на работодателя съгласно Наредбата за командировките в страната.”

 

Ал. 5: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагаме ал. 5 да отпадне.

Синдикатите не приеха предложението.

 

По чл.60: 

Ал. 1: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(1) Щатните синдикални дейци се считат в неплатен отпуск през времето, докато заемат синдикална длъжност.”

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(2) При прекратяване на трудовото правоотношение на щатен синдикален деец, при невъзможност за възстановяване на предишната длъжност, Работодателят, по негово искане и при възможност, го устройва на друга подходяща, съответстваща на професионалната му квалификация.”

 

М. Арсова предложи и Синдикатите се съгласиха разделът „Здравословни и безопасни условия на труд” да се разгледа на следващото заседание.

Ив. Вълчев: Преди започване на заседанието колегите ще ви предоставят готов текст.

Ц. Господинов: Нека да имаме материалите най-късно във вторник.

 

По чл.72: 

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ст. Пирков: Има протоколи от събранията на пълномощниците.

Л. Милков: Винаги е било така.

Ив. Вълчев: Не винаги. Отчетът за 2012 г. показва 28 % от средствата за работна заплата. Ако изпълним искането ви, ще станат 30 %. За тази година нямаме данните. Предлагам да не записваме процент, а  да приемем „в процент, определен от Събранието на пълномощниците”. В КТ има изричен запис „„в процент, определен от Събранието на пълномощниците”. Това е органът, който решава. Те могат да гласуват и 50 %. Тук не трябва да го решаваме. За „БДЖ-Товарни превози” като предприятие на загуба, фиксирайки такъв запис, може да бъдем атакувани за големия размер на социалните разходи. По Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона за облагане доходите на физическите лица, предприятие, което е на загуба не може да раздава социални разходи.

Р. Василев: А какво става ако се увеличат заплатите?

Л. Милков: Ще се увеличат с 10 %, така че няма да е много. Този текст подлежи на коментар.

Г. Мирчева: Подкрепяме предложението на Товарни превози.

 

Ал. 2, т.1: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ив. Вълчев: Предлагам да отпадне „средства за поевтиняване на храната”. Нека приемем досегашния запис „Ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО в размер до необлагаемия минимум след провеждане на процедура по ЗОП”. Да се промени предприятието на Дружеството. Досегашният запис е пропорционално на отработеното време.

О. Георгиева: Има писмо от Изпълнителния директор и решение на Съвета на директорите, че тези ваучери се дават независимо от отработеното време.

Ст. Пирков: Това е социален доход и не се облага.

Ив. Вълчев: Нямаме картбланш за твърда сума.

Г. Мирчева: Предлагаме стария текст:  „до необлагаемия минимум, но не по-малко от 2 лв. на работен ден. Считаме, че е по-правилно да се използва „работен ден”, а не както е в записа – „отработен.”

Ив. Вълчев: По-правилно е на работен ден, а не на отработен.

Л. Милков: Напълно съм съгласен с такъв запис.

Й. Стефанов: Предлагам за всеки ден осигурителен стаж.

Ив. Пенчев: На отработен ден е скрита форма на заплащане. Нямате право да ги обвързвате с отработеното време. Предложението ви е нарушение.

Ст. Пирков: Иначе подлежите на санкции.

Ив. Вълчев: Предлагам досегашния запис на Товарни превози.

Л. Милков: Аз приех предложението за текста на Пътнически превози.

Г. Мирчева: Предложението на нашето Събрание на пълномощниците за 60 лв. в пари беше внесено в Съвета на директорите, но не беше прието.

Ив. Вълчев: И на Товарни превози за 2013 г. не беше прието. Изготвеният доклад е без последствия.

Решението на Съвета на директорите е независимо от отработеното време /Протокол 172/31.05.2012 г.

Оля Георгиева донесе Решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, което предостави на Иван Вълчев. Последният го прочете на заседанието.

 

Ал. 2, т.2: Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ив. Вълчев: Спорът е дали да са пари в брой.

С. Алексов: А Събранието на пълномощниците какво е?

Ст. Кръстев: Разпределението на средствата за СБКО не може да бъде против решението на Събранието на пълномощниците.

 

Ал. 2, т.3: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„3. отпускане на социални помощи.”

 

 

По чл.73:  Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

 

„(1) Страните приемат Социална програма с цел подобряване на социалния статус на заетите, която се актуализира всяка календарна година.”

Ал. 2

Т. 1: Страните решиха: Т. 1 отпада.

Ив. Вълчев: Какво разбирате под подобряване социалния статус?

Ст. Пирков и Г. Манолов: Повишаване на заплатите.

Р. Василев: Т. 6  е излишна.

Ст. Кръстев: Няма нужда от подмятане. Социалният статус се определя от издръжката и обучението. Социалният статус се подобрява с материални средства и средства за обучение.

Ив. Пенчев: Предлагам в ал. 1 да запишем следния текст: „Страните приемат социална програма с цел подобряване на социалния статус на работниците и служителите, която се актуализира всяка година.”. Т. 1 от ал. 2 да отпадне.

Страните приеха предложението на Ив. Пенчев.

 

Ал. 2, т.т.2,3,4,5 и 8 : Страните решиха: Приема се текста от проекта.

Ал. 2, т.т.6 и 7 – Страните решиха: Остават в разногласие.

„(2) Основни направления в програмата са:

         1.отпада

         2. социална сума срещу ползване на отпуск;

         3. парични помощи;

         4. медицинско обслужване и профилактика;

         5. бази за спорт, отдих и туризъм;

         6. столово хранене; – В разногласие

         7. възстановяване в профилакториум; – В разногласие

         8 други социални и битови потребности.”

 

 

По чл.74: 

Ал. 1 и 2: Страните решиха: Остават в разногласие.

Р. Василев: Ако се приеме варианта за пари в брой, за какво обсъждане говорим?

Й. Стефанов: Предполагам, че ще имаме разногласия, вероятно нямате правомощия?

Ив. Вълчев: Ал. 1 и ал. 2 се спазваха до 01.07.2011 г. След това вече не са спазвани. Г-жо Арсова, нормално е да уведомите ръководството на холдинга.

М. Арсова: Ще уточня и ще ви информирам допълнително.

Г. Мирчева: Ал. 1 и ал. 2 не ни касаят.

Ив. Вълчев: Да, не трябва да ги има в за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Ст. Пирков: Това ще отпадне, ако приемете социалната сума да се предоставя в пари.

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се текста от проекта за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. „Холдинг БДЖ” ЕАД остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Така е било винаги. Това е нормална алинея, която трябва да я има. В Товарни превози в действащия КТД няма такава алинея, в Пътнически превози има. До 01.07.2011 г. са действали жилищни комисии, след това жилищата са се раздавали от Управителите. Комисиите трябва да се изградят отново. Приемам да има такава алинея и текста на Пътнически превози.

Г. Мирчева:  Приемам да има такава алинея и за Пътнически превози.

 

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Няма такава практика досега. Предлагам заявките да се дават директно на лицето, занимаващо се с почивното дело в холдинга.

Р. Василев: Предлагам да се разменят местата на ал. 4 и ал. 3.

Ив. Вълчев: Държим да се включи и нова алинея с досегашния текст на чл. 68 от КТД за равнопоставеното използване на почивните бази на основата на споразумение с холдинга. „Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и служителите, заети в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, на почивните бази на “Холдинг БДЖ” ЕАД на основание сключено споразумение с „Холдинг БДЖ”   ЕАД.

Л. Милков: Съгласни сме.

Страните решиха: Създава се ново тире в ал. 2 със следния текст: „Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и служителите, заети в Дружеството, на почивните бази на “Холдинг БДЖ” ЕАД на основание сключено споразумение с „Холдинг БДЖ” –  ЕАД.

По чл.75: 

Т. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Водил съм разговори, приемаме записа с добавка „след провеждане на процедура по ЗОП”, а размерът остава в разногласие.

Г. Мирчева: Предлагам да се добави „и при наличие на средства”. Иначе сме в разногласие.

Ив. Пенчев: Ще чакаме ЗОП, наличие на средства и КТД изтича.

М. Арсова: И за холдинга размерът е в разногласие.

 

Т. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагаме досегашния запис на чл. 69. Иначе не сме съгласни.

Г. Мирчева: И на чл. 66 за Пътнически превози.

Ив. Пенчев: И да намерите средства, ако нямате схема, не става.

 

Т. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Не е съществувала такава практика, предлагам да отпадне.

Г. Мирчева: Предлагам да отпадне.

Синдикатите не приеха предложението.

 

По чл.76: 

Ал. 1:

Т 1 и 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: В момента по решение на Съвета на директорите в Товарни превози само служителите ползват карта образец 922 ЖЛ – втори клас. Приемам и 6 броя билети за членове на семействата. Те няма да ползват легитимации за 50 % неограничен брой пътувания поради тежкото финансово състояние на дружеството, затова предлагам да отпадне „легитимации” в т. 2. Винаги сме бягали и от думата „безплатни”, тъй като има остра обществена нетърпимост по въпроса.

Ив. Пенчев: В т.1 да запишем „безплатни за тях пътувания”. Цената е за издаването, а пътуването е безплатно.

Г. Мирчева: На следващото заседание ще ви предложим текст за „БДЖ-Пътнически превози”.

Л. Милков: Остава в разногласие.

 

Т. 3:  Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагам да отпадне за Товарни превози. Държим вместо нея да се включи запис на отказалите се от документи за пътувания да се предоставя еднократна сума в размер на 200 лв. за сметка на социалните разходи на дружеството. Дава им се право на избор.

Ив. Пенчев: Ние няма да кажем „не”. Възниква въпросът, защо ви е в КТД?

Ст. Пирков: Ние договаряме право, вие искате да го плащате.

Ив. Вълчев: Такъв запис действа и в НК „ЖИ”.

Ст. Пирков: Сега договаряме социален пакет.

В. Димитров: Предлагам да отложим целия чл. 76 за 20.11, когато ще имаме предложението но Пътнически превози. И ние ще можем да помислим.

 

Ив. Пенчев: Предлагам текст на двете страни: „Синдикатите не възразяват Работодателят да договаря с отделни работници и служителите отказ от картите за пътуване.”

М. Арсова: Холдингът е в разногласие за т. 3.

 

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта за „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД ще предложат редакция на чл. 76 преди следващото заседание.

            „(2) На съкратените или освободени по чл.331 от КТ работници и служители се запазват личните карти за пътуване до края на годината на уволнението.”

 

Ал. 3: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: За Товарни превози предлагам да отпадне. Едната част покрива изцяло ал. 2.

Й. Стефанов: Запазване на правата означава да му издадете нова карта.

Ив. Вълчев: Не сме съгласни.

М. Арсова: За холдинга предлагам да отпадне.

Л. Милков: Остава в разногласие.

 

Ал. 4:  Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев и М. Арсова предложиха текстът да отпадне.

Г. Мирчева: Ще предложим редакция на следващото заседание на чл. 76.

Страните решиха следващите заседания да се проведат на 20.11 от 13.30 часа и на 21.11 от 10.00 часа.

Заседанието приключи в15.00 часа.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *