РАЗНОГЛАСИЯ

 

ДОКЛАД

 

 

от представителите на „Човешки рерсурси” в работната група за преговорите по КТД

 

Относно: Разногласия и постигнати договорености по Колективен трудов договор 2013г. на „Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

 

Към 30.01.2014г. са проведени 19 заседания на работната група за преговори по КТД – 2013г.  на „Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, с което е приключено трето четене на предложените текстове в трите проекта.

 

            По чл.2 Няма постигнато съгласие за плащане на присъединителна вноска за нечленуващи в синдикатите, страна по КТД. /ново предложение за внасяне на еднократна вноска, съгласувано между двете страни, със спорен размер/.

            По чл.7 Няма постигнато съгласие за създаване на постоянно действащи комисии по заетостта, професионалната квалификация и подбора на персонала./отпада/.

            По чл. 11 Няма постигнато съгласие за ползване на синдикалната защита по чл.333 от КТ при уволнение на служител/работник, член на Синдикатите.

            По чл. 20 Няма постигната договореност за  минимална основна месечна заплата за Дружеството; Номенклатура, обхващаща всички длъжности в Дружеството, неразделна част от КТД; индексиране на заплатите с % на инфлацията за периода месец октомври 2008 – януари 2014); индексиране на заплатите от 01.01.2014 г. с 5% и от 01.01.2015г. с нови 5%.

            Раздел V. Допълнителни и други трудови възнаграждения

            Няма постигната договореност за размера на нощния труд (Предложението е за 60% от часовата ставка); за домашно дежурство 25% от основната часова заплата;

            Няма договореност за заплащане при работа на официални празници (Предложението е 115 % от размера на трудово възнаграждение).

Няма договореност и за месечно ограничаване на извънредния труд при сумирано изчисляване на работното време 27 часа. Превишаването се заплаща заедно с възнаграждението за съответния месец с увеличение от 150 %.

            Няма постигната договореност за заплащане на % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит (Предложението е за 1,3%).

            Няма постигната договореност за признаване на целия трудов стаж придобит преди 01.07.2007 година независимо от длъжността и предприятието за изплащане на % клас.

Няма постигната договореност за изплащане на “Майстор в професията” първи и втори клас на локомотивните машинисти (Предложението е за заплащане в размер на 7% за първи клас и 6% за втори клас от базовата заплата на машинист, локомотивен – II група)./само за ТП/.

Няма постигната договореност за изплащане на “Депомайстор, машинист локомотивен” по 40 лв. за основните локомотивни депа – София, Пловдив и Горна Оряховица, а за останалите  локомотивни депа по 30 лв./само за ТП/.

Няма постигната договореност за изплащане по 10 лв. за всяко свидетелство за професионално обучение, което намира приложение в Дружеството.

Няма постигната договореност за сумите за пропътуван километър (Предложението е за % от МРЗ за всички, които изпълняват задълженията си по време на пътуване, а за локомотивните машинисти да бъде завишено с коефициент 1,2)./само за ТП/

Раздел VII. Обезщетения

Договорено е изплащане на обезщетения за срок от 2 месеца завишено с коефициент 1,5 за освободените, поради болест.

Договорено е изплащане на обезщетения за срок от 6 месеца завишено с коефициент 1,5 за освободените, поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, които имат 20 години трудов стаж, като последните 10 години са работили в системата на железопътния транспорт; това обезщетение ще се получава в увеличен размер, ако лицето подаде заявление за пенсиониране в срок до 1 месец от датата на придобиване на това право.

Няма постигната договореност за изплащане на обезщетение в размер на 6 брутни основни заплати на работници и служители, които се уволняват, по реда на чл.328, ал.1 т.1,2,3,4  от Кодекса на труда до една година преди придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (Предложението е при стаж до 20 години – 7 заплати, а при стаж над 20 години – 9 заплати).

Няма постигната договореност   и за размера на обезщетението на работници и служители които се уволняват  по реда на чл.328, ал.1 т.1,2,3,4  от Кодекса на труда с коефициент по 0,3%  за всяка година трудов стаж но не повече от 4 заплати (Предложението е не по-малко от 6 заплати).

Няма постигната договореност   и за размера на обезщетението на работници и служители които се уволняват без да имат 10 години непрекъснат трудов стаж в системата на железопътния транспорт в размер на 6 месечни основни заплати (Предложението е за 12 месечни основни заплати).

Няма постигната договореност   и за размера на обезщетението на работници и служители които се уволняват по реда на чл.331 от Кодекса на труда в размер на 4 брутни заплати (Предложението е в зависимост от трудовия стаж да бъдат от 4 до 11 заплати).

Няма постигната договореност   и за размера на обезщетението на работници и служители които са възстановени от съда и имат право на обезщетение по реда на чл.225 от Кодекса на труда в размер на 6 брутни заплати (Предложението е за бъде в зависимост от времето, което е бил без работа започвайки от 6 месеца с коефициент 1 и на всеки 6 месеца коефициента се удвоява).

Раздел VIII. Работно време и почивки

Няма постигната договореност за определяне за нормална продължителност на работното време през нощта 6,8 часа за локомотивните машинисти.

Постигната договореност за времето за извършване на периодичните медицински прегледи в размер на 4 часа, ако е в населеният пункт където е работното място 8 часа, ако е извън него.

Постигната договореност за връчване от Работодателя на месечни графици за работа с фиксирани почивани дни. Остава в разногласие при полагане на труд при промяна на графика той да се изплаща като извънреден или завишен % от часовата ставка.

Раздел IX. Отпуски

Договорен е размер на основни платен годишен отпуск 22 дни.

Договорен е размер на основния платен годишен отпуск за лицата с трайна намалена работоспособност с 50% и над 50% в размер на 28 дни.

Няма постигната договореност за размера на допълнителния платен годишен отпуск по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (Нашето предложение е  от 5 до 10 дни, а на Синдикатите е от 8 до 10 дни).

Няма постигната договореност за размера на допълнителния платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден (Нашето предложение е  5 дни, а на Синдикатите е  8 дни).

Няма постигната договореност за размера на допълнителния платен служебен отпуск за членовете на синдикалното ръководство (Нашето предложение на председателите – 64 часа годишно и на секретарите -32 часа годишно, ново предложение на Синдикатите е 98 часа годишно за председателите и 48 часа годишно за секретарите).

Раздел XI. Здравословни и безопасни условия на труд

Няма постигната договореност за размера на ваучерите по Наредба 11 (Нашето предложение е за 2 лв. на отработен ден, на Синдикатите е за 3 лв.).

Няма постигната договореност за застраховка на всички работници и служители за застрахователен риск “Злополука”, като сумата на застраховката е, в размер не по-малко от 4 000 лв., за  всяка полица.

Раздел XII.  Социално дело

            Няма постигната договореност за средствата за поевтиняване на храната по реда на чл.209, ал.1 от ЗКПО чрез  предоставяне на ваучери за храна в размер на 44 лв. (Предложението на Синдикатите е 60 лв.).

            Няма постигната договореност за социална сума в размер на 250 лв. при ползване на повече от половината от полагащия се основен платен годишен отпуск.

            Няма постигната договореност за допълнително  доброволно пенсионно осигуряване за всички работници и служители  след провеждане на процедура по ЗОП.

Няма постигната договореност за допълнително  доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, разработени от страните (Става дума за бившите първа и втора категория труд при пенсиониране, които са станали съответно втора и трета).

Няма постигната договореност за допълнително  здравно осигуряване или застраховане на всички работници и служители.

Няма постигната договореност за легитимации на членовете на семействата и 6 броя билети за безплатни пътувания и за безплатни ученически (студентски) карти на децата.(за БДЖ-ТП „ЕООД”  и „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Няма постигната договореност за отпадането на  Раздел XIII. Корпоративна социална отговорност и Раздел XIV. Равенство между половете и защита от насилие на работното място.

 Раздел XV.  Задължения на страните

Няма постигната договореност да не се налага дисциплинарни и административни наказания на синдикалните членове без съгласието на съответното синдикално ръководство в поделението

Няма постигната договореност за поемане на разходите от Работодателя за осъществяване на международните връзки на Синдикатите.

Няма постигната договореност за защитата на синдикалното ръководство по реда на чл.333, ал.3 от Кодекса на труда за период от 6 месеца, след като загубят това качество (Предложението на Синдикатите е 12 месеца). Ново предложение на Синдикатите – 7 месеца.

Преходни и заключителни разпоредби

Няма постигната договореност за трудов стаж в железопътния транспорт (Предложението на Синдикатите е да се счита придобит в НК “БДЖ”, предхождащите я структури и всички произлезли от нея субекти, създадени в съответствие със Закона за железопътния транспорт, както и придобитият в Синдикат – Страна по КТД).

Няма постигната договореност за допълнително възнаграждения с постоянен характер да се считат всички онези, които се изплащат постоянно, заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *