ПРОТОКОЛ – 8

ПРОТОКОЛ № 8

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 21.11.2013 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе осмото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова, Румен Василев – експерт
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Оля Георгиева, Грета Александрова – експерт
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Йордан Стефанов,  Ивайло Пенчев
  СТСБ Сашо Алексов, Надежда Станева, Георги Георгиев – експерт
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Петър Митов, Петър Петров – упълномощен да подпише протокола

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров, Димитър Димитров; Георги Манолов – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

В началото на заседанието, в съответствие с поетия ангажимент на заседанието от 20.11.2013 г. Моника Арсова предостави на Синдикатите Справка за фонда работна заплата и определените индивидуални заплати на служители по решение на Изпълнителния директор в ЦУ на „Холдинг БДЖ” ЕАД към 20.11.2013 г. Към справката тя поясни, че в две от дирекциите са включени назначените от Товарни и Пътнически превози, които са били с по-високи заплати и същите са били запазени. В справката са включени само определените по решение на Изпълнителния директор индивидуални заплати, но не  и тези по решение на Съвета на директорите.

По-късно Екатерина Стоянова предостави на Синдикатите Справка за броя и увеличението на средствата за работна заплата на персонала с по-висок размер на основните заплати, определени в разписанието на длъжностите и основните заплати за тях, в сила от 07.11.2013 г. в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

 

Страните продължиха с обсъждането на следните членове от проекта за КТД.

 

По чл. 74, ал. 1 и 2: – Страните решиха: Приема се следният  редактиран текст:

М. Арсова уведоми Синдикатите, че след уточнението с Изпълнителния директор за „Холдинг БДЖ” ЕАД е установено, че към момента има разпореждане от министъра за част от почивните бази и се приемат текстовете на ал. 1 и ал. 2 от проекта, като думата „предприятието” се замени с „Дружеството”.

 

„(1) Разпоредителни действия, ипотекиране, концесии и др. с почивните бази на Дружеството се предприемат след предварително уведомяване на Синдикатите и обсъждане между Страните.

(2) Работодателят прави предложение за промяна на цените на картите за почивните бази след обсъждане от Страните по КТД”.

 

Ив. Вълчев: Изпълнителният директор даде съгласие и за включване на нов текст в чл. 74 за равнопоставено ползване на почивните станции на холдинга от работниците и служителите в трите дружества: „Страните решиха: Създава се ново тире в ал. 2 със следния текст: „Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и служителите, заети в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД/ „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на почивните бази на “Холдинг БДЖ” ЕАД на основание сключено споразумение с „Холдинг БДЖ” –  ЕАД.”

 

По чл. 93: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„Работодателят няма право под каквато и да е форма да пречи на работника/служителя да защитава своите права, да упражнява върху него натиск за работа при условия, застрашаващи живота му или сигурността на превозите, както и да го наказва при отказ за изпълнение на противозаконни нареждания.”

 

По чл. 94: Страните решиха: Остава в разногласие.

Гр. Александрова: Не е необходимо да се прави препис на закона. При изброяването им има пропуснати неща. Трябва да бъде „от дискриминация”, а не „срещу дискриминация”.

Й. Стефанов: Предлагате да отпадне изброеното от закона, а другото да остане?

Ив. Вълчев: Предлагам този текст да отпадне. В КТД не е необходимо да попадат неща, които са уредени със закон. Имаме и приет Етичен кодекс.

М. Арсова: За холдинга също предлагам да отпадне.

В. Димитров: Съгласни сме да отпадне подробното изброяване.

Д. Димитров: Но държим  да остане другата част.

Гр. Александрова: То е задължение на работодателя по чл. 8, ал. 3 от КТ.

Й. Стефанов: Текстовете не задължават работодателя. Държим на първите две изречения.

Синдикатите се съгласиха да отпадне третото изречение, а първото и второто остават в разногласие.

 

 

По чл. 95: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

 

„Синдикатите се задължават:

1. да подкрепят действия на Работодателя, насочени към по-нататъшно развитие на дейността на Дружеството;

2. да не предприемат действия, които могат да навредят на интересите на Работодателя при точно и добросъвестно изпълнение от негова страна на законовите разпоредби и договореното в този КТД;

3. да не призовават работниците и служителите към ефективни стачки, докато не се изчерпат всички възможности, предвидени в ЗУКТС за доброволно уреждане на възникналите спорове.

 

За „БДЖ-Товарни превози” ЕООД Ив. Вълчев предложи и Синдикатите приеха да се включи и нова точка със следния текст:

4. да съдействат на Работодателя за предотвратяване на всички опити за злоупотреби, посегателства и кражби върху подвижния железопътен състав, товарите и останалите дълготрайни активи на БДЖ „Товарни превози” ЕООД, извършвани от работниците и служителите на дружеството.

 

 

По чл. 96: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

 

„Работодателят се задължава да разглежда всички предложения и проекти на Синдикатите, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище на работниците и служителите в Дружеството.”

 

По чл. 97: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

„Синдикалните ръководства се задължават:

1. да участват в изясняването на възникнали трудови, икономически, социални и други конфликти и фактори на напрежение и да съдействат за тяхното решаване в интерес на своите членове, зачитайки интересите на Работодателя;

2. да следят за спазване на договореностите в КТД, при нарушения или неизпълнение своевременно да уведомяват Работодателя.”

 

По чл. 98: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(1) Страните по КТД изграждат Централен съвет на Страните по КТД (ЦСС по КТД), а техните представители в поделенията – Съвети на страните по КТД (СС по КТД). Работата на съветите се организира съгласно “Правила за работа” приети съвместно.

(2) Работодателят и Синдикатите се споразумяха за следните равнища на представителство на синдикалните организации:

1.На равнище дружество – упълномощени представители на синдикални формирования – страна по КТД.

2.На равнище поделения – упълномощени представители от синдикалните формирования – страна по КТД в поделението.

(3) Синдикатите поемат задължението техните представители в поделенията и Централно управление да определят по един представител от всеки Синдикат, страна по КТД, който да оформя протоколите.”

По чл. 99:Страните решиха: Приема се текста от проекта.

(1) Работодателят предоставя на Синдикатите необходимите справки, проекти, разчети, нормативни документи и други материали за разглеждане от страните най-малко 5 дни преди датата на съответното заседание.

(2) В същия срок Синдикатите предоставят материалите по внесени от тях за разглеждане въпроси.

(3) Всички справки, информации и др. се предоставят в писмен вид.

 

По чл. 100:Страните решиха: Приема се текста от проекта за първо тире, приема се редактиран текст на второ и трето тире, четвърто тире остава в разногласие.

Страните се договориха при приватизация или създаване на смесени дружества в договорите да се включват клаузи за:

– запазване предмета на дейност и броя на персонала;

– запазване на получаваното до този момент брутно трудово възнаграждение;

– прилагане на този КТД за период от една година;”

 

Гр. Александрова: Срокът ме притеснява.

Ив. Вълчев: Може да се приеме, но предлагам редакция. Вместо „ненамаляване” да стане „запазване”. Да отпадне „най-малко 1 година”, тъй като приложението на КТД е максимум до една година дори в случаите по чл. 123 от КТ. Затова предлагам да стане „за период от 1 година”. Последното тире да стане „запазване на служебната карта за пътуване до края на съответната година.” Картите са годишни.

М. Арсова: Съгласна съм с предложението на „Товарни превози”.

С. Алексов: Записали сми, че правото за пътуване е за срока на действие на КТД.

Ив. Вълчев: Но ние не сме се съгласили.

С. Алексов: А за Пътнически превози така ли е?

Гр. Александрова: Да.

Ив. Вълчев: Там няма приватизация.

С. Алексов: Но отдават част от дейности.

Л. Милков: Приемаме с редакцията второ и трето, четвърто тире оставаме в разногласие.

 

По чл. 101: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

101. „(1) При възникване на разногласия включително и по тълкуването и приложението на отделни клаузи от КТД, за уреждането им се спазва следната процедура:

  1. Провеждане на преговори по искане на една от страните за доброволно решаване на спора.

  2. Ако не се постигне решение чрез преговори, Работодателят в 7-дневен срок от заключителното заседание внася въпроса последователно в Подотрасловия и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МТИТС.

  3. След изчерпване на горните възможности, всяка от страните действа по законоустановения ред.

(2) Решенията на страните по КТД на по-горно равнище са задължителни за по-долните равнища на управление.”

 

По чл. 102:

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„(1) Страните осъществяват контрол по прилагането на настоящия КТД.”

 

Ал. 2: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(2) При необходимост страните създават съвместни комисии за проучване на отделни проблеми, разработване на предложения за решаването им и за търсене на отговорност от виновните длъжностни лица, допуснали нарушения при прилагането на договора.”

 

По §1 от ПЗР:

Ал. 1: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

(1) „Работодател” по смисъла на КТ, този КТД и ЗУКТС е „БДЖ – ТОВАРНИ /ПЪТНИЧЕСКИ/ ПРЕВОЗИ”  ЕООД /ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД/, представлявано от Управителя / Изпълнителния директор-за „Холдинг БДЖ” ЕАД./

 

Ал. 2: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Предлагам да остане досегашният запис: „Трудов стаж в системата на ж.п.транспорта” е трудовият стаж, придобит в БДЖ ЕАД, НК „ЖИ” – до 31.12.2004г., „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – ТПС /Локомотиви/” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД.” Не  е правно издържано НК „БДЖ” да остане. За трудовия стаж в синидкат-страна по КТД: той е в неплатен отпуск, за какво е необходимо?

Й. Стефанов: Имам стаж от 1985 г. Той няма ли да важи?

Гр. Александрова: Предлагаме да остане досегашният запис в „БДЖ-Пътнически превози”.

Ив. Пенчев: Не сме съгласни.

 

 

Ал. 3: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(3) „Синдикално ръководство” са ръководствата на синдикалните формирования на всички нива съгласно съответните устави.”

 

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Гр. Александрова: Не приемаме, че нощният труд е възнаграждение с постоянен характер. Коментирали сме го при обсъждане на допълнителното споразумение. По въпроса има писма на МТСП, както и съдебна практика.

Й. Стефанов: Шафнерът работи само нощем. Плащате ли му постоянно нощен труд? Нощем работят ревизори, шлосери.

Ив. Вълчев: Той не работи само нощем.

П. Петров: 99 % от работното време е нощем.

Ив. Вълчев: В Товарни превози няма клас „майстор в професията”, предлагаме да отпадне. То не е с постоянен характер. Такива са само тези по чл. 27 и 29 от действащия КТД на „БДЖ-Товарни превози”.

Гр. Александрова: Становището ми е същото.

М. Арсова: Становището  ми е същото. За холдинга предлагам да отпадне „клас майстор в професията”, тъй като нямаме такъв персонал.

 

По §2 от ПЗР: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„(1) Изменения и допълнения на този договор се извършват по всяко време по взаимно съгласие на страните по реда на сключването му. Преговорите започват не по-късно от 20 дни след депозиране на съответното искане на някоя от страните.

(2) Едностранни промени по договора не се допускат.”

 

По §3 от ПЗР: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„Указания, тълкувания и разяснения се дават съвместно от страните.”

 

По §4 от ПЗР: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„При промяна на представителя на някоя от страните тя уведомява другата в срок от 7 дни.”

 

По §5 от ПЗР: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„На всеки 6 месеца страните отчитат изпълнението на този КТД на нарочни общи заседания.”

 

По §6 от ПЗР: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„При документирано и доказано нарушение на този Договор Работодателят приема да потърси отговорност от виновните длъжностни лица.”

 

По §7 от ПЗР: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„За неуредени с този КТД въпроси се прилагат общите разпоредби на трудовото законодателство и другите действащи нормативни актове.”

 

По §8 от ПЗР: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

„Този КТД се сключи в 6 еднообразни екземпляра – по един за Синдикатите, страна по КТД, един за Работодателя и един за Главна инспекция по труда.”

 

По §9 от ПЗР: Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Настоящият КТД влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на действието му е две години.”

 

 

Страните решиха следващото заседание да се проведе на 28.11.2013 г. от 11.00 часа.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

 

 Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 Страните решиха: Остава в разногласие.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *