КТД-2012 – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ТУК

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

между

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

и

1. КНСБ:

 

Синдикат на железничарите в България

Съюз на транспортните синдикати в България

2. КТ “ПОДКРЕПА”:

Национален железничарски синдикат

2011 година

 

Днес, 19.12.2011 г. в гр. София между

 

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД наричано по-нататък “Дружеството” и “Работодател”, представлявано от инж. Георги Иванов – Управител и Методи Христов – Управител, от една страна

 

и

 

синдикалните организации:

 

1. От КНСБ:

Синдикат на железничарите в България (СЖБ), представляван от инж. Петър Бунев – председател,

Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ), представляван от Екатерина Йорданова – председател;

 

2. От КТ “Подкрепа”:

Национален железничарски синдикат (НЖС), представляван от Зоринчо Йорданов – председател;

 

наричани по-нататък “Синдикати”, от друга страна,

 

след като се увериха, че пълномощията им са редовни, на основание чл.51а от Кодекса на труда /КТ/, сключиха настоящия Колективен трудов договор /КТД/ за следното:

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) С този КТД се уреждат трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и други нормативни актове.

Чл.2. (1) Настоящият КТД се прилага само за членове на Синдикатите – страна по КТД за времето на членството им, както и за присъединени към Договора – за времето на присъединяването им.

(2) Присъединяването към КТД става индивидуално, по ред и начин, приет от страните по КТД, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия КТД.

(3) Не се допуска групово присъединяване.

Чл.3. (1) Индивидуални трудови договори и допълнителни споразумения към тях, които противоречат или заобикалят този КТД са недействителни.

(2) При констатиране на нарушения на КТД, Работодателят взема мерки за отстраняването им в рамките на закона и неговите правомощия.

Чл.4. (1) Клаузите на настоящия договор се прилагат от всички поделения на Дружеството.

(2) В поделенията не се сключват отделни колективни трудови договори.

Чл.5. (1) Работодателят поема задължението да не прилага този КТД за работници и служители, нечленуващи в Синдикатите – страна по КТД и не присъединили се по договорения ред.

(2) В случай, че Работодателят договори по-благоприятни от този КТД условия и/или размери за работници и служители, освен в случаите по чл. 19 ал. 1 от настоящия КТД, тези условия и/или размери се считат и прилагат, като договорени между страните по КТД.

Чл.6. Страните, установявайки своята равнопоставеност, постигнаха договореностите по Колективния трудов договор по пътя на честни и конструктивни преговори със зачитане интересите на всяка от тях.

 

РАЗДЕЛ І.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл.7. (1) Заемането на длъжности в Дружеството става при строго спазване на условията и изискванията за образование, професионална квалификация, правоспособност и трудов стаж, регламентирани в разписанието на длъжностите и основните заплати за тях, в утвърдените длъжностни характеристики и в длъжностните инструкции.

(2) Работодателят запознава Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места, които подлежат на заемане.

Чл.8. (1) При сключване на индивидуален трудов договор Работодателят връчва срещу подпис:

– длъжностна характеристика, като неразделна част от договора. Действието на промяната на характеристиката влиза в сила след запознаване на работника или служителя и изразено съгласие от негова страна чрез подписването й;

– длъжностна инструкция (ако се изисква такава за съответната длъжност).

(2) С индивидуалния трудов договор освен условията по чл. 66, ал. 1 от КТ се определят:

1. Работно време – продължителност и особености (работа на смени, сумирано изчисляване на работното време, ненормиран работен ден);

2. Категория труд за пенсиониране;

3. Ред и начин за формиране на трудовото възнаграждение, съгласно действащите нормативни документи и КТД.

Чл.9. (1) Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологичната необходимост и финансовите възможности на Дружеството.

(2) Трудовото правоотношение с работниците и служителите се сключва за неопределено време, освен в случаите, посочени в чл. 68 на КТ.

(3) Работодателят поема задължението да не упражнява натиск под каквато и да е форма върху работниците и служителите за превръщането на безсрочните в срочни трудови договори.

Чл.10. (1) При уволнене поради намаляне на обема на работа се прилага предварителна закрила, предвидена  в чл. 333 ал. 4 от КТ с изключение на някой от следните случаи:

–          спиране на влакове със средна рентабилност, по-ниска от 15 %;

–          увеличаване с 5 % на производствения капацитет на ремонтно звено за сметка на други ремонтни звена;

–          увеличаване с 10 % на отработени човекочасове в едно ремонтно звено за сметка на други ремонтни звена.

За целта Работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган в предприятието /поделението/ на синдикалната организация – страна по КТД, в която членува съответния работник или служител. Уволнението на работника или служителя става само след като Работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния  орган. Синдикалният орган е длъжен да отговори писмено в 10-дневен срок от получаване на искането на Работодателя. В случай че синдикалния орган не даде писмен отговор в 10 дневен срок, се счита че  е дадено съгласие.

(2) При съкръщение в щата по реда на чл. 328, ал. 1, т.2 пр 2-ро представителите на Синдикатите – страна по този КТД имат право да изразяват становище и да правят предложение и при неоспорими аргументи Работодателя се задължава да преразгледа предложението си.

(3) Работодателят се задължава да съдейства за социалната адаптация на подлежащите на съкращение, като:

– ги пренасочва на вакантни длъжности в същото или друго поделение на Дружеството;

– организира курсове за преквалификация за сметка на Дружеството.

Чл.11. При съкращение на персонала Работодателят приема да не освобождава работници и служители в работоспособна възраст, ако има работни места, заети от пенсионери или придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и да не съкращава едновременно членове на едно семейство.

Чл.12. (1) В случай на масови уволнения, в 15-дневен срок (включен в законоустановения срок) от постъпване на информацията по чл.130а от КТ, Синдикатите изразяват становище относно намеренията на Работодателя. Материалите се обсъждат и разглеждат от страните по КТД на едно или няколко заседания. С приетите становища и мнения се запознават представителите на страните по КТД в поделенията.

(2) Представителите на Работодателя и Синдикатите предприемат действия за сформиране на екипи за обучение преквалификация.

Чл.13. (1) Работодателят води лично трудово  досие на всеки работник или служител. В него се съхраняват подписаната от лицето длъжностна характеристика и други документи за възникване и промени в трудовото правоотношение, оценки за работата, професионалното и образователно развитие, поощрения, отличия, наказания, отпуски и др.

(2) Работниците и служителите имат право на достъп до служебното си досие в присъствието на служебно лице.

(3) При поискване Работодателят предоставя на работника или служителя обективна и справедлива характеристика за професионалните качества и резултати от трудовата му дейност, или препоръка за кандидатстване при друг работодател.

 

РАЗДЕЛ II.

ПРАВО И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Чл.14. (1) Извън случаите по Глава шеста на КТ Работодателят предоставя исканата от Синдикатите информация в съответствие със законовите разпоредби.

(2) След окончателното приемане на бизнес плана Работодателят предоставя на Синдикатите при поискване необходимата информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството, която е от значение за трудовите права и задължения на работниците и служителите.

(3) Работодателят и неговите представители в поделенията информират Синдикатите при поискване всяко тримесечие за изпълнението на плана, както и за настъпили съществени промени в първоначално утвърдения план.

Чл.15. В случаите на масови уволнения в срок не по-малък от 50 дни преди започването им, Работодателят информира Синдикатите писмено и обосновано за намеренията си. Информацията съдържа данните, посочени в чл. 130а, ал. 2 от КТ.

Чл.16. При разработване на проектите за КТД по искане на Синдикатите Работодателят предоставя информация за:

– финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива;

– достигнатата БРЗ общо и по категории персонал, движението й през периода;

– процент на разходите за труд в общите разходи на Дружеството;

– производителността на труда, виждания и мерки за подобряване;

– образователна, възрастова и териториална структура на работната сила;

– състояние на условията на труд, годишен анализ на службата по трудова медицина за здравния статус на работниците и служителите, изпълнението на съответните програми;

–  снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.;

– състояние на социално-битовото обслужване, културно-масовата и физкултурна дейност и др.;

– изпълнение на действащия КТД;

– друга информация, която е от значение за разработването на проекта.

            Чл.17. Синдикатите са длъжни при поискване да представят  информация  за  структурата и членската маса на синдикалната организация в  предприятието.

 

РАЗДЕЛ ІII.

ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ

 

Чл.18. (1) Индивидуалните основни месечни заплати се определят от страните съобразно длъжността, обема, качеството, сложността и отговорността на труда, квалификацията и професионалния опит на работника или служителя, съгласно Система за оценка на длъжностите и работните места, достигнати към 30.04.2011г. – Приложение № 2, неразделна част от настоящия КТД.

(2) Работодателят приема да инициира преговори за увеличение на основните базови заплати и допълнителните трудови възнаграждения след 30.06.2012 г. в зависимост от финансовото състояние на Дружеството.

(3) При увеличение на минималната работна заплата за страната, основните базови заплати се преразглеждат по инициатива на всяка една от страните.

Чл.19. (1) За отделни висококвалифицирани кадри и специалисти, както и за определени длъжности Работодателят може да определя по-висок размер на основните заплати от предвидените за съответните длъжности.

(2) За определените по предходната алинея заплати Синдикатите се уведомяват писмено по тяхно искане.

Чл.20. Работодателят съвместно със синдикатите разработва Вътрешни правила за работна заплата.

Чл.21. По-големи размери на основните заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните се отразяват в индивидуалните трудови договори служебно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите

Чл.22. (1) Страните се задължават съвместно да разработят бонусна система за заплащане, обвързваща допълнителни трудови възнаграждения с реално постигнатите трудови резултати.

(2) Фондът за разпределение по бонусната система се формира от разликата между нивата на допълнителни трудови възнаграждения, постигнати по КТД от 2011 г. и нормативно определените такива, както и други източници.

(3) Формирането на средствата по тази бонусна система започва от 01.06.2011 год. при разработена и въведена бонусна система.

(4) Средствата по фонда се разпределят изцяло ежемесечно между работниците и служителите.

(5) Страните се задължават да внедрят бонусната система до 01.06.2012 г.

 

РАЗДЕЛ ІV.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.23. (1) За всеки отработен нощен час, или част от него се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в процент от основната часова заплата по трудов договор, както следва:

– за длъжностите, определени в Списък – Приложение № 3, неразделна част от настоящия КТД – 42 % ,

– за всички останали длъжности – 37 % .

(2) На работещите на смени, признати по КТ за нощни, заработеното трудово възнаграждение по норми и разценки се увеличава с коефициент, равен на отношението на дневното към нощното работно време при условие, че нормите и разценките са разработени за дневна продължителност на работното време.

(3) Работниците, чиято работа е организирана под формата на дежурство в резерв по график, по смисъла на Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, във връзка с Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя, получават допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 25 % от основната часова заплата. Длъжностите, които са задължени да дават дежурства в резерв по график, се определят от Работодателя.

Чл.24. За работа през дните на официални празници на работника или служителя се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 110% от размера от основното трудово възнаграждение.

Чл.25. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

а) 60% за работа през работни дни;

б) 90% за работа през почивни дни;

в) 110% за работа през дните на официални празници;

г) 75% за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Когато положеният извънреден труд надвишава нормата, определена в чл. 146, ал.2, от КТ, разликата се заплаща 210 %. При сумирано изчисляване на работното време за период по-голям от един месец, когато се превиши средномесечната норма по чл. 146, ал. 2, т. 1 от КТ се заплаща 210 %.

            (3) Когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена с чл.146, ал. 1 от КТ, разликата се заплаща 210 %.

Чл.26. (1) Ако с месечните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време не е осигурено отработване на нормата часове, за неосигурените часове до норма се заплаща брутното трудово възнаграждение, изчислено съгласно чл. 228 от КТ.

(2) Ръководителите на поделения търсят дисциплинарна отговорност от отговорните лица, допуснали едновременно не осигуряване на нормата работно време за съответния период на изчисляване на работното време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност в едно и също експлоатационно звено.

Чл.27. (1) На работниците и служителите от Дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

            (2) Придобитият трудов стаж на работниците и служителите от системата на железопътния транспорт до 01.07.2007 г. по смисъла на чл. 12 ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в сила от 01.07.2007г., се счита за трудов стаж и професионален опит независимо в кое предприятие и на каква длъжност е работил работникът или служителят.

(3) За работниците и служителите, работили извън системата на железопътния транспорт, приети на работа след 01.07.2007г., преценка за трудовия стаж и професионален опит се извършва от работодателя, в зависимост от сходството на функциите на работа и изискванията за длъжността, която ще заемат.

(4) Редът и начинът на заплащане на допълнителното възнаграждение по този член се определя при спазване на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Чл.28. (1)За ръководство на бригада и обучение на новопостъпили, Работодателят заплаща допълнително възнаграждение до 10 % от основната заплата, по ред и начин, определени в Правилата за работната заплата.

(2) За времето на обучение на стажанти Работодателят заплаща допълнително възнаграждение до 20 % от основната заплата.

Чл.29. По преценка на Работодателя, който сключва трудовия договор, за ползване в работата на по-висока лична квалификация се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

1. Доктор на науките                                                         50.00 лв.;

2. Доктор                                                                             15.00 лв.;

Чл.30. На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър вместо командировъчни пари, както следва:

1. При обслужване на специални, правителствени, ускорени бързи и бързи влакове – 0,027 лв./км.

2. При обслужване на международни бързи влакове и пътнически влакове – 0,030 лв./км.

3. При обслужване на крайградски пътнически влакове – 0,033 лв./км.

4. При обслужване на работни влакове – 0,035 лв./км.

5. При обслужване на маневрени влакове  – 0,038 лв./км.

(2) За влаковете, пътуващи по теснопътни линии съответните ставки по ал.1  се завишават с коефициент 1,1

 

РАЗДЕЛ V.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

 

Чл.31. (1) Трудовите и другите възнаграждения се изплащат на два пъти в месеца по график, както следва:

– Аванс – до 15-то число на текущия месец;

– Заплата и другите възнаграждения за предходния месец – до 30-то число на текущия месец.

(2) За неспазен срок за изплащане на възнагражденията се счита времето за аванс след 15-то число на месеца и за заплата – след 30-то число.

Чл.32. (1) По изключение при недостиг на средства в Дружеството и добросъвестно изпълнение на задълженията на работниците и служителите в рамките на графика по чл. 29 всеки месец се изплаща сума в размер на 65 % от индивидуалното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за Дружеството.

(2) Разликата до пълния размер на заработеното трудово и други възнаграждения остава дължима и се изплаща допълнително заедно със законоустановената лихва за периода на забавянето.

(3) Този извънреден режим на плащане не може да продължава повече от три месеца.

Чл.33. Неизпълнението от страна на Работодателя на договореното в предходния член е неизпълнение на поети задължения по смисъла на чл. 11 от ЗУКТС.

 

 

РАЗДЕЛ VІ.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл.34. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест по условията на чл. 325, т. 9 и чл. 327, т. 1 от КТ работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за срок от два месеца, завишено с коефициент 1.25, ако имат прослужени в системата на железопътния транспорт не по-малко от 7 /седем/ години и през последните 5 /пет/ години не са получавали обезщетение на същото основание.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на 8 брутни работни заплати, ако са работили 20 /двадесет/ години (включително последните 10 /десет/ години при един и същ Работодател) в системата на железопътния транспорт.

(3) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т. т. 1, 2 и 3 от КТ и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение им остава не повече от 1 /една/ година до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда,  6 брутни заплати.

(4) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 4 от КТ  имат право на обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ в размер на брутното им        трудово възнаграждение, умножено с индивидуален коефициент. Стойността на      индивидуалния коефициент е произведение от физическия трудов стаж по 0.3, но не повече от 4 брутни заплати.

(5) Обезщетението по ал.3 и по ал. 4 не могат да се получават едновременно.

Чл.35. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в НК “БДЖ”, “БДЖ” ЕАД, “Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и “БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/” ЕООД 25 /двадесет и пет/ години за мъжете и 20 /двадесет/ години за жените, но последните 10 /десет/ години от трудовия им стаж не са при един и същ Работодател, се изплаща обезщетение в размер на 6 /шест/ основни заплати.

(2) Право на обезщетение по ал. 1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест, пропорционално на трудовия им стаж. Това обезщетение и обезщетението по чл.34 ал. 1 не може да се получават едновременно.

(3) При настъпила смърт обезщетението по ал. 1 се изплаща на наследниците на починалия работник или служител пропорционално в зависимост от трудовия му стаж, придобит в системата на железопътния транспорт, но не по-малко от 2 /две/ месечни основни работни заплати.

(4) Обезщетението по ал.1 и ал.2 не могат да се получава едновременно с обезщетението по чл. 222 от Кодекса на труда.

 

 

РАЗДЕЛ VІІ.

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

 

Чл.36. (1) Организацията на работното време се определя с Правилниците за вътрешния трудов ред на Дружеството и поделенията, които се утвърждават след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

(2) Промяна в правилника и/или установената организация на работното време се допуска след обсъждане със Синдикатите.

(3) Страните приемат нормална продължителност на:

– седмично работно време през деня         – 40 часа;

– работно време през деня                          –   8 часа;

– седмично работно време през нощта      – 35 часа;

– работно време през нощта                       –   7 часа.

Чл.37. (1) При провеждане на периодичното медицинско преосвидетелстване на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

– когато прегледът се извършва в населения пункт, където е работното място на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от медицинските органи – 4 часа;

– когато прегледът се извършва извън този пункт – 8 часа.

(2) При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

– когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическото преосвидетелстване. В този случай, Работодателят задължително осигурява почивка в предходния ден.

– когато прегледът се извършва в населено място, извън местоработата на работника и служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.

          Чл.38. При неосъществяване на работната смяна по реда на чл. 17, ал. 5 от Наредба № 50 от 28.12.2001 г. поради отмяна на возило, за работно време се признава времето от явяването на работа до освобождаването.

Чл.39. (1) За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, Работодателят може да установява ненормиран работен ден по условията на чл. 139а от КТ.

(2) Списъкът на конкретните работни места и длъжности в поделенията, които имат право да ползват допълнителен отпуск за ненормиран работен ден по ал. 1, се определя от ръководителите на поделенията след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

Чл.40. (1) При влизане в сила на новия ГДВ Работодателят предоставя на представителите на Синдикатите – страна по КТД за обсъждане разработените графици за обвръзка на превозните бригади по превозни служби.

(2) Междусменната почивка е не по-малко от 12 часа, а седмичната почивка е 48 часа.

(3) Поне веднъж в месеца при сумирано изчисляване на работното време се осигурява седмична почивка с продължителност 48 часа в събота и неделя.

(4) Известяването на денонощното разписание за превозните бригади завършва не по-късно от 16.00 часа на предходното денонощие. Известяването се извършва включително със съвременни технически средства.

(5) Промени на месечните графици за работа се допускат по изключение, след вземане мнението на заинтересованите работници или служители. Промените се довеждат до знанието им най-късно 24 часа преди началото на работната смяна, а за „Кондуктор, спални и кушет вагони” – най-късно 8 часа преди началото на повеската.

Чл.41. Работодателят обсъжда със Синдикатите – страна по КТД всички промени в списъците, изготвени и утвърдени по реда на Наредба № 50 от 28.12.2001 г..

Чл.42. (1) По условията на Кодекса на труда, Наредба 2 от 22.04.1994 г. и Наредба № 50 от 28.12.2001 г. Работодателят може да въвежда разделяне на работния ден на две или три части.

(2) Списъкът на работните места и длъжностите, за които се въвежда работен ден, разделен на две или три части се утвърждава от ръководителите на поделенията, след предварително обсъждане със Синдикатите – страна  по КТД.

(3) През времето на прекъсванията работниците и служителите са свободни от задължения и могат да напускат работните места.

(4) За времето на прекъсването Работодателят осигурява на работниците и служителите условия за почивка.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI.

ОТПУСКИ

 

Чл.43. (1) На работниците и служителите се осигурява 20 дни платен годишен отпуск.

(2) На работници и  служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто се осигурява 26 дни платен годишен отпуск.

(3) При смърт на родител, дете, съпруг/-а/, брат, сестра и родител на другия съпруг, както и при встъпване в брак, полагащият се отпуск по ал. 1 или 2 се завишава с 1 работен ден по искане на работника или служителя, като се ползва за всеки конкретен случай.

(4) Допълнителният платен отпуск по ал.3 се ползва непосредствено след отпуска по чл.157, ал.1, т.2 от КТ, по писмено искане от правоимащия – за конкретния случай или по други поводи, свързани с основното събитие.

Чл.44. На работниците и служителите, отговарящи на критериите на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, в сила от 01.04.2006 г., се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер от 5 до 10 работни дни.

Чл.45. На работниците и служителите, които работят при ненормиран работен ден се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на 5 работни дни.

Чл.46. През време на отпуските, разрешени по реда на ал. 1, т. 1, 2 и 3 на чл. 157 от Кодекса на труда се изплаща възнаграждение, изчислено по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

Чл.47. (1) Работничките или служителките имат право на допълнителен платен отпуск по условията и реда на чл. 168 от Кодекса на труда.

(2) По изключение отпускът по ал. 1 се ползва от бащите, които сами отглеждат децата си, или когато майката не може да упражни правото си.

Чл.48. (1) Работниците и служителите се включват в курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

(2) Работодателят дава съгласие за обучение след подаване на заявление от заинтересованото лице и обсъжда със Синдикатите – страна по КТД за длъжности, които са приложими или необходими в железопътния транспорт.

Чл.49. (1) Ползването на платения годишен отпуск става по утвърден от работодателя график за всяка календарна година  по реда и при условията на КТ.

(2) На работници и служители, членове на едно семейство, които работят в Дружеството се осигурява ползването на отпуск в едно и също време, освен ако те не желаят друго.

Чл.50. За участие в досъдебно и съдебно производство, образувано по повод на събитие, възникнало при изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите, Работодателят осигурява платен служебен отпуск за времето на призоваване пред съответните органи.

 

РАЗДЕЛ ІХ.

ОТПУСК НА СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ

 

Чл.51. (1) За осъществяване на синдикална дейност, Работодателят разрешава платен служебен отпуск, както следва:

1. На нещатните синдикалисти – на председатели на синдикални организации – 64 часа годишно, а на секретарите – 32 часа годишно.

2. За участие в конгреси, конференции, семинари и др. синдикални мероприятия – за времето на провеждането им.

(2) Отпускът по ал. 1 не може да се ползва за други цели. Той се отчита в специални книги от Работодателя. При сумирано отчитане на работното време отпускът се предвижда в графиците за работното време.

(3) Времето на отпуска по ал. 1, т. 2 се определя от синдикалното ръководство, което уведомява писмено Работодателя най-малко 2 дни преди началото на ползването.

(4) За участие в съвместни с Работодателя комисии, работни групи  и др. формати, синдикалните членове се командироват при наличие на издадена заповед от и за сметка на Работодателя, съгласно Наредбата за командировките в страната.

 

Чл.52. Щатните синдикални дейци се считат в неплатен отпуск през времето, докато заемат синдикална длъжност.

 

РАЗДЕЛ Х.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл.53. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите е задължение на Работодателя и е за негова сметка. Работниците и служителите носят отговорност за спазването на установените правила по безопасност на труда.

Чл.54Работодателят се задължава да:

– осигурява целево ресурси за организационно-технически, технологични и други проекти за подобряване на условията на труд, съгласно план-програми, изготвени от поделенията въз основа на направени оценки на риска.

– осигурява провеждането на всички видове инструктажи, съгласно изискванията на Наредба РД -07 -2 от 16.12. 2009г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

– провежда периодично обучение на работниците и служителите по въпросите за безопасни и здравословни условия на труд.

– онагледи работните места (помещения) с необходимите инструкции и правила по безопасност на труда.

– не по-малко от веднъж годишно предоставя информация на Синдикатите за състоянието на условията на труда, направените и предстоящи оценки на риска, показателите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост. Информация по тези въпроси със същата периодичност се предоставя на представителите на Синдикатите по поделения.

Чл.55. Страните се споразумяха:

– При настъпили промени, като въвеждане на нови производствени процеси, технологии, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови или реконструирани сгради и помещения, промени в нормативната уредба и др., както и по мотивирано предложение на Синдикатите, да се извършва преразглеждане оценката на риска.

– Всички допълнителни разходи извън поетите от НЗОК, свързани с лечението на пострадали при злополука по време на работа при изпълнение на служебните задължения, се заплащат от Работодателя.

– Работодателят да организира за своя сметка периодични медицински  и психологически прегледи за здравословното състояние на работниците и служителите, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба (Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, Наредба № 54 от 02.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи и Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи).

Чл.56. Работодателят се задължава:

– да осигури на работниците и служителите обслужване от Служба по трудова медицина;

– да изпълнява разработените от СТМ мерки за отстраняване, намаляване и ограничаване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите;

– да осигури представителство на Синдикатите при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Чл.57. В изпълнение изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, Работодателят осигурява по работни места:

1. За работа при условията на чл. 2 от Наредбата – безплатна храна чрез ваучери, в размер на два лева за отработен ден.

2. Работодателят осигурява безплатно на работниците и служителите както следва:

– При полагане на нощен труд – тонизиращи или ободряващи напитки, на стойност не повече от 1 лв. на смяна, но не по-малко от 1 доза при нощен труд до 4 часа и 2 дози при нощен труд над 4 часа.

– На работещите при ниски температури под 10 °С – чай на стойност не повече от 1 лев на смяна.

– На работещите при температури над 30 °С – минерална вода по 1.5 литра на смяна.

Чл.58. Работодателят осигурява веднъж в годината 5 дни профилакториум на работници и служители, участвали при отстраняване на последствията от настъпили форсмажорни обстоятелства (природни бедствия и др.).

Чл.59. (1) Работодателят за своя сметка осигурява снабдяването, изпирането и всички дейности по поддържането на специалното работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

(2) Списъците по чл. 17, ал. 3 на Наредбата се предоставят на Синдикатите – страна по КТД и обявяват пред работниците и служителите.

Чл.60. Съгласно изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло,  Работодателят за своя сметка осигурява:

1. Работно облекло.

2.Униформено облекло.

Чл.61. Работодателят застрахова работниците и служителите за застрахователен риск “Трудова злополука” при спазване изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, след предварителни консултации със страните по КТД.

Чл.62. (1) Синдикатите  при поискване имат право на информация  за поетите от Работодателя задължения за:

– санитарно-битово и медицинско обслужване;

– снабдяване и осигуряване със специално, работно, униформено облекло и лични предпазни средства;

– провеждане на периодични медицински прегледи, специална закрила на непълнолетни, бременни жени и майки;

– осигуряване на работни места за трудоустроени и други задължения, посочени в нормативната уредба и този КТД.

(2) Констатираните пропуски и нарушения се обсъждат от страните по договорените в това КТД ред и процедура.

 

 

РАЗДЕЛ XІ.

СОЦИАЛНО ДЕЛО

 

Чл.63. (1) Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от Работодателя и от други източници.

(2) Средствата по ал.1 се разпределят по план-сметка, приета с решение на Събранието на пълномощниците в Дружеството, като с нея задължително се осигуряват:

– ваучери за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО в размер до необлагаемия минимум, но не по-малко от 2 (два) лева на отработен ден, след провеждане на процедура по ЗОП. Ваучерите се получават пропорционално на отработените дни за съответния месец.

– социална сума в размер на 250 лв. при ползване на повече от половината от         полагащия се платен годишен отпуск, която се ползва от работниците и служителите и техните семейства в почивните станции на БДЖ срещу представяне на издадено от работодателя удостоверение.

– ако Работодателя не осигури възможност на работниците и служителите да почиват в почивните бази на БДЖ, сумата или разликата от нея се изплаща в края на календарната година.

– отпускане на помощи при условията и по реда на Правила за отпускане на           социални помощи.

 

Чл.64. (1) Страните приемат социална програма, която се актуализира за всяка календарна година.

(2) Основните направления в програмата са:

– бази за спорт, отдих и туризъм, както и поевтиняване на картите за балнеолечение;

– медицинско обслужване и профилактика;

– минерална вода, чай и др.;

– парични помощи;

– други социални и битови потребности.

Чл.65. (1) Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и           служителите, заети в „БДЖ – Товарни превози”-ЕООД, на почивните бази на “БДЖ” ЕАД на основание сключено споразумение с „БДЖ” –  ЕАД

(2) Жилищата се разпределят от съвместни комисии, изградени от представители на страните по КТД. За целта комисиите приемат Правила за работа.

Чл.66. При наличие на средства и при включването им в средствата по социалната програма, работодателя прави вноски за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за професиите, преминали от списъците на І-ва категория труд към ІІ-ра категория труд и за тези, преминали от ІІ-ра категория труд към ІІІ-та категория труд..

 

 

РАЗДЕЛ ХІІ.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

 

Чл.67. (1) Работодателят осигурява на работниците и служителите си документи за безплатно пътуване по железопътния транспорт съгласно Наредбата за безплатните и с намалени цени пътувания и превози по железниците.

(2) На съкратените работници и служители се запазват личните карти за пътуване до края на годината на уволнението.

РАЗДЕЛ XІІІ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл.68. Работодателят се задължава:

1. да обсъжда със Синдикатите всички въпроси свързани с:

– извършване на структурни промени в предприятието, свързани с трудовите и осигурителните правоотношения;

– въвеждане на графици за движение на влаковете и технологии, водещи до промени в организацията на транспортния процес, труда и управлението, със значителни социални последици за работниците и служителите;

– проекти на вътрешни актове, свързани с дейността на Дружеството, в това число разписания на длъжностите и основните заплати за тях, наредби, инструкции и др., които се отнасят до трудовите отношения.

 

Чл.69. Работодателят:

1. по своя преценка поканва представителите на Синдикатите на заседанията на своя ръководен орган и в органите на управление в поделенията, когато се разглеждат проблеми – предмет на КТД. В тези случаи Синдикатите имат право да изразяват становища и изказват съображения;

2. гарантира правото на организиране на структурите на Синдикатите, създава условия и съдейства за осъществяване на дейността им.

Чл.70. (1) Работодателят предоставя за безвъзмездно ползване на основните синдикални организации и синдикални секции – страна по КТД необходимите помещения и канцеларии, като ги съоръжава за своя сметка с офис оборудване (стационарен или мобилен телефон, факс, копирна техника и др.).

(2) Необходимите условия и материална база по ал.1 се договарят между представителите на Работодателя и Синдикатите.

Чл.71. Създадените след подписването на този КТД организации на Синдикатите – страна по КТД се легитимират пред Работодателя във всяко поделение със следните документи:

1. Протокол от учредително събрание (конференция), подписан от учредителите.

2. Поименен списък на членовете на синдикалната организация.

3. Удостоверение за признато членство от Синдикат – страна по КТД.

Чл.72. Синдикалните ръководства се задължават да уведомяват работодателите на съответните нива за новопостъпилите синдикални членове.

Чл.73. (1) Страните по КТД изграждат Централен съвет на Страните по КТД /ЦСС по КТД/. Работата на ЦСС по КТД се определя съгласно “Правила за работа”, приети съвместно.

(2) Работодателят и Синдикатите се споразумяха за следните равнища на представителство на синдикалните организации:

1. На равнище Дружество – упълномощени представители на синдикални формирования – страна по КТД.

2. На равнище поделения – упълномощени представители от синдикалните формирования – страна по КТД в поделението.

Чл.74. (1) Работодателят не може да уволнява, нито да променя едностранно условията по трудовия договор на членовете на синдикални ръководства на участниците в комисиите за водене на преговорите по колективното договаряне и разработване на КТД – членове на Синдикатите без съгласието на:

– за СЖБ  – Координационния съвет;

– за СТСБ – Изпълнителния комитет;

– за НЖС – Изпълнителния съвет;

(2) Не се ползват от синдикална защита работниците и служителите, които се наказват за допуснати тежки произшествия по безопасността на движението и охраната на труда, както и за употреба на алкохол и упойващи вещества и кражби, доказани по съответния законов ред.

            Чл.75. Работодателят няма право под каквато и да е форма да пречи на работника да защитава своите права, да упражнява върху него натиск за работа при условия, застрашаващи неговия живот или сигурността на влаковете, както и да го наказва при отказ за изпълнение на противозаконни нареждания.

Чл.76. Синдикатите се задължават:

– да подкрепят действия на Работодателя, насочени към по-нататъшно развитие на дейността на Дружеството;

– да не предприемат действия, които могат да навредят на интересите на Работодателя при точно и добросъвестно изпълнение от негова страна на законовите разпоредби и договореното в този КТД;

– да не призовават работниците и служителите към ефективни стачки, докато не се изчерпат всички възможности, предвидени в ЗУКТС за доброволно уреждане на възникналите спорове.

Чл.77. Работодателят се задължава да разглежда всички предложения и проекти на Синдикатите, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище на работниците и служителите в Дружеството.

Чл.78. Синдикалните ръководства се задължават:

– да участват в изясняването на възникнали трудови, икономически, социални и други конфликти и фактори на напрежение и да съдействат за тяхното решаване в интерес на своите членове и зачитане интересите на Работодателя;

– да следят за спазване на договореностите в КТД и при нарушения и неизпълнение своевременно да уведомяват Работодателя.

Чл.79. Работодателят предоставя на Синдикатите необходимите справки, проекти, разчети и нормативни документи относно предстоящи за разглеждане от страните въпроси, най-малко 5 дни преди датата на съответното заседание.

Чл.80. Страните се договориха при приватизация договорите да се включват клаузи за:

1. Запазване предмета на дейност и броя на персонала.

2. Запазване на получаваното до този момент брутно трудово възнаграждение.

3. Прилагане на този КТД за една година.

4. Запазване на правата за безплатни и с намалени цени пътувания.

 

РАЗДЕЛ XІV.

ПРОЦЕДУРА ПРИ РАЗНОГЛАСИЯ. КОНТРОЛ НА КТД

 

Чл.81. (1) При възникване на разногласия по тълкуването и приложението на отделни клаузи от КТД, за уреждане на разногласията се спазва следната процедура:

1. Провеждане на преговори по искане на една от страните за доброволно решаване на спора.

2. Ако не се постигне решение чрез преговори, Работодателят и/или Синдикатите в 7-дневен срок от заключителното заседание внася/т/ въпроса последователно в Подотрасловия и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МТИТС.

3. След изчерпване на горните възможности, но не по-късно от 30 дни от заседанието по т.2, всяка от страните действа по законоустановения ред.

(2) Решенията на страните по КТД са задължителни за представителите на страните по КТД в поделенията на Дружеството.

Чл.82. (1) Страните по КТД осъществяват контрол по прилагането му.

(2) При необходимост те създават съвместни комисии за проучване на отделни проблеми, разработване на предложения за решаването им и за търсене на отговорност от виновните длъжностни лица, допуснали нарушения при прилагането на договора.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) Работодател по смисъла на КТ, ЗУКТС и този КТД е “БДЖ -Пътнически превози” ЕООД.

(2) „Трудов стаж в системата на железопътния транспорт” е трудовият стаж, придобит в „БДЖ” ЕАД, НК „ЖИ” до 31.12.2004 г., „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/” ЕООД, и ”Холдинг БДЖ – ЕАД”

(3) „Синдикално ръководство” са ръководствата на синдикалните формирования на всички нива, съгласно съответните устави.

(4) Допълнителни възнаграждения с постоянен характер са възнагражденията за придобит трудов стаж и професионален опит и по-висока лична квалификация.

§ 2. (1) Изменения и допълнения на този договор се извършват по всяко време по взаимно съгласие на страните по реда на сключването му. Преговорите започват не по-късно от 20 дни след депозиране на съответното искане на всяка от страните.

(2) Едностранни промени по договора не се допускат.

§ 3. Тълкувания и разяснения се дават съвместно от страните.

§ 4. При промяна на представителя на някоя от страните, тя уведомява другите в срок от 7 дни.

§ 5. На всеки 6 месеца страните отчитат изпълнението на този КТД на нарочни общи заседания.

§ 6. При документирано и доказано нарушение на този Договор, Работодателят приема да потърси отговорност от виновните длъжностни лица.

§ 7. За неуредени с този КТД въпроси се прилагат общите разпоредби на трудовото законодателство и другите действащи нормативни актове.

§ 8. Този КТД се сключи в 6 еднообразни екземпляра – по един за Синдикатите, страна по КТД, един за Работодателя и един за Главна инспекция по труда.

§ 9. Настоящият КТД влиза в сила от 19.12.2011 г.. Срокът на действието му е две години.

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

                                                                       РАБОТОДАТЕЛИ:      

(инж. Г. Иванов)

 

(М. Христов)

 

СИНДИКАТИ                 

ЗА КНСБ:                                                    ЗА КТ “ПОДКРЕПА”:

 

 

 

СЖБ:  ________________                           НЖС “ПОДКРЕПА”:______________

(инж. П. Бунев)                                                                 (инж. З. Йорданов)

 

СТСБ:________________

(Ек. Йорданова)

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ТУК

КТД-2012 – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ТУК

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

между

“БДЖ- ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД гр.СОФИЯ

и

1. КНСБ:

Синдикат на железничарите в България

Съюз на транспортните синдикати в България

2. КТ “ПОДКРЕПА“:

Национален железничарски синдикат

Федерация на транспортните работници

 

 

2011 година


Днес…… 2011 г. в гр. София страните;

от една страна – “БДЖ – Товарни превози ЕООД. НИК 175403856. със седалище адрес на управление: гр, София, ул. “Иван Вазов” № 3. представлявано от Пламен Джуров и инж. Ивайло Иванов – управители, наричано по-нататък „Дружество” или „Работодател”

и

от друга страна – синдикалните организации: КНСБ:

Синдикат на железничарите в България (СЖБ), БУЛСТАТ 000647938 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Вазов*” № 3, представляван от инж. Петър Бунев – Председател,

Съюз на транспортните синдикати в Българин (СТСБ), БУЛСТАТ 130017031 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Мария Луиза” № 106, представляван от Екатерина Йорданова – Председател.

 

КТ „Подкрепа”:

Национален железничарски синдикат “Подкрепа” (НЖС), БУЛСТАТ 131111569 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов № 3. представляван от инж. Зоринчо Йорданов- Председател,

Национална федерация на транспортните работници “Подкрепа” (НФТР),

БУЛСТАТ 130968210, със седалище и адрес на управление: гр. София. ул. Ангел Кънчев № 2. представлявана от Розен Зарков – Председател,

наричани по-нататък “Синдикати”, от друга страна,

 

след като се увериха, че пълномощията им са редовни, на основание чл. 51а от Кодекса на труда, сключиха настоящия Колективен трудов договор (КТД) за следното:

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този КТД се уреждат трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и други нормативни актове, за които има действие настоящият КТД.

Чл. 2. (1) Настоящото КТД се прилага само за членове на Синдикатите – за времето на членството им в синдикат – страна по КТД, както и за присъединени към договора – за времето на присъединяването им.

(2)  Присъединяването към КТД се извършва индивидуално по ред и условия, посочени в Приложение 1.

(3)  Не се допуска групово присъединяване.

Чл. 3.(1) При констатиране на нарушения на КТД всяка от страните взема мерки за отстраняването им.

Чл. 4. (1) Клаузите на настоящия договор се прилагат от всички поделения на Дружеството.

(2)      В поделенията не се сключват отделни колективни трудови договори.

Чл. 5. Работодателят поема задължението да не прилага този КТД за работници и служители, нечленуващи в Синдикатите – страна по КТД, освен ако те не са се присъединили по договорения ред.

Чл. 6. Настоящият КТД е сключен доброволно по пътя на равнопоставени, коректни преговори, като е зачетена волята на всяка от страните и нейните законни интереси.

Чл. 7. Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологическата необходимост и финансовите възможности на Дружеството.

Чл. 8. (I)     Заемането на длъжности в Дружеството става при строго спазване на

условията   и   изискванията   за   образование,   професионална квалификация,

правоспособност и трудов стаж.

(2)          Работодателят информира Синдикатите  за обявените   конкурси   за заемане на

длъжности и кани техни представители в комисиите за наблюдатели.

(3)          Работодателят запознава Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места, за които се търсят кандидати.

Чл. 9. (1) С индивидуалния трудов договор освен условията по чл.66. ал.1.от КТ се определят:

1.     работно време – продължителност и особености (работа на смени, ненормиран работен ден и др.);

2.     категория труд за пенсиониране;

3.     трудовото възнаграждение съгласно действащите нормативни актове и КТД.

(2)     Работодателят запознава срещу подпис работниците н служителите с измененията на длъжностните характеристики.
Чл. 10. Работодателят поема задължението да не упражнява натиск под каквато и да е

форма върху работниците и служителите за превръщането на безсрочните в срочни

трудови договори.

Чл. 11 (1) При уволнение поради намаляване обема на работа се прилага предварителна закрила, предвидена в чл.ЗЗЗ, ал.4 от КТ, с изключение на случаите на:

– рязък спад в обема на превозваните товари в размер на 10 и повече процента oт общия обем;

– намаляване обема на ремонтираните вагони и локомотиви с 10 и повече процента от общия обем;

– увеличаване па производствения капацитет на едно ремонтно звено с 5% за

сметка на други или при увеличаване на отработените човекочасове в едно ремонтно звено с 10% за сметка на други. Работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган на синдикалната организация, в която членува съответният работник или служител. Синдикалният орган е длъжен да отговори писмено в 10-дневен срок от получаване на искането на работодателя. Уволнението на работника или служителя става само след като работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния орган. В  случай, че работодателят не получи писмен отговор в посочения срок. съгласието се счита за дадено. В случай на писмен отказ, същият задължително се мотивира, като се посочват конкретните причини за отказа.

(2) Работодателят съдейства за социалната адаптация на подлежащите на освобождаване поради съкращаване в щата, като по предложение на Синдикатите – страни по КТД:

–     ги пренасочва на вакантни длъжности;

–     организира курсове за преквалификация за своя сметка.

Чл. 12 При освобождаване поради съкращаване на щата и при равна квалификация. Работодателят приема да не освобождава работници и служители в работоспособна възраст, ако има работни места, заети от пенсионери или придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и да не съкращава едновременно членове на едно семейство.

Чл. 13. Информацията по чл1ЗОа от КТ и становищата по предходната алинея се обсъждат и разглеждат от страните по КТД на едно или няколко заседания, като процедурата се уточнява за всеки отделен случай. С приетите становища и мнения се запознават представителите на страните в поделенията.

Чл. 14. (1)     Работодателят води лично трудово досие на всеки работник или служител. В него се съхраняват трудовият договор и всички негови изменения, допълнения, подписаната от лицето длъжностна характеристика и други документи за възникване и промени в трудовото правоотношение, оценки за работата, професионалното и образователно развитие, поощрения, отличия, наказания, отпуски и др.

(2)          Работниците и служителите имат право на достъп до личного си трудово досие.

(3)          При поискване работодателят предоставя на работника или служителя обективна и справедлива характеристика за професионалните качества и резултати от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка за кандидатстване при друг работодател.

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВО И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 15.(1) Извън случаите по Глава шеста на КТ работодателят предоставя исканата от синдикатите информация в съответствие със законовите разпоредби.

(2)          Работодателят предоставя на Синдикатите в началото на всяка година или при писмено искане от тяхна страна разчети за икономическото и финансово състояние на Дружеството, перспективите за развитие, числеността на персонала, възможностите за пренасочване, преквалификация и обезщетения. Получената по този ред информация се счита за служебна и търговска тайна на Работодателя, която Синдикатите – страни по КТД, нямат право да разпространяват пред трети лица.

(3)          Работодателят информира Синдикатите всяко тримесечие за изпълнението на плана, както и за настъпили съществени промени в първоначално утвърдения план.

Чл« 16. В случаите на масови уволнения в срок не no-малък от 45 дни преди извършването им. Работодателят информира Синдикатите писмено и обосновано за намеренията си. Информацията съдържа данните, посочени в чл. 130а. ал.2 от КТ.

Чл. 17. При разработване на проектите за КТД по искане на Синдикатите. Работодателят предоставя информация за:

–     финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива:

–     достигнатата Брутна работна заплата ( БРЗ ) общо и по основни длъжности.

движението й през периода, перспективи;

–     процент на разходите за труд в общите разходи на дружеството към момента на

предхождащите 2 години;

–     производителността на труда за същия период, виждания и мерки за подобряване;

–     образователна,   възрастова и териториална  структура  на  работната сила.

перспективи;

–     състояние на условията на труд, анализ от Службата по трудова медицина.

изпълнението на съответните програми;

–     снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.:

–     състояние на социално-битовото обслужване;

–     изпълнение на действащия КТД;

–     друга информация, произтичаща от евентуални промени в нормативната уредба.

която е от значение за разработването на проекта.

Чл. 17а. Синдикатите са длъжни при поискване да предоставят на работодателя информация за своята структура, органи на управление на централно и местно ниво.

 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ

 

Чл. 18 (1) Страните се споразумяха за:

1. Mинимална   базова   заплата   за   дружеството,   при   договорената дневна
продължителност на работното време – минималната базова работна заплата по
Приложение № 2 към 30.04.2011 г.

2. Oсновните базови работни заплати на работниците и служителите в дружеството се
определят, съгласно системата за оценка на длъжностите и работните места по
Приложение № 2 към 30.04.2011 г.

(3) Номенклатурата на длъжностите и базовите работни заплати за всяка длъжност се определят от страните въз основа на Система за оценка на длъжностите Приложение 2.

 

Чл. 19.  Основните базови работни заплати се преразглеждат съгласно: % на

инфлацията за страната. % на средното увеличение на осигурителните прагове за

страната, ръста на производителността на дружеството.

 

Чл. 20 (1)   За отделни висококвалифицирани кадри и специалисти, както и за определени длъжности. Работодателят може да определя no-висок размер на основните базови заплати от предвидените за съответните длъжности.

(2) За определения по предходната алинея общ фонд. Синдикатите, страна по КТД се
уведомяват писмено по тяхно искане.

Чл. 21.(1)    Страните съвместно обсъждат Правила за работната заплата.

(2) С Правилата за работната заплата се определят редът и начинът за образуване на средствата за работна заплата на Дружеството и поделенията му, механизмът за образуване и промяна на индивидуалните брутни заплати и други въпроси по заплащането на труда.

(3)  Страните се задължават съвместно да разработят бонусна система за заплащане, обвързваща част от допълнителните трудови възнаграждения с реално постигнатите трудови резултати.

(4)  Фондът за разпределение по бонусната система се формира от разликата между нивата на допълнителни възнаграждения, постигнати по КТД 2011 год. и нормативно-определените такива, както и от други източници.

(5)  Страните се задължват да въведат в действие бонусната система в срок до 01.06.2012 година.

(6)   Ако страните не въведат в действие бонусната система до 01.06.2012 г.. средствата, представляващи разликата между допълнителни възнаграждения по този КТД и тези по Кодекса на труда се заделят в нарочна сметка от Работодателя. Разходването на тези средства става след въвеждането на бонусната система. Тя урежда и разходването на средствата от фонда за периода от 01.06.2012 г. до въвеждането й.

(7)   С въвеждането на бонусната система страните задължително преразглеждат текстовете, които тя чреурежда.

Чл. 22. По-големи размери на основните базови заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните, се отразяват в индивидуалните трудови договори служебно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите.

 

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

 

Чл. 23. За всеки отработен нощен час се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в процент от основната базова часова заплата по трудов договор, както следва:

– за длъжностите по списък съгласно Приложение № 3 – 42 %; а за всички останали длъжности – 37%;

– при отстраняване на последствията от тежки, средни и леки произшествия – 52%

 Чл. 24. За работа през дните на официални празници на работника или служителя се

изплаща допълнително възнаграждение в размер на 110% от размера на основното трудово възнаграждение.

Чл. 25. (1)     Положеният извънреден труд се заплаща е увеличение, както следва:

а)                60% за работа през работни дни;

б)               90% за работа през почивни дни;

в)               110% за работа през дните на официални празници;

г)                75% за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2)          Времето за предпътен преглед и инструктаж се отчита в личната сметка и се включил в продължителността на месечното работно време. Продължителността му се определя от страните в поделенията за всяко работно място и не може да бъде по-малко от 15 минути.

(3)          В случаите по чл.144, т.т.2 и 3 от КТ, когато положеният извънреден груд надвиши нормата, определена с чл.146, ал.1 от КТ, часовете над ограничението се заплащат 210%.

(4)          В случаите по чл.144, т.т.2 и 3 от КТ, когато положеният извънреден груд надвиши нормата, определена в чл.146, ад.2 от КТ. разликата се заплаща 210%. При сумирано изчисляване на работното време за период по-дълъг от един месец, когато се превиши средномесечната норма но чл.146, ал.2, т.1 от КТ. разликата се заплаща 200%.

Чл. 26. (1) Ако с месечните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време не е осигурено отработване на нормата часове, за недоиработените часове до норма се заплаща брутното трудово възнаграждение, изчислено съгласно чл. 228 от КТ.

(2) Ръководителите на поделения, които допускат едновременно не осигуряване на нормата работно време за съответния период на изчисляване на работного време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност, носят отговорност съгласно действащата нормативна уредба.

Чл, 27. (1) На работниците и служителите от Дружеството се заплаша допълнително месечно възнаграждение в размер на 1.0% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

(2)          За придобит трудов стаж и професионален опит се признава целият трудов стаж в системата на железопътния транспорт;

(3)          За работа в предприятия извън системата на ж.п.транспорта след 01.07.2007 г. преценката и зачитането на стаж по смисъла на чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, обн., ДВ. бр. 9/2007 г. се извършва от работодателя.

Чл. 28. (1)    За ръководство на бригада се заплаща до 10% от основната заплата по ред и начин, определени в Правилата за работната заплата.

(2)          За времето на обучение на стажанти, новопостъпили и преназначени. Работодателят заплаща допълнително възнаграждение 10 % от основната заплата на обучаващия.

(3)          На работници и служители, които извършват оборудване на повредени ПЖПС извън района на BP цеховете – се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 10% от основната им заплата, за отработен час при тези условия.

Чл. 29. По преценка на Работодателя, който сключва трудовия договор, и когато

квалификацията не е придобита за негова сметка, за ползване в работата на по-висока лична квалификация се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

1.     Доктор                                                          15.00 лв.;

2.     Доктор на науките                                      50.00 лв.;

Чл. 30. На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

1.             При обслужване на директни товарни влакове и изолирани локомотиви -0.033лв./км

2.             При обслужване на смесени и работни азакове – 0.035 лв./км

3.             При обслужване на локални товарни влакове, маневрени влакове и местни маневри, обслужващи индустриални клонове – 0.038 лв./км

Чл. 31. Допълнителните възнаграждения по чл.23, чл.25 и чл.30 се начисляват и заплащат в посочените размери в срок до 01.06.2012 г. или до влизане в сила на бонусната система

 

РАЗДЕЛ V. ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 32. (1) Трудовите и другите възнаграждения се изплащат на два пъти в месеца по график, както следва:

– Аванс – до 15-то число на текущия месец;

– Заплата и другите възнаграждения за предходния месец – до 30-то число на текущия месец.

(2) За неспазен срок за изплащане на възнагражденията се счита времето за аванс след 15-то число на месеца и за заплата – след 30-то число.

Чл. 33. (1) При недостиг на средства в Дружеството и добросъвестно изпълнение на задълженията на работниците и служителите, в рамките на графика по чл.32 всеки месец се изплаща сума в размер на 60% от индивидуалното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за Дружеството.

(2)          Разликата до пълния размер на заработеното трудово и други възнаграждения остава дължима и се изплаща допълнително заедно със законоустановената лихва за периода на забавянето.

(3)          Този извънреден режим на плащане не може да продължава повече от три месена.

 

РАЗДЕЛ VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 34. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест по условията на чл. 325, т.9 и чл.327. т.1 от КТ работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение, за срок от два месеца, завишено с коефициент 1.3, ако имат прослужени в железопътния транспорт не по-малко от 7 години и през последните 5 години не са получавали обезщетение на същото основание.

(2)      При прекратяване на трудовото правоотношение след като е придобито право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването.

Работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, завишено с коефициент 1.25. ако са работили 20 години в системата па железопътния транспорт, като последните 10 – при един и същ работодател.

(3)          Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328. ал.1, т.т.1, 2. 3 и 4 от КТ и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение им остава не повече от една година до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на обезщетение в размер на 6 брутни заплати.

(4)          Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328. ал.1, т.т.1. 2. 3 и 4 от КТ имат право на обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ в размер на брутното им трудово възнаграждение, умножена с индивидуален коефициент. Стойността на индивидуалния коефициент е произведение от физическия трудов стаж по 0.3, но не повече от 3 брутни заплати.

(5)          Обезщетенията по ал.З и ал.4 не могат да се получават едновременно.

Чл. 35. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в БДЖ ЕАД, БДЖ „Товарни превози” ЕООД, БДЖ „Пътнически превози'” НООД и БДЖ „Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД 25 години за мъжете и 20 години за жените, от които последните 10 не са при един и съши работодател, се изплаща обезщетение в размер на 6 месечни основни заплати.

(2)          Право на обезщетение по ал.1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест. Тона обезщетение и обезщетението по чл.34. ад.1 не могат да се получават едновременно.

(3)          Обезщетението по ал.1 и ал.2 не може да се получава едновременно с обезщетението по чл. 222 от Кодекса на труда.

Чл. 36. На напусналите по инициатива на Работодателя работници и служители по условията на чл. 331 от КТ. Работодателят изплаща обезщетение в размер на не по-малко от 4 брутни заплати.

Чл. 37. (1) При незаконно уволнение работникът или служителят имат право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но не повече от 6 месеца.

(2|. Когато през време на предходната алинея работникът или служителят е работил на по-ниско платена работа, той има право на разликата в заплатите.

(3) Право на обезщетение по ал.2 имат и работници, и служители, които незаконно са преместени на друга по-ниско платена работа.

 

                                                   РАЗДЕЛ VII. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

Чл. 38. (1)     Специфичните въпроси за работното време и почивките па персонала от

дружеството сс уреждат с Наредба Дг 50 / 28,12.2001 г.. издадена от министъра на транспорта и съобщенията за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает е осигуряването на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт.

(2)          Организацията на работното време се определя е правилниците за вътрешния трудов ред на Дружеството и поделенията, които сс утвърждават от Работодателя след обсъждане със Синдикатите.

(3)          Промяна в правилника и/или установената организация на работою време се допуска след обсъждане със Синдикатите.

(4)          Страните приемат нормална продължителност на:

– седмично работно време през деня – 40 часа;

– работно време през деня – 8 часа;

– седмично работно време през нощта – 35 часа;

– работна време през нощта – 7 часа.

Чл. 39. (1) При провеждане на периодичното медицинско преосвидетелстване на работниците и служителите. Работодателят признава за работно време:

–  когато прегледът се извършва в населено място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за медицински преглед, въз основа на документ, издаден от медицинските органи, но не повече от 4 часа;

–  когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на работника и служителя – не повече от 8 часа.

(2) При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и служителите, работодателят признава за работно време :

– когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическо преосвидетелстване. В този случай работодателят задължително осигурява почивки в предходния ден.

– когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на работника или служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.

(3) За всеки конкретен случай по предходните алинеи се издава заповед, е която се определят лицата, на които ще се извърши преосвидетелстване, съответните дни и полагащите се командировъчни пари.

(4)   При   провеждане  на   задължителни   изпити   на  работниците и служителите

Работодателят признава за работно време времето за провеждане на изпитите.

Чл. 40. (1) При провеждане на служебни съвещания, беседи или други мероприятия със задължителен характер на експлоатационния персонал в извънработно време. Работодателят признава за работно време времето за провеждане на мероприятието, но не повече от 4 часа.

(2) При неосъществяване на работната смяна по реда на чл.17, ал..5 от Наредба № 50 поради отмяна на возило, за работно време се признава времето от явяването на работа до освобождаването.

Чл. 41. (1)    За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, се установява ненормиран работен ден.

(2)          Списъкът на конкретните работни места и длъжности в поделенията, които имат право да ползват допълнителен отпуск за ненормиран работен ден по ад.1. се определя от ръководителите на поделенията след обсъждане със Синдикатите, страни по КТД.

(3)          Изготвянето на списъците за всяка следваща година става до края на предходната година.

Чл.42.(1) Работодателят може да удължава работното време по реда на чл.136а след консултации със Синдикатите. За целта представя обосновка за причините, налагащи временната промяна в продължителността на работното време, срок на въвеждане.

начин и периода на компенсиране.

(2) Предоставянето на материалите става не по-рано от 4 дни преди заседанието на страните по КТД.

(3) Работата при удължено работно време може да започне не по-рапо от 7 дни след проведените консултации и писмено оповестяване на засегнатите. Обемът на информацията и начинът на оповестяване се съгласува между страните по КТД.

(4) По изрично писмено заявление на работещите при удължено работно време, работодателят приема компенсирането да става в дни в съответния законов срок и след споразумение между страните по индивидуалния трудов договор.

Чл.43.(I) При поискване от Синдикатите  Работодателят им предоставя разработените графици за работа преди утвърждаването им за изразяване на мнения и препоръки.

(2)    Поне веднъж в месеца при сумирано изчисляване на работното време се осигурява

седмична почивка с продължителност 48 часа в събота и неделя.

(3) Промени на месечните графици за работа се допускат по изключение, след вземане
мнението на заинтересованите работници или служители. Промените се довеждат до
знанието им най-късно 24 часа преди началото на работната смяна, а за
придружителите на специални влакове и хладилни композиции – най-късно 8 часа
преди началото на повеската.

Чл. 44.        Работодателят провежда консултации със Синдикатите преди да предприеме действия за промяна на списъците по Наредба № 50/28.12.2001 г на Министъра на транспорта и съобщенията.

Чл. 45. 1)     По условията на Кодекса на труда. Наредба за работното време, почивките и отпуските и Наредба №50/28.12.2001 г. Работодателят може да въвежда разделяне на

работния ден на две или три части.

(2)          Списъкът на работните места и длъжностите, за които се въвежда работен ден. разделен на две или три части, се утвърждава от ръководителите на поделенията, след предварително обсъждане между страните по КТД.

(3)          През времето на прекъсванията работниците и служителите са свободни от задължения и могат да напускат работните места.

(4)  За времето на прекъсването Работодателят осигурява на желаещите работници и служители условия за почивка.

 

РАЗДЕЛ VIII. ОТПУСКИ

 

Чл- 46. (1)    На работниците и служителите се осигурява 20 дни основен платен годишен отпуск.

(2)      На работници и служители с трайно намалена работоспособност 50 и нал 50 на сто се осигурява 26 дни основен платен годишен отпуск.

Чл. 47. (1)    За работници и служители, отговарящи на критериите на Наредба за

определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен

отпуск (обн., ДВ, бр. 103 от 2005) се осигурява допълнителен платен годишен отпуск

в размер от 5 до 10 работни дни.

(2)     За работниците и служителите, отговарящи на критериите на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер от 5 до 10 работни дни.

Чл. 48. (1)    На работниците и служителите, които работят при ненормиран работен ден се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер най-малко 5 работни дни. (2)     Конкретните размери на отпуска по длъжности и работни места се определят от

Работодателя, след обсъждане между страните по КТД в поделенията.

Чл. 49.   През време на отпуските, разрешени по реда на ал.1, т. 1,2 и 3 на чл. 157 от Кодекса на труда се изплаша възнаграждение изчислено по реда на чл.177 от Кодекса на труда.

Чл. 50. (1)    Работничките или служителките имат право на допълнителен платен отпуск, но условията и реда на чл. 168 от Кодекса на труда.

(2) По изключение отпуска по ал.1 се ползва от бащите, които сами отглеждат децата си или когато майката не може да упражни правото си.

Чл. 51.(1)     Работниците и служителите се включват в курсове за повишаване на

квалификацията и преквалификацията след съгласуване със Синдикатите.

(2)          При необходимост Работодателят разрешава служебен отпуск – платен или неплатен по чл.161 от КТ. Право на инициатива имат и синдикатите.

Чл. 52. (1) Ползването на платения годишен отпуск става по утвърден от работодателя

график за всяка календарна година и се осъществява по реда на глава осма. раздел II

от КТ.

(2) На работници и служители, членове на едно семейство, които работят в дружеството се осигурява ползването па отпуск в едно н също време, освен ако те не желаят друго.

Чл. 53.  За участие в съдебно и досъдебно производство, образувано по повод на събитие, възникнало при изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите.

Работодателят осигурява платен служебен отпуск за дните на призоваване пред съответните органи.

 

РАЗДЕЛ IX. ОТПУСК НА СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ

 

Чл. 54. (1) За осъществяване на синдикална дейност, Работодателят разрешава платен служебен отпуск, както следва:

1.     На нещатните синдикалисти – на председатели на синдикални организации – 64 часа годишно, а на секретарите – 32 часа годишно.

2.     На участниците в конгреси, конференции, семинари и др. синдикални мероприятия – за времето на провеждането му.

(2) Отпускът по ал. 1 не може да се ползва за други цел и. Той се отчита в специални книги от Работодателя. При сумирано отчитане на работното време отпускът се предвижда в графиците за  работното време.

(3)     Времето на отпуска по ал.1 т.2 се определя от синдикалното ръководство, което уведомява писмено Работодателя най-малко 2 дни преди началото па ползването.

Чл.55.(1) Щатните синдикални дейци на синдикатите, страна по КТД. сс считат в неплатен отпуск през времето, докато заемат синдикална длъжност.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение на щатен синдикален деец на синдикат, страна по КТД. при невъзможност за възстановяване на предишната длъжност  Работодателят по негово искане го устройва на друга подходяща длъжност, съответстваща на професионалната му квалификация.

 

РАЗДЕЛ X. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл. 56. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на груд на работниците и служителите е задължение на Работодателя и е за сметка на Дружеството. Работниците и служителите носят отговорност за спазването на установенитe нравила за безопасност и здраве при работа.

Чл. 57 (1)     Работодателят се задължава да:

– осигурява целево ресурси за организационно — технически, технологични и други проекти за подобряване на условията на труд съгласно план – програми, изготвени от поделенията въз основа на направени оценки на риска.

– осигурява провеждането на всички видове инструктажи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 14.05.1996 год. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

– провежда периодично обучение на работниците и служителите по въпросите за безопасни и здравословни условия на труд.

– онагледи работните места (помещения) е необходимите инструкции и правила по безопасност на труда.

– не по-малко от веднъж годишно предоставя информация на Синдикатите, страна но КТД. за състоянието на условията на труда, направените и предстоящи оценки на риска, показателите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост. Информация по тези въпроси и със същата периодичност се предоставя на представителите на Синдикатите, страна по КТД. по поделения.

Чл. 58.     Страните се споразумяха:

– При настъпили промени, като въвеждаме на нови производствени процеси, технологии, оборудване, продукти и материали, промяна организацията на труда, нови или реконструирани сгради и помещения, промени в нормативната уредба и др., както и по мотивирано предложение на Синдикатите, страна по КТД, да се извършва преразглеждане на оценката на риска;

– Всички разходи за лечение на пострадали при трудова злополука, които не се поемат от НЗОК. сс заплащат от Дружеството съгласно съвместно приета Социална програма;

Работодателят да организира за сметка на Дружеството периодични медицински и психологически прегледи за здравословното състояние на работниците и служителите съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, а именно: Наредба № 3 от 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците. Наредба № 54 от 02.06.2003 год. за медицинските и психологическитe изследвания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътни (предсменни) медицински прегледи и Наредба № 7 от 15.08.2005 год. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Чл. 59.     Работодателят се задължава:

–  да осигури на работниците и служителите обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ);

да изпълнява разработените от СТМ мерки за отстраняване, намаляване и ограничаване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите;

да осигури представителство на Синдикатите, страна ио КТД, при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Чл. 60.     В изпълнение изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Работодателят осигурява по работни места;

1.             За работа при условията, посочени в чл.2 от Наредба № 11 от 21.12.2005 г. – безплатни храна чрез ваучери, в размер не по-малко от 2.00 /два/ лв. на отработен лен.

2.             Работодателят осигурява безплатно на работниците и служителите, както следва:

при полагане на нощен труд – тонизиращи или ободряващи напитки, на стойност не повече от 1 лев на смяна, но не по-малко от 2 дози при нощен труд до 7 часа на дози за нощен труд над 7 часа.

– на работещите постоянно на открито и в големи, неотопляеми халета, при

температури под 10 градуса С – чай, на стойност не повече от 1 лев на смяна.

– на работещите при температури над 30 градуса С   минерална вода ио 1.5 литра на

смяна.

Чл.61.(1) За възстановяване на работоспособността и здравето на работниците и служителите от втора категория труд при пенсиониране Работодателят задължително осигурява по график, в рамките на отпуска по чл.47, ал.1, веднъж в годината 5 дни безплатна почивка (включително допълнителен платен отпуск и безплатна храна) в профилакториум или подходяща почивна база на “БДЖ” ЕАД. Този отпуск е задължителен за работниците и служителите, ползва се през текущата голина и не може да се отлага за следващата.

(2) Ако при покана от работодателя даден работник не ползва отпуска по този член, той губи правото си за текущата година.

Чл. 62. (1) Работодателят за своя сметка осигурява снабдяването, изпирането и всички дейности по поддържането на специалното работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г.

(2) Списъците по чл.17.ал.З на наредбата се предоставят на синдикатите и обявяват пред работниците и служителите в поделенията на Дружеството.

Чл. 63.     Съгласно изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. Работодателят за своя сметка осигурява: 1. работно облекло; 2. униформено облекло.

Чл.64. – отпада

Чл. 65. Работодателят застрахова работниците и служителите за застрахователен риск “Трудова злополука” при спазване на изискванията на “Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риск “Трудова злополука” от 06.02.2006 г. след предварителни консултации със страните по КТД.

Чл. 66. (1)     Синдикатите имат право на информация за изпълнението на поетите oт Работодателя задължения за : санитарно-битово и медицинско обслужване:

– снабдяване и осигуряване със специално, работно, униформено облекло и лични предпазни средства;

– провеждане на периодични медицински прегледи, специална закрила на непълнолетни, бременни жени и майки;

– осигуряване на работни места за трудоустроени и други задължения, посочени в нормативната уредба и този КТД.

(2)  Констатираните пропуски и нарушения се обсъждат от страните по договорените в това КТД ред и процедура.

 

РАЗДЕЛ XI. СОЦИАЛНО ДЕЛО

Чл. 67. (1) Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от Работодателя и от други източници.

(2) Средствата по ал.1 се разпределят по план-сметка, приета с решение на Събранието на пълномощниците в Дружеството, като в нея задължително се осигуряват:

– ваучери за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО в размер до необлагаемия минимум, след провеждане на процедура по ЗОП. Ваучерите се получават пропорционално на отработените дни за съответния месец.

–     социална сума в размер на 250 лв. при ползване на повече от половината от полагащия се платен годишен отпуск, която се ползва от работниците и служителите и техните семейства в почивните станции на БДЖ срещу представяне на издадено от работодателя удостоверение.

–     отпускане на помощи при условията и по реда на Правила за отпускане на социални помощи.

Чл. 68. (1) Страните приемат социална програма, която се актуализира за всяка календарна година в съответствие с решенията, взети на събрание на пълномощниците. (2)  Основните направления в програмата са:

–     Бази за спорт, отдих и туризъм, както и поевтиняване на картите за балнеолечение;

–     Медицинско обслужване и профилактика;

–     Минерална вода и чай;

–     Парични помощи;

–     Други социални и битови потребности.

Чл. 69. Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и служителите, заети в „БДЖ – Товарни превози”-ЕООД, на почивните бази на “”БДЖ” ЕАД на основание сключено споразумение е „БДЖ” – ЕАД.

Чл. 70. При наличие на средства от средствата за социални разходи на работниците и служителите ежемесечно се изплащат средства зa допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за професиите, преминали от списъците на първа категория труд кьм втора категория труд и за тези, преминали от втора категория труд кьм трета категория труд.

Чл. 71. (1) Страните се договориха за запазване на социалните придобивки за пътуване на работещите в дружеството, щатните синдикални дейци на синдикатите, страни по КТД, както и на членовете на семействата им.

(2) На съкратените работници и служители се запазват личните карти за пътуване до края на годината на уволнението.

 

Раздел XII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл. 72. Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите всички въпроси свързани с:

– Извършване на структурни промени в предприятието:

– Въвеждане на графици за движение на влаковете и технологии, водещи до промени в организацията на транспортния процес, труда и управлението, със значителни социални последици за работниците и служителите; приватнзацията;

– Проекти на вътрешни нормативни актове, свързани с дейността на Дружеството, в това число разписание на длъжностите, наредби, инструкции и др., които се отнасят до трудовите отношения,

Чл. 73. Работодателят;

1. По своя преценка кани представителите на Синдикатите на заседанията на своя ръководен орган и в органите на управление в поделенията, оперативки и други.

когато се разглеждат проблеми – предмет на КТД. В тези случай Синдика! иге и Mai

право да изразяват становища и изказват съображения. 2.      гарантира правото  на организиране  на структурите на Синдикатите, създава

условия и съдейства за осъществяване на дейността им. Чл. 74. (I)    Работодателят   предоставя   за   безвъзмездно   ползване   на Синдикатите

необходимите помещения и канцеларии, като ги съоръжава за своя сметка с офис

оборудване (телефон, факс. копирна техника и др.). (2)     Необходимите   условия   и   материална   база   по   ал. 1.   се   договарят между

представителите на Работодателя и Синдикатите. Чл. 75.        Ако работодателят прецени, той може да поеме разходите за осъществяване на международни връзки със синдикати от други страни при посещения на официални делегации в чужбина и у нас.

Чл. 76.        Създадените след подписването на този КТД организации на Синдика!иге се

легитимират пред Работодателя във всяко поделение със следните документи:

1.             Протокол от учредително събрание (конференция), подписан от учреди телите.

2.             Поименен списък на членовете на синдикалната организация.

3.             Удостоверение за признато членство от синдикат, страна по КТД.

Чл. 77. Синдикалните ръководства на синдикати, страни по КТД, се задължават да уведомяват работодателите на съответните нива за новопостъпилите синдикални членове.

Чл. 78.(1) Страните по КТД изграждат Централен съвет на Страните по КТД /ЦСС по КТД/. Работата на ЦСС по КТД се определя съгласно правила за работа, приети съвместно.

(2) Работодателят и Синдикатите се споразумяха за следните равнища на представителство на синдикалните организации:

1.             на равнище Дружество – упълномощени представители па синдикални формирования – страна по КТД.

2.             на равнище поделения – упълномощени представители от синдикалните формирования – страна но КТД в поделението.

Чл 79. – отпада

Чл. 80. (1)     Работодателят не може да уволнява, нито да променя едностранно условията по трудовия договор в случаите по чл. 328 ал.1 т.т. 2, 3. 5 и 11 и чл.ЗЗО. ал.2. т.6 от КТ на членове на синдикални ръководства, без съгласието на:

за СЖБ – Координационния съвет;

за СТСБ – Управителен съвет:

за НЖС – Изпълнителния съвет;

за ФТР – Изпълнителния съвет;

(2)     Не се ползват от синдикална защита работниците и служителите, които се наказват за допуснати тежки произшествия по безопасността на движението и охрана на труда, както и за употреба на алкохол и упойващи вещества, доказани по съответния законов ред.

Чл. 81. Работодателят няма право под каквато и да е форма да пречи на работника да

защитава своите права, да упражнява върху него натиск за работа при условия.

застрашаващи неговия живот или сигурността на влаковете, както и да го наказва при

отказ от изпълнение на противозаконни нареждания. Чл. 82.     Синдикатите се задължават:

– да подкрепят действия на Работодателя, насочени към но-нататъшно развитие на

дейността на Дружеството;

–     да не предприемат действия, които могат да навредят на интересите на Работодателя при точно и добросъвестно изпълнение от негова страна на законовите разпоредби и договореното в този КТД;

– да не призовават работниците и служителите към ефективни стачки, докато не се изчерпат всички възможности, предвидени в ЗУКТС за доброволно уреждане на възникналите спорове.

– да съдействат на Работодателя за пресичане на всички опити за злоупотреби.

– посегателства и кражби върху подвижния железопътен състав, товарите и останалите

дълготрайни активи на БДЖ  “Товарни превози” – ЕООД. извършвани от работниците

и служителите на дружеството.

Чл.83.     Работодателят се задължава да разглежда всички предложения и проекти на

Синдикатите, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения и жизненото

равнище на работниците и служителите в Дружеството.

Чл. 84.    Синдикалните ръководства се задължават:

– да участват в изясняването на възникнали трудови, икономически, социални и други

конфликти и фактори на напрежение и да съдействат за тяхното решаване в интерес

на своите членове и зачитане интересите на Работодателя;

– да следят за спазване на договореностите в КТД и при нарушения и неизпълнение

своевременно да уведомяват Работодателя.

Чл.85.     Работодателят предоставя на Синдикатите необходимите справки, проекти.

– разчети и нормативни документи относно предстоящи за разглеждане от страните

въпроси най-малко 5 календарни дни преди датата на съответното заседание.

Чл.86. – отпада

 

РАЗДЕЛ XIII. ПРОЦЕДУРА ПРИ РАЗНОГЛАСИЯ. КОНТРОЛ НА КТД

 

Чл.87.1) При възникване на разногласия по тълкуването и приложението на отделни клаузи от КТД. за уреждане на разногласията се спазва следната процедура:

1.             Провеждане на преговори по искане на една от страните за доброволно решаване на спора.

2.             Ако не се постигне решение чрез преговори. Работодателят и/или Синдикатите, страни по КТД. в 7-дневен срок от заключителното заседание могат да внесат въпроса последователно в Подотрасловия и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МТИТС.

3.             След изчерпване на горните възможности, но не по-късно от 30 дни от заседанието по т.2. всяка от страните действа по законоустановения ред.

2) Решенията на страните по КТД на по-горно равнище са задължителни за по-долните равнища на управление.

Чл. 88. (I)    Страните по КТД осъществяват контрол по прилагането му.

(2) При необходимост те създават съвместни комисии за проучване на отделни проблеми, разработване на предложения за решаването им и за търсене на отговорност от виновните длъжности лица, допуснали нарушения при прилагането на договора.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл1. (1) Работодател по смисъла на КТ, този КТД и ЗУКТС е “БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

(2)          „Трудов стаж в системата на ж.п.транспорта” е трудовият стаж. придобит в БДЖ ЕАД, НК „ЖИ” – до 31.12.2004г., „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, „БДЖ -Пътнически превози”‘ ЕООД, „БДЖ – ТПС /Локомотиви/” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД.

(3)          „Синдикално ръководство” са ръководствата на синдикалните формирования на всички нива съгласно съответните устави.

(4)          Допълнителни възнаграждения е постоянен характер са възнагражденията по чл.27 и чл.29 ал.1 т.1 от настоящия КТД.

 

РАБОТОДАТЕЛ:

Пламен Джуров . инж. Ивайло Иванов.

ЗА КНСБ:

СЖБ: ____________________

(инж. П. Бунев)

 

СТСБ: ____________________

(Ек. Йорданова)

ЗА КТ-ПОДКРЕПА”:

НЖС “ПОДКРЕПА”: __________

(инж. 3. Йорданов)

ФТР “ПОДКРЕПА”: __________

(Р. Зарков)

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ТУК