ПРОТОКОЛ – 9

 

ПРОТОКОЛ № 9

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

На 28.11.2013 г. от 11.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе деветото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Лили Копчева
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова, Румен Василев – експерт
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Снежана Василева, Грета Александрова –упълномощени да водят преговорите за днешното заседание, Светла Стойнева
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Йордан Стефанов,  Ивайло Пенчев, Стойчо Кръстев
  СТСБ Надежда Станева, Даниела Златкова – експерт, след 13 часа
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Петър Митов – упълномощен да подпише протокола, Петър Петров

 

  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Валери Димитров, Димитър Димитров; Георги Манолов, Борислав Илиев – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

След обсъждане страните продължиха работата си с повторно обсъждане на следните членове от проекта за КТД.

М. Арсова: Технически очаквате 3 КТД и тогава да се гледа?

Ив. Вълчев: В този формат ще стане трудно за 3-те дружества.

М. Арсова: Всяко дружество има подготвен КТД за себе си.

П. Петров: Какво мислите за предложенията на Събранието на пълномощниците.

Сн. Василева: Внесли сме в Съвета на директорите предложенията за социалната сума и ваучерите, но са приети само за информация. Останалите предложения са обсъждани в процеса на преговорите.

П. Петров: Едно от предложенията беше за допълнително плащане за реализиран приход на кондуктор, спални и кушет вагони.

С. Василева: Допълнителното заплащане за реализиран приход е съгласно заповед на управителя и не е предмет на КТД.

 

По чл. 1, ал. 1: – Страните решиха: „БДЖ Товарни превози” и „БДЖ Пътнически превози”  приеха спорния до момента текст „и свързаните с тях отношения”.

М. Арсова ще уточни текста за „Холдинг БДЖ” ЕАД на следващото заседание.

 

По чл. 2, ал. 2 и Приложение № 1:  Страните решиха: След второто четене и за трите дружества остава в разногласие въпроса за присъединителната вноска. От страна на Синдикатите беше внесено следното предложение за нов текст на т. 3 от Приложение 1: „Всеки работник или служител на Дружеството ползва права по настоящия КТД срещу заплащане за икономически принос в размер на ………% от основната заплата.”

 

Ив. Вълчев: Остава в разногласие присъединителната вноска за Приложение 1. Т. 1 и т. 3 от приложението са в разногласие. Бяхте поели ангажимент за друга редакция.

Л. Милков: Обмисляхме следния текст: „ вноска, относно направени разходи по изработване на КТД”. Остава в разногласие, държим да има.

Ив. Вълчев: Ние нямаме промяна в позицията във връзка със съдебното решение. При вливането на ТПС Локомотиви в холдинга, той става правоприемник.

Гр. Александрова: Не трябва да има  разлика, съответно не трябва да има заплащане на присъединителна вноска.

Ст. Кръстев: Безконтролно присъединяване към КТД няма да допуснем. Законът ни дава „ред и условия”. Трябва да решим какви ще са реда и условията.

Ив. Вълчев: С молба, в която има срок, но няма да има финансови условия.

Ст. Кръстев: Срок 1 месец след приемането на КТД.

Л. Милков: Остава в разногласие.

Ив. Пенчев: Внасям следното предложение: Вместо ред за присъединяване да стане „Ред и условия за ползване на КТД”. Не отричаме реда и условията за присъединяване. Когато се присъединят всички стават ползващи права по КТД. Всеки, който ползва КТД ще плаща такса.

Ив. Вълчев: Тук няма да можем да решим въпроса.

Ст. Кръстев: Кой закон забранява финансовата компенсация?

Гр. Александрова: Чл. 8, ал. 3 от КТ.

М. Арсова: Не приемам предложението.

Ив. Вълчев: Не приемам предложението, защото се заобикаля чл. 8, ал. 3 и чл. 57, ал. 2 от КТ.

Ив. Пенчев: Във връзка с неприемането на присъединителната вноска, предлагам текстът за присъединителна вноска в т. 3 на приложението да отпадне. Вашият довод да не приемете присъединителната вноска е осъдителното решение. То е само за дискриминация. Предлагаме нова т. 3 в Приложение 1. Съгласни сме с доводите ви за дискриминационната присъединителна вноска. Предложението ни е: „Всеки работник или служител на Дружеството ползва права по настоящия КТД срещу заплащане за икономически принос в размер на ………% от основната заплата.”

Ив. Вълчев: Предложението ще бъде вписано в протокола, но към днешна дата не можем да вземем решение. Това е юридически въпрос и трябва да се консултира.

Гр. Александрова: Ще уведомим колегите за новото предложение. Това го нямаше в проекта.

Ив. Пенчев: На следващото заседание ще имате ли виждане по философията? Всеки да заплаща за ползване на КТД?

 

По чл. 2, ал. 3:  Остава в разногласие

Ст. Кръстев:  Може да очакваме всякакви решения, затова сме сложили тази алинея. За да се знае, че не се отнася за тях.

М. Арсова: Предложението ни е  да отпадне.

 

По чл. 5, ал. 2: Страните решиха: След второто четене и за трите дружества остава в разногласие.

Л. Милков: Остава в разногласие.

 

 

По чл. 7:Страните решиха: След второто четене и за трите дружества остава в разногласие.

 

Ал. 1:Страните решиха: След второто четене и за трите дружества остава в разногласие.

Ив. Вълчев: Държим на досегашния запис в зависимост от финансовото възможности. По ал. 2 до 6 – коментирали сме с Управителя за комисията. Не можем да приемем да има такава комисия, която ще влияе върху вземането на организационно-управленски и кадрови решения. Синдикатите не носят отговорност за това. Съветът на директорите търси отговорност от Изпълнителния директор и от управителите. Чакаме ще приемете ли да се допълни ал. 1 за финансовите възможности.

Д. Златкова: Прав сте, че носят отговорност. Но с тези алинеи ние искаме да допринесем за успеха на дружеството. Практиката показва, че има сериозни въпроси. Правят се прибързани съкращения, без да се прави сметка, точно кой трябва да се махне.

Ив. Пенчев: Нашият интерес е в зависимост от технологичната необходимост. Ясно е, че за работодателя приоритет има икономическият интерес. За да стане ясно, че страните имат различни интереси и ще ги обсъждат взаимно, предлагам да се включи второ изречение в ал. 1 със следния текст: „Синдикатите приемат да обсъждат оптималното равнище на заетост във връзка с икономическата целесъобразност .”  – моля за уточнение на точния текст на предложението.

Ив. Вълчев: Ние сме на пазарен принцип, трябва да си изкараме парите. Не можем да запишем, че заетостта ще е в зависимост от технологичната необходимост.

Ив. Пенчев: Затова предложихме да има второ изречение.

М. Арсова, Ив. Вълчев и Сн. Василева заявиха, че позицията и за трите дружества е да се добави „и финансовите възможности на Дружеството”.

Ив. Вълчев: За останалите алинеи държим да отпаднат. Вече сме приели в чл. 102, че могат да се изграждат съвместни комисии. Една постоянно действаща комисия ще обезличи ЦСС и ССК.

Синдикатите не приеха предложението за отпадане на останалите алинеи на чл. 7.

 

По чл. 8, ал. 1:Страните решиха: След второто четене и за трите дружества остава в разногласие текста след „професионален опит”.

 

Ив. Вълчев: Да спрем до професионален опит. Имаме унифицирана номенклатура, в която са посочени код, клас, основна заплата, степен, група. Нямаме виждане за още една номенклатура с посочени образование и професионален опит. Това е елемент от длъжностната характеристика. Ако кандидатът отговаря на изискванията се открива процедура по назначаване.

Ив. Пенчев: Номенклатурата на длъжностите е основата за цялата философия на заплащането. В чл. 20, ал. 3 е същата номенклатура. Ще уточним какво ще има в нея.

Ив. Вълчев: Дайте ни предложение за такава номенклатура.

Ив. Пенчев: Ако се разберем по основния въпрос, но май не се разбираме. Трябва да има градация на длъжностите и как ще се заемат. Тази градация води до съответно заплащане. Тук трябва да се разберем ще има ли номенклатура на длъжностите и ще се ползва ли тя за целите на заплащането.

Р. Василев: Ние си имаме номенклатура.

Ив. Пенчев: В момента няма нищо.

Ив. Вълчев: За Товарни превози имаме номенклатура, на основа на която сме разработили и утвърдили разписание на длъжностите. Има и разработени длъжностни характеристики.

Ив. Пенчев: За философията на заплащането говорим в момента. Твърдим, че трябва да има номенклатура с изискванията, приета от страните, която да служи за основа при заплащането. Ще имаме ли тази философия?

Р. Василев: Работодателят си определя изискванията.

П. Митов: Казвате до професионален опит. Професионалната квалификация трябва да е такава, че длъжността да се изпълнява безупречно. Понякога длъжностните характеристики се изготвят за човека, което пречи длъжността да се изпълнява безупречно.

М. Арсова и Сн. Василева: Предложението ни е текстът да приключи до професионален опит вкл.

По чл. 8, ал. 2:Страните решиха: Второто изречение остава в разногласие и за трите дружества и след второто четене. Синдикатите предложиха нов текст: „Той включва в комисиите техен  упълномощен представител.”

 

Ив. Пенчев: Предлагаме „Той кани Синдикатите, а при изявено желание от тяхна страна включва в комисиите.”

П. Митов: Когато се включват в комисията, представителите на Синдикатите могат да вземат отношение.

Ив. Вълчев: Искаме да ви предпазим от административен натиск от страна на работодателя.

Р. Василев: Отговорността се носи от работодателя, а не от Синдикатите.

Ив. Пенчев: Предложението ни е наш представител да участва в комисиите.

Ив. Вълчев: Комисията ще се увеличи с още 4 човека и трудно ще се вземат решения.

Ив. Пенчев:Има ли проблем да включите един общ представител на всички синдикати?

Ив. Вълчев: Досега не е правен конкурс.

М. Арсова: Срокът е 3 годишен.

Ив. Пенчев: Ако не сте против, търсим текстовете.

Ив. Вълчев: За Товарни превози не приемам.

М. Арсова: Нямам основание да приема.

 

По чл. 8, ал. 3: Страните решиха: Приема се следният  редактиран текст:

„ Работодателят запознава  Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места.”

По чл. 8, ал. 4: Страните решиха: Приема се следният  редактиран текст за„БДЖ Товарни превози” и „Холдинг БДЖ” ЕАД :

„(4) Назначаването на даден кандидат става не по-рано от 7 дни след обявяването по предходната алинея.”

 

Ив. Пенчев: Държим да има срок, това е важно. Ако искате може да обсъдим и друг срок.

Ив. Вълчев: За Товарни превози приемам без комисиите.

М. Арсова: Приемам без комисиите.

Сн. Василева: За Пътнически превози остава в разногласие срока.

 

По чл. 9, ал. 1:  Страните решиха: Остава в разногласие.

 

Ив. Пенчев: Вие приемате длъжностна характеристика и ми я връчвате, но аз не я подписвам. Влиза ли в сила за мен?

Гр. Александрова: Ако не сте съгласен, това не ви освобождава от изпълнението.

Ст. Кръстев: Ако тотално промените длъжността?

Ив. Пенчев: Как преценявате кое да приемете и кое не? В кой момент става мое задължение?

Гр. Александрова: Когато Ви запознаят с нея.

Ив. Пенчев: Не  е така.

П. Митов: Как е запознат без да е подписал?

Гр. Александрова: Връчването е довеждане до знание.

Ив. Вълчев: При отказ лицето да подпише изменена длъжностна характеристика с нова функция се прилага удостоверяване на връчването чрез свидетели.

Д. Златкова: Вие карате кондукторите да почистват влаковете.

Ст. Кръстев: В длъжностната характеристика функциите трябва да съответстват на индивидуалния трудов договор, това е смисълът.

Ив. Вълчев: В протокола сме направили предложение за текст. Приемате ли го?

Ст. Кръстев: Направили сме го, за да има функционална зависимост с чл.119 от КТ. Не сме съгласни.

. Златкова: Как назначавате? Без длъжностна характеристика не назначавате. Какво ви пречи да е неразделна част от трудовия договор?

Гр. Александрова: Длъжностната характеристика не е неразделна част от трудовия договор.

Ив. Пенчев: Променяме предложението си и предлагаме следния текст: „Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовото правоотношение.”

Д. Златкова: Не искаме безразборно вменяване на задължения чрез промени в длъжностната характеристика.

Л. Милков: Колегите от Пътнически превози приемат ли предложението на Иван Вълчев?

Гр. Александрова: Приемаме го.

 

По чл. 9, ал. 2: Страните решиха: След второто четене остава в разногласие за „БДЖ-Товарни превози” и „БДЖ-Пътнически превози”. Текстът отпада за „Холдинг БДЖ”.

Ив. Вълчев: В трудовия договор е „място на работа”.

Ст. Кръстев: Какво пречи да се определи работно място? Прекъсването е в разногласие.

П. Митов: За Товарни превози да отпадне „работно място”.

Ив. Пенчев: Имали сме предвид друго – за служителите, за които се договаря място на работа с определени граници. Предлагаме да заменим с „място за явяване на работа”., за да е ясно че трябва да се яви в определена гара например.

Ив. Вълчев: Не можем с КТД да заменим Наредба 50.

Ив. Пенчев: Предлагаме вместо „работно място” – „място за явяване на работа – гара, пункт, участък, ПВЦ” за случаите, когато се касае за район с определени граници.

М. Арсова: За холдинга предлагам „място на работа”.

Ив. Пенчев: Оставаме в разногласие за прекъсването и новото ни предложение за мястото на явяване.

В. Димитров: Никой не ни гарантира, че ако не се приеме, извращенията няма да продължат.

Ив. Вълчев: С новото си предложение по ал. 2 дублирате в известна степен ал. 3 и заобикаляте два нормативни документа.

Ив. Пенчев: Без да го тълкувате, вие си правите с хората каквото искате.

М. Арсова: За холдинга предлагам да отпадне.

Л. Милков: Приемаме да отпадне, там няма такива работници. ПВЦ ще отидат към НК „ЖИ”.

 

По чл. 11:

Ал. 1: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ал. 4: Страните решиха: Остава в разногласие.

Ал. 5: Страните решиха: Текстът на ал. 5 отпада.

 

 

По чл. 13, ал. 2:   Страните решиха: След второто четене остава в разногласие и за трите дружества само „комисията по чл. 7”.

 

По чл. 15, ал. 2:

Д. Златкова: Г-жа Мирчева дала ли е предложение за текст?

Л. Милков: Днес отсъства. Като се върне, ще обсъдим този текст.

 

По чл. 18, ал. 2:Страните решиха: След второто четене се приема текста от проекта на първото тире за трите дружества. Текстът на второто тире остава в разногласие.

 

 

Д. Златкова: Надявах се, че ще размислите. Не виждам нищо лошо, че при поискване ще дадете тази информация.

Й. Стефанов: След като сме приели чл. 82 и 85 за обсъждане с нас какво ви пречи да остане тук.

Р. Василев: Щом там сме се задължили, махнете го оттук.

Ив. Вълчев: Държим второто тире да отпадне. Първото нека остане, и досега го е имало в чл. 15, ал. 2.

М. Арсова: Държим второто тире да отпадне.

Сн. Василева: Без второто тире.

Л. Милков: Остава в разногласие.

 

Страните решиха следващото заседание да се проведе на 02.12.2013 г. от 13.00 часа.

 

Заседанието приключи в 15.30 часа.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *