ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЖБ Г-Н ПЕТЪР БУНЕВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми господа,

Доказана е тежестта,отговорността , сложността и лошите условия на труд на професията „локомотивен машинист”,водещи до преждевременно психическо и физическо износване.

Заплащането на професията в БДЖ-ПП е силно подценено.
Доказателство за това е недостига на машинисти ,което се мултиплицира в извънреден труд, и постоянен отлив на квалифицирани и обучени от БДЖ кадри към Метрополитена, Мини Марица Изток и частните железопътни превозвачи.

За да не спрат ВЛАКОВЕТЕ поради липса на локомотивни машинисти е необходимо спешно да им се повишат Основните Месечни Заплати и осъвремени/увеличи/ километричното възнаграждение.Техническото състояние на локомотивите постоянно се влошава. Това се коригира с нови и нови задължения на локомотивната бригада ,регламентирани със заповеди и други нормативни актове. Всичко се трупа на гърба на локомотивните машинисти.
Имахме обещанието от страна на БДЖ-ПП за реална оценка на труда на отделните професии,което не е изпълнено.

Това води до обезверяване на хората и те тихо и кротко напускат БДЖ-Пътнически превози.

Председател на СЛПБ :
Георги Манолов

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДО КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТА В ПАРЛАМЕНТА

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

ДО ПП „ГЕРБ“

ДО ПП „БСП“

ДО ПП „АТАКА“

ДО ПП „ДПС“

ДО БНТ

ДО БТВ

ДО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

ДО В. „ТЕЛЕГРАФ“

ДО В. „ТРУД“

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА КТ „ПОДКРЕПА“

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА КНСБ

ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ – БРЮКСЕЛ

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
            Считаме, че е от изключителна важност да бъдете запознати с реалните условия, при които са принудени да работят българските железничари.
            В следствие реформите в железниците, сме принудени да работим с лошо поддържана и лошо екипирана техника. Изправността на подвижния състав не отговаря на изискванията на чл. 192 от Наредба № 58. Локомотивните бригади не се уведомяват своевременно за текущи промени по железния път, като например сигнали за намаление на скоростта /нарушение на чл. 289, ал. 2 от Наредба № 58/, което създава реална опасност за аварии и катастрофи.
Условията, в които сме принудени да работим са в нарушение на редица действащи нормативни актове уреждащи организацията на работа в БДЖ. Системно се нарушават императивните изисквания на Кодекса на труда за междудневна и междусменна почивка, както и условията за безопасност на труда.
До скоро в трудовите договори като място на работа се вписваше града, в който бяхме назначавани. С новите трудови договори и длъжностни характеристики за място на работа на машинистите, работодателят вписва като място на работа – локомотивен район, който дефакто обхваща теритерията на най- малко 5 /пет/ областни града. Това налага машинистите да пътуват с часове до мястото на явяване на работа, което обикновено е в друго населено място. Часове отнема и прибирането от работа. Така дефакто често се случва работният ден да продължи много повече от 12 часа. Не са ни осигурени нормални условия за почивка в оборотните пунктове. Помещенията са мръсни, с мръсно бельо, в тях липсват елементарни хигиенни условия като топла вода или баня. Климатици изобщо липсват. Не ни се заплащат извънреден труд или командировъчни.
В същото време на ръководството на БДЖ при пътуване до мeста намиращи се на много по- кратки разстояния, от тези на които персонала е принуден да пътува ежедневно, се изплащат командировъчни, спят в хотели и ползват служебни автомобили.
Лошите условия на труд и неспазването на междудневните и междусменните почивки, води до прекомерна физическа и психическа натовареност на персонала, което от своя страна създава реална опасност за живота, здравето и целостта на пътниците и товарите, което винаги е било основен закон на железниците – този за БЕЗОПАСНОСТТА.
Работодателят отказва да отчита съгласно изискванията на Наредба № 50 и КТ положения от нас извънреден труд, изразяващ се в пътуване до и от мястото на явяване до работното място, като по този начин ни ощетява.
Работодателят си позволява да издава заповеди пряко нарушаващи Кодекса на труда и Наредба № 50, като в същото време си позволява да оказва натиск върху служителите отстояващи правата си. Действащият КТД се нарушава системно от страна на работодателя, като същият дори не е застраховал всички служители, а какво остава за другите договорки приети и подписани от него.
За тези нередности сезирахме министъра на труда и социалната политика, Главна инспекция по труда „София – град“, изпълнителния директор на ИА „Железопътна администрация“. Контролните органи извършиха проформа проверки и отказаха да се ангажират с решаването на проблема.
Работните заплати на редовите служители в БДЖ не са индексирани от 2008 година. В същото време ни бяха отнети класовете и други придобивки, което реално намали получаваните възнагражденията. Като причина за отказ от индексиране на заплатите работодателят посочва лошото финансово състояние на дружеството и кризата. В същото време възнагражденията на средния ръководен състав бяха увеличени в пъти. Не се прави нищо за подобряване на организацията на работа. Загубите от лошата организация, само по едно перо по наши изчисления, са за стотици хиляди левове.
Обръщаме се с апел към Вас. Ще заработят ли най- сетне институциите в Република България? Нужно ли е да се случи трагедия като тази в Испания, за да се задействат компетентните органи? Ще бъдем ли най- сетне пълноправни граждани на европейската общност с гаранирани права?
Очакваме с нетърпение Вашите действия!
 
 
Приложение: копия от преписките с горецитираните институции, съдържащи жалби и отговори
 
 
 
                                                           С уважение:
/Диан Димитров – председател на СЛПБ – /Русе

ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА

ДО МИНИСТЪРА НА
ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 7.12.2010 г. ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа” с ръководствата на транспортните синдикати СЖБ, СТСБ и ФТР „Подкрепа” проведоха среща със зам. министър Кичев, мениджърските екипи на БДЖ и ДП „НКЖИ” с участие на представители на Световната банка, на която бяха обсъдени поставените в писмото до министъра въпроси.
На 10.12.2010 г. ръководството на КНСБ с ръководствата, на транспортните синдикати СЖБ, СТСБ и ФТР „Подкрепа” проведе отделна среща с представители на Световната банка.
Двете срещи затвърдиха нашето убеждение, че заложените съкращения в програмите за оздравяване на дружествата -„ Холдинг БДЖ” ЕАД и ДП „НКЖИ”, са драстични и крайно необосновани.
С настоящото писмо споделяме нашето виждане защо синдикатите не приемат планираните съкращения и какво ще предприемат, ако не бъде постигнато споразумение:
■ Вече са извършени големи съкращения в периода 2008-2010 година и то в период на криза. В ДП „НКЖИ” са съкратени 1885 човека, а в „ Холдинг БДЖ” ЕАД 3 200 човека;
■ В програмите за оздравяване се предвиждат последващи съкращения – за ДП „НКЖИ” 5065 човека до 2016 г. /6865 човека при втори вариант със закриване на линии/, а за „Холдинг БДЖ ., ЕАД – 2800 човека до 2014 г.;
■ От страна на СБ беше заявено, че не са поставили условие за съкращаване на персонала;
■ Отпуснатият кредит за БДЖ ще се използва почти изцяло за покриване на стари задължения и съвсем малко за ремонти и инвестиции;
■ Отпуснатият кредит за ДП ..НКЖИ” няма да доведе до инвестиции налагащи освобождаването на толкова много персонал;
■ Усвояването па средства от ОП „Транспорт” от страна на ДП „НКЖИ” е незадоволително:
■ В скоро време „Холдинг БДЖ” ЕАД не може да разчита на средства от Оперативна програма ..Транспорт”, тъй като предложението да бъде бенефициент по програмата е изпратено едва тези дни;
■ Договорът между държавата и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД не се изпълнява от страна на държавата в частта „Инвестиции за нов подвижен състав”;
■ За 9-те месеца на 2010 год. локомотивният персонал е положил 69 517 часа извънреден труд;
■ Неизползваният отпуск на локомотивния персонал е 53 988 дни;
■ 67 % от локомотивите са с просрочени ремонти;
■ Работи се със 150 пътнически вагони по-малко от необходимите, което влошава качеството на услугата.
Продължава събирането на подписка сред колектива на „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните дружества за започване па ефективни стачни действия до момента над 60% от персонала е дал съгласие за ефективна стачка. Същевременно, предложените съкращения в ДП „НКЖИ” ще бъдат в нарушение на стачното споразумение и основание за ефективни стачни действия.
В знак на отговорност и желанието ни да постигнем приемливи решения на масата на преговорите, стачките няма да започнат до Нова година, заради спокойствието и удобството на потребителите на пътнически услуги, но ако не бъде постигнато споразумение, след 1 януари 2011 г. ще бъдат предприети стачни действия.
КНСБ и КТ „Подкрепа” и синдикатите в компаниите настояваме за спешна среща с Вас и ръководствата на „ Холдинг БДЖ” ЕАД и ДП „НКЖИ”. Предвид предстоящото подписване на Меморандум между правителството на Република България и Световната банка на 15 декември т.г. предлагаме срещата да се състои в МТИТС на 14 декември в удобен за Вас час. На срещата ще изложим и обсъдим с Вас гореизложените мотиви, за да намерим взаимно приемливи решения , засягащи съдбата на работещите в компаниите и членовете на техните семейства. За нас, в тази среща е наложително участието на представители на ръководството на МФ.
Уважаеми господин министър.

За нас, резултатите от предстоящата среща могат да се окажат съдбовни за бъдещето на двете компании. Намирането на приемливи решения с акцент върху човешкия фактор, е крайно спешно и наложително.
Искрено се надяваме на Вашата спешна реакция.

С уважение:


Д е к л а р а ц и я

Декларация
До Министъра на транспорта
Информационните технологии
и съобщенията

Д е к л а р а ц и я

от седмата национална Конференция на СЛПБ

Уважаеми г-н Министър,
Делегатите на седмата национална Конференция на СЛПБ

Н А С Т О Я В А Т

да прекратите съкращенията на локомотивни и помощник локомотивни машинисти в „БДЖ – Тягов подвижен състав / Локомотиви / „ ЕООД. Локомотивния персонал продължава да полага извънреден труд и да натрупва неползван годишен отпуск.
Смятаме, че е редно да разпоредите проверка, която да установи причините за тази диспропорция: от една страна извънреден труд и неползван домашен отпуск и същевременно съкращения.

ПРОТЕСТ НА С.Л.П.Б.

До ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
на „БДЖ” ЕАД, г-н ХРИСТО МОНОВ

копие: До Министъра на транспорта
Петър Мутафчиев

копие: До Председателя на Съвета на
Директорите на „БДЖ” ЕАД
Стоил Фердов

ПРОТЕСТНО  ПИСМО

Уважаеми г-н Монов,

Повод да се обърна към Вас са изявленията на г-н Иван Вълчев – Директор на Дирекция
„ Обща администрация” в „БДЖ” ЕАД, пред медиите.
УПРАВИТЕЛНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ на СЛПБ, НЕ ПРИЕМА И ОСТРО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ УРОНВАНЕТО НА АВТОРИТЕТА НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ.
С изявлението си г-н Вълчев насажда в обществото мнението, че едва ли не локомотивните машинисти отиват пияни на работа и влизат в договорка с медицинския персонал. Срещу това протестираме защото:
1. Авторитета на локомотивния персонал е граден с години и ние няма да допуснем с непремерени изказвания той да се руши.
2. Локомотивните машинисти са хора като всички останали и не са застраховани от грешки. Само, че ние си плащаме за това. Направете справка само за петте месеца на 2009 г. колко наказания, включително и с уволнение има за този персонал и дали навсякъде е така.
3. В момент , в който цялата общественост има особена чувствителност към транспортните произшествия, такива изявления са самоубийствени за „БДЖ” ЕАД.
4. Непрекъснато повтаряме, че железопътния транспорт е най-сигурен, което се доказва и от статистиката.
В заключение Ви моля да обърнете най-сериозно внимание както на г-н Вълчев, така и на всички ваши подчинени, които имат публични изяви, че авторитета не само на локомотивния персонал, а и на всички работещи в „БДЖ” ЕАД, трябва да се гради непрекъснато и постоянно.

04.06.2009 г.                                             Председател на СЛПБ:

София                                                                             / Й. Манов /

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В “БДЖ”

До

Г-н Георги Първанов
Президент на Република България

Г-н Сергей Станишев
Председател на Министерски Съвет
на Република България

Г-н Петър Мутафчиев
Министър на транспорта

Г-н Йордан Мирчев
Председател на Комисията по
транспорт и съобщения при 40-то
Народно събрание

До всички средства за масова
информация

Копие до

Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ ”Подкрепа”

Доц. д-р Желязко Христов
Президент на КНСБ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

Федерация на транспортните работници “Подкрепа”,
Синдикат на железничарите в България към КНСБ,
Съюз на транспортните синдикати в България към КНСБ,
Национален железничарски синдикат “Подкрепа”

по повод продължаващото ликвидиране на Българските държавни железници

Свидетели сме на поредния опит за ликвидиране на жизненоважен отрасъл от Българската национална икономика. Отново наблюдаваме престъпните действия и бездействия на изпълнителната власт, засягащи този път един от стълбовете на транспорта в страната – държавните железници.

Няма държава в целия свят, която да не притежава железопътна мрежа, ж.п. превоз и съответно гари за обслужването на пътници и товари. Въпреки наличието на изключително развит авио- и автотранспорт, най-развитите и силни икономически държави в света, като Япония, Франция, Германия, Великобритания и др., непрекъснато инвестират огромни средства за развитието на своите национални железници, като създават високоскоростни локомотиви, модерни и комфортни вагони и купета, снабдени с всички съвременни технологии и железопътни гари, по нищо неотстъпващи на известни международни летища.
За съжаление, у нас, в страна-членка на Европейския съюз, положението е коренно различно. През злощастните години на прехода, всяко българско правителство се стараеше неуморно да разгражда и унищожава българските железници. Кулминацията се достигна при днешното управление. Планира се закриването на десетки ж.п.гари, и пристъпването към масово уволнение на железопътен персонал, стотици български граждани, в условията на тежка финансова криза ще останат на улицата, а техните семейства ще бъдат докарани до бедствено положение. Напомняме, че това са хора със специфични професии, на много, от които целия професионален път е преминал в железопътния транспорт, и те едва ли ще могат да се преквалифицират и да придобият нова професия.
Като пряк виновник за създалата се катастрофална ситуация, ние, синдикатите от българския железопътен транспорт, сочим Правителството на Република България, собственик и работодател на БДЖ.
Ние не желаем нашия ж.п. транспорт да бъде сполетян от участта на БГА “Балкан”, Кремиковци, тютюневите фабрики в нашата страна и стотиците други унищожени и разорени предприятия. Няма да бъдем безучастни свидетели на този престъпен по естеството си акт. В състояние сме да окажем противодействие на всеки, който посяга на нашето национално богатство и на труда и хляба на българските граждани.
Напомняме на управляващите, че нищо няма да ни възпре от мобилизация на нашите членове и симпатизанти за провеждане на протестни и ефективни стачни действия в национален мащаб, въпреки антиконституционните пречки заложени в Закона за уреждане колективните трудови спорове.
Като данъкоплатци, от чиито данъци се формират възнагражденията на членовете на изпълнителната и законодателната власт у нас, ние сме в правото си да изискваме и управляващите да спазват своята част от Обществения договор, и да направят всичко възможно за запазването на българските железници и работните места на полагащите труд в тях. Надяваме се здравия разум да надделее, в противен случай властниците в нашата страна ще трябва да поемат цялата отговорност за това което ще последва.

Председател на СЖБ-КНСБ:
/Петър Бунев/

Председател на ФТР “Подкрепа”:
/Розен Зарков/

Председател на СТСБ-КНСБ:
/Екатерина Йорданова/

Председател на НЖС “Подкрепа”:
/Божидар Тасев/