ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ОТ ПРЕГОВОРИ ЗА КТД 2014

ПРОТОКОЛ

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

Днес, 21.10.2013 г. от 13.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе първото заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Християн Кръстев, Моника Арсова, Димитър Михайлов, Анелия Влъчкова
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Георги Друмев, Александър Митрев, Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Димитър Димитров, Екатерина Стоянова, Галина Мирчева, Оля Георгиева
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Петър Бунев, Любомир Милков, Цонко Господинов, Йордан Стефанов, Стойчо Кръстев
  СТСБ                                              Сашо Алексов, Пламена Желязкова, Надежда Станева, Георги Георгиев
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Зоринчо Йорданов, Стефан Пирков, Петър Митов, Петър Петров

 

  ФТР “Подкрепа” Розен Зарков, Димитър Димитров, Валери Димитров, Искра Иванова, Георги Манолов – СЛПБ, Борислав Илиев – СЛПБ

 

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

Заседанието беше открито от Изпълнителния директор Хр. Кръстев. Той предложи да се даде старт на преговорите по КТД. Да се уточнят комисиите и какво ще се прави. В преговорите ще участват „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. С обща заповед на Изпълнителния директор и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД са определени представителите от страна на тримата работодатели в преговорите, както и упълномощените представители на Синдикатите. Съгласно заповедта председател на общата работна група е Моника Арсова – Директор „Човешки ресурси” на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, която в случай на отсъствие ще бъде замествана от Иван Вълчев – Ръководител, отдел „Човешки ресурси” в “БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

Хр. Кръстев даде думата на М. Арсова, която пожела на всички успешна работа в процеса на преговорите и помоли синдикатите, които не са представили предварително удостоверения за актуално правно състояние и удостоверения за членската си маса, да ги представят. Всички синдикати предоставиха поисканите документи.

М. Арсова предложи и страните приеха следния

 

Дневен ред:

  1. Обсъждане на организацията и реда за работа на работната група
  2. Разни

 

М. Арсова направи предложение от страна на работодателите, за секретар на работната група да бъде избрана Славка Иванова – Главен експерт, организация и управление на труда в отдел „Човешки ресурси” – „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Предложението беше прието от страна на Синдикатите.

 

По т. 1 от дневния ред:

 

М. Арсова предложи заседанията да се провеждат веднъж седмично, в сряда, с максимална продължителност 4 часа и почивка от половин час, от 13 до 16.45 часа.

Р. Зарков: А право на извънредни заседания?

М. Арсова: Предвидено е.

П. Бунев: До декември по този начин се очертават не повече от 5 заседания. Според мен са малко за обема работа, който трябва да се свърши. Предлагам от 13.11 да се провеждат поне по две заседания седмично в два последователни дни. Хората ще пътуват, затова предлагам заседанията да започват от 10.00 часа. Нека тръгнат първите заседания по предложения график, а след това да се реши.

З. Йорданов: Моля заседанието на 30.10 да бъде от 13.00 часа.

Хр. Кръстев: Конкретният час може да се уточнява на всяко заседание.

След обсъждане на различни предложения, страните решиха следващото заседание да се проведе на 23.10 от 10.00 часа.

 

М. Арсова предложи синдикатите да уточнят, кои от упълномощените представители ще подписват протоколите от заседанията на работната група.

 

Синдикатите уточниха, че протоколите ще се подписват от следните упълномощени представители:

За СЖБ – Любомир Милков;

За СТСБ – Сашо Алексов;

За НЖС „Подкрепа” – Стефан Пирков;

За ФТР „Подкрепа” – Искра Иванова.

В случай на отсъствие страните приеха, че горните титуляри ще упълномощават друг представител да подписва протокола от конкретното заседание.

 

 

М. Арсова предложи и Синдикатите приеха,

след изготвяне на протокола от заседанието секретарят на работната група да го изпраща в електронен вариант за съгласуване на текста, на упълномощените да го подписват представители на Синдикатите. Протоколът от всяко заседание ще се подписва в началото на следващото заседание.

 

М. Арсова предложи ред за свикване на извънредни заседания. Всяка от страните може да предложи провеждане на извънредно заседание най-малко 3 дни преди заседанието.

Ив. Вълчев предложи извънредно заседание да се предлага и насрочва и с приемане на решение на предходното заседание.

 

Страните приеха следния ред за свикване на извънредни заседания: Извънредни заседания може да поиска всяка от страните, най-малко 3 дни преди заседанието. Извънредни заседания могат да се насрочват и с  приемане на решение на предходното заседание.

 

М. Арсова предложи ред за внасяне на нови предложения по проекта – всяка страна, имаща предложение по проекта следва да го представи на председателя и на секретаря в електронен вид  и в писмен вид на следващото заседание.

Р. Зарков: Ако искам да внеса предложение, значи ли, че то трябва да е съгласувано с останалите представители на Синдикатите?

П. Бунев: Ако има предложение от страна на Синдикатите, то трябва да е внесено от едната страна, тъй като всички сме вносители на проекта за КТД.

Ив. Вълчев: Допълнителните предложения от упълномощените представители ли ще се внасят или от вас, председателите?

П. Бунев: Упълномощените представители са в правото си да внасят предложения.

 

Страните приеха, че всяка от двете страни може да внася нови предложения чрез упълномощените си представители. Всяка страна, имаща предложение по проекта следва да го представи на председателя и на секретаря в електронен вид  и в писмен вид на следващото заседание.

 

 

М. Арсова предложи на едно заседание да се разглежда отделна глава от проекта, а ако някоя глава е по-голяма да се разглежда в повече от едно заседание.

П. Бунев и Р. Зарков не приеха предложението и изразиха становище да не се слагат ограничения във времето, тъй като това са преговори, ще има и някои текстове, за които ще се налага и повторно връщане.

Ив. Вълчев: Започваме прочита на проекта член по член. Ако не постигнем съгласие по някой текст, продължаваме нататък, след това ще се минават отново на следващо четене.

А. Влъчкова: Да разбирам ли, че трите проекта на трите дружества са напълно идентични?

П. Бунев: Да, идентични са. Времето е динамично, не знаем къде ще бъде определена група персонал след 2 години, затова сме предложили три еднакви проекта.

А. Влъчкова: Ако преминат някъде, ще преминават по чл. 123 от КТ.

Ив. Вълчев: Колегите се застраховат, тъй като в Холдинга няма КТД.

П. Бунев: Също така в Товарни превози има допълнително споразумение, а в Пътнически превози се водят преговори година и половина.

М. Арсова: В проекта са записани Приложения към него, които не са представени. Моля за следващото заседание да ни ги представите.

А. Влъчкова: Критериите за подбор също, Приложение № 1 минимум.

Ст. Пирков: Моля, от страна на Работодателя,  за следващото заседание да ни предоставите протоколите от Събранията на пълномощниците, проведени в двете дружества, както и оптимистичния вариант на бизнес плановете, за да видим какво ни очаква. Това е по реда на Кодекса на труда.

Ив. Вълчев: Бизнес плановете все още се разработват, тук са финансовите директори и главният счетоводител. Ако Изпълнителният директор и управителите не възразяват, на заседанието на 30.10 можем да ви предоставим финансовите резултати за 9-те месеца.

 

Страните се споразумяха на заседанието на 30.10 работодателите да представят справки за финансовите резултати за 9-те месеца.

 

С. Алексов: Внасям предложение по правилата за работа: Всяка от страните да има право да поиска време за прекъсване на заседанието.

М. Арсова: Не възразявам.

 

Страните се споразумяха, че всяка от двете страни има право да поиска време за прекъсване на заседанието, без да е фиксирана предварителна продължителност.

 

По т. 2 от дневния ред:

П. Бунев: Един от големите проблеми към момента е Приложение № 2 към сега действащите КТД, което регламентира заплащането за отделните длъжности. Дали поради допуснати грешки или умишлено, има нови длъжности, в нарушение на КТД. В най-честия случай става въпрос за съвместени длъжности. Предлагам на следващото заседание да имаме Приложение № 2 с новосъздадените  длъжности и заплатите, за да се видят различията между Товарни и Пътнически превози. Има недоволство в хората по тази причина.

Хр. Кръстев: Оказа се, че най-нископлатените служители са в Холдинга.

П. Бунев: Считам, че това ще бъде изходната позиция. Навсякъде сме казали, че днес започваме преговорите по КТД. Хората очакват от нас да поставим този въпрос. Друг проблем, който не ми е потвърден, идва от депата. Там има напрежение, поради това, че хората считат, че се вдигат заплатите на администрацията, а за експлоатацията това не се прави. Ако това се е случило наистина, има проблем.

Хр. Кръстев: Г-н Бунев, моля да уточните за кое от двете дружества става въпрос.

П. Бунев: За БДЖ „Пътнически превози” ЕООД.

Д. Димитров: Според мен няма проблем. Не се ли коментира факта, че имаше възстановяване на работа в две депа, подобряване на функционални връзки? Че имаше решение на проблемите с ваучерите, за битовите условия, за Правилата за служебни и специални пътувания. Че за кратко време се направиха доста неща. Че има възстановяване на работнически професии. Отправям призив да се обясняват  и тези неща.

П. Бунев: Г-н Димитров, не случайно възстановихме ССК. Нека директорите в поделенията обяснят всичко това на място. Ще има ССК, ще се видят тенденциите. Приветстваме всичко добро, което се случи. Само споделяме каква информация имаме в момента.

 

М. Арсова: Моля, за следващото заседание, онези синдикални организации, които не са ни представили броя на членовете си по дружества, да ни го представят.

 

Частта от заседанието по уточняване на процедурата за преговорите приключи в 13.45 часа, след което в залата останаха само членовете на работната група и стартира обсъждането на конкретните текстове от проекта.

 

Обсъдиха се следните текстове от проекта за КТД и съответно се взеха следните решения:

 

В Преамбюла: Страните решиха: Да се впишат актуалните имена на Изпълнителния директор и Управителите. Да се добавят данните, легитимиращи Работодателите и Синдикатите: Булстат, ЕИК, Седалище и Адрес на управление. В последния ред след думите „Колективен трудов договор” да се добави текста „(КТД)”

 

 

 

По чл. 1:

Ал. 1 – Страните решиха: Остава в разногласие заради текста „и свързаните с тях отношения”.

От страна на Работодателя Ан. Влъчкова изложи становището, че текстът следва да отпадне и че е достатъчно вписването само на трудовите и осигурителните отношения. Ако синдикатите настояват може да се включи в главата за дискриминация. Има императивни норми какво се урежда в КТД.

От страна на Синдикатите Ст. Кръстев поясни, че имат предвид неща като задължителното застраховане, договорите със СТМ и др. Като вариант за постигане на съгласие попита: Като достигнем до текстовете за застраховане, ще имаме ли противопоставяне за обсъждането им. Те са по-скоро социални.

Л. Милков подчерта, че в КТ няма уреждане на социалното сътрудничество, но страните изграждат ССС.

Ст. Кръстев направи предложение по процедурата: Ако няма разногласие по определени точки, те да се приемат анблок.

Ал. 2 – Страните решиха: Приема се предложената от страна на Работодателя редакция на текста.

Договорени на браншово и отраслово равнище по-благоприятни за работниците и служителите условия, от включените в този договор, заместват съответните му клаузи и се прилагат, в случай, че са налице обстоятелствата по чл. 51б, ал.4 от Кодекса на труда.”

 

 

По чл. 2:

Ал. 1 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Настоящият КТД се прилага само за членове на Синдикатите,  страна по КТД – за времето на членството им, както и за присъединени към договора – за времето на присъединяването им.”

 

Ал. 2 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Присъединяването към КТД става индивидуално, по реда на Правила за присъединяване към КТД 2013, приети от страните и неразделна част от КТД. Не се допуска групово присъединяване.”

От страна на работодателя беше поискано Синдикатите да представят приложението с Правилата за присъединяване на заседанието на 23.10.

 

Ал.3 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Ив. Вълчев: В чл. 1 вече приехме,  „за страните по КТД”. Тези отпуски ще важат само за тях.

Ан. Влъчкова: Не може да се присъединяват само към едни текстове, а към други не. Законът не допуска това. Това е нищожна клауза, не може да породи правно действие. Служителят се присъединява индивидуално, а не като председател или член на ръководство и няма да ползва този отпуск.

Мотиви на Синдикатите:

Л. Милков: За отпуските за синдикална дейност членовете на синдикати, които не са страна по КТД да се договарят отделно.

 

 

 

По чл. 3: Страните решиха:

Текстът на ал. 1 отпада. Приема се следният редактиран текст на ал. 2 за текст на чл. 3 без алинеи:

„При констатиране на нарушения на КТД всяка от страните предприема действия за отстраняването им.”

 

По чл. 4: Страните решиха: Приема се изцяло нов текст на чл. 4, както следва:

„(1) Клаузите на настоящия договор се прилагат от всички поделения на Дружеството.

(2) В поделенията не се сключват отделни КТД.”

 

По чл. 5:

Ал. 1 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

Ал. 2 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Ан. Влъчкова: Нарушава се чл. 66, ал 2 от КТ, който дава свобода за индивидуално договряне. Тази ограничителна разпоредба е във вреда на Работодателя. Ако синдикатите настояват по-добре е да отиде в главата за дискриминация.

Ив. Вълчев: Винаги сме намирали компромисен вариант. В предишни КТД е приеман фиксиран процент за висококвалифицирани служители. Чл. 66 , ал 2 все още е факт. В текста от проекта излиза, че ако се договорят по-благоприятни условия дори само за едно лице, това ще важи за всички останали. Друг вариант от предишни КТД е, че Работодателят се задължава да ви предоставя информация за такива сключени трудови договори.

 

Мотиви на Синдикатите:

Ст. Кръстев: Въпрос на време е тази норма да изчезне от КТ. Тя е дискриминационна и противоконституционна, защото нарушава принципа „за равен труд се получава равна заплата”.

 

По чл. 6: Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

По чл. 7:

Ал. 1 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Постъпило предложение от страна на Работодателя: Ив. Вълчев: В края на изречението да се добави „и финансовите възможности на дружеството” и да отпаднат думите „се задължава”. Тук спорът е дали да се съобразяваме с финансовото състояние на дружеството.

Синдикатите ще обмислят предложението.   

           

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СИНДИКАТИ:                                           РАБОТОДАТЕЛИ:

               

СЖБ:

 

…………………………………………………..

(инж. Петър Бунев)

 

 

…………………………………………………..

(инж. Любомир Милков)

 

СТСБ:

 

…………………………………………………..

(инж. Сашо Алексов)

 

 

НЖС “ПОДКРЕПА”:

 

…………………………………………………..

(инж. Зоринчо Йорданов)

 

 

 …………………………………………………..

(Стефан Пирков)

 

ФТР “ПОДКРЕПА”:

 

…………………………………………………..

(Розен Зарков)

 

…………………………………………………..

(Искра Иванова)

 

 

 

„ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД:

 

…………………………………………………………

(Християн Кръстев)

 

 

…………………………………………………………

(Моника Арсова)

 

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Георги Друмев)

 

…………………………………………………………

(Александър Митрев)

 

 

 „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(инж. Димитър Димитров)

 

…………………………………………………………

(Екатерина Стоянова)

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *