ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ОТ ПРЕГОВОРИ ЗА КТД 2014 – Протокол – 2

ПРОТОКОЛ № 2

 

от заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

Днес, 23.10.2013 г. от 10.00 часа в приемната зала на „Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе второто заседание на работната група за преговори по КТД – 2013 г. на „Холдинг БДЖ”  ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, определена със Заповед на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,  съответно с  №№  226/17.10.2013 г.; 542/17.10.2013 г. и 619/17.10.2013 г.

На заседанието присъстваха:

От страна на работодателя:  
„Холдинг БДЖ” ЕАД: Моника Арсова, Димитър Михайлов
“БДЖ – Товарни превози” ЕООД“: Александър Митрев, Иван Вълчев, Вероника Кузманова, Славка Иванова
“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“: Екатерина Стоянова, Галина Мирчева, Оля Георгиева, Грета Александрова
От страна на синдикатите:  
КНСБ:  
  СЖБ Любомир Милков, Цонко Господинов, Йордан Стефанов, Стойчо Кръстев, Петър Бунев /след 13 часа/
  СТСБ                                              Сашо Алексов, Пламена Желязкова, Надежда Станева, Георги Георгиев
КТ “Подкрепа”:  
  НЖС “Подкрепа” Стефан Пирков, Петър Митов, Петър Петров
  ФТР “Подкрепа” Искра Иванова, Димитър Димитров, Валери Димитров, Илиян Ценов, Георги Манолов – СЛПБ

Секретар на заседанието: Славка Иванова         

 

В началото на заседанието, съгласно решенията от предходното заседание двете страни  внесоха следните документи:

Работодателите предоставиха на Синдикатите:

  1. Баланс за 9-те месеца на 2013 г. на „Холдинг БДЖ” ЕАД”;
  2. Протокол от проведеното на 26.09.2013 г. Събрание на пълномощниците на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще представят протокола от Събрание на пълномощниците на следващото заседание, поради това, че към момента не е подписан.
  3. Проект за протокол от заседанието на 21.10.2013 г., който страните подписаха след запознаване със съдържанието му.

Синдикатите предоставиха на работодателя:

1. Проект за Приложение №1 (към чл. 2, ал. 2 от КТД 2013 г.) – РЕД И УСЛОВИЯ за присъединяване на работници и служители по смисъла на чл. 2, ал. 2 от КТД за трите дружества поотделно с еднакъв текст;

2. Проект за Приложение № 1а (към т. 1 на Приложение № 1 към КТД 2013 г.)     

 

След предоставяне на горните документи, работната група продължи обсъждането на текстовете от проекта за КТД – 2013 г.    

             

По внесения проект за Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 от КТД 2013 г.

Ст. Кръстев: Имаме възражения да се наричат Правила, тъй като в закона е записано „ред и условия”. В тази връзка трябва да се промени текста на чл. 2, ал. 2, който приехме на миналото заседание.

Страните решиха: Приема се следният редактиран текст на чл.2, ал. 2:

 „Присъединяването към КТД става индивидуално, по ред и условия, посочени в  Приложение № 1. Не се допуска групово присъединяване.”

 

Ив. Вълчев: Искам да ви информирам, че във връзка с т. 3 и Приложение № 1а ще имаме проблем. Имаме официално изпратено писмо с вх. № 34-00-281/25.04.2012 г. от синдикат, който не е страна по КТД, от г-н Дамян Петров – председател на НСЛМ тогава и понастоящем президент на Първи частен синдикат до Изпълнителния директор Йордан Недев. По искане на представителите на Синдикатите писмото беше прочетено. След като имаме решение на Комисията за защита от дискриминация и 2 решения на ВАС, от наша страна сме затруднени как да изпълним т. 3 от Приложение 1 и Приложение № 1а. От тази гледна точка, не можем да приемем така формулираната присъединителна такса, тъй като автоматично може да бъдем атакувани и да се съставят административни актове към нашите работодатели.

Ст. Кръстев: С тезата по присъединителната вноска във времето има огромни спекулации. Донесъл съм две решения на ВАС. Колегата цитира решенията на Комисията за защита от дискриминация, без да са подплатени с аргументи. Има 3 решения в противната посока. Първият аргумент: в съответствие с актовете на МОТ присъединителната вноска не е дискриминационна. ВАС съпоставя правата на преговарящите и на присъединилите се. Става въпрос за КТД, той не е трудов договор, в него има и облигационни правни аргументи. Две решения са на противното становище. Синдикатите представляват членовете си. Какво е акт за дискриминация? Когато се използва правна норма, с цел да се ограничат права. Следва ли тези лица безконтролно да се присъединяват, да се дават права на трети лица, които не участват в преговорния процес. Иначе се нарушават правата на представляваните. Тези трети лица не си мърдат пръста, а гледат какво могат да ползват. Това не само не е дискриминация, а не е и морално. Автоматично от договора ще се ползват лицата, които имат честта и доблестта да се присъединят към него, изпълнявайки условията, предвидени за присъединяване. Твърдим, че присъединителната вноска не е дискриминационна. Обратното твърдение е абсолютно необосновано и заблуждаващо.

Гр. Александрова: Има решение на ВАС, осъден е „Холдинг БДЖ” ЕАД. Това е факт и сме длъжни да изпълним решението. Въпреки изложените аргументи от юристите на холдинга, решението е влязло в сила и подлежи на изпълнение. Ние вече сме обвързани по него. Това е конкретно дело, има решение и ако не го изпълним, знаете какво ще се случи. Холдингът не е имал КТД, но сега предстои да се сключи. Вие не бихте ли изпълнили съдебно решение? Имали сме възможност, защитили сме се с аргументи, но съдът не ги е уважил и ще се съобразим с решението му. Други съдебни решения, касаещи дружествата няма, в това решение се казва в бъдеще да не се допускат подобни разпоредби в КТД.

Ст. Кръстев: Не съм съгласен с Вашето тълкуване.

Л. Милков: Да разбираме ли, че предложението е да няма присъединителна вноска, а да има ред и условия?

Ил. Ценов: т.1 и т. 3 остават в разногласие.

 

т.1 – Страните решиха: Остава в разногласие.

т.2 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

т.3 – Страните решиха: Остава в разногласие.

т.4 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

т.5 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

т.6 – Страните решиха: Остава в разногласие, свързана с вземане на решение по т. 3.

т.7 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Новопостъпилите работници и служители получават информация от Работодателя за действащия КТД и наличните синдикални организации.”

 

По чл. 7, ал. 2

Ал. 2 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Г. Мирчева: Какво ще прави Работодателят? С текстовете на ал. 2 до 6 правите опит за изземване на функциите му. Предложението ми е да отпаднат.

Ив. Вълчев:  Синдикатите имат място да договарят КТД. Поели сме ангажимент да обсъждаме с тях и оптималното равнище на заетост в съответствие с технологично необходимата численост. Но тази комисия за нас означава, че се създава чрезвичайна комисия, която да взема отношение по всички въпроси за разписание на длъжностите, професионалната квалификация и подбора. Ако функционира такава комисия, после какво ще обсъждаме с вас? Все още не сте ни представили критериите и показателите за подбор по чл. 11. А какво ще правим с представителите на работниците и служителите по чл. 7 и 7а от КТ?

Й. Стефанов: А има ли избрани представители по чл. 7 и 7а от КТ?

 Предстоят нови Събрания на пълномощниците, на които може да убедите делегатите, представителите по чл. 7а да са ваши членове. Но с текста от проекта, вие искате да изземете функциите на представителите по чл. 7 и 7а. Настоящето Ръководство не може да носи отговорност защо по КТД 2011 г. не са избирани представители по чл. 7 и 7а. Волята на Управителите сега е, в условията на протичащата структурна реформа, до Нова година да се изберат представители по чл. 7 и 7а, както и КУТ, а през януари да се приеме и план сметката за СБКО. Това са мотивите ни, защо такава комисия не може да съществува.

Мотиви на Синдикатите:

Ст. Пирков: Не изземваме функциите на Работодателя, само го наглеждаме дали предоставя информацията за заетостта на персонала.

Ст. Кръстев: В социалния диалог има ли изземване на функции? Това е смешно. Представителите по чл. 7 и 7а от КТ имат доста стеснени права работодателят да води някакъв диалог с тях. Чл. 37 е задължителен.

Л. Милков: Тази комисия не ограничава правата на представители по чл. 7 и 7а.

Ал. 3 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Ал. 4 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Ал. 5 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Ал. 6 – Страните решиха: Остава в разногласие.

 

По чл. 8

Ал. 1 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Г. Мирчева: Какво му беше на досегашния текст – в разписание на длъжностите и длъжностните характеристики? От страна на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД сме в разногласие. Това значи ли, че разписанието на длъжностите е на по-ниска основа от номенклатурата?

Ив. Вълчев: Нашето виждане е вместо „професионален опит” да бъде „трудов стаж”, така е било и през 2009 г.

Мотиви на Синдикатите:

Л. Милков: В Приложение 2 на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД няма длъжност „Експерт”, а в Разписание на длъжностите имате 300 експерти. Затова държим да бъде неразделна част от КТД. Бих казал, че  разписанието на длъжностите и номенклатурата са на една и съща основа. Искаме, когато една длъжностна характеристика е утвърдена, да се знае, че утре тя няма да бъде сменена, за да се оправдае завъртулката, че му се вдига или намалява заплатата. Държим този текст да остане, защото практиката ни показа, че  трябва да го има.

Ал. 2 – Страните решиха: Приема се текста от проекта на първото изречение. Второто изречение остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Ив. Вълчев:  Предлагам „Той кани техни представители в комисиите за наблюдатели”. До момента не сме обявявали конкурси. По този начин вашите представители ще наблюдават и ще сигнализират за евентуални нарушения.

Г. Мирчева: Да разбирам ли, че имате предвид „конкурс” по смисъла на КТ? В „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в последната една година не е обявяван конкурс. От предложението ви излиза ли, че се съмнявате в компетентност на комисиите от страна на работодателя?

Мотиви на Синдикатите:

Пл. Желязкова: Ако комисиите са компетентни, какъв е проблемът да участват и Синдикатите?

Ст. Кръстев: Като заинтересовани лица.

С. Алексов: Синдикатите ще участват само с един представител, така е и в НК „ЖИ”.

Д. Димитров: По предложението за поканване на представителите: поканеният не знае правилата и ще бъде само зрител.

Ал. 3 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Г. Мирчева: Да приемем текста без уведомяване на Синдикатите. При всички ангажименти, които ни вменявате, излиза че трябва да назначим нови хора. На какъв период искате да ви уведомяваме?

Ив. Вълчев: „Уведомявам” има писмен елемент. Предлагам думата „уведомявам” да се замени със „запознавам”. Иначе трябва да има някой, който да води кореспонденция. Свободните работни места не се обявяват в сайта, защото автоматично ще се обявяват в Бюрата по труда и те ще ни пращат кандидати. Позицията ни е, че за нашите длъжности се иска специална правоспособност и квалификация. Затова не качваме ваканциите на сайта.

Мотиви на Синдикатите:

С. Алексов: Уведомяването може да става на среща на страните по КТД. В поделенията ще има ССС. Уведомявате ни на какъвто период оповестявате.

Д. Димитров: С новата структура уведомяването е много трудно, дори невъзможно. Наша задача е да информираме всички.

Л. Милков: Ще уведомявате председателите.

Й. Стефанов: Съгласно новите Правила в поделенията има четирима председатели. Как те ще уведомяват останалите председатели е техен проблем. Говорим за 4 поделения в Пътнически и за 3 в Товарни превози.

П. Желязкова: Свободните работни места могат да се обявяват и в сайта, където могат да се видят от всеки към определена дата.

Ал. 4 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Ал. 5 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

По чл. 9:

Ал. 1 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Г. Мирчева: Да се премахне „неразделна част от договора”. Длъжностната характеристика не е неразделна част от трудовия договор.

Гр. Александрова: Когато Работодателят направи промяна на длъжностната характеристика, той я дава на лицето. В законодателството няма запис, че се иска съгласието на лицето. Ако то не иска да върши записаните допълнително задължения, не подписва новата длъжностна характеристика. Ако допълнението касае характерни за длъжността функции, няма нужда Работодателят да пита лицето, той прави промяна по негова преценка. Ако лицето подпише, но има запис, че не е съгласно с допълнителните функции, това не означава, че е свободно да не ги изпълнява. Връчването означава довеждане до знание. При несвойствени за длъжността функции, следва да се подпише ново споразумение.

Ив. Вълчев: Предлагам: “При сключване на индивидуалния трудов договор, Работодателят връчва длъжностна характеристика на работника или служителя срещу подпис и се отбелязва дата на връчването й.” Това е чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ. В Товарни превози при сключване на трудовия договор задължително има пасаж, че лицето е уведомено на дата…и че длъжностната характеристика е връчена на дата….Но ние нямаме случаи на сключени трудови договори, без да е изготвена длъжностна характеристика. Ако се включва нова функция и лицето откаже да подпише, с двама свидетели удостоверяваме, че длъжностната характеристика е връчена. Ново предложение: „Длъжностната характеристика влиза в сила, след запознаването на работника или служителя по съответния ред.”.

Мотиви на Синдикатите:

Ст. Кръстев: С включването на нови функции в длъжностната характеристика често се заобикаля чл. 119 от КТ и се избягва сключването на ново споразумение.

Л. Милков: Ако ви вкарат допълнение да чистите? Искаме да се предпазим от промяна във функциите. Имаме много случаи, когато при действащи трудови договори се вменяват несвойствени функции. Защо в тези случаи да не му се предложи и нова заплата?

С. Алексов:  В длъжностната характеристика на кондукторите беше включено да почистват, това е задължение на друга длъжност, тези хора ще подпишат ли? Подписва и пише „не съм съгласен с чистенето”.

Ал. 2 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Г. Мирчева: Не сме съгласни по т. 1 „с прекъсване” да е в трудовия договор. В чл. 66 от КТ е посочено, че мястото на работа, а не работното място е елемент от съдържанието на трудовия договор. Какво означава „ред и начин” в т. 4?

Ив. Вълчев: Работното място го поставяме само в длъжностната характеристика. Предлагам т. 2 да отпадне.

Мотиви на Синдикатите:

Ст. Кръстев: В КТД може да се договарят и неща, които не са включени в КТ.

Л. Милков: По „ред и начин” за т. 4: В Правила за работна заплата.

Ал. 3 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Ив. Вълчев: Известна ни е тезата ви за мястото на работа. Но има Наредба за командировките и Наредба 50. Можете да поискате промяна на Наредба 50, като там да се запише, че мястото на явяване е оборотния пункт. Вие искате да променим района на действие с КТД. Не можем да опишем териториални граници като елемент на индивидуалния трудов договор. Знаем, че проблемът е в район Русе, но към момента вече няма такива извращения хората да пътуват от Плевен до Варна. В Товарни превози нещата са ясни. Ако хората минават от един бизнес център в друг си получават командировки. В „Пътнически превози” нещата не са така. Предлагаме ал. 3 да отпадне, тъй като според нас мястото й не е тук. Ако имате друга редакция, предложете ни я за обсъждане.

Ек. Стоянова: БДЖ-Пътнически превози ползва държавна субсидия, докато в Товарни превози не е така.

 

Мотиви на Синдикатите:

С. Алексов: Ал. 3 е текст от действащия КТД в НК „ЖИ”. Те имат пътуващ персонал в тежката пътна механизация.

Л. Милков: Предлагаме при договаряне на мястото на работа да се добави: „с изключение на работници и служители, чиято работа е свързана с пътуване”. Може да мислим и за друга редакция.

Г. Манолов: Трябва да има някаква определена граница, особено за локомотивния персонал. Поискал съм промяна на мястото на работа за локомотивния персонал. Можете да свиете границите на района. Предлагам да дискутираме ал. 3. Затова сме тук, това касае локомотивните машинисти.

Ст. Кръстев: Има много жалби пред Инспекция по труда и тя се е произнесла.

 

По чл. 10:Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

По чл. 11:

Ал. 1 – Страните решиха: Текстът на ал. 1 ще се обмисля.

Г. Мирчева: Как ще се доказва пресъоръжаването и модернизацията? Текстът не е ясен, позволява тълкуване и е безсмислица от правна гледна точка.

П. Бунев: Това доказва, непознаване естеството на работата в БДЖ. В какви случаи можете да намалите локомотивния персонал? Промените в правилниците водят до промени в технологията. Дайте вие предложение за текст.

С. Алексов: По този повод има меморандум с министъра на транспорта.

П. Бунев: С двама министри.

Ив. Вълчев: Ако има прекъсване на движението и няма какво да работят, защото спада обемът на работа? Предлагаме да се помисли за стария текст:

(1) При уволнение поради намаляване обема на работа се прилага предварителна закрила, предвидена в чл.333, ал.4 от КТ, с изключение на случаите на:

–          рязък спад в обема на превозваните товари в размер на 10 и повече процента от общия обем;

–          намаляване обема на ремонтираните вагони и локомотиви с 10 и повече процента от общия обем;

–          увеличаване на производствения капацитет на едно ремонтно звено с 5% за сметка на други или при увеличаване на отработените човекочасове  в едно ремонтно звено с 10% за сметка на други.

Работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган на синдикалната организация в която членува съответният работник или служител.   Синдикалният орган е длъжен да отговори писмено в 10-дневен срок от получаване на искането на работодателя. Уволнението на работника или служителя става само след като работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния орган. В случай, че работодателят не получи писмен отговор в посочения срок, съгласието се счита за   дадено. В случай на писмен отказ, същият задължително се мотивира, като се посочват конкретните причини за отказа.

 Д. Димитров: При всяка промяна на условията не може да съкращаваме персонал.

Ал. 2 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Поименното определяне на подлежащите за съкращение работници и служители се извършва от Работодателя чрез подбор, на основание чл.329 от КТ, въз основа на конкретни критерии и показатели, приети от страните.”

Ал. 3 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Страните по КТД в поделенията могат да конкретизират показателите съгласно специфичните условия.”

Ал. 4 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Мотиви на Работодателя:

Гр. Александрова: Предлагаме да остане текста от действащия КТД за даване на становище. Синдикатите не дават съгласие дори при виновно поведение.

Ив. Вълчев: Предлагам да остане в 10 дневен срок да ни уведомите и при отсъствие на писмен отказ. Да остане ал. 2 на чл.10 от сегашния КТД на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и втори абзац от чл. 11 на КТД на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Писменото мотивиране няма да ви затрудни. Ще трябва да търсим допирни точки.

Мотиви на Синдикатите:

Ст. Кръстев: Досегашният текст е приеман под натиск. В закона е казано „съгласие”, нямаме право да договаряме становище”. Или даваме съгласие или не даваме.

Л. Милков: И какво като дадем становище?

Ал. 5 – Страните решиха: Остава в разногласие на този етап, като окончателното решение е обвързано с решението за § 6 от ПЗР.

Ал. 6 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Работодателят се задължава да съдейства за социалната адаптация на подлежащите на съкращение, като:

– ги пренасочва на вакантни длъжности в същото или друго поделение на предприятието;

– организира курсове за преквалификация за своя сметка.”

Ал. 7 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

По чл. 12:

Ал. 1 – Страните решиха: Приема се текста от проекта за т.1,2 и 3; Текстът на т. 4 отпада.

Ал. 2 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

Ал. 3 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

Ал. 4 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

По чл. 13:

Ал. 1 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„В случай на масови уволнения в срок не по-малко от 50 дни преди започването им, Работодателят предоставя на Синдикатите в предприятието и съответното поделение информация по чл.130а от КТ. В информацията се включват и мерките, които той предвижда да предприеме за облекчаване положението на подлежащите на уволнение. В 15-дневен срок от постъпване на информацията, Синдикатите изразяват становище относно намеренията на Работодателя.”

Ал. 2 – Страните решиха: Приема се текста от проекта под условие. Ще се приеме, ако има комисия.

Ал. 3 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Представителите на работодателя и синдикатите в поделенията, след консултации, предприемат действия за сформиране на екипи по условията на чл.25 от Закона за насърчаване на заетостта.”

 

По чл. 14:

Ал. 1 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Работодателят води лично трудово досие на всеки работник или служител. В него се съхраняват документите за възникване и промени в трудовото правоотношение, хода на  професионалното и образователно развитие, подписаната от лицето длъжностна характеристика, оценки за работата, поощрения, отличия, наказания, и др.”

Ал. 2 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„Работниците и служителите имат право на достъп до трудовото си досие в рамките на работното време на отдела/службата, в която се съхраняват документите.”

Ал. 3 – Страните решиха: Приема се текста от проекта.

 

По чл. 15:

Ал. 1 – Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

            „Работодателят разработва съвместно със Синдикатите Наредба за професионално обучение на персонала в „Холдинг БДЖ” ЕАД.”

Ал. 2 – Страните решиха: Остава в разногласие.

Г. Мирчева: Да остане в разногласие засега, да се помисли върху точното формулиране на всички точки, без т. 4 и т. 5.

 

По чл. 16:Страните решиха: Текстът на чл. 16 отпада.

 

По чл. 17:Страните решиха: Приема се следният редактиран текст:

„По предложение на Синдикат и след разглеждане от Страните, Работодателят взема решение за обучение по смисъла на чл. 169 от КТ.”

Страните решиха следващото заседание да се проведе на 30.10.2013 г. от 13.00 часа

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СИНДИКАТИ:                                           РАБОТОДАТЕЛИ:

СЖБ: …………………………………………………..

(инж. Любомир Милков)

СТСБ:

…………………………………………………..

(инж. Сашо Алексов)

 

НЖС “ПОДКРЕПА”:

 

 …………………………………………………..

(Стефан Пирков)

 

ФТР “ПОДКРЕПА”:

…………………………………………………..

(Искра Иванова)

 

„ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД: 

…………………………………………………………

(Моника Арсова)

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Александър Митрев)

 

 „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

…………………………………………………………

(Екатерина Стоянова)

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *